index.asp

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2015-10-26

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Gitte,  Per, Steen, Thomas

Gæster:
              

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. (Thomas deltager ikke i spisning)
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Gitte + Steen
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2015-09-28

 Referat godkendt.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        - Nyhedsbrev til beboere forventes udsendt i løbet af et par uger:
        - Der skal hyres eksterne programmører, hvis der er være QR-kode
          til elektronisk tilmeldingsformular til nyhedsbrevene.

 Intet nyt i bygesagen. Funktionærerne samler dokumentation for bebyggelsens forfald. Muligvis nødvendigt med reparationer i betonen.

Beboerne spørger hvornår der sker noget. Måske indlæg om sagen til "Boligen."  Nyhedsbrev:  Nyt materiale skal komme fra AAB.  Vi har som bestyrelse ingen indflydelse på processens start.  AAB vil skifte it-leverandør.  Måske kan vi få indført et QR system for elektronisk udsendelse af nyhedsbreve. 

 

    b. 24/7: Serviceniveau for 2016 - jf. Excel Regneark

 Vi foreslår uændret niveau for 2016 for serviceomfanget i tilkaldeordningen for 2016. Er vi utilfredse, kan vi evt. samle punkter sammen og evaluere på et tidspunkt. En god idè at give Michael varmemester besked, hvis vi er utilfredse med vagtordningen.

    c. Ladefaciliteter for el-biler.
        - Tilbud forsinket, hovedorganisationen har afholdt 1. møde i udvalget,
           næste møde i ladestanderudvalget bliver 11/11-2015

 Anders har været til møde i AAB i "Ladestanderudvalget". Nyt møde 11.11. Intet besluttet endnu. 

    d. Filmoptagelser til Dicte

 Foregår i november. Vi vil bede filmholdet parkere på AAB `s p-plads.

    e. Nyt briksystem - mail fra inspektør Anders Ærenlund.

 Nyt briksystem i 2016 er planlagt. Vi vil gerne have et møde m. Anders Æ. 30. 11. om emnet plus udskiftning af vaskemaskiner. 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        - Røg i opgangene - forslag og bedre afskiltning.
        - Grønne områder/skrænter.

 Vi ønsker skiltning i opgangene, i elevatorerne og i vaskehusene. Viceværterne sætter dem op. Vi vil prøve at tænke i "Nudging".

Hæk mod Langelandsgade bliver plantet i november. 

    b. Økonomi v./ Anna

 Økonomien ser sund ud i forhold til beboer- og bestyrelsesaktiviteter. 

Vi ønsker vedligehold af beboerhuset i forhold til udlejning skal overgå til lønnet arbejdskraft.  

Overskud til vores drift fra Parkzone.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

    d. Julefrokost v./ Gitte

 20. nov. med funktionærerne. 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Forslag til opslag vedr. ændrede forhold for leje af beboerfaciliteter v. /Anders

 Vi udsender i november til beboerne, husstandsomdelt, de nye regler og priser for leje af  beboerlokaler , gældende fra 1.1.-16.  Anders og Bentha v. bud. 

    b. Instruktionsvideo til elektronisk reservation af beboerfaciliteter,
        forbedret listevisning af fremtidige lejemål,
        formular til indtastning af flere på hinanden følgende udlejninger ændret.
 

 Anders har lavet en instruktionsvideo til beboerne om, hvordan man booker beboerlokalerne. Findes på klostervangens hjemmeside.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Tilmelding til repræsentantskabsmødet 26. november, forslag senest 12. november.

 Anders tilmelder os til mødet. 

    b. Øvrige
        - Centrum Turist er gået konkurs.
        - Ansøgning fra kortklubben v./ Bentha

 Taget til efterretning.

 Vi bevilger 300 kr. til kortklubben. 

6. Indkomne klager.

 

    a. Problemer med kat v./ Steen og Bentha

 Vi reagerer på, at en beboer holder kat. (Bentha og Steen.)

    b. Problemer med hund v./ Bentha

 En beboer holder hund. Vi tager os af sagen.( Anders.)

7. Kontortid, mandag 2015-11-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

 Anders, Bentha, Per.

Mad til næste best. møde: Gitte.

8. Eventuelt.
    - Tid, sted, form for afdelingsmødet 2016?

 Nye p-kort i december?? Vi uddeler nye kort ma. 28 dec. og ma. 4. dec. kl. 18.30-19.30. 

Vi skal på næste møde tage stilling til, hvilken form for afd. mødet, vi ønsker til næste år. 

Enkelte beboere mener ikke, de har fået afregning for varme og varsling om ændring af husleje pga. betalingsvaskeri. 

Nogler til lokaler til beboeraktiviteter til 2016. Punktet kommer på til næste møde. 

Der er ved at blive klarlagt, i hvilken tilstand vores brønde og kloakker er i. Der er fundet en brønd med en pumpe i garagerne under glashuset !


 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 26. oktober 2015, kl. 02:00
af Anders T. Nielsen

index.asp

Last updated 05-06-2020 00:00:00