Referat fra bestyrelsesmøde 15-03-30.

   

 1. Referat: godkendt.

   

 2. Formanden orienterer:

a. Byggesag: Bestyrelsen har mulighed for at få materiale med i nyhedsbrevene. Vi ønsker 2 sæt plancher mere, ophængt v. hvert vaskeri. Per kontakter inspektøt Carsten Kjær om det.

Næste nyhedsbrev: Om byggesagsplancherne."Information om Information",

LBF ønsker uddybet spørgsmålet om betonforvitring.. Flere detaljer i næste nyhedsbrev.

b. Afd. Mødet:Vi laver aftale med Stautrup teltudlejning m. kok som sidste år. Anders aftaler møde med dem.

c. Huskeliste for bestyrelsen om byggesagen ligger på hjemmesiden.

d. Budgetmøde 7. 4. kl. 16.00. Flere fra bestyrelsen deltager.

e. Revideret budget til underskrift. Vi har enkelte forslag til justering.

 

 1. Andre bestyrelsesmedlemmer:

a. Energi & miljø: ansøger bestyrelsen om ca. 1000 kr. Til indkøb af 3 kompostbeholdere og spande til forsøgsprojekt med køkkenaffaldskompostering. Frivilligt for beboerne. Ansøgning bevilget.

Forslag om pileskiltning ved de blå affaldsspande v. indgangspartierne med henvisning til papircontainerne, retning og antal skridt.

Energi & miljø og bestyrelsen sender anmodning til lokalinspektør Per Sørensen om beplantning med bøgehæk langs Langelandsgade som værn for beboerene i nederste lejligheder i Grønnegade.

Vi træffer endelig beslutning 9. april. E & M holder store oprydningsdag 19. april kl. 10.00.

b. Regnskab v. Anna for diverse beboeraktiviteter.

c. Udlejning af beboerfaciliteter. Elektronisk booking. Justering af tider /leje / depositum. Anders gør det. Priser reguleres i løbet af sommeren.

d. Forslag til catering til afd. mødet. Anders aftaler møde m. Stautrup teltudlejning.

   

 1. Kommunikation.

a.. Webhotel. Anders finder nyt webhotel til vores hjemmeside fra maj-15.

b. Billeder af vores funktionærer må ikke være på vores hjemmeside i følge AAB. Anders undersøger sagen nærmere.

 

 1. Indkomne skrivelser og forslag.

a. AAB intet nyt.

b. Dedikeret delebil-P-plads i Klostervangen.Vi er positive overfor idèen. Anders kontakter firmaet "Lets Go".

 

 1. Indkomne klager. 1 klage er sendt til beboerklagenævnet.

   

 2. Kontortid. Ingen kontortid i april pga. helligdag.

   

 3. Eventuelt.

a. Vaskerierne. Vi har bedt AAB om registrering af, hvor meget maskinerne bliver brugt og på hvilken måde.

b. telefonpenge. Skal vi hæve beløbet? Beslutning på næste møde.

c."Parkzone", Anders har snakket med firmaet om, hvor strengt reglerne skal fortolkes.

   

 

Referent Thomas.

Last updated 05-06-2020 00:00:00