Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2015-09-28

Dagsorden.

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Gitte,  Per, Steen, Thomas

Gæster:
John Christiansen og Firas Jaffa fra Stofa:
kl. 19.00 - 19.30

Tid: ca. 19.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. Minus Thomas.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: 

  Aktioner: Hvem, hvornår? 

 

 


Stofa: Præsentation af produkter. Stofa arbejder på bedre og billigere produkter. Stofa har 3 TV-pakker. Man kan vælge pakke 1 + kanaler individuelt fra de andre pakker.
Til næste år forventer Stofa at lancere: "Mit TV". Man kan vælge kanaler enkeltvis for en måned eller fortsat.
Evt. informationsmøde om produkterne for beboerne til foråret. Firas jaffa er vores kontaktmand. Han sender aktuelt stof til Anders med -2016 priser o.a.  

1. Godkendelse af referat fra møde  2015-08-31

Referatet godkendt.

2. Formanden orienterer

 

    a. Byggesag.
        PlusKontoret er i dialog med Finn Madsen, LBF og arbejder pt. med at tilrette "pyjamasarket".
        Det er desværre temmelig omfattende, da det kræver alle  tidligere kalkulationer genåbnes,
        tilrettes og indeksreguleres i den nye kontekst, som er ønsket af LBF.
        Opgaven forventes løst ULT SEP 2015.

 Næste nyhedsbrev forhåbentlig til uge 42. Man kan evt.fremtidig tilmelde sig elektronisk. 

 

    b. Tørretumbler.
        Lokalinspektør Per Sørensen spørger om forholdsordre ved defekt tørretumbler.
        Se pkt. 3. e.

 Anders beder ham få den gamle repareret straks.

    c. Spildevandsproblem i Gg 111

 Sagen ligger nu hos varmemesteren.

    d. Ladning af el-biler
        Org.-bestyrelsen i AAB har nedsat et udvalg til behandling af forhold vedr. ladning.
        Første møde forventes afholdt i OKT 2015.
        Hvad gør vi ved el-biler frem til AFD-mødets beslutning? (Se forslag i mail)

 Ladestander koster ml. 7-11.000 kr. i opsætning.3 løsningsforslag:
   1."mormorløsning"  (selvaflæsning).
   2. "Portløsning".
   3. "Fremtidsløsningen".  

Vi foreslår som første trin at etablere to aflåselige elskabe i glashuset, hvor kun el-bilejeren har nøgle til. Senere ønsker vi udendørs standere også v. glashuset og et passende sted i Langelandsgade.
Anders har sendt tilbudsmateriale til Per Sørensen. Bestyrelsen ønsker også at tiodligere leverandør Sabro El afgiver tilbud på en løsning. Vi tager beslutning på næste møde.

    e. Repræsentantskabsweekend i Rebild. Tema "Tryghed".

 Anders, Bentha, Anna og Thomas er tilmeldt.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        - Stadig intet nyt vedr. cykelbane.
        - Giftsprøjtning på grønne arealer.
        - Vaskeråd til beboerne.

AAB har intentioner om at være sprøjtefri. Vi vil i bestyrelsen ikke acceptere sprøjtning på vores arealer. Luget ukrudt skal samles af gartnerfirmaet, så viceværterne kan fjerne det. Anders informerer Per Sørensen og VM.
Vaskeråd til beboerne: Anders vil sætte materialet på hjemmesiden, når det foreligger fra M & E udvalget.

    b. Økonomi v./ Anna       

En udlejning resulterede i behov for en meget grundig gulvvask, så beboeren får ikke hele depositum`et tilbage. Regnskabet for Djurs Sommerland er ikke helt færdiggjort endnu, da vi har problemer med Citrix. Anders undersøger, hvad problemet er.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per
        - Rullebord til AV-udstyr i stueetagen i beboerhuset.

Pr. 2016-01-01 skal den digitale booking fungere fuldt ud. Anders skriver forslag til udsendelse af de ændrede regler til beboerne inden næste bestyrelsesmøde 2015-10-26

Per er på jagt efter et rullebord.

    d. Husleje
        Hvad med huslejereduktion i forhold til den varslede stigning pga. betalingsvaskeri? v./ Thomas

 Er udsendt til beboerne fra hovedkontoret.

    e. Vaskeri
        Reparation eller ny tørretumbler: Bentha og Thomas orienterer om muligheder.

Anders beder Per Sørensen om at få repareret den tørretumbler, der er i stykker. Vi diskuterede de forskellige model muligheder fra Miele. Der er store spørgsmål på spil i forhold til renovering i 2016 af vaskerierne med nye maskiner:
 - økonomi,
 - energiforbrug,
 - nyeste teknologi,
 - bedste tilbud fra forskellige firmaer.
 - kortaflæsning / nye briksystemer.

Vi skal tænke langsigtet, miljømæssigt og fornuftigt i forhold til penge. Vi vil indlede et samarbejde med inspektør Anders Ærenlund om det tema her i efteråret, så vi sikrer en faglig rigtig løsning med vores aftryk i ønsket om en miljørigtig løsning.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. AAB har været udsat for hackerangreb..

 AAB har fået et sikkerhedsfirma til at reparere systemet til og "lukke huller". 

    b. Nyt AAB mailsystem ugen før eller efter efterårsferien.

Er en uge forsinket, ca. uge 43. Vi får hver især i bestyrelsen en mailkonto på samme måde som formandens. Bestyrelsesmedlemmernes mailadresser bliver:
 - a2502@aabnet.dk,
 - a2503@aabnet.dk,
 - a2504@aabnet.dk,
 - a2505@aabnet.dk,
 - a2506@aabnet.dk,
 - a2507@aabnet.dk.

Der er endnu ikke sat navne på de forskellige mailkonti.
Når AAB administration fremsender mails til formanden får øvrige medlemmer af bestyrelsen og afdelingens kontaktperson samtidig en kopi af mailen. Organisationsbestyrelsen har iværksat dette tiltag fordi der i enkelte a´f AAB afdelinger er en tendens til at formanden tilbageholder oplysninger for øvrige bestyrelsesmedlemmer.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

   - Ingen (ud over dem der allerede er orienteret om i øvrige pkt.)

 

6. Indkomne klager.

 

   - Ingen

 

7. Kontortid, mandag 2015-10-05, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne.

 Bentha og Anders og Anna.

8. Eventuelt.

 Anders vil gennemgå ipad brug med bestyrelsen i december.

    a. Hvem sørger for mad til næste møde?

 Gitte.

    b. Julefrokost: Form, Tid & Sted?

 Fredag 21. nov. med funktionærerne. Gitte finder stedet og inviterer funktionærerne

    c. Fjernbetjening til garageanlægget.  
De tre gamle fjernbetjeninger til garageanlægget virker ikke længere, da modtageren er defekt. Bestyrelsen mener ikke den bør ikke genetableres.

    d. Klage over røg i opgangene. 
        Forslag om skiltning.

Skal på næste møde, 2015-10-26

                                
 

Referatet udfærdiges af Thomas

 
 
Sidst opdateret 15. oktober 2015, kl. 12:15
af Anders T. Nielsen.

Last updated 05-06-2020 00:00:00