Afdelingsmødet, 12. maj 2016 Bestyrelsens årsberetning for AAB afdeling 25, Klostervangen, juni 2015 - maj 2016

Danmarks Almene Boliger - også kendt som Boligselskabernes Landsforening (BL)

 

 

I slutningen af oktober 2015, var der weekendkonference i 5. kreds med emnet Radikalisering.
To betjente som arbejder med radikalisering fortalte om forebyggelse, mentorstøtte og Aarhusmodellen samt radikaliseringsprocessen.
Desuden var der flere boligforeninger i Aarhus som orienterede om samaarbejde med socialt udsatte, som de har taget ind i forskellige job, med løntilskud og på frivillige aftaler. Der er tale om unge mennesker, der er udsatte og uden job eller uddannelse. Det har været en gruppeindsats og med rollemodeller. Generelt har dette medført at der i disse områder er færre tyverier og mindre hærværk. Mange af de unge mennesker er hjulpet videre til uddannelse og job. 

Der har 6. april være valg til repræsentantskabsbestyrelsen i 5. kreds. Der var genvalg til alle.
Formand for 5 kreds, Anders Rønnebro, (som også er AAB dirktør) orienterede om det frugtbare samarbejde i byrådet og med rådmand, Christian Würtz. Noget af det AAB har opnået er at vi har fået andel i byggekvoterne, der er blevet bevilget 400 x 4 almene boliger i 2016, 2017, 2018 og 2019, dog er der ingen lokalplaner for 2016 og 2017, hvilket vel indledningsvis kunne blive et problem?!
Direktøren for BL, Bent Madsen, orienterede om hvor store konsekvenserne ved den nye kontanthjælp, som træder i kraft her d. 1 oktober 2016, kan blive, ca. 14.000 enlige med børn vil blive ramt, og ca. 32.000 i alt, kan risikere at blive sat på gaden.
Med hensyn til boligsikringen / boligydelsen så har BL et meget tæt samarbejde med ældresagen.

Almene Boligdage i 2017 bliver afholdt i Aarhus da Aarhus er kulturby.

Landsbyggefonden

 

 

Til trods for at AAB rådgivergruppe, der bl.a. er repræsenteret ved Plus Kontoret, allerede 26. juni 2014 - dvs. for næsten to år siden, indsendte forslag til Klostervangens helhedsplan, så er den fremsendte plan endnu ikke færdigbehandlet. Men der er dog lidt skred i sagen - mere herom senere.


Af LBF årsberetning 2015 fremgår bl.a. under Renoveringsstøtteordningen:
"Ved udgangen af 2015 skønnes ansøgningsmassen at omfatte støtteberettigede arbejder for ca. 23 mia. kr. I årene 2016-2020 er der efter boligaftalen 2014 i alt ca. 14 mia. kr. til rådighed efter Almenboliglovens § 91."
Der er altså en del færre penge i kassen end der er ansøgt om støtte til.

Men af LBF årsberetning fremgår det også:
"Det er ikke muligt at støtte alle typer af opretningsarbejder. Fonden koncentrerer sig om klimaskærmen, ombygninger, tilgængelighed, tryghed med mere i forhold til de aktuelle bygningsreglementskrav – ekstraordinære investeringer, som en boligafdeling normalt ikke selv fuldt ud kan finansiere. Fonden støtter ikke almindelige vedligeholdelses- og henlæggelsesarbejder, som afdelingerne efter reglerne selv skal forestå."
Så uanset hvad der har floreret af rygter, så burde Klostervangen have en god sag med vort renoveringsprojekt.

Hovedorganisationen AAB og andre afdelinger

På repræsentantskabsmødet i november 2015 redegjorde formanden, Dan Christensen, for AAB status: AAB er en sund og veldrevet organisation, og selv om det ikke er lykkedes at forrente de opsparede midler så godt som man kunne håbe, så har hovedforeningen alligevel valgt at give afdelingerne forrentning på 3% i 2015 til trods for at det er en del højere end markedsrenten. Dette medfører et underskud, som finansieres af organisationens arbejdskapital. Men ved at tære på arbejdskapitalen dræner vi jo kassen, så derfor må vi forvente at renten på vore opsparede midler falder i fremtiden - startende fra 2016.
Ikke desto mindre fremgår det af AAB's ledelsesberetning at AAB har en god økonomi, ikke mindst på grund af en stram omkostningsstyring, og et driftsoverskud til trods for, at AAB årlige administrationsudgift pr. lejemål fortsat ligger under gennemsnittet af lejeboliger i Aarhus.
AAB Erhverv frasolgte i 2015 Kridthøjcentret for et beløb på godt kr. 30 mio. Disse midler blev i 2015 overført til AAB Dispositionsfond.

AAB nye strategi "100 år er ingen alder" baserer sig på værdierne »Nærhed og Ansvar«.
»Nærhed« er bl.a. i forhold til beboerne - personlig betjening - og »Ansvar« dækker bl.a. over ASA (Alment Socialt Ansvar ~ CSR), som bl.a. dækker over ansvar for at tage lærlinge, skabe praktikpladser og i det hele taget løfte det sociale ansvar, som det er at uddanne næste generation.

Du kan læse meget mere om strategien på AAB hjemmeside, http://www.aabnet.dk/Global/PDFer/Strategi%202015-2018.pdf

Hovedorganisationen vil gerne bygge flere almene familieboliger, og endelig ser det ud til at kommunens kvoter muliggør dette. Kommunen givet tilladelse til opførelse af A65, Æblelundens II etape, med 38 familieboliger med byggestart i maj 2016. AAB skal i samarbejde med Kollegiekontoret opføre 250 ungdomsboliger på Godsbanearealerne med forventet byggestart i 2018, der skal der opføres 90 ungdomsboligenheder på Vikærsvej (A41) i Risskov. A67, Risskov Brynet, kommer til at omfatte en sammensat bebyggelse med 62 ungdomsboliger, 34 familieboliger og 10 handicapboliger med forventet byggestart sommeren 2017. I Afdeling 100, Psykiatrisk Hospital, bliver der forventeligt 180 - 190 familieboliger med byggestart 2019. Endelig har AAB erhvervet sig en stor grund i Skæring, som bliver til afdeling 66, Gartnerlunden, med plads til mere end 200 familieboliger. I første omgang er der givet kvote 80 familieboliger med byggestart i sommeren 2017. Så samlet set har AAB sat turbo på byggeriet

AAB Servicevifte og
24/7 vagtordning

I 2013 blev der indført fælles varmemesterordning i alle afdelinger. Samtidig introducerede AAB en 24/7 ordning, som er en tilkaldevagt, der kan ringes til uden for varmemesterens åbningstid.
De fleste afdelinger har efterhånden tilsluttet sig 24/7-ordningen.
24/7 er en ordning, som mange af Klostervangens beboere har benyttet sig af - bliv ved med det!

Leverandørordningen som trådte i kraft i 2015 vil blive evalueret i november 2017.

Klostervangens udenomsarealer

Da vi i 2012 gennemførte en omlægning af en del af de grønne områder var det med et ønske om, at vedligeholdelsesbyrden skulle falde. Ikke desto mindre bruger nogle af vore funktionærer mange timer på at luge ikke mindst skrænter og skråninger og vedligeholde de grønne områder. Vedligeholdelsesopgaven har været så massiv, at vi igen i år har sat temmelig mange penge af til vedligeholdelsen næste år - se det omdelte budgetforslag. Men bestyrelsen har bestemt at Klostervangen skal være sprøjtefrit område. Det betyder at selv om der bruges mange kræfter - og penge - på lugning, så vil der uvægerligt blive lidt grønnere. Derfor har bestyrelsen valgt, at vi skal se tiden an, og evaluere beslutningen om et par år. Vi har også fået plantet hæk/hegn ved langs Langelandsgade, og der er planer om at lave nogle kasser om en del af skråningernes træer, som skal fyldes med flis.

Bestyrelsens intension om at forny og forbedre legepladsen har udmøntet sig i at vi har afsat midler til legepladsen i år, men vi forventer faktisk ikke at bruge dem. Derfor er der afsat midler til legepladsfornyelse på igen i 2017.

Bestyrelsen valgte at stille nogle ret faste krav til finansiering af etablering og drift af en cykellegebane til brug for både Klostervangens beboere og øvrige børn og unge i kvarteret. Men det endte med at være ligegyldigt, da Aarhus kommune blev fravalgt til anlæggelse af cykellegebanen.

Genbrugspladsen fungerer fortsat rigtigt godt efter Klostervangens Energi- & Miljø-udvalg opsatte letforståelige skilte. I det hele taget har E & M udvalget været meget aktive og initiativrige - og E & M formand, Thomas Kjærgaard, vil efter bestyrelsens beretningen få ordet for at redegøre for nogle af de tiltag, som E & M arbejder med. Men jeg kan da allerede nu afsløre at Klostervangens E & M udvalg vandt AABs initiativpris 2016 for arbejdet med E & M.

En stor tak fra bestyrelsen skal lyde til Energi- & Miljø-udvalget for deres indsats.

I stedet for en cykellegebane får vi en "Velo Strada" - også kendt som en super cykelsti: En gennemgående cykelsti fra Lisbjerg til Aarhus midtby med et minimum af stop. Og hvad enten vi vil det eller ej, så kommer den til at gå gennem Klostervangen - byrådet har allerede vedtaget den lokalplan, som fastlægger linjeføringen gennem Klostervangen.
Bestyrelsen har valgt at se positivt på samarbejdet med kommunen og er fortsat i dialog med kommunen, kommunens rådgivere fra NIRAS, AAB hovedorganisation og Plus Kontoret, som er rådgivere på vor helhedsplan.

Vi har fortsat en del hash- og narkotikahandel i området syd for Grønnegadeblokken til stor gene for mange beboere. Derfor har bestyrelsen samarbejdet med både civilt og uniformeret politi om at få det stoppet uden meget held. Vi håber at helhedsplanens gavlvinduer, gennemgående cykeltrafik og videoovervågning vil kunne stresse pusherne så meget at de forsvinder fra området. Bestyrelsen vurderer ikke at en ændring af ordensreglementet, så det tillades Klostervangens beboere at holde hund vil bremse de kriminelle elementer i deres forehavende.

Klostervangens helhedsplan og renoveringsprojekt

I løbet af foråret er der kommet lidt skred i Klostervangens renoveringsprojekt. Helt konkret, så er der på nuværende tidspunkt forhandlinger med LBF om de sidste økonomiske detaljer: Vi blev tilbage i 2011 forhåndsgodkendt til et lån på kr. 115 millioner. Dette beløb blev i 2015 sat op til kr. 125, men det er stadig helt utilstrækkeligt i forhold til vort ambitionsniveau. De forhandlinger, som pågår med LBF skulle gerne løfte dette beløb yderligere. Men husk nu på, at selv om der er tale om støtte i form af favorable lån, så er der tale om lån, som skal betales tilbage! Derfor vil der også være en del af planen, som vi med fordel vil kunne egenfinansiere - f.eks. den "tilvalgspakke", som omfatter Klostervangens ankomstrum. Ankomstrum dækker i denne sammenhæng over arealerne fra opgangsdørene til parkeringsarealerne. Det er meget begrænset hvad LBF vil støtte ankomstrummet med, men det har bestyrelsen et forslag til løsning på: Ved at udtage "ankomstrumpakken" kan vi samarbejde med kommunen om omlægning af volden ved boldbanen og med lidt held, forhandling og egenfinansiering vil vi formentlig kunne få etableret nyt ankomstrum endog meget billigere end budgetteret i helhedsplanen. Og vi har faktisk selv pengene til det, så det kan formentlig lade sig gøre uden yderligere huslejestigninger.

Men den manglende afklaring af tidsplan for helhedsplanen betyder også, at hver gang der skal tages stilling til drifts- eller anlægsarbejder, så skal bestyrelsen overveje ekstra grundigt; dels om det kan betale sig at udføre arbejdet, hvis det senere - i forbindelse med helhedsplanen - skal ændres, dels om det kan udskydes fordi det alligevel skal laves om som en del af helhedsplanen og dels - hvis det ikke kan udskydes - om det så kan genanvendes i planen.
Derfor var det efter meget nøje overvejelser, at vi har valgt at få nyt nøglebriksystem til over kr. 1.000.000 i år: Vi får briksystemet på alle fællesdøre, dvs. døre hvortil mere end én husstand har nøgler. Det er rigtig mange døre, men nu får vi bygget infrastrukturen i kælder og stueplan, og så vil det senere - hvis vi ønsker det - også være muligt at føre systemet op i lejlighederne, således at ens "opgangsdørsbrik" også vil kunne åbne ens hoveddør (uden en ekstra brik). Det vil formentlig også blive muligt at betale for vaskemaskiner og tørretumblere med denne brik og de nye vaskemaskiner, som forventelig kommer i løbet af 2. halvår 2016. 

Udskydelsen af igangsættelsen af helhedsplanen er faktisk godt for noget: Hver gang vi kan udskyde planlagte vedligeholdelsesarbejder, så akkumulerer vi midler, som kan være med til at finansiere helhedsplanen og holde udgifterne nede og dermed huslejen nede. Og indtil nu har vi jo ikke set noget til huslejestigninger som følge af helhedsplanen.

Vi ved, at der er elementer i planen, som LBF ikke vil støtte. Så nogle af pakkerne skal vi selv finansiere, hvis vi ønsker at realisere dem. Så i princippet ville vi godt allerede nu kunne etablere solceller på taget eller de SØ-, S og SV vendte facader eller en "smart" løsning med kommunen som medfinansierende på ankomstrumpakken, men det kræver afdelingsmødets stillingtagen, når noget skal finansieres gennem huslejen.

Klostervangens parkering

I 2015 har vi hele året haft ParkZone, som vort parkeringsvagtfirma. Bestyrelsen har klaget over at de var for aggressive og at skiltningen er ikke blevet opdateret. Men det ser ud som om at det har nyttet: Der er færre klager over afgifter til AAB inspektør Anders Ærenlund Kjeldgaard og til bestyrelsesformanden (som ikke kan gøre noget i et mellemværende mellem P-firma og beboer): P-vagterne er til for at sikre at det er Klostervangens beboere eller disses gæster, som skal have en plads at parkere på - det skal ikke være en ubetinget pengemaskine for ParkZone. Så hvis en bil holder på stregen fordi bilen ved siden af har parkeret meget tæt på stregen i nabobåsen, så skal der ikke udskrives P-afgift. Dette skal dog ikke foranledige beboere eller gæster til ikke at følge gældende parkeringsbestemmelser: Det gælder fortsat at der er 2 timers parkering med P-skive på alle parkeringsarealer inden for de opmærkede både og alle arealerne er omfattet af P-kontrol.

Skiftet af P-firma har forårsaget en del forvirring mht. hvilke gæsteparkeringskort der er gældende. Aftalen med ParkZone er, at det "gamle" grønne/sølvfarvede gæstekort ikke er gældende længere! Hvis du har nogle af  de gamle kort liggende, så kan du få dem bytte på varmemesterkontoret eller på bestyrelsens kontor 1. mandag i måneden fra 18.30 - 19.30 til de "nye" blå og hvide (9 pr. ark) gæste P-kort. 
Igen til næste årsskifte forventer vi at parkeringstilladelser udleveres 1. mandag i januar 2016, men bestyrelsen prøver at få kortene så betids, at vi også kan tilbyde at få nye P-kort allerede i december.
Husk at medbringe registreringsattest og sygesikringsbevis når der skal uddeles nye parkeringstilladelser ved årsskiftet.

Der er for nærværende ikke venteliste til parkeringspladser i glashuset, men der er fortsat venteliste til garagerne. Hvis man ønsker at leje plads i glashuset, så skal man henvende sig på hovedkontoret og hvis man ønsker at komme på venteliste til garagerne skal man henvende sig til varmemesteren.

Klostervangens vaskehuse

Vi har fra årsskiftet fået betalingsvaskeri, således at kun en mindre del af fælles vaskeri er betalt over huslejen. Det har helt konkret betydet et fald i maskinstarter i Grønnegade med 27% og i Langelandsgade med 21%. Så uanset om man var modstander af betalingsvaskeri eller ej, så har miljøet allerede nydt godt af delvis brugerbetaling - og samlet set er udgifterne til vaskeri faldet med ca. 1/4.

Vi skal til sommer have nye vaskemaskiner. Det er sendt i udbud, og bestyrelsen har nedsat et vaskeriudvalg, som skal sikre at vi får de for os bedst tænkelige vaskemaskiner til prisen. Vaskeriudvalget håber på, at vi ved at samle de nyeste af vore nuværende vaskemaskiner og tørretumblere (hvoraf nogle er mindre end et år gamle) i et af vaskehusene, så vil det blive muligt at få nye tørretumblere sammen med vaskemaskinerne. Vi har stillet som et ubetinget krav, at maskinerne skal have automatisk sæbedosering. Vi håber på, at vi kan tilbyde vask inklusiv sæbe uden at brugerbetalingen stiger, men det skal vaskeriudvalget og AAB regne nøjere igennem før vi ved med sikkerhed, om det kan lade sig gøre rent økonomisk. Vi forventer at resultatet af udbudsrunden bliver at vi får nogle maskiner, der ligner dem vi allerede har.

Klostervangens beboerhus

Beboerhusets selskabslokaler og 1. sal er fortsat lejet en del ud, selv om lejen er sat op og vi fortsat kun udlejer til Klostervangens beboere. Bestyrelsen har nu indarbejdet et fuldt digitalt bookingsystem og det ser ud til at fungere. Alligevel har vi valgt også fortsat at køre videre med traditionel booking over telefon og ved personlig henvendelse til Per Ohms eller Anna Haaning for at tilgodese de beboere, som er mindre behændige med computere.

Beboerhuset drift gav et massivt underskud i 2014, ikke mindst grundet en defekt varmeveksler samt de dårlige termostatventiler og forældede toiletter. Vi har stadig de forældede toiletter, men udgifterne er med ny varmeveksler og justerede termostatventiler faldet betydeligt. Men brugerbetalingen kan fortsat slet ikke betale for husets drift. Alligevel er rigtig mange beboere glade for huset og huset bruges flittigt til diverse beboeraktiviteter. Bestyrelsen har fortsat ikke planer om at ændre på lejen eller aktivitetsgruppernes gratis adgang til faciliteterne: Bestyrelsen mener at det er et fælles gode for alle Klostervangens beboere at have et velfungerende beboerhus og det vil vi blive ved med at have.

Vi har fordoblet lejen af gæsteværelset, så prisen er nu kr. 50,- for et døgn i et dobbeltværelse i 8000 c. Kun I beboere i Klostervangen kan leje gæsteværelset til Jeres gæster

Klostervangens ny teleudbyder

I 2014 lykkedes det at få brudt Stofas næsten monopol-lignende status på udbud af kabel-TV og til dels også internet. I november og december 2014 fik de beboere som ønskede det mulighed for at få fibernet fra Waoo (Fibia) med både internet og kabel-TV.

I løbet af efteråret 2015 og det tidlige forår 2016 har bestyrelsen haft en dialog med både Stofa og YouSee om at tilbyde ændrede vilkår og priser på produkterne, så beboerne ville få et bedre tilbud. Disse forhandlinger kulminerede 12. april 2016, hvor der var et beboermøde, som gav både YouSee og Stofa mulighed for at præsentere deres produkter, som er ret sammenlignelige.

Derfor har vi nu mulighed for kollektivt at vælge mellem enten YouSee eller Stofa. Men hvis Klostervangen skal skifte leverandør af kabel-TV, så kræver det afdelingsmødets stillingtagen.

Udflugt

Sommeren 2015 har igen traditionen tro budt på en familieudflugt til Djurs Sommerland. Der var bred tilslutning til arrangementet, og alle havde en rigtig god dag.

Fastelavn

Fastelavnssøndag 2016 var børn og voksne - også tro mod traditionen - inviteret til at slå katten af tønden. Arrangementet blev vanen tro afholdt i Grønnegade og med efterfølgende sammenkomst i beboerhuset, hvor der var varm kaffe og fastelavnsboller til alle og børnene fik sodavand og en slikpose. Dette arrangement nød også bred tilslutning.

Markedsdage

23. august 2015 var der markedsdag i Klostervangen på initiativ fra Sidsel Kirketerp og Jan B. Hansen.
I 2016 har bestyrelsen afsat midler lignende arrangementer, så hvis der er beboere, som vil tage initiativ til fælles beboeraktiviteter kræver det blot, at man skriftligt søger bestyrelsen om midler. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af arrangementet og et budgetforslag.

Andre aktiviteter

 

Der er heldigvis mange frivillige beboere, der bruger tid og kræfter på aktiviteter i Klostervangen. Vi har fortsat en meget aktiv pensionistklub, Klostervangens Billard og Bordtennisklub, et dukkeværksted, en kortklub, en dukkehusklub, petanqueklub for kvinder, vegetarisk madklub, et velfungerende hobbyrum med stadig flere brugere og et istandsat motionsrum, hvortil vi løbende har anskaffet nyt materiel.
Der skal lyde en opfordring fra bestyrelsen til brugerne af motionsrummet: Lad være med at fjerne materiellet, ryd op efter brug og fjern affald, så kan andre brugere også få fuld glæde af motionsrummet!

Og vi har en genbrugs - med flere tusinde effekter! Desværre har haft en del indbrud - til trods for at effekterne er meget billige.

Klostervangen har siden 2007 haft en hjemmeside - faktisk har vi pt. to: Én som hovedkontoret stiller til rådighed for os og præsenterer Klostervangen udadtil og så vor egen interne klostervangen.dk, som vi omlagde i foråret 2015 til ny udbyder og siden omlægningen er vi ikke blevet hacket og der er ikke blev sendt spam-mail fra siden. 

Vi har også en meget aktiv Facebook side. Det er en fornøjelse af se hvordan Klostervangens beboere hjælper hinanden med praktisk information, lufter idéer og udveksler meninger om forskellige emner.

Med Thomas Kjærgaard i spidsen har vi et aktivt Energi og Miljø-udvalg. Flere af E & M udvalgets mærkesager vil bestyrelsen forsøge at indarbejde i helhedsplanen - alt sammen noget, som er med til at give Klostervangen en grønnere og mere bæredygtig profil: Solcellerne er ikke glemt!

I år har bestyrelsen valgt ikke at holde fællesspisning og sommerfest, men i stedet afholde et lidt mere traditionelt afdelingsmøde idet vi håber på større fremmøde end til et arrangement med et telt på p-pladsen. Det betyder ikke at vi aldrig mere vil holde afdelingsmøde som en del af et arrangementet med både afdelingsmøde, fællesspisning og sommerfest i Klostervangen. Det kommer an på stemningen blandt beboere og den kommende bestyrelse!
Afdelingsmødet er den til enhver tid siddende bestyrelses ansvar både hvad angår form, tid og sted samt de formelle forberedelser i form af indkaldelse, fremsendelse af budget, indkomne forslag, osv. Den siddende bestyrelse går ind for et nært beboerdemokrati, hvor hver enkelt beboer kan deltage i en umiddelbar debat, får mulighed for at blive hørt og blive forstået, kan lodde stemningen og afgive sine stemmer uden de forsinkende elementer og den træghed, der ligger i elektroniske medier og urafstemninger. 

Der sker rigtig meget i Klostervangen og som formand vil jeg hilse alle disse nye og gamle tiltag velkommen.
Har du den gnist, der kan tænde din indre ildsjæl, så kan bestyrelsen kun opfordre dig til at stå frem - uanset om det er som kandidat til bestyrelsen, som medarrangør af de eksisterende aktiviteter eller hvis du kunne tænke dig at starte noget helt nyt op.
Husk på: Du er også en vigtig del af Klostervangen og hvis du vil så kan du gøre en forskel!

Tak!

Jeg vil slutte bestyrelsens  årsberetningen med at sige stor tak til alle, der har hjulpet med at arrangere aktiviteterne og alle dem, som har deltaget i dem.
Og der skal også lyde en stor tak til vor varmemester, vore funktionærer, vor lokalinspektør, vor inspektør, vor kontaktperson Bendt Nielsen, dagens dirigent, tidligere beboer i Klostervangen og formand for organisationsbestyrelsen, Dan Christensen, og de øvrige folkevalgte i organisationsbestyrelsen, AAB direktør og de altid hjælpsomme medarbejdere i administrationen - og selvfølgelig mine kolleger i afdelingsbestyrelsen.

Klostervangen, maj 2016

På afdelingsbestyrelsens vegne

Anders T. Nielsen

Formand, afdeling 25

Last updated 05-06-2020 00:00:00