Klostervangen, februar 2018. Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde, afd. 25, Klostervangen, 13. februar 2018.

Afdelingsmødet blev indledt med velkomst af afdelingsformand Anders T. Nielsen.

Præsentation af afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsesmedlemmerne Dan Christensen og Peter Kragballe.

Derefter en præsentation af folk fra AAB, som er involveret i helhedsplanen: Projektleder Carina Hedevang, projektchef Morten Strunge, fra økonomiafdelingen Helle Nielsen.
Derefter præsentation af beboernes byggeudvalg.

 

Formandens velkomst:

Anders begrundede, hvorfor mødet var nødt til at ligge i uge 7. (projektets tidsplanen). Han redegjorde for, at vi har en ny situation, fordi ingen for et år siden vidste, at vi nu er nødt til at skifte faldstammer og at man i for-planlægning af så stort et projekt, som helhedsplanen typisk ved mindst. Derfor er der nu nogle overraskelser med fx. rør, der fylder mere end vi oprindelig troede. Forslag om urafstemning vil under alle omstændigheder forsinke den store helhedsplan og vil ikke nødvendigvis kvalificere nogen beslutning.

Hvis side står vi på i bestyrelsen?
- Vi er selv beboere, så selvfølgelig står vi 100 % på beboernes side.

Grunden til, vi har fremsat ændringsforslag til egne forslag er, at vi har fået formentlig berettiget kritik.

I projektet er der gjort meget for at holde huslejen nede, så flest mulige kan blive boende.
Det afskærer os fra at få lækre, æstetiske løsninger.
Intet er gratis. Der er kun huslejen til at finansiere vores boliger!
 

Pkt. 1
Valg af dirigent.

Peter Kragballe, medlem af AAB`s organisationsbestyrelse blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at mødet er lovligt varslet og han gennemgik formalia og procedurer ved afstemninger.
Stemmeudvalg: Helle fra økonomi foruden Per Sørensen, Tove Laursen og Alex Olsson.

Pkt. 2
Gennemgang af beboerundersøgelsen
v. / Carina Hedevang

Stor deltagelse. Bekymringer om støj, budgetoverskridelse, forsinkelse. Kommunikationen er god. 3 af 4 er glade for helhedsplanen. 47 % har svaret. Der er afdækket specifikke og individuelle behov og genhusningsønsker. Der er lavet statistik på alder og beskæftigelse. Der er fokus på at finde "væresteder" i dagtimerne.

 

Pkt. 3
Forslag 1, faldstammer
 

Thomas fra bestyrelsen forklarede baggrunden for de første forslag, der er finansieret gennem huslejestigning på nye faldstammer og ingen huslejestigning på forskønnelsespakken contra ændringsforslagene, hvor det er omvendt: 0 kr. i huslejestigning på faldstammer, men til gengæld huslejestigning på de enkelte delelementer i forskønnelser. Derefter en mængde kritiske spørgsmål omhandlende nedhængte lofter og nye toiletter.

Carina forklarede, at nedhængt loft i badeværelse vil være lyddæmpende ovenfra. At entré skal indeholde virkelig meget teknik og rør. Der vil ikke være tale om fliseskader ved opsætning af el stik. Vægtoilet er ikke muligt med de nye faldstammers placering. Der vil blive kompenseret for allerede installerede elementer. Projektet tager hensyn til individuelle løsninger. Hvordan undgås skimmelsvamp i nedsænket loft? Svar: Udsugningen er fugtstyret. Hvorfor får vi kun én toiletløsning? Svar: Der er ikke andre muligheder. Hvorfor kan vi ikke genbruge de gamle faldstammer? Carina gav den faglige begrundelse, at de er indstøbt i gammel beton væg, som ikke kan nedbrydes. - 1 mente, tidsplanen er for stram og derfor skulle vi nedstemme forslaget. Bliver vi godtgjort mistet areal? Thomas svarede nej. 1 mente, der mangler alternativer til de beskrevne løsninger. En ny beboer: Skal vi have nye faldstammer?- ja. Der blev spurgt til brandmyndighedskrav. Carina gennemgik installationer i entré. En snak om, hvordan man kan undgå skimmelsvamp med fugtspærring. Advarsel mod at udskyde afgørelse om faldstammer. Forslag om at dele afstemningen op, faldstammer for sig, nedsænket loft derefter. Flertallet tilsluttede sig dette.

Derefter blev der stemt om urafstemning.
Forslaget om urafstemning blev forkastet.

Der blev fremsat ændringsforslag om, at nedsænket loft skulle tages ud af forslaget om nye faldstammer. Ændringsforslaget blev vedtaget.

Hvor lang tid tager det at opsætte det nye toilet?
Carina: 1 dag eller indenfor højst 2-3 dage. Derefter blev der ridset op, at nu stemmer vi om faldstammer: med nedsænket loft og kr. 82
i huslejestigning som det mest vidtgående, derpå faldstammer uden nedsænket loft. Morten fra projektgruppen sagde, at  konkrete løsninger hører hjemme i projektafdelingen, ikke på afd. mødet.
Anders: Det er fagfolk, der laver løsninger. Det er dyrt at opfinde nye løsninger.

Forslag 1 til afstemning:
Det oprindelige forslag blev forkastet.

Ændringsforslaget uden nedsænket loft blev vedtaget.

 

Pkt. 3
Forslag 2, forskønnelsespakke

 

Forslag 2:
Der blev spurgt til belysning i køkken og om sænket lofthøjde er lovlig.
Nogle beboere fremførte, at det giver dårligere indeklima.
Punkt 2a og 2b udgår ved afstemning.

2c. nye akustiklofter i opgang.
Carina fortalte, at de nuværende er i dårlig stand mange steder, er grimme og krøllede og kan falde ned efterhånden.
Forslaget vedtaget.        

2d. Spots i badeværelse:
Udgik
, da sænket loft tidligere blev nedstemt.

2e. Stikkontakt i badeværelse:
Kan ikke installeres over vedligeholdelseskonto. Det blev påpeget, at et stik skal være med jordforbindelse. Carina: Ledning føres fra lampestik til spejl. Alle foreskrifter følges.
Forslaget blev forkastet ved skriftlig afstemning.
Nej: 139.      Ja: 103.

2f. Spots i entré:
En del kritik af de nedsænkede lofter. Hvem skifter sprungne spots?

Hvor meget sænkes loftet?
Svar: Det gør beboerne selv, og ca. 27 cm.
Hvorfor nedsænket loft?
Carina: Der skal alle installationer vedr. indsugning, el og røgalarm ligge.
Forslaget om spots i entré blev forkastet.

 

Pkt. 3
Forslag 3, garderobeskabe i entré

a. Standardskab med huslejestigning.
Flere beboere fremførte, at det er en dyr og dårlig løsning.
Der blev også spurgt til, hvorfor walk-in rummet skal indrettes som i prøvelejligheden.
Carina: Meget dyrt at flytte døren. El skabet i entré har en dårlig placering, det tager for meget  plads.
Kan det ikke anbringes i walk- in?
Der er ikke penge til at lave nye undersøgelser.   
Forslaget om standarskab med huslejestigning blev forkastet.

b. Individuel råderetssag:
Det blev sagt, at det bare er en mulighed, ikke en skal- sag.
Det står den enkelte beboer frit for, om man vil noget.
Forslaget om råderetsskabe blev forkastet.

Pkt. 3
Forslag 4, legeplads v/ Gg haven

Fornyelse af haveanlæg v. Grønnegadeblokken./b>
Her havde bestyrelsen fremsat ændringsforslag om, at afstemningen kun skal være vejledende.
Nogen mente, at vi skal vente med at tage stilling til helhedsplanen er udført.
Ændringsforslaget om etablering af legeområde bag Gg blokken blev vedtaget.

 

Referent:
Thomas Kjærgaard
Næstformand
Afd. 25, Klostervangen.

Herefter tak for i aften og kom godt hjem.

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00