Sign up for klostervangen.dk newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

21. april 2016:

Afdelingsmødet 2016
 2016-05-12 Klostervangens afdelingsmøde 2016

Hvad og hvem?

 

 

Afdelingsmødet er at
sammenligne med en
generalforsamling:
Det er boligafdelingens  højeste myndighed!

Der er en lang række "regler" for hvordan man driver en almen boligorganisation. Disse regler er politisk besluttede, og mange af dem er love og ministerielle bestemmelser, men nogle af dem har også rod i beslutninger truffet af den enkelte boligorganisations organisationsbestyrelse (det der før i tiden for AAB's vedkommende hed AAB hovedbestyrelse). Blandt disse regler hører foreningens vedtægter.Af disse vedtægter fremgår bl.a.

 • Den til enhver tid siddende afdelingsbestyrelse er ansvarlig for afdelingsmødet,
 • Hver husstand har to stemmer,
 • Alle afdelingens myndige beboere, dvs. som er over 18 år, kan deltage i afdelingsmøde (undtaget herfra er fremlejere),
 • Boligorganisationens medarbejdere og organisationsbestyrelsens medlemmer har adgang til afdelingsmødet og har taleret, hvis de bliver spurgt, men ingen stemmeret,
 • Hvis der er gæster til afdelingsmødet ud over ovennævnte (f.eks. en tolk, handicaphjælper, journalister, m.fl.) skal forsamlingen godkende, at de må deltage.
  Gæster har ikke hverken tale- eller stemmeret,
 • Afdelingsbestyrelsen skal indkalde til mødet min. 4 uger før mødets afholdelse for at afdelingsmødet er beslutningsdygtigt,
  Men det er ikke noget en tidligere eller den nuværende afdelingsbestyrelse (Anders, Anna, Bentha, Dan, Per, Steen og Thomas) eller formanden har besluttet. Det er noget, som er vedtaget ved lov på det landspolitiske plan.
  Uanset hvor få fremmødte, der er ved afdelingsmødet, så er det beslutningsdygtigt. Så møder der tretten beboere op til Klostervangens afdelingsmøde, hvoraf de syv er den siddende afdelingsbestyrelse, så kan den siddende bestyrelse reelt egenhændigt beslutte, hvad der skal ske for afdelingens 380 lejemål blot ved at bestyrelsen stemmer for sine egne forslag. Bl.a. derfor er det vigtigt, at der møder så mange som muligt op til afdelingsmødet, så vi kan få et repræsentativt beboerdemokrati.
   
 • jf. Arbejderrnes Andelsboligforenings vedtægter afholdes afdelingsmødet én gang årligt, mindst 4 mdr. før det nye regnskabsårs begyndelse, med følgende dagsorden:
  (disse vedtægter er fastsat af det repræsentantskab, som har AAB beboers ca. 17.000 stemmer i ryggen)

  1. Valg af dirigent.

  2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.

  3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

  4. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer).

  6. Eventuelt.

  Ad 1.
  Det er kutume at afdelingsbestyrelsen foreslår en dirigent. Hvis der ikke er andre forslag godkender afdelingsmødet (de fremmødte stemmeberettigede bebeoere) dirigenten. Hvis der er andre forslag, kan bestyrelsen trække sit forslag til dirigent og lade en anden komme til, eller afdelingsmødet kan stemme om hvem, der skal dirigere mødet.

  Ad 2.
  Bestyrelsen er ved lov pålagt at redegøre for hvad der er sket siden sidste afdelingsmøde. Det kaldes for afdelingsbestyrelsens beretning. Beretningens form kan være enten mundtlig eller skriftlig. Hvis beretningen er mundtlig, så skal afdelingsbestyrelsens formand læse beretningen op for de fremmødte. Hvis bertetningen er skriftlig, så kan afdelingsformanden vælge ikke at læse beretningen op, men i stedet fokusere på en række udvalgte emner, da beretningen allerede er bekendtgjort for de fremmødte, som skal have beretningen husstandsomdelt mindst en uge før mødets afholdelse. Du kan læse afdelingsbestyrelsens beretning her... Efter bestyrelsens beretningen er helt mundtligt fremlagt eller delvis fremlagt (forudsætter at den er skriftlig og husstandsomdelt) sættes beretningen til debat. Dvs. de fremmødte kan komme med kommentarer til beretningen og stille spørgsmål. Her bør spørgsmål og kommentarer rette sig mod beretningen og ikke alt muligt andet - det der ikke vedrører budget og indkomne forslag henvises til pkt. 6. Eventuelt. Når afdelingsmødet ikke har flere spørgsmål eller kommentarer sættes beretningen til afstemning. Hvis der er et flertal imod beretningen, så går bestyrelsen af og der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor der vælges en ny bestyrelse eller den afgåede bestyrelse beder afdelinlingsmødet om et tillidsvotum. Det betyder, at afdelingsbestyrelsen beder afdelingsmødet om - ved afstemning - at afdelingsmødet tilkendegiver tillid til bestyrelsen.

  Bestyrelsen skal også fremlægge det kommende års driftsbudget. Hvis ikke bestyrelsen selv har den tilstrækkelige økonomiske indsigt, så kan en repræsentant fra AAB's økonomiafdeling eller dirigenten fremlægge budgettet. Efter budgetfremlæggelsen sættes budgettet til debat og der kan kommes med kommentarer og stilles spørgsmål til budgettet. Derefter sættes budgettet til afstemning. Hvis der er et flertal mod budgetforslaget, skal der udarbejdes et nyt forslag og der skal indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde.
  Hvis budgettetforslaget medfører at huslejen stiger mere end 15 % kan budgettet sendes til urafstemning, såfremt blot 1/4 af de fremmødte forlanger det.

  Ad 3.
  Alle beboere med stemmeret kan skriftligt (på papir eller på mail) fremsætte forslag til afdelingsmødet. Forslagene skal være boligorganisationens administration i hænde mindst to uger før mødets afholdelse. Det giver bestyrelse og administrationen en uge til at behandle juridiske og økonomiske aspekter af forslagene. Forslagene bør formuleres, så det er noget de fremmødte kan sige ja eller nej til. Det er ikke et krav, at man selv er til stede, når forslaget stilles, men det er en fordel hvis forslagssstilleren selv på afdelingsmødet kan uddybe forslaget. Hvis forslagsstilleren vælger at trække sit forslag, så kan en anden af mødets deltagere vælge at overtage forslaget med samme ordlyd, fordi forslaget allerede har været bekendtgjort for afdelingsmødet. Der kan på mødet også stilles ændringsforslag. Det er et krav at ændringsforslaget lægger sig tæt op af det stillede forslag. Hvis der er flere ændringsforslag, så stemmer afdelingsmødet om det mest vidtrækkende først. Det er muligt at sende et forslag til urafstemning, hvis mere end 1/2 af de fremmødte stemmer for det.

  Ad 4.
  Alle beboere med stemmeret er valgbare. Hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen, skal man blot meddele dirigenten det, når man kommer til dagsordenens pkt. 4. Bestyrelsen i Klostervangen består af 7 medlemmer, hvor enten 3 eller 4 af dem er på valg for en to-årig periode. I mindre afdelinger er der enten 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer afhængig af afdelingens størrelse. Men fælles for alle afdelingsbestyrelser er, at man vælger ca. halvdelen hvert hvert år, og at en afdelingsbestyrelse altid består af et ulige antal medlemmer for at undgå stemmelighed i bestyrelseslokalet. Hvis man ikke selv er tilstede, men ønsker at stille op, så skal det ske ved fuldmagt, som skal være dirigenten i hænde inden afdelingsmødet når til pkt. 4. (såfremt opstilledes identitet er kendt vil man normalt også acceptere en SMS eller en mail som "fuldmagt")
  Suppleanter (normalt to) vælges kun for et år ad gangen.
  Inden der stemmes, så skrver bestyrelsen eller dirigenten de opstilledes navne på en liste, og der afrives stemmesedler i forhold til det antal, der skal indvælges. Hvis nogle af de siddende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg, skal de også skrives på listen over opstillede. Skal der vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer afrives stemmesedlerne mellem  "3" og "4", skal der indvælges fire nye medlemmer afrives stemmesedlerne mellem "4" og "5". De afrevne stemmesedler må ikke adskilles. Derefter skiver man tre forskellige navne på stemmesedlerne, et navn ud for hvert tal. Hvis man skriver samme navn flere gange eller man river semmesedlen forkert over bliver stemmen ugyldig, men man kan få stemmesedlen byttet mod at aflevere den gamle "forkerte" stemmeseddel.
  Valghandlingen foregår derefter ved at man aflevere sin stemmeseddel med de forskellige navne til en fra stemmeudvalget, der nedsættes ved mødets begyndelse og når alle stemmerne er afleveret og stemmeudvalgsformanden har meldt klar til dirigenten, bliver mødet suspenderet ("pause") indtil stemmerne er talt op. Derefter genoptages mødet og dirigenten meddeler de opstilledes stemmeantal. De tre som får flest stemmer indvælges i bestyrelsen for de kommende to år.
  Samme procedure følges for suppleanterne.
  Ovennævnte procedure kan dog udelades, hvis der ikke er flere opstillede end der er bestyrelsespladser på valg. Hvis der er to suppleanter på valg og der kun  er to opstillede kan valghandlingen ligeledes springes over. Så er det blot enten at trække lod eller aftale indbyrdes mellem suppleanterne, hvem der skal være 1. suppleant og hvem der skal være 2. suppleant. Hvis afdelingsmødet ønsker det, så kan man afholde skriftlig afstemning, hvor man på stemmesedlen kun skriver ét navn, nemlig på 1. suppleanten. Den person, som får flest stemmer, bliver 1. suppleant og den anden bliver 2. suppleant.

   

Hvor og hvornår?

Arbejdernes Andelsboligforenings Afdeling 25, Klostervangen, afholder afdelingsmødet 2016 på Hotel Scandic Aarhus City i Østergade torsdag den 12. maj 2016 kl. 19.00. Der afgår busser fra Klostervangen til Scandic før mødet og fra Scandic til Klostervangen efter mødet.

Kronologi

 

4 uger før afdelingsmødet

 • Der indkaldes til afdelingsmødet ved husstandsomdelt information om tid, sted og dagsorden,
 • Der oplyses om rettidig indsendelse af forslag.

2 uger før afdelingsmødet

 • Indkomne forslag skal være hovedforeningen i hænde.

1 uge før afdelingsmødet

 • Indkomne forslag, som husstandsomdeles, indgår i den endelige dagsorden,
 • Sammen med de indkomne forslag husstandsomdeles budgetforslaget for driftsbudgettet for 2017

På afdelingsmødet

 • Registrering af beboerene ved ankomst,
 • Udlevering af to stemmesedler pr. husstand,
 • Udpegning af stemmeudvalg,
 • Udpegning af dirigent,
 • Udpegning af referent.

Efter afdelingsmødet

 • Bestyrelsen konstituerer sig,
 • Referat af afdelingsmødet offentliggøres på www.klostervangen.dk

Kunne du tænke dig at være med i Klostervangens afdelingsbestyrelse?

Hvis du kunne tænke dig at være med i afdelingsbestyrelsen, så skal du blot meddele det til dirigenten når mødet kommer til punkt 4 på dagsordenen. De eneste krav der stilles til bestyrelsesmedlemmer er at de har folkeregisteradresse i Klostervangen og at de er myndige (over 18 år gamle).

Hvis du vil vide hvad det vil sige at sidde i en afdelingsbestyrelse, så prøv at læse denne side: http://klostervangen.dk/index.asp?id=12

Ofte stillede spørgsmål

 

 1. Jeg har ikke fået mig tilmeldt til afdelingsmødet, kan jeg deltage alligevel?
  Ja, du kommer bare - men sørg for at være der til tiden (og gerne lidt før), så du ikke forstyrrer mødet ved din ankomst. Hvis du skal have noget at spise eller køre med bus skal du være tilmeldt spisning og bus.
   
 2. Jeg vil gerne stemme for et af forslagene, men kan ikke deltage. Kan jeg brevstemme?
  Nej, man kan ikke brevstemme eller på anden måde afgive sin stemme - det kræver tilstedeværelse på afdelingsmødet at stemme.
   
 3. Jeg vil gerne stemme på en af de opstillede bestyrelseskandidater, kan jeg give min nabo en fuldmagt med?
  Nej, på samme måde, som man ikke kan stemme ved fuldmagt eller brevstemme for eller imod forslagene, så kan man kun stemme på de opstillede kandidater på selve afdelingsmødet.
   
 4. Jeg vil gerne opstille til bestyrelsen, men kan ikke være til stede. Kan jeg aflevere en fuldmagt til min nabo?
  Ja, du kan opstille til bestyrelsen selv om du er forhindret i at deltage i selve afdelingsmødet. Det gør du ved at sikre, at dirigenten er bekendt med, at du stiller op inden mødet når til dagsordenens punkt 4. Det kan du gøre ved at give din nabo (eller en anden beboer eller et bestyrelsesmedlem) din skrivtlige fuldmagt indeholdende navn, adresse og underskrift eller sende en SMS fra din mobiltelefon til en beboer (eller bestyrelsesmedlem) som kan opstille dig, når vi kommer til dagsordenens punkt 4.
 Bestyrelsens værdigrundlag Bestyrelsen arbejder ud fra et værdigrundlag, som vi formulerede for i 2010. Du kan læse om afdelingsbestyrelsens værdigrundlag her...

Written by Anders T. NielsenNews ID: 15

Return to News Index...