Klostervangen, marts 2017. Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde, afd. 25, Klostervangen, torsdag 23. marts. 2017.

Afdelingsmødet blev indledt med velkomst af formand for vores afdeling Anders T. Nielsen, som glædede sig over det meget store fremmøde.

Derefter en præsentation af folk fra AAB, som er involveret i helhedsplanen: Inspektør Carsten Kjær, projektchef Morten Strunge, fra økonomiafdelingen Tina Lundum Jensen og Helle Nielsen, fra udlejningen Bettina Højmark og andre, direktør Anders Rønnebro.

Præsentation af ”Plus kontoret”: arkitekterne / ingeniørerne Birgitte Dal, Mikkel Seier C. og Bent Madsen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Gennemgang og afstemning af basispakken.
3. Gennemgang og afstemning om udskiftning af indre døre- og vinduespartier på begge sider. Langelandsgade og Grønnegade.
4. Gennemgang og afstemning om tagterrasse. Langelandsgade og Grønnegade.
5. Gennemgang og afstemning om solceller på syd/vest- og syd/øst-vendte facader.
6. Gennemgang og afstemning om nye ankomst-, cykel- og parkeringsarealer.
7. Gennemgang og afstemning om solceller på syd/vest- og syd/øst-vendte gavle.
8. Gennemgang og afstemning om nye haver.
9. Gennemgang og afstemning om solceller på tage. Langelandsgade og Grønnegade.

Pkt. 1
Valg af dirigent.

Dan Kristensen, formand i AAB`s repræsentantskabs bestyrelse blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at mødet er lovligt varslet og opfordrede forsamlingen til at holde sig til emnerne. 191 (af 380) lejemål var repræsenteret.

Pkt. 2
Basispakken

 


En beboer fremsatte forslag om urafstemning.
Få personer stemte for forslaget om urafstemning, som således blev forkastet.

Basispakken blev gennemgået helt byggetekniskteknisk af Birgitte fra ”Plus”. Tina fra økonomiafdelingen gennemgik i detaljer økonomien omkring renoveringen overordnet i forhold til finansiering, herlighedsværdi og gjorde rede for huslejestigninger både generelt og helt konkret for de enkelte lejere. Herunder redegjorde hun for, hvorfor en simpel betonrenovering vil blive væsentligt dyrere end en vedtagelse af helhedsplanen, som udløser betydelig støtte og fordelagtige lån fra Landsbyggefonden. Bettina fra udlejningen forklarede, hvordan beboerne, der pt. bor i de kommende tilgængelighedsboliger skal genhuses med hjælp fra AAB, enten midlertidigt eller permanent og hvilke regler der følges. Ligeledes at folk med alvorligt handikap kan genhuses.

Herefter spørgsmål fra beboerne om basispakken.

Uddrag af spørgsmål fra beboerne:
Kan man søge staten om støtte til isoleringsarbejder?
Hvordan er det bestemt, at vi skal have tilgængeligheds boliger?
Hvem dækker malerudgifter i lejlighederne efter renoveringen?
Hvordan bliver der isoleret mod kælder?
Hvordan kan vi som beboere ”overleve” renoverings perioden?
Hvad siger brandmyndighederne?
Hvornår stiger huslejen?
Der blev svaret på alle spørgsmål fra AAB og ”Plus”.
Holder de beregnede tal?
I hvor lang tid er elevatorerne ude af drift?
Hvor meget fylder rørene til ventilationen?
Støjer ventilationen?

Derefter blev der stemt om basispakken.
Basispakken blev vedtaget med overvældende flertal.

 

De følgende punkter handler hver især om de syv tilvalgspakker og blev teknisk fremlagt og forklaret af Birgitte, Mikkel og Bent fra ”Plus” samt inspektør Carsten og direktør Anders R.

Pkt. 3
Udskiftning af indvendige facader


Birgitte gennemgik tilvalgspakken om udskiftning af indvendige facader. Der blev stillet en del tekniske spørgsmål vedrørende fordele/ulemper ved at indsætte indvendige facader nu set i forhold til at foretage løbende udskiftninger af defekte partier.
Forslaget om udskiftning af indvendige facader blev forkastet.

Pkt. 4
Etablering af tagterrasser

Birgitte fremlagde pakke tagterrasse.
En beboerrunde med afklarende spørgsmål, fordele/ulemper/farer for nedkast.
Forslaget om etablering af tagterrasser blev forkastet.

Pkt. 5
Etablering af solceller på facader

Anders Rønnebro fremlagde AAB`s holdning vedrørende solceller på facaderne mod sydøst og sydvest. Usikkerhedsmomenterne over år blev skitseret. Andre fremførte det store potentiale miljømæssigt og produktionsmæssigt i at opsætte cellerne.
Forslaget om etaablering af solceller på facader blev forkastet.

Pkt. 6
Ankomstområde og cykel/P-arealer

Birgitte fremlagde pakken med fornyede ankomst- cykel- og parkeringsarealer suppleret af Carsten.
En del spørgsmål fra beboerne.
Forslaget om fornyelse af ankomstområde blev forkastet.

Pkt. 7
Etablering af solceller på gavle

Anders R. fremlagde AAB`s holdning til solceller på de to gavle mod sydøst og sydvest. Andre fremførte det indlysende i at opsætte disse celler af miljømæssige og økonomiske årsager.
Det blev nødvendigt at foretage skriftlig afstemning for at være sikker på udfaldet.
For forslaget: 161 stemmer. Imod 179 stemmer. Ugyldige: 4 stemmer.
Forslaget om etablering af solceller på gavle blev forkastet.

Pkt. 8
Etablering af haver i stueplan

Birgitte fremlagde pakken Nye haver, 16 stk.
En kort meningsudveksling for og imod.
Forslaget om etaablering af haver ved lejl. med adgang til ud blev forkastet.

Pkt. 9
Etablering af solceller på taget

Birgitte fremlagde pakken solceller på tagene.
Ingen debat.
Pakken blev vedtaget med overvældende flertal.

Referent:
Thomas Kjærgaard
Næstformand
Afd. 25, Klostervangen.

Herefter tak for god ro og orden fra dirigenten og kom godt hjem.

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00