Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-02-08

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Bentha, Dan,  Per, Steen, Thomas

Afbud: Anders.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Per

 

 

==> Eksempel på forslag til nyt gæsteparkeringskort ==>

 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2015-12-14

Referat godkendt uden bemærkninger.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        AAB INSP Carsten har modtaget tilrettet økonomiskema, og gennemgår det med Tina
        (ØKO AFD) i næste uge. Herudover er der ikke sket yderligere i sagen.

        a.1 Mail fra LB modtaget, beløbet er hævet, insp. Carsten Kjær er i gang med at regne på de nye tal.

        a.2 Nyhedsbrev godkendt af bestyrelsen.

        a.3 Insp. Per Sørensen styrer det videre forløb med gartner

Gennemgang af PV skema udsat til næste møde,
(2016-02-29)
 

    b. Beslutning om dato for afholdelse af afdelingsmødet 2016.

Dato meddeles SEKR AAB,
(LDA@aabnet.dk) af Bentha
Udsat til næste møde (2016-02-29)

    c. Kursus for bestyrelsesmedlemmer.

Per og Dan tilmelder sig selv.

    d. Kommunalt forslag om supercykelsti rundsendt 2016-01-25:
        FMD foreslår at cykelsti først kan anlægges som en del af helhedsplan.
        Hvis kommunen ikke kan vente, så må den lægge pres på LBF!
        Der skal afholdes møde med INSP Carsten, best. fremsætter datoforslag.

Bentha meddeler INSP Carsten
forslag til datoer.
Forslået dato for møde ang. supercykelsti med
insp. Carsten Kjær er flg: 9-3 og 16-3 2016 

    e. Per Kruse, ParkZone, har sendt forslag til nye gæste p-kort:
        Forslaget er kun halvt godt: Mangler "kopibeskyttelse" og piktogrammer,
        samt klar tekst: Man kan ikke skrive en dato og gyldighed 48 timer frem,
        så skal der stå et klokkeslet på! Nyt forslag fra FMD fremsendt sammen
        med mødeindkaldelsen til afd. best.-møde 2016-01-26.

Formandens forslag tiltrædes.
FMD sender forslaget til Per Kruse, ParkZone;
med bemærkning om at der skal gøres
mere for at "kopibeskytte" p-kortene.

Parkerings regler udarbejdes i  samarbejde
med ParkCone og rundsendes af best.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Bentha             

a.1 Beplantning rundt boldbane beskæres.
a.2 Det plantes sommerblomster i blomsterkummer mm.
      Der afsættes kr. 5.000 til blomster.
a.3 Der opstilles askebæger/betonrør med sand ved bænk,
      Bentha aftaler med Varmemester.
a.4 Kompostbeholder indkøbt af Thomas. Beløb kr. 200.

    b. Økonomi v./ Anna

Punktet udsat til næste møde (2016-02-29)

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

Alt ok

   d. Vaskeriudvalget v. /Per, Anna og Bentha      

Vaskekort og sæbe til rengøring,  Per følger op.
Udbuds materiale udarbejdes og udsendes.
Sæbe dosering er medtaget i projektet.

 

   e. Fastelavnsfest v./Anna

   f.  Legeplads v. Per

Fastelavnsfest blev en succes og afholdt inden for budget.

Vippe, sandkasse og hus er ikke godkendt og fjernes,
Inspektør kontaktes herom af Per.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

   a. Projektdirektør Arne Tollaksen har fratrådt sin stilling pr. primo januar 2016.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
       ØKO AFD: Bestyrelsen kan se sidste års posteringer i økonomikontrollen
       under menupunktet ”Budgetkontrol sidste år”.

Anna følger op såfremt der er uregelmæssigheder

    b. Øvrige
        - Sidsel, Jan og Marlene mail/brev vedr. anskaffelse af opbevaringsskabe
          i kælder ved hobbyrum  (mail videresendt af FMD 2015-12-27)

Forslaget blev forkastet af bestyrelsen,
Thomas tager kontakt til Sidsel desangående

 

    c. INSP Anders Ærenlund Kjeldgaard har sendt udkast til udbud om nyt nøglebriksystem,
        Bestyrelsens indsigelsesfrist udløb 2016-01-27 uden bemærkninger.
        Udbudsmaterialet er udsendt.

FMD har kontaktet INSP Anders og aftalt at han
deltager i bestyrelsesmødet 2016-02-29 ang.
Nøglebriksystem o g vaskeri

6. Indkomne klager.

 
    a. Klage nr. 01 25 0123 012 af 2016-01-20 er behandlet.
        Bestyrelsen orienteret pr. mail.
 

 

7. Kontortid, mandag 2016-03-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne
    Per, Anna og Anders

 

8. Eventuelt.

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 28. februar 2016, kl. 23:56
af Anders T. Nielsen
 

Last updated 05-06-2020 00:00:00