Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2015-08-31

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Gitte,  Per, Steen, Thomas

Gæster: ingen.
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Stueetagen, Langelandsgade 52.

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Gitte og Steen
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde 2015-06-30

 Referatet er godkendt

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.

 Byggesagen er genoptaget i Landsbyggefonden. Tidshorisont ukendt. 

    b. Klage over dirigent v. afdelingsmødet 2015.

 Der er sendt en klage til AAB. Der er ikke begået procedurefejl. Måske en skønsfejl.

    c. Telefonpenge.

 Satsen er justeret og sat op fremover.

    d. Parkering.

 Vagtfirmaet har sat prisen op til på p-bøder til 750 kr. Vi har protesteret over den kraftige forhøjelse. Vi vil kræve, at skiltningen skal være korrekt og uden fejl.

    e. Betalingsvaskeri

 Maskinerne bliver indstillet 1. uge i januar-16. Ingen udgifter til justeringer i 2016, når der skal renoveres i vaskerierne.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.Cykellegebane..Hækbeplantning..

 Hækbeplantningen bliver iværksat omkr. 1. oktober. Ikke nogen afklaring på spørgsmålet om drift af en cykellegebane. 

    b. Økonomi v./ Anna

 Anna rapporterer, at økonomien ser fornuftig ud. 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 Mailsystemet er ikke fungerende pt. pga. teknik. Anna modtager stadig bestillinger på lokalerne.

    d. Kriminalpræventive tiltag v./ Bentha

 Videoovervågning vil koste 60.000 kr i etablering. 10.000 kr i årlig drift. Vi diskutterede effekten af overvågning. Der skal en beboerafstemning til for at få systemet indført. Politiet patruljerer jævnligt heroppe. Alle kan ringe til politiet og anmelde anonymt. Vi afventer repræsentantskabsweekenden, hvor emnet er tryghed.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

   a. Nyt mailsystem for folkevalgte

 Fremover får hvert bestyrelsesmedlem en mailadresse. Al post til formanden kommer cc til øvrige best. medlemmer.

    b. iPad Support

 Per skal lave workshop med bestyrelsen om brug af ipad. 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

        Mail til formanden fra Anders Æ vedr. TDC-antenne af torsdag 13-08-2015, kl. 14:23

 Vi skal lave en ny aftale med TDC, da den gamle er udløbet for længst.

    b. Øvrige

        Mail til formanden af tirsdag 25-08-2015, kl. 16:33 vedr. kriminalpræventive tiltag

 En beboer har henvendt sig ang. problemet med pushere i området. Vi arbejder med problemet og skal også arbejde med emnet på repræsentantskabsmødet i okt.

Alle beboere kan ringe og anmelde anonymt.

6. Indkomne klager.

 
    --- ingen ---

 Der har været en episode, hvor en beboer ville åbne en standset elevator. Det er strengt forbudt. Falck skal tilkaldes.

7. Kontortid, mandag 2015-09-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

 Bentha og Per

8. Eventuelt.

 IT udvalg nedsat i hovedbestyrelsen. Vi skal godkende strategiudviklingen. Nedsat udvalg ang. standere til elbiler i AAB. 

    a. Vaskeprogrammer v. Bentha og Steen.

 Udsættes til næste år.

    b. Stofa v. Per

 Vi kan måske indkalde til beboermøde, hvor vi indbyder Stofa, You see og Waoo til at præsentere deres produkter og priser hver især.


     c. Rebild og kursus v. Thomas.                             Thomas på kursus fremover om mandagen. Kan derfor ikke deltage i spisning ved møderne. 
Referatet udfærdiges af Thomas  

Sidst opdateret 30. august 2015, kl. 21:18
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00