Afdelingsmødet, 22. juni 2013 Bestyrelsesformandens årsberetning for AAB afdeling 25, Klostervangen, maj 2012 - juni 2013

Det landspolitiske plan

Der er der sidste år indgået en ny aftale om fordelingen af udgifter ved byggeri af almene boliger, som sparer kommunerne for hundredvis af millioner af kroner. Aftalen sætter samtidig gang i byggeriet og beskæftigelsen.

Folketinget vedtog i slutningen af november 2012 et forslag om at nedsætte den kommunale grundkapital i forbindelse med nyt alment byggeri. Med aftalen påtager staten sig en større del af finansieringen og giver dermed kommunerne endnu bedre muligheder for at føre en aktiv boligpolitik. Med aftalen bliver de kommunale udgifter sat ned fra 14 pct. til 10 pct. af byggeomkostningerne. Samlet set svarer det til, at kommunerne sparer mere end 200 millioner årligt fra 2013 til 2016. Aftalen giver også kommunerne sikkerhed for, at rammerne ikke ændrer sig før 2016, hvilket har stor betydning for planlægningen.

Danmarks Almene Boliger - også kendt som Boligselskabernes Landsforening (BL)

5. kreds vil råbe politikerne op: Med et 14 sider langt debatoplæg og et debatmøde vil den almene sektor i Aarhus have kommunalpolitikerne til at forholde sig til den almene boligsektor. Kreds 5 mener at samarbejdet imellem den almene boligsektor og Aarhus Kommune skal styrkes. Derfor spiller BL – Danmarks Almene Boligers 5. kreds nu ud med tre konkrete, politiske indspark frem imod kommunalvalget til november. Kredsen vil have kommunalpolitikerne til at henvise de socialt udsatte grupper til andre end de mest udsatte boligområder, mindst 25 procent af fremtidens nybyggede boliger skal være almene, og de almene familieboliger skal bruges som et kommunalt vækstinstrument.

Vort medlem i hovedbestyrelsen, Bent Nielsen, er blevet medlem af 5. kreds.
Klostervangens kredsrepræsentant er forsat bestyrelsesmedlem Lisa Klank Feldt.

Landsbyggefonden

De professionelle ved AAB har løbende været i dialog med Landsbyggefonden, og her i foråret har Landsbyggefonden givet tilsagn om medfinansiering af renoveringsprojektet i Klostervangen. Tilsagnet lyder på kr. 115.000.000 - et svimlende beløb som vil udgøre en væsentlig del af økonomien i byggesagen.

AAB, andre afdelinger

AAB har afhændet afdelingen ved Volden. Det viste sig overordentligt dyrt at renovere de gamle bygninger og de blev derfor sat til salg. De indbragte et noget større provenu end forventet. Ligeledes er der lavet omlægning af institutionsbyggeri i Hørning for at sikre hovedforeningen økonomi.
AAB inviterede i sensommeren 2012 til åbenthus på byggeriet ved Havnen, AAB afdeling 75. Flere bestyrelsesmedlemmer deltog i åbenthus-arrangementet, og efter en dag på Havnen, stod det klart for mange af os, hvor godt vi bor: Mange af os har en god (hav-) udsigt og vi bor billigt og centralt. Så selv om Klostervangen er mere end 45 år gammel, så er det stadig et godt sted at bo: Skønt der er trængsel, så er det stadig muligt at få en parkeringsplads uden at skulle betale for den i Klostervangen, og selv om Havnen er nyt byggeri med alt hvad dertil hører, så vil jeg våge den påstand, at det stadig er billigere at få renoveret køkken og bad i Klostervangen under råderetten, end det er at bo på havnen - også efter vi har gennemført vort renoveringsprojekt. Byggeriet på Havnen var indflytningsklart i 2. halvdel af 2012.
Der er også fortsat fremdrift i byggeriet af afd. 65 Æblelunden i Hjortshøj og afd. 66 Gartnerlunden i Skæring.

AAB Servicevifte

I vinteren/foråret 2012 startede en række workshops om serviceviften, der er en strategi till at gøre vore funktionærers arbejde mere synligt. Arbejdet fortsatte i 2. halvår af 2012 under ledelse af AAB's driftschef Flemming Jensen. Der har generelt være stor tilslutning til disse workshops, hvor ca. 3/4 af alle AABs afdelinger har været repræsenteret. Fra den nuværende bestyrelse i afd. 25 har Lisa, Anna og jeg selv deltaget. Målet er - som med meget andet AAB foretager sig - at styrke beboerdemokratiet: Ved at synliggøre hvad forskellige services (alt fra græsslåning til renovation) koster, vil det blive muligt at skrue op og ned for omfang og kvalitet af visse services og dermed "omfordele" huslejemidlerne til de services, som beboerne ønsker. Devisen er: Hvis vi have luget mere i bedene, så koster det - hvis vi ikke vil have slået græsset så tit, så kan vi spare penge. Hvis vi selv bærer vort storskrald til genbrugspladsen i stedet for blot at henstille det uden for opgangene, så kan funktionærernes timer f.eks. bruges på at vedligeholde de grønne områder.
Vi har endnu ikke set de budgetværktøjer, som vi skal bruge til at dimensionere services og økonomi, men Hovedkontoret arbejder videre med sagen.

Klostervangen, udenomsarealer

For et par år siden brugte vi temmelig mange midler på at få omlagt vore grønne områder, og nogle af vore funktionærer (som er Ole, Vesty, Per, Gitte og Michael) har efterfølgende brugt mange timer på at luge ikke mindst skrænter og skråninger og vedligeholde de grønne områder. Det ser nu ud til at bunddækket er ved at få fat og trods en lang vinter med saltning, så er der også liv i kummerne ud for Grønnegadeblokken, men alt i alt ser det ud til at vedligeholdelsesbyrden for de grønne områder endelig er faldende. Også i haven mod hovedkontoret er der sket noget: Her er der anlagt en sti med belysning. A propos belysning, så er visse af lysstandernes pærer udskiftet til nogle pærer, som skulle give et bedre lys og der er kommet lysstofrør ved postkasserne. Spotlamperne ved basketball banen er slukkede, da de generede flere af beboerne i de lavere etager. Vi håber at kunne genanvende lamperne ved storskrald / genbrugspladsen.
På genbrugspladsen har Klostervangens Miljø- & Energi-udvalg opsat letforståelige skilte med piktogrammer, så det er let at se, hvordan affaldet skal sorteres. Miljø- & Energi-udvalget arbejder også videre med at undersøge mulighederne for at opsætte solceller - en vedvarende energikilde uden CO2-udledning - på Klostervangens tage og dermed selv generere en den af den strøm, som anvendes i Klostervangens fællesarealer, som f.eks. opgangsbelysning, udendørsbelysning og ikke mindst i vaskehusene.

Klostervangen, renoveringsprojektet

Som tidligere nævnt, så har Landsbyggefonden givet tilsagn om kr. 115.000.000,- til medfinansiering af renoveringen, men det udgør kun en del af de midler, der skal bruges - uanset hvilken løsning, vi vælger. Der er også mulighed for at trække midler fra AAB Dispositionsfond. Og vi har også opsparet nogle midler, fordi der er andre vedligeholdelsesarbejder - f.eks. maling af opgangene, betonrenovering, mv. - som er udskudt. Men den langsommelige byggeproces har også betydet, at vi fortsat reparerer på de meget slidte elevatorer og nedslidningen betyder, at der er mange udkald for elevatorfirmaet pga. driftsstop - og det koster.
Det spændende spørgsmål i byggesagen er: "Hvor stor bliver huslejestigningen for den enkelte beboer?" Men sagen er, at det er der ikke noget entydigt svar på, for det kommer an på hvad vi som beboere vil have gjort ved bygningerne! Ja, du hørte/læste rigtigt: Vi har som beboere selv stor indflydelse på hvordan vore boliger skal se ud efter renoveringen.
Den 3. juni 2013 afholdt vor inspektør, Carsten Kjær, og AAB projektchef, Arne Tollaksen, et orenteringsmøde om byggesagsprocessen og vi fik præsenteret bygherrerådgiveren.
Det næste der kommer til at ske i processen, som involverer os beboere, er at der i efteråret vil blive afholdt et antal workshops, dvs. møder hvor de professionelle ved AAB, bygherrerådgiver, arkitekter og ingeniører og beboere vil få mulighed for at debattere løsningsmulighederne og til sidst stemme om hvilken løsning, vi ønsker. Om alt går vel, så kan arbejdet påbegyndes i 2. halvår af 2014 og afsluttes i 2015.
Når I som beboere ikke har modtaget mere information om renoveringsprojektet/byggesagen, så er det ikke fordi vi som bestyrelse har holdt information tilbage; vi har simpelthen ikke vidst mere end det der er omdelt i beboerblad og offentliggjort på vor hjemmeside, www.klostervangen.dk

Klostevangen, parkering

Vi har besluttet at skifte leverandør af parkeringskontrol. Det betyder at Q-park er opsagt og når kontrakten udløber til foråret, som gentegner vi den ikke, men skifter i stedet til Green Park. Årsagen til skiftet skyldes primært det ringe provenu som Q-park tilbyder i forhold til Green Park: Q-park giver kr. 12.500 årligt for at måtte inddrive kontrolafgifter, hvorimod Green Park giver mere end halvdelen af kontrolafgifterne tilbage til Klostervangen. Dvs. at jo mere ulejlighed vi oplever ved at udefrakommende parkerer ulovligt på vore parkeringsarealer, og jo flere kontrolafgifter der udstedes, jo flere penge tjener Klostervangen på det.
Der er nu 2 timers parkering med P-skive på alle parkeringsarealer og alle arealerne er omfattet af P-kontrol. Dvs. husk at få nye parkeringstilladelser til Jeres biler ved årsskiftet - også selv om I bor i Langelandsgade.
Vi har åbnet mulighed for at trailere gratis kan parkeres i visse af garagerne i Samsøgade anlægget. Det koster dog kr. 100,- at få en nøgle til anlægget.
ML-Flyt, som har lejet 10 parkeringspladser i glashuset, er opsagt. Det har vi gjort for at nytilflyttere og egne beboere i Klostervangen på venteliste kan blive tilbudt en parkeringsplads i glashuset. Hvis man vil skrives op til en fast parkeringsplads i glashuset, så skal man henvende sig hos udlejningen i AAB. Beboere i afd. 25 vil altid få første prioritet.
Men selv med dette tiltag er der parkeringsproblemer, især for beboerne i Grønnegade 115 - 123, som ofte henvises til den fjerne ende af Langelandsgades P-plads eller P-pladsen bag AAB hovedkontor. Desværre er der ikke nogen nem eller billig løsning på problemet for nærværende.

Klostervangen, vaskehuse

Vi har fortsat fælles vaskeri betalt over huslejen. Og som det fremgår af budgettet, så skal maskinerne holde nogle år endnu. Siden sidste afdelingsmøde har vi fået låsene kodet således, at alle nøgler ind til kældergangene også kan låse vaskehusene. Det er en nem og billig løsning, men ikke sikrere end at alle beboere har nøgler til vaskehusene. Ikke desto mindre, så har der efter indførelsen af muligheden for at låse vaskehusene i kombination med videoovervågning stort set ikke været noget hærværk på vaskemaskinerne og tørretumblerne.

Klostervangen, Beboerhus

Beboerhusets selskabslokaler og 1. sal er fortsat lejet en del ud, selv om det kun er til Klostervangens beboere. Vi har her i foråret sat lejeprisen og depositum op, men vi ligger stadig i den billige ende sammenlignet med andre afdelinger.
I mange år har Anna Haaning taget sig af stort set al drift af beboerhuset, dvs. administration i form af reservation, depositum og betaling, bestilling og opfyldning af forbrugsvarer samt rengøring og tilsyn med huset. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige Anna stor tak for hendes indsats. Men bestyrelsen arbejder på at professionalisere hele driften af hele huset, dvs. mod betaling få nogen til at tage sig af administrationen, forbrugsvarer, rengøring og tilsyn.
Vi har lavet en kalender på www.klostervangen.dk, så alle kan se hvornår faciliteterne er til rådighed. På sigt vil vi udbygge onlinefunktionerne, så både reservation og netbankbetaling bliver mulig, og næste skridt bliver at finde en person, som mod betaling vil stå for forbrugsvarer og rengøring af beboerhus og gæsteværelset i kælderen i Langelandsgade.

Udflugter

Sommeren 2012 har traditionen tro budt på både en voksen og en børneudflugt. Voksenudflugten gik til Ulstrup Kro med middag og derefter gik turen til Butik Laden ved Vester Velling. Børneudflugten gik - også tro mod traditionen -- til Djurs Sommerland. Der var bred tilslutning til begge arrangementer, og alle havde en rigtig god dag.

Fastelavn

Søndag den 10. februar 2013 var børn og voksne inviteret til at slå katten af tønden. Det blev som det plejer, afholdt i Grønnegade og med efterfølgende sammenkomst i beboerhuset, hvor der var varm kaffe og fastelavnsboller til alle og børnene fik sodavand og en slikpose.

Markedsdag

Lørdag den 11. maj 2013 var der markedsdag i Klostervangen på initiativ fra Sidsel Kirketerp og Jan B. Hansen. Der var lagt mange kræfter i at arrangere og oplyse om markedsdagen. På selve dagen var der ca. 20 tilmeldte boder og der var åbent i Genbrugsen og Billardklubben. Boderne var primært opstillet i beboerhuset på begge etager grundet en ikke alt for lovende vejrudsigt. Der var rigtig mange skønne lopper, husflid, kaffe, øl/vand og kage. Og skønt salget gik lidt trægt, så blev der høstet en række gode erfaringer, og der var  blandt deltagerne enighed om at dagen var en succes. Derfor arbejdes der på at gentage successen - enten i sensommeren/efteråret eller til næste år 

Andre aktiviteter

 

Der er mange frivillige beboere, der bruger tid og kræfter på aktiviteter i Klostervangen. Vi har en meget aktiv pensionistklub, Klostervangens Billard og Bordtennisklub, et dukkeværksted, en lektiecafe drevet af Ungdommens Rødekors, beboerrådgivningen Beboer-Beboer, et istandsat hobbyrum med stadig flere brugere, solrum og et motionsrum, hvortil vi har besluttet at anskaffe et nyt løbebånd.

Og vi har en genbrugs - med flere tusinde effkter!

Klostervangen har også en hjemmeside - faktisk to: Én som hovedkontoret stiller til rådighed for os og præsenterer Klostervangen udadtil og så vor egen interne www.klostervangen.dk, men vi mangler en webmaster til at drive siden.
Og vi har vort beboerblad med de gode historier og generel oplysning til beboerne. Men beboerbladet mangler også frivillige til fortsat at fortælle de positive og nærværende historier fra hverdagen i Klostervangen. Hvis du er interesseret i at bidrage med historier, så tag kontakt til Hanne Kirstein, Gg. 10.tv. eller Kate Nielsen, Gg. 11.tv.

Der er også i det forgangne år startet "Petanque for Kvinder" - aktiviteten fortsætter til efteråret; du kan se detaljerne på opslag i opgangene efter sommerferien.

Med Thomas Kjærgaards forslag på sidste afdelingsmøde i maj 2012 har vi også fået etableret et Miljø- og Energiudvalg, som det sidste år har arbejdet på at give Klostervangen en grønnere profil.

Og lige om lidt har vi også en sommerfest - Klostervangens Folkefest for Beboerdemokratiet!

Det er mig også bekendt, at der er beboere, som arbejder på at introducere en juletræsfest, og der har været talt om at afholde et julemarked.

 

Så der sker noget i Klostervangen og som formand vil jeg hilse alle disse tiltag velkommen.
Har du den gnist, der kan tænde din indre ildsjæl, så kan jeg kun opfordre dig til at stå frem - uanset om det er som kandidat til bestyrelsen, som medarrangør af de eksisterende aktiviteter eller du kunne tænke dig at starte noget helt nyt op.
Husk på: Du er også Klostervangen og du kan gøre en forskel!

Tak!

Jeg vil slutte beretningen med at sige stor tak til alle, der har hjulpet med at arrangere aktiviteterne og alle dem, som har deltaget i dem.
Og der skal også lyde en stor tak til vor varmemester, vore funktionærer, vor lokalinspektør, vor inspektør og de altid hjælpsomme medarbejdere på hovedkontoret samt mine kolleger i afdelingsbestyrelsen.

Klostervangen, juni 2013

På afdelingsbestyrelsens vegne

Anders T. Nielsen

Formand, afdeling 25

Last updated 05-06-2020 00:00:00