Fra Afdelingsmødet,
15. maj 2012
 på Hotel LaTour

Formandens beretning for maj 2011 - maj 2012,

af Anna Haaning

 

Vidste du...
-  at du kan finde referater,
mødeindkaldelser og op-
lysninger om bestyrelse-
aktiviteter; bare søg...

Siden vi sidste år holdt afdelingsmøde har der været folketingsvalg, og her fik de Almene Boliger eget ministerium og den nye minister for by, bolig og landdistrikter hedder Carsten Hansen, og han må kende tingene fra bunden af, da han har været varmemester i Odense fra 1988 - 1998, men ellers er det boligaftalen fra 13. november 2011 vi vil hæfte os ved, hvor man blev enige om at fremrykke investeringer til renovering af boligerne for 5,5 mia. kr.

BL:
Danmarks Almene Boliger. Her har der været afholdt boligdage den 2.og 3. september 2011. Afd. 25 var repræsenteret ved Lisa Klank Feldt. Men ellers er det Landsbyggefonden vi håber på i fremtiden når vi skal til at renovere. Der gik som omtalt i beboerbladet fra beboer til beboer, et lille hul, da vi var indbudt til mede 29. marts pa AAB's kontor sammen med en rådgiver og økonom fra landsbyggefonden, samt rådgivende ingeniør Søren Jensen og Peter Skov fra Grontmij og fra AAB deltog projektdirektør Aren Tollaksen og inspektør Carsten Kjær samt vores Varmemester Ole Fisker, vi blev en lille smule kloge med hensyn til hvad de ville give støtte til, men vi håber at de arbejder videre med sagen.


AAB har sammen med alle boligforeninger i Aarhus fået Aahusbolig. Men ellers er det byggeriet ved havnen, der er i gang og som man regner med er klar til indflytning engang i 2012 og færdiggørelse af lokalplan i 2012 i afd. 65 og Æblelunden i Hjortshøj og afd. 66 Gartnerlunden i Skæring. Så har der været afholdt kursus om servicepakker, det er en strategi om at gøre funktionærernes arbejde mere synligt. Det blev ledet af AAB's driftschef Flemming Jensen. Der var meget stor tilslutning til kurset ca. 75 % af alle afdelinger var repræsenteret, fra afd. 25 var det Anders, Lisa, Jørn og Anna der deltog.

Klostervangen:
Udenoms arealer.
Vi har igennem de seneste ar budgetteret med 200.000kr. om året til at forskønne vore udenoms arealer, så for de opsparede midler bad vi landskabsarkitekt Torben Waine om at komme med forslag om hvad der var mest hensigtsmæssigt at gere, så han kom med en inspirationsmappe med forslag om hvad der kunne plantes på skråninger og i diverse betonkummer.
På parkeringspladsen i Grønnegade blev der ud mod skråningen opsat en ny støttemur af kombisten på ca. 1m høj, det er for at modvirke at jord og barkflis skrider ned når det regner. Så er der i området sat 20.000 nye planter, det er anlægsgartner Nygaard-Hasselager har stået for omlægningen.

Legepladsen
I forbindelse med omlægningen af de grønne omrader, blev der her fældet de sidste træer på volden, det er til stor glæde for de underste lejligheder i Langelandsgade, det er nuværende tidspunkt ikke besluttet om der evt. skal plantes her.

Varmemesterkontoret
Vi har i Klostervangen heldigvis gode funktionærer, Ole - Vesty - Per - Gitte - og sidste ny ankomne Michael. Der har også været udskiftning af lokalinspektør, den 1. februar skete der en omorganisering i AAB' s driftsafdeling og lokalinspektør Henning Mejgaard blev tilknyttet afd. 25.

Garager og garageporte
Der er siden år 2010 været budgetteret med midler til udskiftning af garageporte, så i juli 2011 blev levering og arbejdet sendt i licitation, og det blev Portspecialisten på Viborgvej der vandt licitationen, så i efteråret 2011 gik man så i gang i Grønnegade med at udskifte 71 Hermans garageporte, og der blev også midler til udskiftning af belysningen i garageanlægget, og når vejret bliver lidt luner vil der også blive malet her.
I Samsøgade her er der i fem af de våde garager blevet fjernet porte, og det er besluttet at man kan købe en nøgle til indgangsdøren hos afdelingsbestyrelsen og så parkere sin trailer her.

Parkeringshuset / Glashuset
Her er der 35 udefra der har lejet en parkeringsplads, kun 10 beboer fra Klostervangen har parkeringsplads her. Der er udefra 19 på venteliste men ingen fra Klostervangen. Hvis man gerne vil skrives op til en fast parkeringsplads skal man henvende sig hos udlejningen i AAB. Beboere i afd. 25 vil altid komme første række, Nøgle - briksystemet til garagerne skulle være i orden nu.

Parkeringspladser
Der vil om kort tid blive udskiftet skilte, da det er besluttet, at der vil blive 2 timers parkering hele døgnet også om Søn - og helligedage.

Belysning på parkeringspladsen
Da det efterhånden er 10 år siden vi fik nye lamper, har vi bedt elektrikeren om at se på hvad vi evt. kunne gøre for at fa bedre belysning. Da der er 66 lamper, vil det ikke blive på én gang at lysstanderne vil blive renoveret. Der vil blive sat kraftigere pærer i.

Graffiti
Vi har stadigvæk kontrakt med All - Remove, de kommer én gang om måneden for at se om der er tegnet graffiti i bebyggelsen.

Beboerhuset
Selskabslokalet og 1. sal er stadigvæk lejet rimeligt meget ud, dog kan vi mærke på lejeindtægten at det kun er Klostervangens beboere, der kan leje det, men det vi er meget tilfredse med.
 

Elevatorer
Vores daglige nødvendige transportmiddel kører for det meste tilfredsstillende, dog har der i 2011 været udkald 40 gange til elevatorstop.

Vaskerier
I år 2003 fik vi udskiftet vaskemaskiner og tørretumbler. Det fungerer nogenlunde tilfredsstillende, dog kan en tørretumbler ikke følge med uden at gå i stå. Vi vil i afdelingsbestyrelsen se på hvad vi kan gøre ved dette.

Affald
Vi har i afdelingen, det system at de skakte, der er i trappeopgangene, bruger vi til husholdningsaffald. Dog skal vi sørge for at affaldet er godt indpakket for lugtens skyld. Så bliver det kørt på komprimatorpladsen af vore funktionærer, hvor de også komprimerer det. Storskrald skal i skuret på affaldspladsen og el - artikler o.l. skal ligeledes stilles for sig selv til sortering.

Rengøring af indgangspartierne
Det er rengøringsfirmaet ALLIANCE vi har kontrakt med. I kontrakten står der vask af elevator og indgangspartiet en gang ugentlig, vask af trapper hver 4. uge, og hovedrengøring aftrapper og brandtrapper en gang om året i december, så er der ansat en kontrollant fra servicemægleren til at tjekke at arbejdet udføres ordentligt.

Udflugter
Sommeren 2011 har jo som tidligere år budt på bade en voksen og en børneudflugt. Lørdag den 16. juli var der voksenudflugt til Givskud Løvepark. Der deltog 71 beboere og vi spiste først middag på restaurant Møllebæk ved Kattrup. Derefter gik ture til Løveparken, vi så desværre ikke ret mange løver. Inden hjemkørselen var der i cafeteriaet kaffe med boller og lagkage.
Børneudflugten gik, som der næsten er tradition for, til Djurs Sommerland, så den 10. september var der 103 børn og voksne der tog af sted, og alle havde en rigtig god dag.

Fastelavn
Søndag den 19. marts, var børn og voksne inviteret til at slå katten af tønden. Det blev som det plejer, afholdt i Grønnegade og med efterfølgende sammenkomst i beboerhuset, hvor der var kaffe og fastelavnsboller til alle og børnene fik sodavand og en slikpose.

Nye aktiviteter
Kate og Hanne, som sidste år på afdelingsmødet kom med oplæg til nye aktiviteter, såsom beboerrådgivning den første mandag i måneden, og lektie cafe hver onsdag, og det sidste nye et beboerblad. Vi håber at de med alle deres hjælpere må få succes.

Initiativprisen
Det er en pris som AAB uddeler hvert år, i år havde afdelingsbestyrelsen indstillet Kate og Hanne til prisen, og de blev udtaget til at modtage den. Så den 10. april, var afdelingsbestyrelsen inviteret til sammen med hovedbestyrelsen og direktøren for AAB at overvære overrækkelsen af prisen til Kate og Hanne.

Aktiviteter
Der er heldigvis mange frivillige beboere, der bruger tid og kræfter på de mange aktiviteter vi har i Klostervangen. Vi har pensionistklub, et billardhold, dukkeværksted, lektiecafe,
beboerrådgivning, et ny istandsat hobbyrum, solrum, motionsrum og det sidste nye et beboerblad.

Jeg vil slutte beretningen med at sige tak til alle, der har hjulpet med at få aktiviteterne til at kere samt vores varmemester, funktionærer, lokalinspektør, inspektør og alle i boligforeningen samt mine kolleger i afdelingsbestyrelsen.
Tak for samarbejdet i det år, som der er gået.


Afd. 25
Maj 2012
Afdelingsbestyrelsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00