Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-02-08

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Bentha, Dan,  Per, Steen

Afbud: Anders.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Per.
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2015-12-14

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        AAB INSP Carsten har modtaget tilrettet økonomiskema, og gennemgår det med Tina
        (ØKO AFD) i næste uge. Herudover er der ikke sket yderligere i sagen.

        Oplæg til PV. (Carsten Kjær). Slutaftale med TDC. om antenne.

 

    b. Beslutning om dato for afholdelse af afdelingsmødet 2016

Dato meddeles SEKR AAB,
(LDA@aabnet.dk) af Bentha

    c. Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer 23/2 -16 kl. 17.00. Tilmelding 16/2 kl.12.

 

    d. Kommunalt forslag om supercykelsti rundsendt 2016-01-25:
        FMD foreslår at cykelsti først kan anlægges som en del af helhedsplan.
        Hvis kommunen ikke kan vente, så må den lægge pres på LBF!
        Der skal afholdes møde med INSP Carsten, best. fremsætter datoforslag.

Bentha meddeler INSP Carsten
forslag til datoer.
 

    e. Per Kruse, ParkZone, har sendt forslag til nye gæste p-kort:
        Forslaget er kun halvt godt: Mangler "kopibeskyttelse" og piktogrammer,
        samt klar tekst: Man kan ikke skrive en dato og gyldighed 48 timer frem,
        så skal der stå et klokkeslet på! Nyt forslag fra FMD fremsendt sammen
        med mødeindkaldelsen til afd. best.-møde 2016-01-26.
         Forslag om at udsende P-regler til beboerne.

Såfremt det af FMD udarbejdede
forslag kan tiltrædes af den øvrige
bestyrelse fremsender Thomas for-
slaget til Per Kruse, ParkZone med
bemærkning om at der skal gøres
mere for at "kopibeskytte" p-kortene.

f. Sidste nyt i byggesagen.  

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Bentha Beskæring af buske. Sommerblomster i grønne områder, 5000 kr.Thomas har købt ny kompostbeholder,200 kr.

 

    b. Økonomi v./ Anna.... Og Sikring af adgang til indgangspartierne.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

   d. Vaskeriudvalget v. /Per, Anna og Bentha. Vaskekort til rengøringen.

 

   e. Fastelavnsfest v./Anna

 

f. Legepladsudvalg v. Per.  

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

   a. Projektdirektør Arne Tollaksen har fratrådt sin stilling pr. primo januar 2016.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
       ØKO AFD: Bestyrelsen kan se sidste års posteringer i økonomikontrollen
       under menupunktet ”Budgetkontrol sidste år”.

Anna følger op såfremt der er uregelmæssigheder

    b. Øvrige - Sidsel, Jan og Marlene mail/brev vedr. anskaffelse af opbevaringsskabe
          i kælder ved hobbyrum  (mail videresendt af FMD 2015-12-27).  

        Træningsbænk 2500 kr.

Bestyrelsen træffer en beslutning om rummets anvendelse
og hvorvidt foreningen vil bevillige midler til anskaffelse af skabe.
Beslutningen meddeles Sidsel Kirketerp pr. mail (sidskirk@hotmail.com)
eller på skrift af Dan, øvrige bestyrelsesmedlemmer får kopi af det meddelte.

    c. INSP Anders Ærenlund Kjeldgaard har sendt udkast til udbud om nyt nøglebriksystem,
        Bestyrelsens indsigelsesfrist udløb 2016-01-27 uden bemærkninger.
        Udbudsmaterialet er udsendt.

 

6. Indkomne klager.

 
    a. Klage nr. 01 25 0123 012 af 2016-01-20 er behandlet
        bestyrelsen orienteret pr. mail.
 

 

7. Kontortid, mandag 2016-03-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne
    Per, Anna og Anders.      Mad til næste møde:

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 24. januar 2016, kl. 23:46
af Anders T. Nielsen
 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00