Sign up for klostervangen.dk newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

12. februar 2012:

Ny forside til ordensreglementet
Fremover vil nedenstående side være indsat som side 1 i ordensreglementet:

Lovgrundlag
    •     Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009

 

Indledning
Dette reglement indeholder generelle bestemmelser om ordensregler i alle afdelinger i AAB. AABs bestyrelse er bemyndiget til, at ændre de generelle bestemmelser.

De særlige bestemmelser for din boligafdeling findes til sidst i reglementet.

Ordensreglementet erstatter tidligere vedtagne bestemmelser og ordensreglementer.

 

Udlejers pligter
I henhold til Lov om leje af almene boliger § 80, skal AAB sikre, at der hersker god orden i ejendommen og om fornødent ophæve lejeforhold i de i § 90, stk. 1, nr. 7-9 og 12, nævnte tilfælde.
Afdelingens lokalinspektør og varmemester kan indberette overtrædelser af ordensreglementet.

 

Lejers pligter
Lejeren skal overholde ordensreglerne for den pågældende afdeling, og skal efterkomme andre rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede. Dette er ligeledes gældende for  personer, lejeren har givet adgang til det lejede.

Lejeren kan i henhold til § 81 pålægges retsfølger efter § 82, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen.

 

Sanktioner ved overtrædelse af reglementet
Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. Lov om leje af almene boliger § 82, kan lejeren pålægges en af følgende retsfølger:

  1. Lejeforholdet kan gøres betinget, således at der, hvis lejeren inden for 1 år efter afgørelsen overtræder nærmere fastsatte betingelser vedrørende adfærd i ejendommen, er grundlag for, at
    lejemålet kan opsiges eller ophæves.
     
  2. Lejeren kan meddeles en advarsel om, at fornyet overtrædelse af god skik og orden, jf. § 82, kan føre til, at lejeforholdet gøres betinget efter nr. 1, eller til, at lejemålet opsiges eller ophæves.


Sager om pålæggelse af retsfølger indbringes for Beboerklagenævnet efter reglerne i Lov om leje af almene boliger kapitel 17.

 

Klagevejledning
Ønsker du at klage over en eller flere beboere i din afdeling, skal du sende en skriftlig klage til AAB. Klagen behandles herefter i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Hvis klagen er berettiget og der er tale om et førstegangstilfælde, sender boligforeningen en henstilling om, at den påtalte adfærd skal bringes til ophør. I støjsager anbefaler boligforeningen generel, at der er flere lejere der underskriver klagen, for at sikre, at der ikke er tale om nabostridigheder.

Written by Anders T. NielsenNews ID: 2

Return to News Index...