Afdelingsmøde i AAB A25, Klostervangen.  Referat fra afdelingsmøde 14. maj 2019, hotel Scandic, Østergade.
Velkomst. Formand Anders Nielsen bød velkommen til alle beboere og gæster fra AAB:
 - Direktør Anders Rønnebro,
 - Projektchef Morten Strunge,
 - Helle Nielsen fra økonomiafdelingen,
 - Ole Fisker, Allan Andersen fra servicecenter Midt og
 - bygningsansvarlig Danny Madsen.
 - Bent Nielsen og
 - Peter Kragballe fra organisationsbestyrelsen.

Dagsorden:

Mødets dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning og driftsbudget.

    a. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

    b. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.

3. Behandling af indkomne forslag.

4. Valg:

    a. 3 medlemmer til afd. bestyrelsen. Steen Schrøder, Per Ohms, Anders Nielsen er på valg.

    b.  2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Irene Ratjen, Gitte Høeg.

5. Valg af medlem til helhedsplanens beboerudvalg.

6. Eventuelt.

Pkt. 1.
Valg af dirigent.

Bendt N. blev valgt. Han gennemgik formalia. 73 husstande var mødt frem. 

Thomas fra bestyrelsen blev valgt som referent.
Stemmeudvalg valgt: Samira, Jørn G., Troels B., Tove L., Helle fra økonomiafd.

Pkt. 2. a
Bestyrelsens beretning for maj 2018 - 2019
v./  formanden.

Hele beretningen kan læses på hjemmesiden under Bestyrelse => Beretning 2019.

Her er de 15 hovedafsnit nævnt:
1 Landspolitisk,  2. Hovedorganisationen, AAB og andre afdelinger.  3. Servicecenter Midt / 24-7 vagtordning.  4. Klostervangens udenoms arealer.   5. Klostervangens helhedsplan og renoverings projekt.  6. Klostervangens parkering.  7. Klostervangens vaskehuse.  8. Klostervangens beboerhus.  9. Klostervangens nye nøglebrik system.    10. 50-års jubilæet.  11. Udflugter.  12. Fastelavns fest.  13. Budget.  14. Andre aktiviteter. 15. Tak til alle involverede. 

Herefter debat:
En beboer savner en trykt beretning. Anders svarede, at det er et prioriterings spørgsmål og om ressourcer.
En savnede periodisk sæbe i vaskemaskinerne. Rene fra bestyrelsen svarede ja, men problemet er løst.

Herefter blev  beretningen GODKENDT .         

Herefter fortalte Thomas om arbejdet i Energi & miljøgruppen det sidste år: Om giftfri Klostervang på 4. år og det gode tilbud om at komme og hjælpe lugegruppen med at luge ukrudt. Gruppen har lavet en folder, som bliver uddelt til alle beboere i juni, hvor man kan se, hvor man kan gå hen i midtbyen, når renoveringen larmer i lejlighederne.

Pkt. 2.b.
Budget

Anders N. gennemgik budgettet og redegør for, hvordan det er bygget op og hvad vi som beboere har indflydelse på. Der er store tal pga. helhedsplanen, fx. facader og solceller.

En beboer ville vide, hvorfor udgifter vedr. helhedsplanen er med på PV. Helle fra økonomi forklarede, at det skal de være rent teknisk.Derefter en længere, skarp diskussion om, hvordan underskuddet på kr. 55 mio. vil blive finansieret. AAB blev anklaget for at sløre, at vi som beboere i sidste ende kommer til at betale de ekstra lån. Anders Rønnebro og Helle fra økonomi: Der er givet penge som ekstra tilskud og givet længerevarende lån, som betyder, at vi på et tidspunkt kommer til at stige i husleje og at afdragene kommer til at tage længere tid ud i fjernere fremtid.

Der blev også spurgt om, hvad det betyder, at vi skal spare en mio. kr. på PV. Helle svarede, at det ikke betyder noget for vores budget, da vi har en robust økonomi med flere års opsparing.

Anders R. gav som forklaring på overskridelse af helhedsplanens budget, at konjunkturer, byggeboom og pengemarkedet har været uforudsigeligt. AAB og Landsbyggefonden har fundet en økonomisk løsning. Huslejestigningen trækkes ud over flere år og en huslejestigning vil om nogle år forekomme. Dispositionsfonden har ydet tilskud på kr. 55 mio.

En beboer spurgte til, hvad det nu er for 1250 kr. i ekstra husleje. Anders N. forklarede, at de ekstra bevilgede penge er 25 % foræring, 75 % støttede lån. Ingen ekstra huslejestigning nu. Èn sagde, at vi havde valgt en billigere løsning, hvis vi havde haft disse tal for 5 år siden. Anders N. svarede, at ingen dengang kendte eller kunne vide, at tallene ville stige.

Budgettet for 2020 blev herefter overvældende  VEDTAGET .

Pkt. 3.
Indkomne forslag.

Forslag 1. At der ikke opsættes spejl på overtrykslem i entre. Anders N. argumenterede for forslaget.

Forslaget enstemmigt   VEDTAGET .

 

Forslag 2. Opsyn i opgangene i forhold til brandfare efter helhedsplanen: Her blev der spurgt om, hvorfor AAB ikke har sat økonomiske beregninger på forslagene, hvilket blev forklaret med, at der har været supertravlt i administrationen.

Forslag 2 blev med overvældende flertal FORKASTET.

 

Forsag 3. Forslag om bagvagt v. udlejning af beboerhus. Per fra bestyrelsen argumenterede imod. Man kan bruge politiet.

Forslaget blev FORKASTET.

 

Forslag 4. Kunst i Klostervangen. En menig beboer, Andreas fremlagde sin idé til kunst med skitser. Der var mange positive tilkendegivelser overfor kunst i almindelighed og også konkret Andreas`forslag. Det blev dog også fremført, at hans projekt vil komme i direkte konflikt med kommende solceller på taget og at vores gavle vil tage sig helt anderledes ud efter renovering med gavlvinduer. I øvrigt skal vedligeholdelse tages i betragtning. En opfordring til at stille forslag om kunst i bero til efter renovering.

Forslaget blev FORKASTET.

 

Forslag 21. Indkøb af 2 strygeruller i stedet for 5 med ændring af adgangsforhold til de 2 strygerum. Per O. fremlagde forslaget.

Forslaget blev  VEDTAGET .

 

Forslag 5. Genopsætning af vores cykelskur. Forslagsstillerne Karen og Kristian fremlagde forslaget. Ole F. fra servicecenter Midt forklarede, at der kan være gode muligheder for at få skuret opsat indenfor det vedtagne budget. Thomas fra bestyrelsen kom med et ændringsforslag: "Hvis skuret kan opsættes indenfor eksisterende budget kan arbejdet sættes i gang i 2019-2020." Administrationen og bestyrelse arbejder videre med sagen.

Forslaget blev enstemmigt VEDTAGET MED ÆNDRINGSFORSLAGET.

 

Forslag 6. Etablering af ny garderobeindretning efter renoveringen. Thomas fra bestyrelsen argumenterede mod forslaget. Bestyrelsen mener, det er dyrt og ufleksibelt. Man kan oprette en råderetssag, hvis man gerne vil det.

Dyreste tilbud nedstemt. Billigste tilbud blev også nedstemt.

Forslaget FORKASTET.

 

Forslag 7. Etablering af centralt styrede infoskærme i opgangene. Anders N. fremførte flere fordele ved at få sådan et system indført til gavn for alle beboeres informations niveau. Der var delte meninger, nærmest fifty-fifty. Men

Forslaget blev FORKASTET.

 

forslag 8. Hvide branddøre i stedet for brune. Rene og Anders argumenterede for bestyrelsens forslag. Der var indlæg for og imod. Også her næsten fifty-fifty stemning i forsamlingen, men

Forslaget FORKASTET.

 

Forslag 9. At de nye entredøre forberedes for brik låsesystem. Dørene vil blive forberedt for briklåse. Og man kan stadig bruge nøgle! Derfor:

Bestyrelsen TRAK FORSLAGET.

 

Forslag 10. Bestyrelsens forslag om at de nye branddøre forberedes på NFC, hvilket betyder, at de kan oplåses med en smart phone. Anders forklarede om systemet. 

Forslaget  blev  VEDTAGET  med overvældende flertal.

 

Forslag 11. Fra bestyrelsen om at fastholde renovering/maling af opgangene. Det ER stadig i projektet, at opgangene skal have akustiklofter, ny belysning og maling. Derfor:

Forslaget FRAFALDET.

 

Forslag 12. Bestyrelsen anbefaler betydelige besparelser på udvidelse af beboerhus. Der er imidlertid nu ny finansiering på projektet og det vil være meget risikabelt at åbne sagen med risiko for stor erstatning til entreprenør, da kontrakt er skrevet. En enkelt beboer ønskede forslaget fastholdt, men bestyrelsen frafaldt.

Forslaget blev FRAFALDET.

 

Forslag 13. Bestyrelsens forslag om panserglas som faldsikring på altanerne. Anders fremførte de åbenlyse fordele visuelt. Morten Strunge fra projektgruppen kunne ikke sige, hvilken løsning, der er godkendt.

Forslaget blev enstemmigt  VEDTAGET .

 

Forslag 14. Bestyrelsen foreslår en løsning, hvor 75 % af glasfacade på altanerne kan åbnes.Per fremlagde argumenterne. Projektledelsen har besluttet en billigere løsning med  50 % åbning. 

Forslaget blev enstemmigt  VEDTAGET .

 

Forslag 15. Bestyrelsen foreslår, at der ikke laves nedhængte lofter på altanerne, mest af besparelseshensyn, da vi derved kunne spare ca. 5 mio. kr. Men de seneste tal viser, at der evt. vil være mindre end 2 mio. kr. sparet. Derfor fastholder bestyrelsen ikke forslaget, men en beboer ønskede det, og derfor kom forslaget til afstemning. For: 48. Imod:31. undlader at stemme: 14.

Forslaget  VEDTAGET .

 

Forslag 16. Bestyrelsen anbefaler etablering af infrastruktur for to ellader standere. Anders opremser fordele og at vi har en fremtidssituation, der peger i retning af boom for elbiler.

Forslaget  VEDTAGET   med overvældende flertal.

 

Forslag 17. Etablere bedre adgangsforhold til affaldsøen i Langelandsgade. Alex O. fremlægger sit forslag. Bestyrelsen bakker op.

Forslaget  VEDTAGET .

 

Forslag 18. Etablering af gelænder ved diverse trapper. Kommunen skal sørge for den ene trappe. Bestyrelsen foreslår en løsning til den anden trappe fra cykelstien ned til grillpladsen i Grønnegade i forbindelse med fornyelserne på de grønne områder. Derfor:

FORSLAGET TRUKKET.

 

Forslag 19. Om at vi ikke længere skal være en del af "Beboernyt" og ikke betale til det. Forslagsstiller mener, han er blevet dårligt og udemokratisk behandlet.

Forslaget blev FORKASTET.

 

Forslag 20. At sæbeskufferne genetableres i vaskemaskinerne, så man selv kan vælge. Mener, der er besparelser. Bestyrelsen mener, det vil medføre store omstillings udgifter, ingen besparelser og mere svineri i vaskerierne.

Forslaget FORKASTET.

 

Forslag 22. Bestyrelsen foreslår alle garager opsiges for folk, der ikke bor i Klostervang, da det bliver svært at finde parkering på de åbne p-pladser under byggeperioden. Så kan man leje en garage.

Forslaget  VEDTAGET .

Pkt. 4. a.
Valg til bestyrelsen.

På valg var Steen Schrøder Nielsen, Per Ohms, Anders T. Nielsen.

Alle tre genopstillede. Ingen modkandidater. Alle tre blev genvalgt til bestyrelsen.

Pkt. 4. b.
Valg af suppleanter.

Som suppleanter blev valgt:
1. suppleant Irene Ratjen.
2. suppleant Gitte høeg.

Pkt. 5.
Valg af repræsentant til beboerudvalget.

To Beboere, Anders Sørensen og Gitte Høeg, meldte sig som interesserede til at indgå i beboergruppen.
Bestyrelsen trækker lod 2019-05-27 om, hvem den heldige bliver.

Pkt. 6.
Eventuelt.

Energi-og miljøgruppen har sået sommerblomster og sat krydderurter i de to nye højbede tæt på grillpladsen i Grønnegade. Som beoer kan man forhåbentlig hente krydderurter i løbet af sommeren.

En beboer spurgte om, hvor længe stilladserne skal være oppe. Er der fundet en løsning på, hvordan problemet med at låse sin lejlighed fra altan siden løses? Svar: Ingen løsning!

Afslutning

 

Klokken blev mange og formand Anders takkede kort alle beboere, Bent som dirigent, administration og bestyrelseskolleger. 

 

Referent Thomas, bestyrelsen.

Last updated 05-06-2020 00:00:00