Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2015-06-15

Dagsorden 

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Gitte, Per, Steen, Thomas. .

Gæster: Varmemester Michael, Anders Ærenlund K.
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen og Gitte
 

 18.30 19.00: Sager til afklaring m. Michael: Nyt tag på skur. Ståltag: 10.000 kr. Anbefalet af tømrer: tag m. tagpap:14.375 kr. Forberedelser til afd. møde, fx. elektriker, parkeringsplads og alt praktisk i øvrigt. Indbrud i cykelskur. Opfølgning på vandskade i genbrugsen. Udsugning i hobbyværksted? 

Udsugning i hobbyværksted.

Kl. 19.00- ca, 19.30 møde m. Anders Æ.K. om ny parkeringsovervågning-og nyt nøgle- og briksystem.

 Aktioner: Hvem, hvornår?

Vi beslutter nyt tag af tagpap. Indbrud i cykelskur:dør er repareret. Vist intet stjålet. Vi beder Michael installere udsugning i hobbyværksted. Der er sammenfald af kloakrør v. Langelandsgade. Skal udbedres på et tidspunkt. Plankeværk v. beboerhus males uge 26.

Anders Æ.: Nyt P-kontrol system er tilgængeligt m. elektronisk aflæsning af nummerplader. Kan også udvides til gæstebiler. Vi er positive, men vil gerne afvente og tage stilling på et senere tidspunkt. Udskiftning af det gamle brik/nøglesystem. Det gamle er out of date. Et nyt tilgængeligt kan kobles på alle nuværende områder og områder uden strøm plus på entredørene efter renoveringen. Også vaskehusdørene. Systemet kan fungere både on- and offline.Brikker i forskellige farver vil gøre systemet brugervenligt. fx. til lejligheden, til kælder, garage aktivitetsrum.

I år får vi nye brikker og lasermålere v. opgangene og der bliver lavet forberedende arbejde i kældrene, så systemet kan udvides som beskrevet v. den store renovering.

1. Godkendelse af referat fra møde 2015-05-18

 Referatet godkendt. Anders opfølger på katteklage og delebils p- pladsordning .        

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag. Ja, plankeværket bliver malet..

 Intet nyt i renoveringssagen!!!!

    b. Brandøvelse.

 Vi giver tilladelse til, at institutionen i Langelandsgade laver brandøvelse på vores asfaltområde til efteråret. Institutionen står til ansvar for evt. skader.

    c. Beretning og stillingtagen til forslag.

 Anders laver beretning, Bestyrelsen støtter ikke forslag 1 om støttedyr. Ikke enighed i bestyrelsen om forslag 2, betalingsvaskeri.

    d.  AFD. MØDE og FEST: optælling af deltagere onsdag. Hvem laver indkøbsliste og gør indkøb? Hvem kommer fredag formiddag/eftermiddag til teltopsætning? Styr på børnepassere?..                            .. børneunderholdning.. 

Armbånd.. mikrofon.. musikanlæg..bar. priser.. skiltning.. barvagt..

Stillezone i beboerhuset.??

 Alle opgaver blev fordelt mellem os.

 

 

Stillezone blev ikke diskutteret.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Udsugning i hobbyværksted. Emner til beretningen. Forslag til betalingsvaskeri. 

 

    b. Økonomi v./ Anna

 Der er pt. brugt ca. 24000 kr på beboeraktiviteter.

    c.(Udlejning af beboerfaciliteter) v./Per: Sportshal. Forslag om Cykelbane. (Per-Thomas).

 Udlejning af beboerfaciliteter: der har været problemer med mailsystemet i forbindelse m. skift til ny hjemmesideudbyder. Per har forslag om bygning af sportshal over mod Falstersgade. Vi kigger nærmere på hans idè efter sommerferien. Der opsættes skærm til projektor i stueetagen i beboerhuset snarest. Forslag fra "Smart mobilitet" om etablering af cykelbane for børn på vores område for kvarterets børn. Vi er positive for forslaget og afventer nærmere informationer. 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. 

 Der er problemer m. mailsystemet hos vores nye udbyder. Anders er på sagen.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB: TDC.

 TDC foreslår mindre leje til os for deres antenner.. Vi går mod deres forslag og foreslår status quo.

    b. Øvrige: Genbrugsen

 Folkene bag Genbrugsen søger et pengebeløb som kompensation for stor ulejlighed for medlemmerne v. vandskaden. De opfordres til at komme med en konkret ansøgning.

6. Indkomne klager.

 
    a. AAB har sendt brev til en beboer med påbud vedr. brandaltan.

 Denne sag er klaret. 

    b. Katte.

 Anders følger op på denne klage.

7. Kontortid, mandag 2015-08-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

  ??????

8. Eventuelt.

 

    a. Næste møde:

 Konstitruering ma. 22. 6.-15.

Last updated 05-06-2020 00:00:00