Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Afdelingsmødet, 30. maj 2018 Bestyrelsens beretning for Klostervangen, maj 2017 – maj 2018

Landspolitisk

 

 

Langtidsvirkningerne af en række sociale reformer er endnu afdækkede, men Boligorganisationernes Landsforening (BL) har forsøgt at råbe den tidligere venstreledede regeringen op om at man vender den tunge ende nedad og skaber endnu mere social ulighed, og gør det sværere for mange at få økonomien til at hænge sammen.
Regeringen har også lagt sidste hånd på en ghettoplan – delvist finansieret af midler fra Landsbyggefonden. Den beskedne sejr for rød blok var at LBF ”kun” drænes for 10 mia. og ikke 12, som var oplægget. Men i sidste ende fodrer regeringen hunden med dens egen hale: De samme midler skulle jo netop bruges på den almene sektors bygningsmasse.

Kommunalpolitisk

 

Aarhus var i 2017 EUs kulturhovedstad. Det medvirkede til at markedsføre Aarhus på alle måder: Ny belægning på fortove og hastig etablering af cykelstier – bl.a. et præstigeprojekt med en Velo Strada eller Super Cykelsti – lige i vor baghave. Vi har også fået ny rådmand, det er nu ikke længere socialdemokraten Kristian Würtz, men venstremanden Benjamin Simsek, som står som myndighedsrepræsentant for den almene sektor i Aarhus. Men da mange langsigtede beslutninger allerede er truffet, så tror vi ikke det får megen praktisk betydning, idet der allerede bygges rigtig meget i Aarhus. AAB er også her godt med og har allerede seks byggerier projekteret, som bliver indflytningsklare fra 2018-2021.

Hovedorganisationen AAB og andre afdelinger

også selv om det ikke er lykkedes at forrente de opsparede midler så godt som 2013 og 2014. Derfor har hovedforeningen valgt at give afdelingerne en forrentning på 2% i 2017 og 2016 mod 3% i 2015 og 2014. Med den lavere rente til afdelingerne er det underskud på ca. kr. 20 mio., som hovedforeningen havde, næsten bragt i balance.
 
Klostervangens opsparede midler forrentes fortsat til 2%, hvilket er noget højere end markedsrenten, og det nyder A25 beboere godt af indtil de store regninger for helhedsplanen kommer.
Organisationsbestyrelsen har valgt at fastholde et uændret administrationsbeløb fra afdelingerne. Effektiviseringer, herunder et nyt IT-system, vil gøre det muligt at lade driftsorganisation betjene flere lejemål uden at ansætte flere medarbejdere. IT-systemet forventes kontraheret i løbet af sommeren 2018 og forventes idriftsat i løbet af 2019. Samtidig med at implementeringen af det nye IT-system er det også planlagt, at driftsafdelingen skal overtage Planlagt & Periodisk Vedligeholdelse (PV) fra projektafdelingen. Dermed bliver al drift samlet, således at beboere og afdelingsbestyrelse i princippet kun skal henvende sig til Servicecenter Midt, når det drejer sig om A25 drift.  
Projektafdelingen har nok at lave med både nybyggeri og renovering: Der tale om flere hundrede familieboliger og flere hundrede ungdomsboliger – samlet set en investering på mange milliarder.
AAB strategi 2015 – 2018 fortsætter under titlen "100 år er ingen alder" og baserer sig på værdierne »Nærhed og Ansvar«, hvilket også var temaet for repræsentantskabsweekenden i Grenå den 7. – 8. oktober 2017. Du kan læse mere om strategien på AAB hjemmeside, http://www.aabnet.dk/Global/PDFer/Strategi%202015-2018.pdf

AAB drift og
24/7 vagtordning

I 2013 introducerede AAB en 24/7 ordning, som er en tilkaldevagt, der kan ringes til udenfor Service centrets åbningstid. Klostervangens beboere benytter sig meget af ordningen i forhold til gennemsnittet i AAB, men det er med til at give tryghed for den enkelte, at der nogen, som man kan ringe til, når man har praktiske problemer. Det koster afdelingen et fast beløb at være tilmeldt ordningen, samt de udgifter, der er forbundet med det arbejde, som udføres ved udkald af håndværkere.
I maj sidste ændredes driftsorganisationen igen. Det skete ikke for at spare, men for at kunne yde bedre service til samme pris – altså en kvalitetsforbedring.
Den nye driftsorganisation består af fire servicecentre og Klostervangen er tilknyttet, Servicecenter Midt på Langenæsallé. Overgangen til den nye drift har på mange måder været en succes: Det er let at komme i kontakt med servicecenteret, da åbningstiden er fra 07.30 til 14.30 på alle hverdage. Der er en stor pulje af medarbejdere til at gøre arbejdet, og vi betaler kun for det arbejde, som vi rent faktisk får udført, etc. Men ordningen har også affødt en del frustrationer: Vi har ikke længere vores helt ”egne” funktionærer, og vi har ikke en varmemester, som vi personligt kan møde eller kan hente skraldeposer hos. Men det er bestyrelsens opfattelse, at den nye organisation i servicecentre er ved at falde på plads og at fordelene trods alt markant overstiger ulemperne.
 

Klostervangens udenomsarealer

Klostervangen er lidt grønnere: Bestyrelses beslutning om at gøre Klostervangen til sprøjtefrit område har bevirket mere ukrudt, og det koster lidt flere mandtimer at holde ukrudtet nede. Men det er prisen for, vi har valgt at leve uden pesticider. Den beslutning holder bestyrelsen fast i.
For få år siden havde vi en del hash- og narkotikahandel i området syd for Grønnegadeblokken til stor gene for mange beboere. Men systematiske anmeldelser og en betydelig indsats fra politiets side synes at have haft den ønskede effekt: Mindre åbenlys handel med stoffer og dermed færre gener for beboerne. Så vi har aldrig brugt de kr. 100.000 på at få etableret videoovervågning af området, som afdelingsmødet besluttede i 2016. Dels fordi problemet ikke længere har samme omfang, dels fordi myndighederne ikke ville tillade os at etablere overvågning.
Genbrugsplads og storskrald fungerer fortsat rigtigt godt efter Klostervangens Energi- & Miljø-udvalg for år tilbage satte letforståelige skilte op. I det hele taget har E & M udvalget været meget aktive og initiativrige - og E & M formand, Thomas Kjærgaard, vil efter bestyrelsens beretningen få ordet for at redegøre for nogle af de tiltag, som E & M arbejder med. En stor tak fra bestyrelsen skal lyde til Energi- & Miljø-udvalget for deres indsats.

Klostervangens helhedsplan og renoveringsprojekt

I løbet af andet halvår 2017 var Klostervangens renoveringsprojekt så langt, at man begyndte at indkalde til møder, og i september opdeltes beboerudvalget, i alt 12 personer, i syv arbejdsgrupper, som skulle se på forskellige delprojekter:
1. Bolig og tilgængelighedsboliger
2. Opgang
3. Facade, gavl og tag
4. Beboerhus
5. Udearealer
6. Cykelsti
7. Solceller
8. Kommunikation (nedsat pr. marts 2018)

Beboerudvalgets opgaver er at sikre at:
 - Løsningerne skal være teknisk realisable,
 - Løsningerne skal være økonomisk realisable,
 - Løsningerne skal have en kvalitet, så beboerne kan leve med den - og aller helst blive glade for den.

I december kunne projektledelsen konstatere, at der var behov for en ret akut udskiftning af faldstammerne i mange af opgangene. En sådan udskiftning ville bl.a. medføre en helt anden rørføring på badeværelserne. Derfor opfordrede projektledelsen bestyrelsen til at indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde 19. januar. Men da det ikke var muligt at overholde det lovfastsatte varsel på to uger, og inden indkaldelsen at afdække de tekniske og økonomiske konsekvenser af forslagene, så blev mødet udskudt til 13. februar. Bestyrelsen erkendte, at forslagene ikke var tilstrækkeligt gennemarbejdede, og at ideen med at lade opsparede PV-midler finansiere en ”forskønnelsespakke” og lade faldstammeudskiftningen ske ved en huslejestigning blev meget dårligt modtaget. Derfor stillede bestyrelse ændringsforslag til egne udsendte forslag. Det skabte en del usikkerhed og kombineret med utilstrækkelig information om problemstillingerne blev forvirringen total. Resultatet blev, at faldstammeudskiftningen blev vedtaget og forskønnelsespakken blev skudt ned i flammer. Derfor glæder det bestyrelsen at se, at der på dette afdelingsmøde igen er rejst forslag om bl.a. få nedhængte lofter i badeværeslerne.

Som beboervalgte har vi gentagne gange oplevet, at vi enten ikke bliver hørt eller forstået. Det affødte primo 2018 en temmelig uproduktiv dialog mellem projektledelsen og de beboervalgte. Medio marts gik projektledelsen til AAB direktør med en klage over det dårlige samarbejde med de beboervalgte. Efterfølgende er der blevet afholdt to møder med organisationsbestyrelsesformand, afdelingsformand, projektchef og direktør om ”spillereglerne” for det fremtidige samarbejde mellem projektledelse og beboervalgte. Og der skal afholdes endnu et møde, idet AABs administration har gjort yderligere indsigelser mod den samarbejdsordning, som vi beboervalgte ønsker. Resultatet bliver forhåbentligt, at vi som beboere får mere indflydelse på de valgte løsninger, og at vi får lov til at offentliggøre bl.a. dagsordner, bilag og referater fra AG- og beboerudvalgsmøderne. Men beboerudvalget skal selv stille en digital platform til rådighed og have arbejdet med publiceringen. Det er beboerudvalget naturligvis ikke tilfredse med. Men projektledelsen mener, at de nyheder der er at finde på AABnet.dk hjemmesiden, det husstandsomdelte månedlige nyhedsbrev og det at man som beboer kan besøge projektlejligheden i arbejdstiden og få en personlig samtale med beboerkoordinatoren er fuldt ud tilstrækkeligt til at opretholde et rimeligt informationsniveau blandt beboerne.

Apropos projekt–til–beboer–kommunikationen, så blev der i 2. maj 2018 gennemført første møde i den nyligt nedsatte fire mand store ”AG kommunikation”. Mødets formål var at forventningsafstemme kommunikationstiltagene fra AABs side i forhold til beboernes behov. Projektet har brugt et betydeligt seks-cifret beløb på at få et professionelt firma til at lave spørgeskema–undersøgelsen og –opføgningen i december, men bestyrelsen tror på, at beboerne den gang man udfyldte skemaet slet ikke vidste, hvad man ikke vidste. Ikke desto mindre har projektledelsen meddelt beboerudvalget, at den ikke har ressourcer til yderligere tiltag; hvis der skal gøres mere, så påhviler det beboerudvalget selv.

Og mere apropos kommunikation: Ingen i den nuværende projektledelse kan fortælle os, hvor det informationssystem med store skærme i hver opgang, som blev lovet skulle være indeholdt i basispakken, er blevet af. Men når hverken AABs projektleder Carsten eller pluskontorrådgiver Anne Marie er længere en del af projektet, så kan vi ikke få svar. Det eneste svar beboerudvalget har kunnet få er, at det aldrig har været planen at projektet skulle omfatte et sådant system til højnelse af informationsniveauet og dermed styrkelse af beboerdemokratiet, da det ikke var støttet af LBF.

Men der er også masser af positiv fremdrift i projektet: I begyndelsen af maj blev hovedprojektet præsenteret og dygtige eksterne fagfolk har gransket indholdet, ligesom beboerudvalget er blevet bedt om at komme med kommentarer til udbudsmaterialet. Beboerudvalget har afleveret de skriftlige kommentarer til projektledelsen medio maj. Vi kan desværre ikke offentliggøre noget af materialet fra denne proces, idet en offentliggørelse af hele eller dele af udbudsmaterialet kan give visse firmaer en konkurencefordel, og som konsekvens heraf kan konkurrenter forlange, at udbuddet skal gå om.  
Men et af de forhold, som vi kan løfte sløret for, er at facaderne slet ikke er udviklet endnu: Leverandøren forpligtes til at udvikle løsningen sammen med AAB, og udtrykket bliver langt fra som den opsatte mock-up i Grønnegade 105.

Af andre positive forhold kan nævnes at projektet ikke er yderligere forsinket, og det betyder, at vi fortsat forventer byggestart i 2. halvår 2018, startende med beboerhuset.

Klostervangens parkering

Etableringen af supercykelstien er i den sidste fase. Kommunen havde lovet, at etableringen skulle ske med mindst mulig gene for os beboere, og i den forbindelse rejste bestyrelsen allerede i november problematikken omkring parkering. Herunder om vi kunne få flyttet stregen og skiltet ved hovedkontoret, så Klostervangens beboere kunne parkere her, om vi kunne få istandsat og åbnet for garagerne i Samsøgade-anlægget og om AABs medarbejdere kunne få lov til at parkere på kommunens grund på den anden side af Langelandsgade. Bestyrelsen har kontaktet AAB igen og igen, men der er sket meget lidt. Bestyrelsen har ligeledes påpeget at trappen mellem Langelandsgade- og Grønnegadeblokken er urimelig stejl, ja tæt på livsfarlig, men alligevel har vi måttet finde os i de løsninger, som kommunen og AAB givet os. Det har samlet set været et meget utilfredsstillende forløb, hvor vi som beboere afgiver jord til kommunen, får øget trafik i vort område og tilmed en masse besvær. Men på den positive side, så får vi anlagt betydeligt flere P-pladser og kommunen er med til at finansiere anlæggelsen af det nye ankomstareal ved Grønnegadeblokken.
ParkZone, som er vort parkeringsvagtfirma, udsteder stadig afgifter, som ikke alle er helt berettigede, selv om langt de fleste er. Og de er stadig meget aggressive. Men skiltningen er nu opdateret og retvisende. For de, der mener, at de har fået afgifter på for tyndt grundlag, dvs. som ikke er rimelige – f.eks. moderat parkering uden for bås – opfordrer bestyrelsen til, at man som beboer retter henvendelse til AABs inspektør Anders Ærenlund Kjeldgaard.
Bestyrelsen kan ikke gøre noget i et mellemværende mellem P-firma og beboer.

Der er fortsat venteliste til garagerne. Hvis man ønsker at leje plads i glashuset eller at komme på venteliste til garagerne skal man henvende sig til hovedkontoret, der i forbindelse med driftsomlægningerne overtog al udlejning.

På afdelingsmødet 2016 fik bestyrelsen mandat til at opbygge en lade-infrastruktur til el-biler og det har vi arbejdet videre med i 2016 og 2017. Men det budget, som installationerne skulle etableres for, viste sig at være utilstrækkeligt. Bestyrelsen havde håbet, at der kunne trækkes en stikledning fra den nødstrømsforsyning, som skal forsyne blokkenes installationer, herunder sikre at elevatorerne kører hvis bygningen skal evakueres, i forbindelse med helhedsplanen. Det har bare vist sig, at det vil være så rasende dyrt, at det ikke er realisabelt. Bestyrelsen tror ikke det bliver muligt at tilbyde lade-standere, hvis det alene skal finansieres gennem brugerbetalingen: En p-plads med elstik i glashuset skal koste det dobbelte af standard P-lejen, dvs. kr. 220 for ”stikkontakten” og kr. 220 for parkeringspladsen, i alt kr. 440 pr. måned (+ elpris på kr. 2,25 pr. kW) Derfor er projektet udskudt på ubestemt tid.

Klostervangens vaskehuse

Vi har fra årsskiftet fået betalingsvaskeri, således at kun en mindre del af fælles vaskeri er betalt over huslejen. Det har helt konkret betydet et fald i maskinstarter i Grønnegade med 27% og i Langelandsgade med 21%. Så uanset om man var modstander af betalingsvaskeri eller ej, så har miljøet allerede nydt godt af delvis brugerbetaling - og samlet set er udgifterne til vaskeri faldet med ca. 1/4.

Vi skal til sommer have nye vaskemaskiner. Det er sendt i udbud, og bestyrelsen har nedsat et vaskeriudvalg, som skal sikre at vi får de for os bedst tænkelige vaskemaskiner til prisen. Vaskeriudvalget håber på, at vi ved at samle de nyeste af vore nuværende vaskemaskiner og tørretumblere (hvoraf nogle er mindre end et år gamle) i et af vaskehusene, så vil det blive muligt at få nye tørretumblere sammen med vaskemaskinerne. Vi har stillet som et ubetinget krav, at maskinerne skal have automatisk sæbedosering. Vi håber på, at vi kan tilbyde vask inklusiv sæbe uden at brugerbetalingen stiger, men det skal vaskeriudvalget og AAB regne nøjere igennem før vi ved med sikkerhed, om det kan lade sig gøre rent økonomisk. Vi forventer at resultatet af udbudsrunden bliver at vi får nogle maskiner, der ligner dem vi allerede har.

Klostervangens beboerhus

Beboerhusets selskabslokaler og 1. sal er fortsat lejet en del ud og vi udlejer fortsat kun til Klostervangens beboere. Men fra 1. oktober i år og frem til 30. september næste år kan vi ikke udleje beboerhuset som hidtil grundet ombygning.
Bestyrelsen har fortsat ikke planer om at ændre på lejen eller aktivitetsgruppernes gratis adgang til faciliteterne, heller ikke efter ombygningen: Bestyrelsen mener, at det er et fælles gode for alle Klostervangens beboere, at have et velfungerende beboerhus.
Beboerhuset er også tiltænkt som et fristed for beboerne når byggeriet er så fremskredet, at det bliver forbundet med gener, at opholde sig i egen lejlighed.
Beboerhuset drift giver fortsat underskud og brugerbetalingen kan kun i beskedent omfang betale for husets drift. Alligevel er rigtig mange beboere glade for huset og huset bruges flittigt til diverse beboeraktiviteter.
Nye komfurer
Bestyrelsen nedsatte i efteråret 2017 et komfurudvalg, hvis opgave det var at udvælge nye komfurer til afdelingen. Rasmus fra Service Center Midt ledede projektet og i denne måned har vi fået de nye komfurer. Jeg tror det er et godt valg, og en væsentlig forbedring for langt de fleste. Men der er selvfølgelig nogle udfordringer med køkkentøjet og induktion, ligesom de svagtseende ikke har fået det nemmere.

[Vi har i forbindelse med udskiftning af målere bedt AAB om at være lidt mere diplomatiske i den måde man kommunikerer på skrift med beboerne]

Klostervangens  nøglebriksystem

I 2016 fik vi et nyt nøglebriksystem til over kr. 1.000.000 fordi vi også etablerede den nødvendige infrastruktur (kabler, krydsfelter, m.m.) til senere at kunne udbygge systemet i højden. At vi nu har vi fået bygget infrastrukturen i kælder og stueplan, betyder, at hvis vi senere vil – altså hvis vi ønsker at prioritere midler til det, eller at beboerne individuelt betaler for det –  så vil det også være muligt at føre systemet op i lejlighederne. Dermed bliver det muligt at ens "opgangsdørsbrik" også vil kunne åbne ens hoveddør. Vi har også valgt et system, som er forberedt for NFC (mobiltelefonstyret), så det potentielt bliver muligt at åbne døren med mobiltelefon.
Sidste år fik vi også lovning på at den nuværende pris på nye nøglebrikker eller omkodning af eksisterende brikker ville falde fra kr. 90,- til ”væsentligt billigere”. Lovningen kom fra AAB driftschef, Chano Sauer, som på repræsentantskabsweekenden sagde, at prisen vil falde til ca. 1/3 i takt med at erfaringerne ved AAB bliver bedre. Det har bestyrelsen holdt nøje øje med, men vi kan endnu ikke se noget fald i prisen.

Nye komfurer

Bestyrelsen nedsatte i efteråret 2017 et komfurudvalg, hvis opgave det var at udvælge nye komfurer til afdelingen. Rasmus fra Service Center Midt ledede projektet og i denne måned har vi fået de nye komfurer. Jeg tror det er et godt valg, og en væsentlig forbedring for langt de fleste. Men der er selvfølgelig nogle udfordringer med køkkentøjet og induktion, ligesom de svagtseende ikke har fået det nemmere.

[Vi har i forbindelse med udskiftning af målere bedt AAB om at være lidt mere diplomatiske i den måde man kommunikerer på skrift med beboerne]

Udflugt

Sommeren 2017 brød med traditionen for en voksenudflugt. En egenbetaling på over kr. 200 og et tilskud på kr. 400 gjorde, at budgettet blev for stramt til en udflugt. Og da bestyrelsen ikke ville give mere i tilskud, så skulle brugerbetalingen stige, hvilket betød, at der ikke var tilstrækkelig tilslutning til udflugten.

Familieudflugten til Djurs Sommerland brød også med traditionen, idet den blev flyttet til før sommerferien. Trods en del protester var der alligevel bred tilslutning til arrangementet, og børn og voksne havde en rigtig god dag.

I år bryder vi igen med traditionerne for vi tilbyder hverken voksenudflugt eller familieudflugt til Djurs Sommerland. Til gengæld holder vi et brag af en 50 års fødselsdag i Tivoli Friheden med gratis entré og turbånd som familieudflugt og en festmiddag med efterfølgende dans og musik på en af parkens restauranter. Det hele løber af stablen den 15. september 2018, så sæt allerede nu X i kalenderen og få Jer meldt til, som der står i den husstandsomdelte invitation.  

Fastelavn & Markedsdag

Fastelavnssøndag 2018 var børn og voksne - også tro mod traditionen - inviteret til at slå katten af tønden. Arrangementet blev vanen tro afholdt i Grønnegade og med efterfølgende sammenkomst i beboerhuset, hvor der var kaffe, juice, fastelavnsboller m.m. Dette arrangement nød også bred tilslutning.

I august 2017 var der igen loppemarked i Klostervangen og det er bestyrelsens indtryk at det blev det en god dag for alle. På lørdag gentager markedsudvalget succesen – kom og vær med!
I 2018 har bestyrelsen igen afsat midler lignende marked og lignende arrangementer, så hvis der er beboere, som vil tage initiativ til fælles beboeraktiviteter, så kræver det blot, at man skriftligt søger bestyrelsen om midler. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af arrangementet og et budgetforslag.

Andre aktiviteter

 

Der er fortsat mange frivillige beboere, der bruger tid og kræfter på aktiviteter i Klostervangen. Vi har fortsat en meget aktiv pensionistklub, Klostervangens Billard og Bordtennisklub, et dukkeværksted, en kortklub, en dukkehusklub, petanqueklub for kvinder, et velfungerende hobbyrum med stadig flere brugere og et istandsat motionsrum, hvortil vi løbende anskaffer nyt materiel.
Og vi har en genbrugs - med flere tusinde meget billige effekter!

Vi har også en meget aktiv Facebook side. Bestyrelsen er glad for at se hvordan Klostervangens beboere hjælper hinanden med praktisk information, lufter idéer og udveksler meninger om forskellige emner, ikke mindst helhedsplanen og dens konsekvenser har fyldt en del i debatten.

Med Thomas Kjærgaard i spidsen har vi fortsat et aktivt Energi-og Miljø-udvalg. Og vi får solceller både på taget af blokkene og på taget af beboerhuset som en del af helhedsplanen. Det er noget, som er med til at give Klostervangen en grønnere og mere bæredygtig profil. Kommunen forlangte også pr. 1 september 2017, at vi skulle sortere affald. Derfor har vi fået de nye affaldsøer, så papir, glas, plastic, m.m. kan genbruges. Det er god træning, for den vedtagne helhedsplan tager allerede i vidt omfang højde for de nye krav til affaldssortering. Og da skakten skal bruges til ventilation, så kan vi lige så godt vende os til at gå ned med skraldet.  

Vanen tro vil jeg konstatere, at der sker rigtig meget i Klostervangen og som bestyrelsesmedlem og formand vil jeg hilse alle de nye og gamle tiltag velkommen.
Har du den gnist, der kan tænde din indre ildsjæl, så kan bestyrelsen kun opfordre dig til at stå frem - uanset om det er som kandidat til bestyrelsen, som medarrangør af de eksisterende aktiviteter eller hvis du kunne tænke dig at starte noget helt nyt op.

Husk på:
Du er også en vigtig del af Klostervangen
og hvis du vil så kan du gøre en forskel!

Tak!

Jeg vil afslutte bestyrelsens årsberetningen med at sige stor tak til alle, der har hjulpet med at arrangere aktiviteterne og alle dem, som har deltaget i dem. En ekstra tak skal lyde til festudvalget for arbejdet med fødselsdagsarrangementet den 15. september.

Og der skal også lyde en stor tak til Service Center Midt, vore funktionærer, vor kontaktperson og dagens dirigent Bendt Nielsen og de øvrige folkevalgte i organisationsbestyrelsen, AAB’s direktør og de altid hjælpsomme medarbejdere i AABs administrationen.

En stor tak skal også lyde til beboerudvalget, som på mange timers møder har gjort en stor indsats for at tale alle beboeres sag, få indflydelse og holde beboerdemokratifanen højt.

Men en særlig tak skal lyde til mine kolleger i afdelingsbestyrelsen, som har ydet en kolossal stor indsats og lagt rigtigt mange timer i både afsluttede projekter, daglig drift af afdelingen, møder med repræsentantskabet, AABs administration, interne bestyrelsesmøder og i helhedsplanens møder. I er meget værdige repræsentanter for beboerdemokratiet.

Klostervangen, maj 2018

På afdelingsbestyrelsens vegne

Anders T. Nielsen

Formand, afdeling 25