Klostervangen, maj 2016.  Referat fra ordinært afdelingsmøde, afd. 25, Klostervangen, 12.maj. 2016.
 

Formand for afd. Bestyrelsen Anders Nielsen bød alle fremmødte velkommen. Herefter startede mødet ud fra den udsendte dagsorden.

PKT. 1: Valg af dirigent.

Dan Kristensen, formand i AAB`s repræsentantskabs bestyrelse blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at mødet er lovligt varslet og opfordrede forsamlingen til at holde sig til emnet på talerstolen, da dagsordenen var lang.

Pkt. 2.a.
Beretning

Formandens beretning for perioden siden sidste afd. møde.
Anders fremlagde mundtligt beretningen, som på forhånd var husstandsopdelt.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Se beretningen her...

Pkt. 2. b.
Driftsbudget

Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
Budgettet blev fremlagt af Anders med kort skitsering af hovedlinjerne i opstillingen og konstaterede, at økonomien ser god og sund ud.
Der blev spurgt, hvordan man kan se, hvad vi sparer i vaskehusene efter indføring af betalingsvaskeri. Der blev også spurgt, om vi havde fået meddelelse om huslejereduktion. Anders forklarede ud fra budgettallene.
Budgettet blev godkendt.

Pkt. 3. Behandling af indkomne forslag.

Forslag 1. Videoovervågning af sydgavlen, Grønnegade.  
En beboer ønskede også overvågning i Langelandsgade. Der blev spurgt om erfaringer fra andre boligforeninger, før vi bruger så mange penge. Politiet positive overfor videoovervågning. Der aftales en periode af gangen. En snak om risiko for hærværk. Flere fortalte, at de følte sig utrygge i området ved indkørslen til Klostervangen, ved garageanlæggene og ved sydgavlen.
Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag 2. Etablering af opladefaciliteter for el-biler.
En beboer mener, at en p-plads ved en elladestander ikke skal være så dyr som foreslået i forslaget, men mener ellers, at idéen er super god.
Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag 3. Ændrede regler for udløb af vasketider.
Efter en kortere diskussion:
Forslaget forkastet.

 

Forslag 4. Byggeprojektets pakke vedr. ankomstrum udtages af helhedsplanen.
Flere manglede at se de udarbejdede tegninger af ankomstrummet. Punktet er stort, så diskussion og afstemning blev udsat til efter spisepausen.

 

Forslag 5. Valg af kabel-TV leverandør.
Flere syntes, det var svært at tage stilling, da både ”YouSee” og især ”Stofa” havde valgt at udsende deres materiale meget sent til beboerne, selv om det var en måned tidligere, bestyrelsen afholdt møde for beboerne med de 2 udbydere.  En beboer mente, det planlagte forløb op til denne afstemning gav nok mulighed for at sætte sig ind i materialet.
Der blev stemt skriftligt om forslaget. Stofa vandt med 94 stemmer. YouSee fik 39. Blanke stemmer: 38.

 

Forslag 6. Vedr. dispensation til indflytning af kat i Klostervangen.
Det blev foreslået og besluttet at udsætte punktet til efter forslag 20.

 

Forslag 7. At man selv må bestemme, hvad man vil gøre med opbevaringsrummet/garderoberummet.
Én mente, at det kan man allerede. Bestyrelsen opfordrede til at stemme nej til forslaget, men anbefalede et ændringsforslag, som indeholder det samme, blot med den tilføjelse, at det først skal være gældende efter gennemførelsen af helhedsplanen.
Forslaget blev forkastet.
Ændringsforslaget blev vedtaget.

 

Forslag 8. At man ved ny-istandsættelse af køkken får mulighed for at indsætte enten klassisk komfur/ovn eller mulighed for at indsætte indbygningsovn og indbygningskogeplade.
Formand Anders redegjorde for de regler, AAB´s hovedbestyrelse har truffet i foråret, således at det ikke kan lade sig gøre gennem råderetten, men kun gennem installationsretten.
Forslagsstillerne trak forslaget tilbage, da det således ikke kan godkendes i AAB.

 

Forslag 9. At betaling for vaskehusene kommer til urafstemning.
Forslaget begrundet i snævert flertal ved sidste års afstemning. Flere gav udtryk for demokratiets regler om stemmeflertal og at afd. Mødet er repræsentativt.
Forslaget blev forkastet.

 

Forslag 4 blev genoptaget efter spisepausen.
Formand Anders gennemgik tegningerne. Der kom flere spørgsmål: Bliver der spærret fra Langelandsgade? Hvem skal vedligeholde cykelstien? Én mente, der mangler beboerdemokrati fra både kommunens og AAB´s side. Anders skitserede fordelene ved projektet, som i høj grad er af økonomisk art for Klostervangen som udsigten er pt. Der blev spurgt ind til detaljer for stiens udformning gennem vores område.
Lars fra kommunens vej-trafikafdeling gennemgik projektet.
Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag 10. At der indføres betaling for p-kort på alle Klostervangens p-pladser.
Forslaget blev forkastet.

 

Forslag 11. At der jævnfør råd fra miljøgruppen om tørring af tøj, etableres tørrerum i Klostervangen.
De foreslåede lokalers nuværende brug blev fremført. Det blev foreslået af en beboer at tage emnet med i planlægning under helhedsplanen.
Forslaget blev forkastet.

 

Forslag 12. At ingen aktiviteter kan foregå i afdelings lokaler, uden alle beboere uanset køn, alder har lige adgang.
Det blev fremført, at alle grupper i princippet er åbne for alle og at man sandsynligvis kan deltage i en gruppe uden at man officielt har betegnelsen fx pensionist. En opfordring til at forhøre sig i de grupper, man har lyst at deltage i.
Forslaget blev forkastet.

 

Forslag 13. At afd. Bestyrelsen skal arbejde i repræsentantskabet for at den moralske tavshedspligt som afd. Bestyrelsesmedlemmer har nu, ændres til en juridisk bindende.
AAB har meddelt, at tavshedspligten allerede er juridisk bindende. Derfor blev forslaget trukket tilbage.

 

Forslag 14. at Klostervangen indkøber mekaniske rottefælder, til placering i kloakken.
Det blev vedtaget, at bestyrelsen undersøger priser og forhold med vicevært og administration.

 

Forslag 15. Om at ændre formen på det årlige afdelingsmøde
Forslagsstilleren begrunder forslaget. Formanden forklarer, at der i forvejen er penge til at sætte aktiviteter i gang.
Forslaget blev forkastet.

 

Forslag 16. Ændring af form og tidspunkt for afdelings møde.
Bestyrelsens holdning er, at den skal have mulighed for at vurdere fra år til år, hvilken form, der skønnes bedst. Og at børnepasning ikke er bestyrelsens ansvar.
Forslaget blev forkastet.

 

Forslag 17. Om at der bliver sat et fast beløb til flere familieaktiviteter i Klostervangen.
Budgettet giver allerede muligheder for forskellige aktiviteter.
Forslaget forkastet.

 

Forslag 18. Om forsøg med digitalt beboerdemokrati.
Forslaget blev begrundet. En længere diskussion om relevans og fordele og ulemper. Emnet er stort. Bestyrelsen har et stort arbejdsfelt i forvejen. Måske vil fremtidens erfaringer fra andre steder give os bedre muligheder for at tage stilling.
Forslaget blev forkastet.

 

Forslag 20. Om at man må holde 1 hund eller 1 kat i Klostervangen.
Forslaget blev begrundet af forslagsstiller. Formanden ridsede de ulemper op, som bestyrelsen ser ved, at et så stort boligkompleks som vores lukker op for dyrehold.
Forslaget blev forkastet.

Derefter vendte vi tilbage til forslag 6.
Bestyrelsen fremsatte et ændringsforslag:  
UDGÅR:
Husdyr
 Det er ikke tilladt at holde hund, kat, krybdyr og slanger.
 Forbud mod at holde husdyr omfatter også dyr som tages i pleje

INDGÅR:
Husdyr
 Det er ikke tilladt at holde hund, kat, krybdyr og slanger.
 Forbud mod at holde husdyr omfatter også dyr som tages i pleje.
 Undtaget herfra er lægeordinerede servicehunde og servicekatte
”.
Dette ændringsforslag blev vedtaget.

 

Forslag 21. Om at det bliver tilladt at male de køkkener, der i forvejen er blevet malet.
Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag 22. Om at der opsættes en parkerings bom ved indkørslen ved Grønnegade.
Forslaget blev forkastet.

 

Forslag 23. Indkøb af to bordtennisborde.
Det blev fremført, at det vil være hensigtsmæssigt at tænke ønsket ind i helhedsplanen.
Med den tilføjelse blev forslaget vedtaget.

 

Forslag 24. Forbud mod at tørre tøj på brandaltanerne sløjfes.
Ifølge brandmyndighederne kan det ikke tillades, så forslaget kan ikke vedtages,
Forslaget blev trukket.

 Pkt. 4. Valg.

a. Valg af 4 medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
På valg Dan S. Arendsen. Thomas Kjærgaard, Bentha Skovgaard,  Anna Haaning.
Dan, Thomas og Bentha modtog genvalg.
Anna stillede ikke op igen.
I stedet blev Renè Hvid valgt ind i bestyrelsen.

b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Alex Carstensen blev valgt som 1. suppleant.
Birgitte Talbi blev 2. suppleant.

Derpå blev der sagt mange rosende ord til Anna Haaning fra menige medlemmer og fra formanden, som takkede hende for den kæmpe indsats, hun har ydet i de vist 37 år, hun har deltaget aktivt i Klostervangens bestyrelse, hvoraf mange år som formand.  Anders gav hende æren for, at han som formand havde fået alle de gode råd, så han havde undgået at træde for meget i spinaten.
Anna Fik en stor buket blomster lige så farvestålende som hun selv er og et stort cadeau fra forsamlingen i form af stående klapsalver.
Anna takkede mange gange og gjorde opmærksom på, at boligorganisationen bliver 100 år i 2019 og at det var fremsynede mennesker, der dengang satte en organisation i søen til stor gavn for menigmand.
Tak til Anna for en fantastisk indsats.

Pkt. 5. Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

Referent:

Thomas Kjærgaard
Næstformand

En beboer gjorde opmærksom på, at nogle lamper i haven foran blokken i Grønnegade ikke virker.

Der blev spurgt, om de ændrede regler for opsætning af solceller har nogen betydning for vores planer.
Formanden redegjorde for, at vi på intet tidspunkt kommer til at sælge af den solcelleproducerede strøm. Den bruger vi selv døgnet igennem. Så det har ingen betydning.

Må knallerter parkere i cykelrummene v. indgangspartierne? Nej.


Derpå afsluttede dirigenten afdelingsmødets punkter med tak for god ro og orden.


Formand Anders takkede forsamlingen for et godt fremmøde og en god aften med en positiv stemning.

Referent Thomas Kjærgaard, næstformand i afdelingsbestyrelsen.

 

PS: Efter afdelingsmødets afholdelse viste det sig, at 24 tilmeldte beboere ikke kom og deltog i mødet - og at det ikke havde meldt afbud.
Den samlede udgift til afdelingsmødet ligger på ca. kr. 65.000 og bare kuvertprisen pr. person ligger på kr. 250,-
Hvis der havde været meldt afbud, så kunne foreningen have sparet min. de kr. 6.000,- som de "spildte" kuverter udgjorde.
DET ER MEGET UHELDIGT og DVS. AT KLOSTERVANGEN HAR HAFT EN HELT UNØDVENDIG UDGIFT PÅ kr. 6000, som kun kan findes gennem huslejen!
ÆV FOR DET…

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00