Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-02-29

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Per, Steen, Thomas.Afbud fra Dan,

Gæster:
INSP Anders Ærenlund Kjeldgaard spiser med.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. Thomas kommer efter spisning.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Bentha.
 

Der afholdes gensidigt orienteringsmøde med INSP Anders Ærenlund Kjeldgaard
forud for det ordinære bestyrelsesmøde (18.45 - 19.45) Emner: Briksystem og vaskeri

 Aktioner: Hvem, hvornår? Nye vaskemaskiner: udbudsmteriale sendt til Nortec, Miele, Electrolux. Svarfrist 1.4.-16. Nye maskiner opsættes i sommerens løb.

Adgangskontrol: Der er afsat ca. 1,1 mill. kr til nyt briksystem til alle døre i opgange og øvrige fællesarealer.5 brikker pr. lejlighed. Dog er der ikke penge i første omgang til dørene i dybe kælder i Grønnegade. Arbejdet udføres i sommerens løb. Fremtidigt kan betaling for selskabslokaler måske registreres gennem beboerens brik.

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-02-08

 Referatet godkendt efter enkelte rettelser.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.

        Konsekvensberegning udsat til uge 10/2016  

 huslejeberegninger er under udarbejdelse i AAB i forhold til basispakke og tillægspakkerne. 

    b. PV-skema.

 Vi ønsker møde med lokalinspektør ang. beløb til legeplads, jubilæum til næste år, briklåse i underkælder, regulering af linie for grønne områder. 

    c. Dato for afd. møde og hvilken form?

 Afd. møde 2016 bliver torsdag 12. maj  kl. 19.00 "ude i Byen" . Anna finder lokale.Bentha giver besked til AAB. 

    d. Supercykelsti. (Møde med kommunen.)

 Vi skal have møde med inspektør Carsten Kjær og kommunens folk om linieføring og procedurer for kommende supercykelsti. Thomas kontakter.

    e. Møde med INSP Per Sørensen (markvandring i uge 10, jf mail af onsdag 17-02-2016 08:49)

 I forlængelse af møde om supercykelstien vil vi bede om møde med lokalinspektør Per Sørensen om grønne områder.(Thomas). Flere legeredskaber skal fjernes pga. råd.

    f. Parkering: Tilbagemelding til firmaet om gæstekort og skiltning samt regelsæt til beboerne om parkering.

 Anders kontakter firmaet for at få forbedret gæstekort og tilrettet skiltning. 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.
        - Gennemgang af grønne arealer m. Per Sørensen.
        - Forslag og idèer, Gartnerfirma?
        - Rotteplage.

 Se pkt. 2e.

Der har været rotteplage i 2 lejligheder. Rottebeskyttelse er foretaget i lejlighederne. Men stadig er det et stort problem, at nogle smider brød og andet mad ud til fugle og katte, for det tiltrækker flere rotter, så plagen bliver større.

    b. Økonomi v./ Anna

 Nyt inventar for 11.850 kr. tii motionsrum er indkøbt.

    c. Udlejning og beboerfaciliteter v./Per
       - Træningsbænk og motions-rum /-redskaber.

 Kører regelmæssigt.

Ønsker om indkøb af motionscykel, spejl og træningsbænk. Når vi kender priser, tager vi beslutning på næste møde.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Vor hjemmeside, klostervangen.dk kører som den skal.
        men vi mangler nyheder - er der bestyrelsesmedlemmer
        som har lyst til at skrive på siden giver FMD gerne lynkursus
 

 Anders efterlyser, at flere bidrager med nye indslag på hjemmesiden. Vi tager nye billeder af bestyrelsen på næste møde.

    b. Møder med kabel-TV udbydere: Hvornår?

 Anders kontakter Stofa og YouSee for at arrangere orienteringsmøde om deres produkter med beboerne.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - 2016-02-15: Det reviderede regnskab modtaget,
          Regnskabet danner grundlag for 2017 budgettet.
        - Udlejningen har meddelt Lg. 52, 4. tv. tilladelse til at
          drive virksomhed (ud fra de almindeligt gældende regler)

 Det reviderede regnskab ser ud til at være i orden.

    b. Øvrige
        Per Kruse, parkzone, har fredag 05-02-2016 kl. 10:50
        meldt positivt tilbage på nye gæsteperkeringskort pr. mail

 Vi beder firmaet lave gæstekort, der ikke kan kopieres.

6. Indkomne klager.

 
    a. To sager om hund/kat. En beboersag.

  Sag om hund og kat er behandlet. 

    b. Klage nr. 01-25-0264-018 er behandlet
        Bestyrelsen orienteret pr. mail mandag 22-02-2016, kl. 09:16
 

 

7. Kontortid, mandag 2016-03-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

    Mad til næste møde:

 Bentha og Thomas.

Thomas.

8. Eventuelt.

 

    a. Fællesspisning med ægtefælle/samlever?

 Beslutning på næste møde.


 
Referatet udfærdiget af Thomas.  
Sidst opdateret 29. februar 2016, kl. 01:07
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00