Afdelingsmødet, 20. juni 2015 Bestyrelsens årsberetning for AAB afdeling 25, Klostervangen, juni 2014 - juni 2015

Det landspolitiske plan

Det nuværende boligforlig, som blev indgået i november 2012 og dækker perioden fremtil 2016, er ved at rinde ud. Forliget indebar bl.a. at kommunerne ville kunne bygge almene boliger billigere og med en lidt længere tidshorisont.
Med det netop overståede folketingsvalg er det svært at sige, hvordan et nyt bolgforlig vil komme til at se ud. Men heldigvis er der tradition for brede boligforlig i dansk politik. 
Men med et generelt samfundsøkonomisk opsving på vej, så er det tvivlsom om regeringen vil afsætte så mange offentlige midler til støtte for tilskudsberettiget byggeri, som da krisen kradsede. Men det vil kun tiden kunne svare på.

Danmarks Almene Boliger - også kendt som Boligselskabernes Landsforening (BL)

AAB direktør, Anders Rønnebro, er fortsat kredsformand for BL 5. kreds, som dækker boligorganisationerne i Aarhus, og samtidig medlem af BL's forretningsudvalg, dvs.  BL's "inderkreds".

Efter bestyrelsesmedlem Lisa Klank Feldt udtrædelse af afdelingsbestyrelsen sidste sommer, så har bestyrelsen udpeget en ny kredsrepræsentant. Denne opgave varetages af bestyrelsesmedlem Bentha Skovgaard.

Landsbyggefonden

Til trods for at AAB rådgivergruppe, der bl.a. er repræsenteret ved PlusKontoret, allerede 26. juni 2014 - dvs. for næsten et år siden, indsendte forslag til Klostervangens helhedsplan, så er det endnu ikke lykkedes for LBF at finde kapacitet til at behandle den fremsendte plan.


Af LBF årsberetning fremgår, at LBF i 2014 har påbegyndt en fornyelse af fondens kommunikations- og informationsindsats. Efter EU-udbud af projektet er arbejdet igangsat. Et brugerpanel har været hørt, og fondens hjemmeside er omlagt i december 2014.
Bl.a. webfilm og et digitalt magasin skal give nemmere tilgængelige informationer om støttede projekter mv. Indsatsen fortsættes i de kommende år.

Går man så på LBF hjemmeside, så bliver man ganske rigtigt mødt af en video, som fortæller at man kan søge støtte til en række forskellige formål. Men det har vi jo gjort - for længe siden - hva' så?

 • Hvad kan vi som afdeling lille afdeling 25 gøre for at få LBF i tale?
 • Hvad kan store AAB som boligorganisation gøre for at få LBF i tale?

Hovedorganisationen AAB og andre afdelinger

På repræsentantskabsmødet 11. juni gik organisationsbestyrelsesformanden, Erik Pilgaard, af pga. aldersgrænsen. Han havde da været boligpolitisk aktiv i mere end 40 år. Hans afløser er den tidligere næstformand, Dan Christensen, som også har en fortid som formand her i afdelingen tilbage i 1990'erne. Vi ønsker ham tillykke med valget.

AAB nye strategi "100 år er ingen alder" baserer sig på værdierne »Nærhed og Ansvar«.
»Nærhed« er bl.a. i forhold til beboerne - personlig betjening - og »Ansvar« dækker bl.a. over ASA (Alment Socialt Ansvar ~ CSR), som bl.a. dækker over ansvar for at tage lærlinge, skabe praktikpladser og i det hele taget løfte det sociale ansvar, som det er at uddanne næste generation.

I kan læse meget mere om strategien på AAB hjemmeside.

Af AAB's ledelsesberetning fremgår at AAB har en god økonomi, ikke mindst på grund af en stram omkostningsstyring. Driftresultatet viser således et overskud på godt kr. 800.000 til trods for, at AAB årlige administrationsudgift pr. lejemål i 2013 lå ca. kr. 300 under gennemsnittet af lejeboliger i Aarhus.

Egenkapital og arbejdskapital er også tilstrækkelig til at boligorganisationen har kunnet fastholde afdelingernes rentetilskrivning på 3% til trods for at boligorganisationen "kun" har forrentet egenkapitalen med 2,9% - hvilket i øvrigt sammenlignet med det øvrige samfund er et meget fint resultat.
De manglende ca. ¾ mio. er trukket af hovedorganisationens egenkapital, idet organisationsbestyrelsen har fundet det vigtigt overfor de enkelte afdelinger, at signalere at afdelingerne nogenlunde ved, hvordan afdelingens økonomi ser ud på mellemlang sigt og ikke blæser i vinden som markedsrenten.

AAB Erhverv frasolgte i 2013 Vericentret for et beløb på kr. 113 mio. Disse midler blev i 2014 overført til AAB Dispositionsfond.

Hovedorganisationen vil gerne bygge flere almene familieboliger, men det tillader kommunens kvoter ikke. Dog har kommunen givet tilladelse til opførelse af Æblelundens II etape med 40 familieboliger og AAB skal i samarbejde med Kollegiekontoret opføre ca. 450 ungdomsboliger på Godsbanearealerne. Ligeledes skal der opføres 90 ungdomsboligenheder på Vikærsvej i Risskov.

Kommunen har også ændret udbudsstrategi, således at fordelingen af den kommunale kvote i højere grad kommer til at foregå som fri konkurrence. Det AAB kun kan være meget tilfredse med, da AAB er ret god til omkostnings-, risiko- og byggesagsstyring.

AAB Servicevifte og
24/7 vagtordning

I 2013 blev der indført fælles varmemesterordning i alle afdelinger. Samtidig introducerede AAB en 24/7 ordning, som er en tilkaldevagt, der kan ringes til uden for varmemesterens åbningstid.
Endnu et par afdelinger har i løbet af det forgangne år tilsluttet sig 24/7-ordningen.
24/7 er en ordning, som mange af Klostervangens beboere har benyttet sig af - bliv ved med det!

»Service og Drift« var også temaerne for repræsentantskabsweekenden 4-5/10-2014.

Klostervangens udenomsarealer

Da vi i 2012 gennemførte en omlægning af en del af de grønne områder var det med et ønske om, at vedligeholdelsesbyrden skulle falde. Ikke desto mindre bruger nogle af vore funktionærer mange timer på at luge ikke mindst skrænter og skråninger og vedligeholde de grønne områder. Vedligeholdelsesopgaven har været så massiv, at det i 2013 var nødvendigt at tilkøbe gartnerstøtte. Det har vi også været nødt til sidste år og igen i år. Og selv med tilkøbt støtte, så er der stadig flere områder, som fortsat ikke er luget helt i bund. Men i dette års budget, som I stemte for sidste år, så har vi budgetteret omkostningerne til havearbejdet. Så på den måde går alt efter planen.

Bestyrelsens intension om at forny og forbedre legepladsen har udmøntet sig i et forbrug på kr. 155.000 til den legepladsrenovering, som blev påbegyndt efter vinterferien 2015. Når vi får en helhedsplan, så kan alle elementerne i den nuværende legeplads genanvendes, og bestyrelsen har igen i år sat penge - kr. 75.000 - af til legepladsen, idet legepladsen er blevet brugt flittigt og har skab nyt liv i området.

Pt. arbejder bestyrelsen med at få etableret en cykellegebane til brug for både Klostervangens beboere og øvrige børn og unge i kvarteret. Anlægsudgifterne til en sådan bane er ca. kr. 1.000.000. Det er penge som vi agter at søge en fond om. Pt. pågår der forhandlinger med kommunen om inddækning af vedligeholdelsesudgifterne til en sådan bane: Bestyrelsen ikke finder det rimeligt at Klostervangens beboeres husleje skal finansiere vedligeholdelsen. Det bør kommunen og de omliggende skoler sørge for ,hvis vi lægger jord til banen.

Genbrugspladsen fungerer rigtigt godt efter Klostervangens Miljø- & Energi-udvalg opsatte letforståelige skilte. I det hele taget har M & E udvalget været meget aktive og initiativrige - og M & E formand, Thomas Kjærgaard, vil efter bestyrelsens beretningen få ordet for at redegøre for nogle af de tiltag, som M & E arbejder med.

En stor tak fra bestyrelsen skal lyde til Miljø- & Energi-udvalget for deres indsats.

Klostervangens helhedsplan og renoveringsprojekt

I løbet af det forgangne år er der overhovedet ikke kommet skred i Klostervangens renoveringsprojekt. Helt konkret er det sidste vi har hørt fra LBF, at det har modtaget et dækkende svar fra rådgivergruppen på en række tekniske spørgsmål, som de stillede tilbage i februar.

Al den tavshed førte til at bestyrelsen tog fat i AAB kommunikationsafdeling kort før årsskiftet med et ønske om at få AAB til at udsende et nyhedsbrev hver 5 - 7 uge. Det er for at alle Klostervangens beboere kan holdes ajour med hvad der sker - eller hvad der ikke sker. Det første nyhedsbrev blev udsendt i marts måned.

Men der sker absolut intet i byggesagen. Og det er noget møg af flere grunde:

 1. I takt med et begyndende økonomisk opsving, så stiger prisen på arbejdskraft. Og netop byggebranchen er en af de mest konjunkturbestemte brancher: Når der er krise så stopper byggeriet, når der er opsving og udsigt til større vækst, så er det første der sker, at en række byggeprojekter sættes i gang.
   
 2. Det er en ulempe at vore driftsomkostninger på en række områder stiger: Vi vedligeholder nogle elevatorer, som for længst burde have været udskiftet til mere energivenlig og tidssvarende teknologi og vi vedligeholder grønne områder, som måske skal lægges om i forbindelse med helhedsplanen.
   
 3. Mens vi venter yderligere en eller flere somre og vintre på at renoveringen skal starte, så forfalder bygningen yderligere, og selv om AAB Teknisk Afdeling siger, at det ikke har nogen praktisk betydning, så er det dog lidt forstemmende at se betonen falde af armeringen og skaderne vokse - det giver en stemning af mistrøstighed og forfald. 
   
 4. Endelig betyder den manglende afklaring af tidsplan for helhedsplanen, at hver gang der skal tages stilling til drifts- eller anlægsarbejder, så skal bestyrelsen overveje ekstra grundigt; dels om det kan betale sig at udføre arbejdet, hvis det senere - i forbindelse med helhedsplanen - skal ændres, dels om det kan udskydes fordi det alligevel skal laves om som en del af helhedsplanen og dels - hvis det ikke kan udskydes - om det så kan genanvendes i planen.
  Et godt eksempel er nyt nøglebriksystem til over kr. 1.000.000 i år:
 • Skal vi starte en udskiftning af det eksisterende anlæg og starte på opbygning af en trådløs infrastruktur, som giver mulighed for briksystem på den enkelte brandikrede hoveddør, når helhedsplanen bliver en realitet?
 • Eller skal vi vente og leve med det anlæg vi har, fordi vi ikke ved hvilke løsninger helhedsplanen vil pege på?

Men selvfølgelig er det hele ikke så skidt, at det ikke er godt for noget: Hver gang vi kan udskyde planlagte vedligeholdelsesarbejder, så akkumulerer vi midler, som kan være med til at finansiere helhedsplanen og holde udgifterne nede og dermed huslejen nede. Og indtil nu har vi jo ikke set noget til huslejestigninger som følge af helhedsplanen.

Nogen vil måske spørge om vi kan finansiere en helhedsplan uden om LBF, dvs. dels for egne  midler, dels fra midler fra AAB dispositionsfond.
Det har bestyrelsen undersøgt, og svaret er, at der er tale om så store beløb, at vi simpelthen er nødt til at få støtte fra LBF.

Vi ved allerede nu, at der er enkelte elementer i planen, som LBF ikke vil støtte. I princippet ville vi godt kunne etablere soceller på taget eller de SØ-, S ogSV vedte facader. Men hvad nytter det, hvis vi beslutter os for parabolgårde og tagterrasse på taget og skift af de grønne facader? Eller info-system i opgange og vaskehuse, hvis både kældergange og opgange skal laves om i f.m. helhedsplanen? Så risikerer vi at skulle betale for både montering, afmontering og genmontering, hvilket kun kan finansieres gennem huslejen.

Klostevangens parkering

Pr 1/5 2014 gennemførte vi skift af P-vagt til GreenPark. GreenPark blev ved årsskiftet overtaget af ParkZone, men skiltningen er ikke blevet opdateret. Dog gælder der fortsat 2 timers parkering med P-skive på alle parkeringsarealer og alle arealerne er omfattet af P-kontrol. Men skiftet har forårsaget en del forvirring mht. hvilke gæsteparkeringskort der er gældende. Aftalen med ParkZone er, at det "gamle" grønne/sølvfarvede gæstekort er gældende året ud, og uanset hvilken type man bruger kan de max. gælde pågældende dag og 6 kalenderdøgn frem. Fra årsskiftet 2015/2016 gælder kun de "nye" blå og hvide (9 pr. ark) gæste P-kort. 
Igen til næste årsskifte forventer vi at parkeringstilladelser udleveres 1. mandag i januar 2016.
Husk at medbringe registreringsattest og sygesikringsbevis når der skal uddeles nye parkeringstilladelser ved årsskiftet.

Der er for nærværende ikke venteliste til parkeringspladser i glashuset, men der er fortsat venteliste til garagerne. Hvis man ønsker at leje plads i glashuset, så skal man henvende sig på hovedkontoret og hvis man ønsker at komme på venteliste til garagerne skal man henvende sig til varmemesteren.

Klostervangens vaskehuse

Vi har fortsat fælles vaskeri betalt over huslejen. Og som det fremgår af budgettet, så skal maskinerne holde mindst et år endnu, men ikke desto mindre er der sat et mindre beløb af til løbende udskiftninger.

Når vi skal have nye vaskemaskiner sker det som et udbud og vi ønsker nogle maskiner, der ligner dem vi allerede har.

Siden 2011 har der været lovkrav om HPFI-relæer på maskinernes strømtilslutning. Og da vand og strøm sammen generelt er en dårlig kombination er relæerne ofte gået med driftsstop til følge. Det har betydet mange udkald af elektriker Søren Bruun fra Sabroe El med deraf følgende omkostninger. Men der er desværre ikke ret meget at gøre ved det. Og da leverandører af f.eks. el-ydelser sker samlet ved AAB Driftsafdeling - her kan man komme på en leverandørliste - er der nogle af de hidtidige leverandører, som ikke kommer på. Bl.a. er Sabro El ikke godkendt som leverandør til AAB for nærværende. Vi må håbe den nye installatør udviser den samme fleksibilitet som Sabro El.

Klostervangens beboerhus

Beboerhusets selskabslokaler og 1. sal er fortsat lejet en del ud, selv om lejen er sat op og vi fortsat kun udlejer til Klostervangens beboere. Bestyrelsen har også arbejdet på et fuldt digitalt bookingsystem, men da vi har haft nogle problemer med sikkerhed i mailsystemet og generering af spam, har vi valgt også fortsat at køre videre med traditionel booking over telefon og ved personlig henvendelse til Per Ohms eller Anna Haaning. Bestyrelsen arbejder videre med opgaven og vil informere alle beboere når vi er klar til at gå "helt digitalt".

Endvidere har bestyrelsen ændret på selve driften af beboerhuset idet vi har ansat lønnet rengøringshjælp i form af Tina, Gg 121, og vi har indført tvungen brugerbetaling for slutrengøringen i form af gulvvask.

Beboerhuset drift giver et massivt underskud ikke mindst grundet en defekt varmeveksler (som er udskiftet) samt de dårlige thermostatventiler og forældede toiletter. Brugerbetalingen har således slet ikke kunnet betale for husets drift.
Men forholdene bliver selvfølgelig taget i betragtning når vi skal i gang med helhedsplanen.

Bestyrelsen har ikke planer om at ændre på lejen eller aktivitetsgruppernes gratis adgang til faciliteterne: Bestyrelsen mener at det er et fælles gode for alle Klostervangens beboere at have et velfungerende beboerhus og det vil vi blive ved med at have.

Vi har fordoblet lejen af gæsteværelset, så prisen er nu kr. 50,- for et døgn i et dobbeltværelse i 8000 c. Kun I beboere i Klostervangen kan leje gæsteværelset til Jeres gæster

Klostervangens ny teleudbyder

Det er lykkedes at få brudt Stofas næsten monopol-lignende status på udbud af kabel-TV og til dels også internet. I november og december 2014 fik de beboere som ønskede det mulighed for at få fibernet med både internet og kabel-TV.

I august 2014 forsøgte bestyerlsen at få en dialog med Stofa om evt. at ændre vilkårene så beboerne ville få et bedre tilbud, men selv om der var aftalt møde med Stofa, så sprang de fra i sidste øjeblik - og bestyrelsen har ikke hørt fra dem siden.

Bestyrelsen er også i dialog med YouSee og vil sætte et møde op efter sommerferien. Så må vi se hvad Danmarks største kabel-TV udbyder kan tilbyde Klostervangens beboere.

Udflugter

Sommeren 2014 har igen traditionen tro budt på både en voksen og en børneudflugt til Djurs Sommerland. Der var bred tilslutning til begge arrangementer, og alle havde en rigtig god dag.

Fastelavn

Fastelavnssøndag 2015 var børn og voksne - også tro mod traditionen - inviteret til at slå katten af tønden. Arrangenemet blev vanen tro afholdt i Grønnegade og med efterfølgende sammenkomst i beboerhuset, hvor der var varm kaffe og fastelavnsboller til alle og børnene fik sodavand og en slikpose. Dette arrangement nød også bred tilslutning.

Markedsdage

Søndag den 31. august 2014 var der markedsdag i Klostervangen på initiativ fra Sidsel Kirketerp og Jan B. Hansen. På afdelingsmødet sidste år besluttede forsamlingen, at der fremtidigt skulle sættes midler af til julemarked. Desværre blev julemarkedet aflyst grundet manglende tilslutning.
I 2015 har bestyrelsen afsat midler lignende arrangementer, så hvis der er beboere, som vil tage initiativ til fælles beboeraktiviteter kræver det blot at man skriftligt søger bestyrelsen om midler. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af arrangementet og et budgetforslag.

Andre aktiviteter

 

Der er heldigvis mange frivillige beboere, der bruger tid og kræfter på aktiviteter i Klostervangen. Vi har en meget aktiv pensionistklub, Klostervangens Billard og Bordtennisklub, et dukkeværksted, kortklub, en dukkehusklub, petanqueklub for kvinder, vegetarisk madklub, et velfungerende hobbyrum med stadig flere brugere og et istandsat motionsrum, hvortil vi løbende har anskaffet nyt materiel.
Der skal lyde en opfordring fra bestyrelsen til brugerne af motionsrummet: Lad være med at fjerne materiellet, ryd op efter brug og fjern affald, så kan andre brugere også få fuld glæde af motionsrummet!

Vi huser ikke længere en lektiecaféen, som blev drevet af Ungdommens Rødekors, da der simpelthen manglede tilslutning. Og vi har nedlagt solrummet, da der var meget få brugere af faciliteten. Der er vist også noget med at UV-stråler kan være skadelige!?

Og vi har en genbrugs - med flere tusinde effekter! Desværre har vi flere gange haft indbrud - til trods for at effekterne er meget billige. Måske var det derfor tyvene kun løb med byttepengene. Der er nu opsat videoovervågning og døren er forstærket. Det havde dog kun ringe effekt da vi oplevede et skybrud og fik masser af vand ind i genbrugsen - stor tak til de frivillige, som fik ryddet og tørret op efter vandskaden.

Klostervangen har siden 2007 haft en hjemmeside - faktisk har vi pt. to: Én som hovedkontoret stiller til rådighed for os og præsenterer Klostervangen udadtil og så vor egen interne www.klostervangen.net. Vi udskiftede udbyder på klostervangen.Net og registrerede i stedet til klostervangen.dk da vi var meget utilfredse med sikkerheden: Siden blev gentagne gange hacket og der blev spammet fra siden. 

Vi har også en meget aktiv Facebook side. Det er en fornøjelse af se hvordan Klostervangens beboere hælper hinanden med praktisk information, lufter idéer og udveksler meninger om forskellige emner.

Med Thomas Kjærgaard i spidsen har vi et aktivt Miljø- og Energiudvalg. Flere af M & E udvalgets mærkesager vil bestyrelsen forsøge at indarbejde i helhedsplanen - alt sammen noget, som er med til at give Klostervangen en grønnere og mere bæredygtig profil.

 

Og igen i år har bestyrelsen valgt at holde fællesspisning og sommerfest - Klostervangens Folkefest for Beboerdemokratiet!

 

Der sker meget i Klostervangen og som formand vil jeg hilse alle disse nye og gamle tiltag velkommen.
Har du den gnist, der kan tænde din indre ildsjæl, så kan bestyrelsen kun opfordre dig til at stå frem - uanset om det er som kandidat til bestyrelsen, som medarrangør af de eksisterende aktiviteter eller hvis du kunne tænke dig at starte noget helt nyt op.
Husk på: Du er også en vigtig del af Klostervangen og hvis du vil så kan du gøre en forskel!

Tak!

Jeg vil slutte bestyrelsens  årsberetningen med at sige stor tak til alle, der har hjulpet med at arrangere aktiviteterne og alle dem, som har deltaget i dem.
Og der skal også lyde en stor tak til vor varmemester, vore funktionærer, vor lokalinspektør, vor inspektør, vor kontaktperson, som er dagens dirigent, Karin Jørgensen, og de øvrige folkevalgte i organisationsbestyrelsen og de altid hjælpsomme medarbejdere i administrationen - og selvfølgelig mine kolleger i afdelingsbestyrelsen.

Klostervangen, juni 2015

På afdelingsbestyrelsens vegne

Anders T. Nielsen

Formand, afdeling 25

Last updated 05-06-2020 00:00:00