2013-06-22 Referat fra afdelingsmødet for AAB afdeling 25, Klostervangen

Velkommen til beboere og gæster

Valg af dirigent

 

 

 

Mødet blev afholdt i telt på P-pladsen, Langelandsgade 52 – 60, lørdag 22. juni 2013, kl. 14.00 – 16.00
Der var tilmeldt 125 beboere, der blev uddelt 160 stemmesedler fordelt på 80 husstande.
Kl. 14.05 bød formanden, Anders T. Nielsen, velkommen til et anderledes afdelingsmøde, idet mødet blev afholdt på en lørdag eftermiddag ca. en måned senere end den hidtidige kutyme i et telt i gå-afstand fra egen bopæl. Herefter nogle få praktiske bemærkninger om arrangementet.


Fra AAB administration deltog administrerende direktør Anders Rønnebro, lokal inspektør Henning Mejlgaard samt vor varmemester Ole Fisker. Fra AAB hovedbestyrelse deltog, hovedbestyrelsesmedlem Peter Kragballe, hovedbestyrelsesmedlem og kontaktperson for afdeling 25, Karin Jørgensen, samt bestyrelsesformand Erik Piilgaard.


Efter formandens velkomst forslog bestyrelsen Peter Kragballe som dirigent og bad forsamlingen om yderligere forslag til dirigent. Da der ikke var andre forslag blev Peter Kragballe fra hovedbestyrelsen valgt.
Peter takkede for valget. Derefter fortsatte dirigenten med at læse dagsordnen op og konstaterede mødet var lovligt varslet og dagsordenen rettidigt udsendt (minimum fire uger forud for mødet).

Dagsorden og stemmeudvalg

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Beretning og driftsbudget
    a. Fremlæggelse af dele af bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde
    b. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for kommende år
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg
    a. Valg af tre medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
        På valg var: Anders T. Nielsen, Dan Arendtsen og Steen S. Nielsen.
    b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
        På valg var: Jørn Feldt og Flemming Rasch.
5. Eventuelt.

Herefter nedsattes stemmeudvalg bestående af seks beboere (Per, Bente, Benna, Ulla, Kirsten og Peter) samt lokalinspektør Henning Mejlgaard fra AAB administration.

Ad pkt. 2.a.
Beretning siden sidste afdelingsmøde

Den husstandsomdelte beretningen blev ikke oplæst, men formanden undskyldte at Genbrugsen ikke var nævnt i beretningen (som beboeraktivitet) og valgte herefter at fokusere på byggesag og renoveringsprojektet. Her gav formanden en kort status på projektet og opfordrede alle i forsamlingen til som beboere at involverede sig i efterårets workshops og beboermøder vedr. byggesagen ud fra devisen: ”Det er os selv som beboere, der bestemmer den endelige løsning”.
Dirigenten spurgte herefter om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, og da det ikke var tilfældet, fortsatte formanden med fremlæggelse af afdelingens forslag til driftsbudget for 2014.

Se afdelingsbestyrrelsens beretning her...

Ad pkt. 2.b.
Fremlæggelse af forslag til driftsbudget for 2014.

Fremlæggelsen af afdeling 25 driftsbudget startede med uddeling af et par eksemplarer af budgetspecifikationen til hvert af bordene, samt formandens forklaring af ”trafiklysmodellen”. Derefter kommenterede formanden budgetforslaget med bemærkning om afdelingens økonomi generelt var sund og at de 2 % huslejestigning var et udtryk for den almindelige prisudvikling, samt at der på konto 119-300 (beboeraktiviteter) allerede var allokeret væsentligt flere midler, end afdelingen havde brugt i 2012. Den sidste bemærkning var for at forberede forsamlingen til stillingtagen til de indkomne forslag om at allokere yderligere midler til beboeraktiviteter.
Efter formandens fremlæggelse spurgte dirigenten om der var spørgsmål eller kommentarer til driftsbudgettet for 2014. Det var der:
Bjarne, Langelandsgade 56, spurgte om sammenhæng mellem henlæggelser og den periodiske vedligeholdelse af bygningerne, som man allerede nu med stor sandsynlighed kunne sige ikke ville blive gennemført pga. byggeprojekt/helhedsplan?
Sonja, Grønnegade 107, spurgte om ikke det ville være hensigtsmæssigt at henlægge yderligere midler af hensyn til det store forestående byggeprojekt/helhedsplan?
Joan, Langelandsgade 56, spurgte hvorfor der var sat midler af til en række vedligeholdelsesarbejder, som næppe ville blive gennemført henset til gennemførelsen af helhedsplanen, samt hvorfor der var afsat flere midler til drift af beboerhuset end der hidtil havde været brugt?
Efter spørgsmålene svarede formanden samlet, at årsagen til de budgetterede udgifter til vedligeholdelsesarbejder som var planlagt, men næppe ville blive realiseret pga. helhedsplanen var, at det herved ville være muligt at overføre de allerede afsatte midler til netop til gennemførelse af helhedsplanen og derved mindske den kommende huslejestigning. På Sonjas spørgsmål om allerede nu at lade huslejen stige for derved at henlægge yderligere midler svarede formanden, at vi af administrationen var blevet rådet ikke at gøre det – jo flere henlagte midler, jo mindre tilskud fra Landsbyggefonden – og da afdeling 25, Klostervangen søgte om størst muligt tilskud fra Landsbyggefonden var det vigtigt ikke at have for mange henlagte midler, idet det blot ville medføre større egenfinansiering. På Joans spørgsmål om overbudgetteringen af driften af beboerhuset svarede formanden at det skyldtes et ønske fra bestyrelsens side om at ”professionalisere” driften og ansætte medhjælp til rengøring af huset, bestilling og opfyldning af forbrugsstoffer og at det måtte forventes at denne professionalisering ville medføre ekstra udgifter.
Herefter satte dirigenten budgetforslaget for driftsbudget 2014 til afstemning og budgettet blev godkendt af afdelingsmødet uden stemmer imod.

Ad pkt. 3, indkomne forslag

Begge forslag blev stillet af Sidsel Kirketerp, Grønnegade 113 5. th.
Forslag 1:
Emne: Forslag til afdeling 25 Klostervangens afdelingsmøde 22. juni 2013 om afsættelse af et beløb til en markedsdag i Klostervangen.

Jeg vil gerne stille følgende forslag:
"At der på budgettet for 2014 afsættes 15.000 kr. på kontoen for beboeraktiviteter.
Disse midler skal øremærkes til en markedsdag med bl.a. salg af lopper og husflid, beboeroplysning, café, underholdning og aktiviteter for børn og voksne i Klostervangen.
I forlængelse af markedsdagen i maj 2013, har flere beboere udtrykt ønske om at markedsdagen kan gentages – gerne i en form hvor det så vidt muligt kan foregå udendørs – hvilket kan indbefatte mulighed for overdækning i form af telt eller pavilloner.
Desuden har der været udtrykt ønske om at der lægges op til mere underholdning og flere aktiviteter for børn og voksne, på en sådan måde at det kan blive en hyggelig samlingsdag for alle i Klostervangen på tværs af alder og nationalitet.
Samtidig vil det være oplagt at bruge dagen til at præsentere andre tilbud og muligheder for aktiviteter det er muligt at benytte sig af og deltage i som beboer i Klostervangen."

Forslag 2:
Emne: Forslag til afdeling 25 Klostervangens afdelingsmøde 22. juni 2013 om afsættelse af et beløb til Juletræsfest/decembermarked i Klostervangen.

"Jeg vil gerne stille følgende forslag:
1. At der på budgettet for 2014 afsættes yderligere kr. 8.000 på konto for beboeraktiviteter.
(Det månedlige beløbe svarer til kr. 1,75 pr. lejemål)
Disse midler skal øremærkes til en Juletræsfest/decembermarked for børn og voksne i Klostervangen.
2. At midler på kontoen for beboeraktiviteter i 2013 omfordeles, således at der afsættes op til kr. 8.000,- til Juletræsfest/decembermarked i december 2013 for børn og voksne i Klostervangen.
Midlerne tiltænkes anvendt til en Juletræsfest med juletræsdans, julemand og godteposer til børn. Endvidere skal der på dagen være mulighed for at beboere kan have mindre boder, hvorfra der kan sælges hjemmelavede "jule" sysler. m.m. På denne måde henvender arrangementet sig til både store og små og har ikke noget religiøst indhold, men er tiltænkt som en ramme for hyggeligt samvær mellem alle interesserede beboere i Klostervangen."

Forud for afstemningen spurgte dirigenten om forslagsstilleren var til stede, eller om der var nogen, som ville kommentere forslaget forud for afstemning. Forslagsstilleren var ikke til stede, men Henriette, Langelandsgade, og Jan, Grønnegade, uddybede forslagene og forklarede om intentionerne om at lave hhv. en ny markedsdag samt en juletræsfest.
Dernæst fik formanden ordet for på bestyrelsens vegne at anbefale forslaget forkastet med følgende begrundelser:
1. Hvis der særskilt skal afsættes midler til de to aktiviteter, så skal budgetforslaget (som netop var vedtaget) laves om og det vil foruden den opsættende virkning endvidere betyde, at det samlede beløb på kr. 23.000 skulle medføre yderligere huslejestigning,
2. Det er ikke beløbsstørrelserne, som skal være styrende for aktiviteterne: De beboere, som ønsker at gennemføre aktiviteterne skal ansøge bestyrelsen om midler til dækning af konkrete udgifter og ikke blot gives et rammebeløb,
3. Hvis der øremærkes midler til netop disse to aktiviteter, så vil midlerne være bundne og ikke kunne frigives til andre aktiviteter, såfremt det ikke lykkes at gennemføre aktiviteterne,
4. At der allerede på budgettet for 2014 var afsat væsentlig flere midler til beboeraktiviteter end der var forbrugt i 2012, hvorfor bestyrelsen er af den opfattelse at der allerede kan findes midler til aktiviteterne i budgettet for både 2013 og 2014.
Samtidig understregede formanden at bestyrelsen støtter initiativet med at gennemføre både markedsdag og juletræsfest og at bestyrelsen vil se meget velvilligt på ansøgninger om midler til at gennemføre begge aktiviteter.


Herefter foreslog Alex, Langelandsgade og Hanne, Grønnegade, at der under pkt. ”Eventuelt” skulle gennemføres en tilkendegivelse ved håndsoprækning om hvem af beboerne, som fandt det en god ide at gennemføre aktiviteterne.

Dirigenten lovede at tage emnet op igen under Eventuelt, hvorefter forslagene hver for sig blev sat til afstemning.

Begge forslag blev med overvældende majoritet forkastet.

Ad pkt. 4, valg

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg:

 1. Anders T. Nielsen (modtager genvalg),
 2. Dan Aredtsen, Grønnegade (modtager ikke genvalg),
 3. Steen S. Nielsen (modtager genvalg).


De fire bestyrelsesmedlemmer, som ikke var på valg var:

 1. Anna Haaning (genvalgt 2012),
 2. Bentha Skovgaard (indvalgt 2012),
 3. Lisa Klank Feldt (genvalgt 2012),
 4. Thomas Kjærgaard (indvalgt 2012).


Følgende kandidater var opstillet til valg og fik efter tur mulighed for en kort præsentation:

 1.  Anders T. Nielsen, Grønnegade, [genvalgt, 95 stemmer]
 2. Steen S. Nielsen, Langelandsgade, [genvalgt, 82 stemmer]
 3. Flemming Rasch, Langelandsgade, [ikke valgt, 42 stemmer]
 4. Jan B. Hansen, Grønnegade, [ikke valgt, 50 stemmer]
 5. Per Ohms, Grønnegade, [indvalgt, 91 stemmer]
 6. Tove Lausen, Langelandsgade, [ikke valgt, 66 stemmer]


På valg til suppleanter var:

 1. Jørn Feldt, Grønnegade,
 2. Flemming Rasch, Langelandsgade.

Opstillede kandidater til suppleant var:

 1. Dan Arendtsen, Grønnegade,
 2. Flemming Rasch, Langelandsgade.
Da der skulle bruges to suppleanter valgte dirigenten at tage en kort snak med kandidaterne for at fordele rollerne uden afstemning og kandidaterne blev enige om at Dan Arendtsen skulle være 1. suppleant og Flemming Rasch 2. suppleant.

Ad pkt. 5, eventuelt.

Under punktet blev følgende kommentarer og opfordringer giver til forsamlingen:
• Birgitte, Grønnegade stillede forslag om at etablere en vegetarisk madklub,
• Hanne, Grønnegade opfordrede alle beboere om at skrive sig på opsatte plancher mhp. at deltage i frivilligt arbejde i Klostervangen – hvis der ikke allerede var den ønskede aktivitet listet, så opfordrede Hanne til at man selv skrev sig på med en ny aktivitet,
• Joan, Langelandsgade kommenterede at det var en dårlig ide at holde afdelingsmøde og sommerfest på en P-plads med baggrund i de forringede parkeringsvilkår i perioden 21 – 23. juni,
• Alex, Langelandsgade: Svarede med at det var en god ide at holde afdelingsmødet på en lørdag og god ide at vælge en ny form, der mødte beboerne på andre vilkår. Samt et verbalt klap på skulderen til bestyrelsen for at tage en stor tørn i forbindelse med arrangering af både afdelingsmøde og sommerfest,
• Dan, Grønnegade, sagde tak for den tillid, som beboerne havde vist ham i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
• Marlene, Langelandsgade, forespurgte bestyrelsen om muligheden for at bestyrelsen bistår med formidling af nøgler til maskiner låst i kasser i hobbyrummet.
• Hanne mindede dirigenten om at huske på tilkendegivelse af opbakning til markedsdag og juletræsfest.
Dirigenten bad herefter afdelingsmødet om med stemmesedler at tilkendegive stillingtagen til markedsdag og juletræsfest. Fordelingen til begge forslag var ca. 50 % for og 50 % imod.
Formanden lovede Marlene at tage fat på formidling af nøgler mellem brugere af hobbyrummet.

 Afslutning

Herefter lukkede dirigenten den formelle del af mødet og overgav ordet til formanden, som sagde afdelingsmødet tak for deltagelsen.

Mødet tog ca. to timer, hvorefter der i teltet var klargøring til sommerfest med 163 tilmeldte deltagere.

 Juli 2013

Anders T. Nielsen
Formand
Afd. 25, Klostervangen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00