Klostervangen, maj 2018. Referat fra afdelingsmøde, afd. 25, Klostervangen, onssdag 30. maj 2018 på Scandic City Hotel.

Mødet blev indledt ved formand Anders, der bød alle velkommen, inkl. fra AAB adminstration og drift: Ole Fisker, Rasmus Hansen, Michael Skonning, Helle Nielsen, Morten Strunge.
Fra AAB organisationsbestyrelse A25 kontaktperson og næstformand Bendt Nielsen og formand Dan Christensen. Desuden præsenterede formanden de beboervalgte fra byggeudvalget.

Referent Thomas Kjærgaard fra afdelingsbestyrelsen.

75 husstande var repræsenteret.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Beretning og driftsbudget.
   a. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
   b. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.

3. Behandling af indkomne forslag.

4. Valg.
   a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
       På valg er Birgitte Talbi, Rene Hvid, Thomas Kjærgaard, Bentha Skovgaard.   
   b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
       På valg er Alex Carstensen og Birgitte Talbi.

5. Eventuelt.

Pkt. 1
Valg af dirigent.

Bendt Nielsen, næstformand i AAB`s repræsentantskabs bestyrelse blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at mødet er lovligt varslet, formalia overholdt og takkede for valget. Stemmeudvalget blev: Tove L., Alex O., Brian, Helle N., Ole F.

Pkt. 2
a. Beretning

Se den under "Bestyrelsens beretning maj 2017-maj 2018".

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 2
b. Driftsbudget for 2019

Per fra bestyrelsen forklarede skemaet. Der blev spurgt ind til forskellige emner:

  • Hvorfor renovations udgifterne stiger?
  • Om der ikke vil komme fald i indtægt fra udlejning af beboer lokaler i forbindelse med renovering af lokalerne?
  • Om der er besparelser at hente på mindre fremtidig affaldshåndtering?
  • Hvorfor er udgifter på el, vand og varme lagt på administrationsgebyr og ikke nedsat leje?
  • Der blev også spurgt til tallene for drift af vaskerierne.
Helle Nielsen fra regnskabs afdelingen gav mange og præcise svar på de specifikke spørgsmål.
Et sidste spørgsmål om, hvorfor IT er så stor en udgift blev besvaret af Anders, som fortalte, at alle aftaler om al styring i Klostervang er dækket ind under denne udgift.

Herefter blev driftsbudgettet vedtaget.

Pkt. 3
Behandling af indkomne forslag


Fordslagene var jf. foreningens vedtægter allerede udesendt til alle beboere 1 uge før mødets afholdelse.

Forslag 1, 1a, 1b:  Opsætning af nedsænket loft i badeværelset blev behandlet samlet.

Bestyrelsen bakkede forslaget op.

Spørgsmål:
Bliver der malet bagefter?
Svar fra Morten Strunge: Ja. 
Bliver der skimmelproblemer:
Svar fra Morten Strunge: Nej.
Bliver der huslejestigning?
Svar: Nej. Udgift tages fra opsparede midler.
Forslag blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 2: Genopsætning af hylder i garderoberum efter renovering.

Bestyrelsen ivar mod forslaget.

Beboer kommentarer:
AAB skal genetablere, selv om det ikke kan blive samme løsning i alle garderober.
Beboeren skal kunne sige, hvilken løsning, man ønsker indenfor det mulige.                         
Forslaget blev vedtaget med 78 for, 61 imod.

Forslag 3: Mulighed for, at ovn og komfur kan være delt v. råderetssag.

Bestyrelsen støttede forslaget.

 Anders redegjorde for sagen.

Forslaget blev vedtaget

Forslag 4 og 4a: Afskaffe uddeling af affaldsposer blev behandlet samlet.

Bestyrelsen bakkede forslaget op.

1 beboer talte imod. Bestyrelsen argumenterede for forslaget.

Forslaget blev vedtaget

Forslag 5 og 5a: Rengøring af vaskehuse hvert kvartal og hovedrengøring af vaskehusene.

5: Bestyrelsen fremlagde eget forslag
5a: Bestyrelsen argumenterede Igen for forslaget,

Begge forslag blev vedtaget

Forslag 6: Åbning af sæbedispenser i vaskemaskinerne.

Bestyrelsen var imod forslaget.

René redegjorde for det tekniske og historien bag. Endelig er systemet begyndt at fungere. Det vil være meget bekosteligt at omdanne systemet. 
Forslaget blev trukket.

Der blev fremsat ændringsforslag om, at 1 vaskerum i hver blok omkodes til "uden sæbe og uden skyllemiddel".
Ændringsforslaget  blev forkastet.

Forslag 7: Opsætning af skraldespande v. AAB`s p-plads og bag Grønnegade blokken. 

Bestyrelsen bakkede forslaget op.

Forslaget blev vedtaget

Forslag 8: Etablering af en yderdør fra kælderen i Grønnegade ud i haven.

Bestyrelsen var imod forslaget.

Bestyrelsen vurderer udgiften meget høj og arbejdet omfangsrigt og anbefaler derfor et nej.
Forslaget 
blev forkastet.

Forslag 9: Flytning af døren ned til garagen i Grønnegade blokken.

Bestyrelsen bakkede forslaget op.

Forslaget  blev forkastet.

 

Forslag 10: Toilet i kælderen.

Forslaget kom ikke til afstemning, da der allerede findes et toilet.

Forslag 11: Renovering af trappen ned til kælderen i Grønnegade blokken. 

 

Forslaget kom ikke til afstemning, da man skal henvende sig i servicecenteret om sådanne sager.

Forslag 12: "Køreramperne" på trappen i gavlen af Grønnegade blokken formindskes indadtil.

Bestyrelsen var imod forslaget.

Bestyrelsen er imod, da det vil være en bekostelig sag.

Forslaget  blev forkastet.

Forslag 13: Opsætning af mekaniske rottefælder. 

 
Bestyrelsen forklarede, at den sidste år i maj indhentede priser på etablering og drift af mekaniske rottefælder, som den vurderede til at være meget omkostningsfulde. Bestyrelsen beklagede, at den ikke havde fået disse oplysninger bragt til torvs til beboerne.
Forslagsstiller accepterede og frafaldt forslaget.

Forslag 14: Forbud mod at stille sko og andre effekter på trappeopgangene.

 
 
Forslaget blev trukket, da det allerede er forbudt ifølge ordens reglementet.

Forslag 15 og 15 a: At tilbagerulle regel om at der ikke må komme hunde på besøg. 

 Bestyrelsen var imod forslaget.

Der kom flere kommentarer til den firkantede regel fra beboere. Bestyrelsen forklarede, hvorfor vi anbefalede reglen sidste år. Nemlig udelukkende fordi vi dermed kan forfølge de sager, hvor beboere vitterligt holder hund. Året har vist, at det har kunnet lade sig gøre at rejse sager mod hundehold i bebyggelsen.

Forslaget  blev forkastet.

Forslag 16:Vedrørende fraflytning og anvendelse af vedligeholdelseskonto. 

Forslaget bortfaldt da det drejer sig om individuelle sager og reglerne ligger under lov om almennyttige boliger, ifølge AAB.

Forslag 17: At genetablere varmemesterordningen. 

Forslaget blev trukket og kunne ikke stemmes om, da det er ens regler for hele AAB.

Forslag 18: Afdelingsmødet sender en officiel klage over AAB og projektledelsen over håndteringen af helhedsplanen.

Der var bred opbakning til forslaget i forsamlingen og forslagsstilleren blev opfordret til at gøre klagen specifik.
Det gjorde han og her er den:

AAB afdeling 25, Klostervangen,
Ordinært Afdelingsmøde
Scandic Aarhus City
Den 30. maj 2018
 
 
Afdelingsmødets formelle klage over Arbejdernes Andelsboligforenings (AAB) håndtering af helhedsplanen for AAB afdeling 25, Klostervangen.
 
Beboerne i AABs afdeling 25, Klostervangen, ønsker at klage over AAB og projektledelsen for afdeling 25 helhedsplan på grund af hele håndteringen af helhedsplanen og renoveringsprojektet:
1. Der er fra AAB side ikke spillet med åbne kort omkring lejlighedernes fremtidige indretning.
 
2. Beboerne har i opsigtsvækkende grad fået en dårlig behandling, når de har påpeget forhold, som de ikke er blevet informeret om eller som ikke er blevet tilstrækkeligt tydeliggjort. 
Som eksempel kan nævnes, at beboerne forud for afstemning om helhedsplanen blev informeret om, at det lille garderobeskab ville blive inddraget, men efter afstemningen blev vi orienteret om, at store dele af det store garderobeskab også bliver inddraget. 
De valgte løsninger svarer slet ikke til det, der på det ekstraordinære afdelingsmøde 23. februar 2017 blev stemt ja til.
 
3. Beboernes ønsker til indretning tages ikke seriøst. Det bør indskærpes over for AABs administration og helhedsplanens projektledelse, at de fremover skal respektere Klostervangens beboere og deres ønsker til deres hjem. 
 
 
På Klostervangens afdelingsmødes vegne
 
 
Anders T. Nielsen
Bestyrelsesformand
Klostervangen, A25
 
Forslag blev enstemmigt vedtaget.

Pkt 4.a.
Valg af fire bestyrelsesmedlemmer

Fra bestyrelsen genopstillede Bentha Skovgaard, Rene Hvid, Thomas Kjærgaard. Desuden opstillede Alex Olsson og Lene Gaba.
Bentha Skovgaard, Rene Hvid, Thomas Kjærgaard blev alle genvalgt og Lene Gaba blev indvalgt som nyt afdelingsbestyrelsesmedlem.

 

Pkt 4.b.
Valg af to suppleanter

Irene Ratjen blev valgt som 1. suppleant.
Gitte Høeg blev valgt som 2. suppleant.

Pkt 5
Eventuelt

Her blev der spurgt til forskelligt som problem med stikkontakt i køkken, fordi vi ikke længere har en stikkontakt i komfuret.

Hvorfor skal der være røgalarm i køkkenet?

Asbest i mange materialer som plader, maling, fliser, tapet.
Opfordring til at tage forholdsregler under renoveringen. 


Dirigenten takkede for god ro og orden og dermed sluttede den formelle del af mødet

Formandens tak til de fremmødte

Tak til dirigenten, mødets deltagere, administrationen og bestyrelsen - kom godt hjem

Referent:


Thomas Kjærgaard
Næstformand
Afd. 25, Klostervangen.

 

 
 
 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00