Affaldshåndtering i Klostervangen

 Affaldssortering

 

Vidste du at:
... der bruges kun ca. 1/10 så megen energi til at omsmelte genbrugsaluminium, som der bruges til at producere nyt aluminium!

:-)

 

Set indefra

Pladsen

Storskrald

I Klostervangen er der 380 husstande, som hver »producerer« skrald: Husholdningsaffald, særligt affald, (genbrugeligt) papiraffald, storskrald, m.m. Det er en stor belastning for miljøet og koster hvert år i hundredtusindevis af kroner at håndtere.
 - og det er penge, som kun kan findes gennem huslejen...

Der er flere grunde til at tænke over, hvordan vi håndterer vort affald, bl. a.:

  1. For miljøets skyld,

  2. For økonomiens skyld,

  3. For ordens skyld.

Ad 1, miljøet.
Med en hensigtsmæssig sortering af affaldet kan det meste af affaldet genanvendes. Her tænkes bl. a. på

  • Papir & pap,

  • Glas,

  • Metal.

  • Plast.

  • Tøj. 

Pap & Papir.
Der er forskellige steder (typisk ved parkeringsarealerne) opstillet Pap & Papir containere, som frit kan benyttes af alle beboere. Fordelen ved at anvende de opstillede containere, frem for »skakten« til husholdningsaffald eller de ophængte blå papirkurve ved indgangspartierne, er at  papiret i containerne kan genbruges og dermed er det mindre belastende for miljøet: Der skal fældes færre træer til papirproduktion.

Glas.
Lægges i den nedgravede container til glas, metal, plast udenfor blokken , så glasset sortes fra det øvrige affald: Ved at smide glas i flaske-containerne er du med til at sikre, at glasset genbruges til fremstilling af nyt glas - og der bruges mindre end den halve energi til at omsmelte genbrugsglas, end der bruges på at producere nyt glas og dermed sparer du på energien og verdens ressourcer.

Metal.
Kan lægges i den nedgravede container til metal, glas, plast, men kan også Iægges i den blå metalcontaineren i affaldsgården (syd for Grønnegade blokkens gavl) som er til genbrugsmetal. I første omgang skal alt metal i samme blå container, men planen er at sortere aluminium fra det øvrige metal. Aluminium er det mest udbredte metal i verden og udgør mere halvdelen af alt metal på kloden. Aluminium anvendes til at bygge flyvemaskiner og producere havemøbler, men størstedelen af alt aluminium anvendes til emballage - dåser! Aluminiumen i metalcontaineren i affaldsgården bliver (ligesom det øvrige metalaffald) genanvendt.

Plast.

Lægges i nedgravet container til glas-plast- metal. Bliver efter afhentning sorteret fra de andre emner.

 

I genbrugsgården ved den lille P-plads for enden af Grønnegade blokken kan du derudover aflevere andre emner: 

Neonrør- el-sparepærer- sprayflasker- stort pap- farligt affald- tøj-batterier- elektronik.

 

Genbrug i stedet for affald:

I efteråret 2023 bliver genbrugsordning i 10 kategorier indført i hele Danmark ( og hele EU.). Foruden de kategorier, vi allerede sorterer, skal vi også sortere tøj, madaffald, elektronik, drikkekartoner. Der kommer fra kommunen nærmere oplysninger om, hvordan vi skal gøre det.

Ad 2, økonomien.
Hvert år afsætter Klostervangens beboere mange hundred tusinde kroner på at håndtere vort affald. Ud over de direkte udgifter til at bortskaffe affaldet bruger vi mere end et ½ årsværk fra vore funktionærer på at »skralde«, altså den tid der går med at »skralde« svarer til at én medarbejder hver dag bruger hele formiddagen på at håndtere dit og mit og de øvrige beboeres affald! Og gennem de sidste 10 år er mængden af affald og dermed prisen for at håndtere det bare steget og steget. Du og jeg og vore naboer kan være med til at nedbringe denne udgift!
Hvordan?
Ved at smide papir i de nedgravede containere (papircontainerne opstillet ved p-arealerne) sikrer du at papiret genanvendes,, vedligehold eller tømt. Den eneste forudsætning for at vi gratis kommer af med papiret er, at der kun er papir i containerne.  Pap skal du aflevere i pap-containeren i affaldsgården.
Hver uge omdeles der flere hundrede kilo reklamer (på papir) til Klostervangens beboere. Hvis du smider reklamerne direkte over i affaldskurven ved siden af postkasserne, så skal vi betale for at der er en funktionær som tømmer affaldskurven og bagefter skal vi betale for at komme af med det usorterede affald. Hvis du derimod lægger det i containeren til papir, så er det gratis at komme af med papiraffaldet, og funktionærerne skal ikke bruge tid på at tømme affaldskurven. Til gengæld er der så plads i affaldskurven til at forbipasserende kan smide deres efterladenskaber i affaldskurven og ikke på fortovet uden for vore indgangspartier.

 

Ad 3, orden

Vi elsker alle Klostervangen, så lad os hjælpe hinanden med at undgå, at der ligger affald rundt omkring og lad os sortere affaldet bedst muligt.
 

Last updated 30-08-2023 13:27:12