Afdelingsmødet, 21. juni 2014 Bestyrelsesformandens årsberetning for AAB afdeling 25, Klostervangen, juni 2013 - juni 2014

Det landspolitiske plan

Med formål at stimulere en trængt byggesektor og skabe ca. 5.000 nye arbejdspladser vedtog Folketinget i slutningen af november 2012 et lovforslag om bl.a. at tilføre Landsbyggefonden yderligere midler, så den samlede renoveringspulje frem til 2016 beløber sig til kr. 18,5 mia. samt at nedsætte den kommunale grundkapital i forbindelse med nyt alment byggeri. Aftalen løber frem til 2016, hvilket giver kommunerne et stabilt beslutningsgrundlag for opførelse af almennyttige boliger og for boligorganisationerne giver puljemidlerne mulighed for at fremrykke renoveringsprojekter. Med aftalen påtager staten sig en større del af finansieringen og giver dermed kommunerne endnu bedre muligheder for at føre en aktiv boligpolitik. Med aftalen blev de kommunale udgifter sat ned fra 14 pct. til 10 pct. af byggeomkostningerne. Samlet set svarer det til, at kommunerne sparer mere end 200 millioner årligt fra 2013 til 2016. Aftalen giver også kommunerne sikkerhed for, at rammerne ikke ændrer sig før 2016, hvilket har stor betydning for planlægningen.

Danmarks Almene Boliger - også kendt som Boligselskabernes Landsforening (BL)

BL har lobbyet meget aktiv for at ændre den nuværende lovgivning omkring solcelleanlæg i almennyttige boliger, idet den nuværende lovgivning gør det økonomisk relativt uattraktivt at investere i vedvarende energiforsyning i den almene sektor. Det forventes at lovgivningen ændres inden for en overskuelig fremtid og at reglerne både bliver klarere og gunstigere for solcelleanlæg i den almene sektor, idet man håber på en EUs godkendelse af en forhøjet salgspris på el fra anlæg på almennyttige boliger, samt afklaring af moms- og skatteregler for den el, der produceres af egne anlæg og leveres til beboerne.

AAB hovedbestyrelsesmedlem, Bent Nielsen, er fortsat medlem af 5. kreds og AAB direktør, Anders Rønnebro blev i foråret valgt som formand for BL kreds 5, hvilket giver AAB en enestående mulighed for aktivt at påvirke boligpolitikken i kreds 5. Afdeling 25 ønsker tillykke med valget.
Klostervangens kredsrepræsentant har hidtil været bestyrelsesmedlem Lisa Klank Feldt, men da Lisa flytter pr. 1/8-2014 bliver det en af den nye bestyrelses opgaver at udpege en ny kredsrepræsentant.

Landsbyggefonden

Pluskontoret, som er AAB rådgivere på Klostervangens renoveringsprojekt, fik på workshoppen 11. juni 2014 et klart mandat til at gå til Landsbyggefonden (LBF) og søge støtte til Klostervangens foreløbige helhedsplan. LBF har allerede givet et forhåndstilsagn på kr. 115.000.000, men både Pluskontoret og Nova5-arkitekterne, som har stor erfaring med at søge støttemidler til almene boliger i LBF mener at det beløb kan forhandles op på baggrund af den nuværende foreløbige helhedsplan. Sagsbehandlingen af Klostervangens helhedsplan i LBF starter først efter 26. juni 2014, hvilket betyder at den endelige økonomi for renoveringen endnu er temmelig usikker. Når økonomien ligger fast indkaldes der til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor den endelige helhedsplans præsenteres og der skal stemmes om den. Det ekstraordinære afdelingsmøde forventes gennemført i andet halvår af 2014. LBF har betinget sig at renoveringsprojektet er afsluttet senest i 2017, men så har vi også været i gang i mere end 10 år!

Hovedorganisationen AAB og andre afdelinger

AAB Erhverv har frasolgt Vericentret for et beløb på kr. 114 mio. Da lovgivningen ikke hjemler mulighed for at almennyttige boligorganisationer udvikler butikscentre besluttede hovedbestyrelsen at AAB skal koncentrere sig om kerneydelserne at opføre, udleje og drive almennyttige boliger.

AAB har været med i en kollektiv aftale med Aarhus Kommune om at få frikøbt de afdelinger, som var bundet af en kommunal hjemfaldsklausul. Hjemfaldsklausulen har den betydning, at når det er kommunen, som har råderet over den jord, som visse afdelinger er opført på, så vil realkreditinstitutterne ikke tillade optagelse af langsigtede lån til afdelingerne. AAB del af aftalen med kommunen beløb sig til kr. 64 mio. Repræsentantskabet vedtog en model, hvor afdelingerne får et tilskud på kr. 16 mio. fra AAB dispositionsfond, mens de resterende kr. 48 mio. ydes som lån, der skal tilbagebetales over huslejen som huslejeforhøjelse. A25 var ikke omfattet af hjemfaldsklausul. 

I forbindelse med drift af AAB boliger er der indført fælles varmemesterordning i alle afdelinger. De mindre afdelinger, som ikke tidligere har haft en varmemester, har nu fået tilknyttet en varmemester på deltid. Det betyder bl.a. at Klostervangens varmemester, Ole FIsker, nu også er varmemester for en række mindre afdelinger, men også at han er direkte arbejdsgiver for yderligere tre funktionærer. Forud for den nye varmemesterordnings ikrafttræden havde afdelingsbestyrelsen en række møder med AAB driftsafdeling, idet bestyrelsen betingede sig, at der samlet set ikke ville tages ressourcer fra A25 eller servicen på nogen måde ville blive forringet for afdelingens beboere. Resultatet af forhandlingerne blev at A25 samlet set tilføres ressourcer, så vi bliver som den store afdeling formentlig "vindere" ved den nye varmemesterordning.

AAB afdeling 75, Havnen, er nu fuldt udlejet og byggeriet af afd. 65, Æblelunden i Hjortshøj, er nu så langt (1. fase) at de første beboere begyndte indflytningen 25/4-2014 og indflytningerne fortsætter i løbet af sommeren.

AAB arbejder videre med strategien 2012 - 2015: Bedre beboerdemokrati og synlig service.

AAB Servicevifte og
24/7 vagtordning

I vinteren/foråret 2012 startede en række workshops om serviceviften, der er en strategi til at gøre vore funktionærers arbejde mere synligt. Arbejdet fortsatte i 2. halvår af 2012 og gennem 2013 og foråret 2014 under ledelse af AAB's driftschef Flemming Jensen. Arbejdet er nu ved at være afsluttet og den samlede afdelingsbestyrelse blev den 2/6-2014 præsenteret for en simulator, som kan synliggøre hvad forskellige services (alt fra græsslåning til renovation) koster. Det nye værktøj vil styrke budgetlægningen, idet det bliver muligt at se de økonomske konsekvenser (huslejen!) af at skrue op og ned for omfang og kvalitet af visse services. Det giver også mulighed for at "omfordele" huslejemidlerne til de services, som beboerne ønsker.

1/10-2013 trådte 24/7 vagtordningen i kraft for alle de afdelinger, som havde tilmeldt sig. Tilmeldingen omfattede ca. 95% af afdelingerne og i løbet af forårets afdelingsmøder har endnu et par afdelinger vedtaget at tilmelde sig ordningen, så nu er der kun en enkelt eller to afdelinger, som ikke er tilmeldt 24/7. Ordningen betyder, at det er muligt for alle beboere at ringe til 89 319 24 789 319 24 7 og her få hjælp til problemer, der er opstået uden for funktionærernes arbejdstid. Og man kan sandeligt sige, at A25 har taget ordningen til sig, idet vi er på hele AABs top tre med ikke mindre end 35 opkald. Til sammenligning er der pr. 1/6-2014 endnu ikke modtaget opkald fra afdelingerne 2, 13, 33, 36, 42, 59, 65 og 71, så man kan sige at A25 i al fald får noget for pengene.

Service og drift bliver også temaerne for repræsentantskabsweekenden 4-5/10-2014.

Klostervangen, udenomsarealer

For et par år siden brugte vi temmelig mange midler på at få omlagt vore grønne områder, og nogle af vore funktionærer har efterfølgende brugt mange timer på at luge ikke mindst skrænter og skråninger og vedligeholde de grønne områder. Vedligeholdelsesopgaven har været så massiv, at det har været nødvendigt at tilkøbe gartnerstøtte og selv med tilkøbt støtte, så er der flere områder, som fortsat ikke er luget i bund. Vi håber at bunddækket snart får fat og dermed kan være med til at reducere omkostningerne til havearbejdet. 

Bestyrelsens intension om at forny og forbedre legepladsen har udmøntet sig i et budgetforslag til reserverer kr. 200.000 til legeplads. Det betyder at selv hvis der i forbindelse med helhedsplanen ikke ydes tilskud til legeplads og multibane vil en del af ønskerne kunne opfyldes ved egenfinansiering med en minimal huslejestigning til følge.

I det forhandlingsoplæg, som AAB rådgivere præsenterer Landsbyggefonden for, er der også flere afsnit, som omhandler fornyet ankomstrum, p-arealer og legeplads/multibane.

På genbrugspladsen kan man se at de af Klostervangens Miljø- & Energi-udvalg opsatte letforståelige skilte sammenholdt med oplysningskampagne og funktionærernes indsat har givet resultater: Der er ryddeligt og pænt og affaldet er fint sorteret.
I løbet af foråret har Blå Kort opstillet en tøjcontainer, så nu kan vi også genbruge vort brugte tøj. Opstilling, vedligehold og tømning af containeren forestås af Blå Kors uden omkostninger for Klostervangen.
Stor tak fra bestyrelsen skal lyde til Miljø- & Energi-udvalget for deres indsats.

Klostervangen, helhedsplan og renoveringsprojekt

I løbet af foråret 2014 er der kommet skred i Klostervangens renoveringsprojekt. Konkret har det betydet en række ekstraaktiviteter i form af møder, studietur mv. for bestyrelsen, men også tre velgennemførte workshops for alle beboere. Til hver workshop har der været en flot deltagelse på omkring 100 beboere, som har udvist stort engagement og som er kommet med mange holdninger og ideer, som har været med til at dimensionere den foreløbige helhedsplan, som AAB rådgivere fra Pluskontoret fremlægger for Landsbyggefonden mhp. at øge det fra LBF allerede afgivne tilsagn om kr. 115 mio. til medfinansiering af renoveringen.

En stor tak fra bestyrelsen skal lyde til alle de beboere, som har taget sig tid til at komme til workshops. Da renoveringens økonomi fortsat ikke er endeligt afklaret vil der - som tidligere nævnt - blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde i 2. halvår af 2014 mhp. på at beslutte (eller forkaste) den endelige helhedsplan.

Jeg vil i denne beretning ikke på nogen måde gå i detaljer med renoveringsprojekt og helhedsplan, men blot henvise til Klostervangen hjemmeside på adressen http://www.klostervangen.dk, hvor vor webmaster, Sonja Salminen, løbende uploader relevante dokumenter. Samtidig vil jeg på bestyrelsens vegne benytte lejligheden til at sige tak til Sonja for arbejdet med vedligeholdelse og publicering på hjemmesiden.

Klostevangen, parkering

Vi har gennemført skifte leverandør af parkeringskontrol pr 1/5 2014 til GreenPark og skiltningen er blevet opdateret: Der er fortsat 2 timers parkering med P-skive på alle parkeringsarealer og alle arealerne er omfattet af P-kontrol. Husk at medbringe registreringsattest og sygesikringsbevis når der skal uddeles nye parkeringstilladelser ved årsskiftet.
 
Som beboere har I også mulighed for at parkere trailere gratis kan i visse af garagerne i Samsøgade anlægget. Det koster dog kr. 100,- at få en nøgle til anlægget.

Der er for nærværende ikke venteliste til parkeringspladser i glashuset, men der er fortsat venteliste til garagerne. Hvis man ønsker at leje plads i glashuset, så skal man henvende sig på hovedkontoret og hvis man ønsker at komme på venteliste til garagerne skal man henvende sig til varmemesteren.

Klostervangen, vaskehuse

Vi har fortsat fælles vaskeri betalt over huslejen. Og som det fremgår af budgettet, så skal maskinerne holde nogle år endnu, men ikke desto mindre er der sat et mindre beløb af til løbende udskiftninger. Der er f.eks. udskiftet strygerulle i Grønnegade og to vaskemaskiner i Langelandsgade. Når/hvis maskinerne skal udskiftes samlet, så skal det i udbud, så derfor har vi en logistisk fordel ved at foretage løbende udskiftninger til nogenlunde samme mærke, som vi allerede har.

Siden 2011 har der været lovkrav om HPFI-relæer på maskinernes strømtilslutning. Og da vand og strøm sammen generelt er en dårlig kombination er relæerne ofte gået med driftsstop til følge. Det har betydet mange udkald af elektriker Søren Bruun fra Sabroe El med deraf følgende omkostninger. Men der er desværre ikke ret meget at gøre ved det.

På forrige afdelingsmøde vedtog vi fået låsene kodet således, at alle nøgler ind til kældergangene også kan låse vaskehusene. Denne løsning sammenholdt med videoovervågning har gjort, at der fortsat ikke har været noget hærværk på vaskemaskinerne og tørretumblerne.

Klostervangen, Beboerhus

Beboerhusets selskabslokaler og 1. sal er fortsat lejet en del ud, selv om lejen er sat væsentligt op og der kun udlejes til Klostervangens beboere. Vi indførte også i den sammenhæng et digitalt bookingsystem, men da vi også fortsat har kørt videre med traditionel booking over telefon og ved personlig henvendelse til Anna Haaning har det afstedkommet en række forviklinger og frustrationer for beboere, som har troet at den forhåndsreservation, som man har foretaget over nettet har været gældende. Men da reservationerne på hjemmesiden ikke altid har været helt ajour, så har der været tilfælde hvor faciliteterne allerede har været booket til anden side, selvom de er fremgået som ledige på hjemmesiden med deraf følgende konflikt.
Det er bestyrelsens intention at vi snarest vil overgå til fuld digital administration/booking af beboerhuset, således at al indbetaling af leje og depositum sker via netbank og den elektroniske kalender på hjemmesiden bliver retvisende. Endvidere arbejder bestyrelsen på at få selve driften af beboerhuset professionaliseret og indføre tvungen brugerbetaling for slutrengøringen.

Beboerhuset drift giver et dundrende underskud og brugerbetalingen kan slet ikke betale for husets drift. Alligevel er der ikke planer om at ændre på lejen eller aktivitetsgruppernes gratis adgang til faciliteterne, idet bestyrelsen mener at det er et fælles gode for alle Klostervangens beboere at have et velfungerende beboerhus.
En del af underskuddet skyldes defekt varmeveksler (som nu er udskiftet) samt dårlige thermostatventiler samt forældede toiletter. Disse forhold vil blive adresseret i forbindelse med den renovering og udbygning af beboerhuset, som er skitseret i helhedsplanen.
Bestyrelsen vil samtidig benytte lejligheden til at sige Anna Haaning en stor tak for hendes store indsats i forbindelse med udlejning og drift af beboerhuset.

I december 2013 fik vi også malet gæsteværelse, ligesom der blev købt noget nyt inventar. Gæsteværelset kan endnu bookes ved henvendelse til Anna Haaning, men på sigt vil det også kun blive muligt at booke gæsteværelset online eller ved henvendelse på bestyrelsens kontor 1. mandag i måneden 18.30 - 19.30.

Udflugter

Sommeren 2013 har traditionen tro budt på både en voksen og en børneudflugt til Djurs Sommerland. Der var bred tilslutning til begge arrangementer, og alle havde en rigtig god dag.

Fastelavn

Fastelavnssøndag var børn og voksne - også tro mod traditionen - inviteret til at slå katten af tønden. Det blev som det plejer, afholdt i Grønnegade og med efterfølgende sammenkomst i beboerhuset, hvor der var varm kaffe og fastelavnsboller til alle og børnene fik sodavand og en slikpose. Dette arrangement nød også bred tilslutning.

Julemarkedsdag

Lørdag den 11. maj 2013 var der markedsdag i Klostervangen på initiativ fra Sidsel Kirketerp og Jan B. Hansen. Efterfølgende blev det på afdelingsmødet 22/6-2013 besluttet også at sætte midler af til julemarked, som blev gennemført i december 2013. Bestyrelsen har også godkendt et budget for markedsdag 31/8-2014. Hvis du vil vide mere om dette arrangement kan du tage kontakt til Sidsel Kirketerp eller Jan Bruun Hansen.

Andre aktiviteter

 

Der er heldigvis mange frivillige beboere, der bruger tid og kræfter på aktiviteter i Klostervangen. Vi har en meget aktiv pensionistklub, Klostervangens Billard og Bordtennisklub, et dukkeværksted, kortklub, en dukkehusklub, en lektiecafe drevet af Ungdommens Rødekors, petanqueklub for kvinder, vegetarisk madklub, et velfungerende hobbyrum med stadig flere brugere, solrum og et istandsat motionsrum, hvortil vi har anskaffet et nyt løbebånd og nye håndvægte. Desværre er der nogen, som har syntes, at de nye håndvægte var så lækre, at de har lånt dem med hjem. Bestyrelsen opfordrer til at "lånerne" returnerer håndvægtene igen, så andre brugere også kan få glæde af dem!

Og vi har en genbrugs - med flere tusinde effekter!

Klostervangen har også en hjemmeside - faktisk to: Én som hovedkontoret stiller til rådighed for os og præsenterer Klostervangen udadtil og så vor egen interne www.klostervangen.dk, og siden afdelingsmødet i 2013 har vi også haft en webmaster til at drive hjemmesiden.

Med Thomas Kjærgaards har vi et aktivt Miljø- og Energiudvalg, som løbende gennem en kampagne med bl.a. opslag i opgangene har informeret og givet råd til f.eks. affaldshåndtering. En del af M & E udvalgets mærkesager er ligeledes under indarbejdelse i helhedsplanen, f.eks. solceller, opladning af el-biler og kildesortering af affald - alt sammen noget, som er med til at give Klostervangen en grønnere og mere bæredygtig profil.

Og igen i år har bestyrelsen valgt at holde fællesspisning og sommerfest - Klostervangens Folkefest for Beboerdemokratiet!

 

Der sker meget i Klostervangen og som formand vil jeg hilse alle disse nye og gamle tiltag velkommen.
Har du den gnist, der kan tænde din indre ildsjæl, så kan jeg kun opfordre dig til at stå frem - uanset om det er som kandidat til bestyrelsen, som medarrangør af de eksisterende aktiviteter eller du kunne tænke dig at starte noget helt nyt op.
Husk på: Du er også en vigtig del af Klostervangen og hvis du vil så kan du gøre en forskel!

Tak!

Jeg vil slutte beretningen med at sige stor tak til alle, der har hjulpet med at arrangere aktiviteterne og alle dem, som har deltaget i dem.
Og der skal også lyde en stor tak til vor varmemester, vore funktionærer, vor lokalinspektør, vor inspektør, vor kontaktperson og de øvrige folkevalgte i hovedbestyrelsen og de altid hjælpsomme medarbejdere på hovedkontoret samt mine kolleger i afdelingsbestyrelsen.

Klostervangen, juni 2014

På afdelingsbestyrelsens vegne

Anders T. Nielsen

Formand, afdeling 25

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00