Afdelingsmødet vælger bestyrelsen

Hver år, typisk i maj måned, afholder afdelingsbestyrelsen det årlige afdelingsmøde for alle afdelingens myndige beboere.

Afdelingsmødet kan sammenlignes med afdelingens generalforsamling.

På mødet fremlægger bestyrelsen en beretninger (orientering) om, hvad der sket i afdelingen siden sidste afdelingsmøde. Det er også på afdelingsmødet de fremmødte beboere beslutter det kommende års driftsbudget for afdelingen.

På afdelingsmødet vælges også nye medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig perode mens suppleanterne vælges for en et-årig periode. Hver år vælges (eller genvælges) således hhv. tre eller fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Afdeling 25 har ligesom resten af afdelingerne i Arbejdernes Andels Boligforening ikke direkte formandsvalg. Det betyder, at når de syv bestyrelsesmedlemmer er fundet gennem valg, så er det op til disse syv medlemmer selv at beslutte, hvem der skal være formand, næstformand, sekretær, etc..

Fordelen ved at lade bestyrelsen selv konstituere sig er, at vi undgår, at der på afdelingsmødet vælges en formand, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke kan samarbejde med Sidst opdateret 29. maj 2023
kl. 19.30
af formanden

 

Bestyrelsen har konstitueret sig!     

Den nye afdelingsbestyrelses syv medlemmer har konstitueret sig således.

  • Formand Per Ohms. Per er overordnet ansvarlig for bestyrelsens arbejde og er AABs administrations kontaktpunkt.
  • Næstformand, Kasserer, Sekretær og Referent Lene Gaba. Lene overtager formandskabet ved Pers forfald.
  • Bestyrelsesmedlem Steen S. Nielsen. Steen er desuden logistikansvarlig for bestyrelsen internt.
  • bestyrelsesmedlem Alex Ohlsson. Alex er bl.a. ansvarlig for ...
  • Bestyrelsesmedlem Bentha Skovgaard. Bentha er afdelingens kredsrepræsentant i BL og er bl.a. også ansvarlig for ...
  • Bestyrelsesmedlem RR. RR er bl.a. ansvarlig for ...
  • Bestyrelsesmedlem Jytte. Jytte er bl.a. ansvarlig for ...

Fokus og arbejdsområder

Bestyrelsen har valgt del arbejdet op i en række fokusområder således at hvert bestyrelsesmedlem har et eller flere primære ansvarsområder. Herved fordeles arbejdsbyrden og formanden undgår at skulle involveres i alle detailspørgsmål. Helt overordnet er det formanden, som formelt tegner bestyrelsen ud ad til mens næstformanden tager sig af at lede en stor del af bestyrelsesarbejdet indadtil. Fx er det næstformanden, som starter dagsorden op her på hjemmesiden ligesom det er næstformanden, som holder øje med deadlines på indkommende korrespondance.

Netop for at fordele opgaverne på flere skuldre har bestyrelsen, som noget nyt, valgt at inddrage suppleanterne således, at både 1. suppleant og 2. suppleant deltager i afdelingsbestyrelsesmøderne med fuld taleret, men uden stemmeret, såfremt beslutninger skal træffes ved flertalsafgørelse. At medinddrage suppleanterne har desuden den fordel, at såfremt uheldet er ude, og et bestyrelsesmedlem må udtræde af bestyrelsen, så kan suppleanten umiddelbart træde ind i rollen som bestyrelsesmedlem, da suppleanten allerede er inde i alle sagerne.

Udvalgsarbejde

Såfremt der i afdelingen er opgaver, som kræver høj grad af beboerinvolvering og engagement i et kortere forløb, så nedsætter afdelingsbestyrelsen et udvalg til at varetage denne opgave. Udvalget består aldrig af mere end tre bestyrelsesmedlemmer. Herved undgås det, at et udvalg kan sikre sig flertallet i bestyrelsen, hvis udvalget er enige. Udvalgsformanden rapporterer om udvalgsarbejdet på hvert afdelingsbestyrelsesmøde. I Klostervangen har vi bl.a. tidligere haft nedsat et legepladsudvalg, hvis opgave det var at forny legepladsen, et vaskeriudvalg hvis opgave det var at udvælge nye vaskemaskiner og tørretumblere ligesom vi har haft nedsat udvalg i forbindelse med udskiftning af hårde hvidevarer. Beboere med særlige kompetencer eller interesser kan ligeledes indgå i udvalg, men deltager jo ikke i afdelingsbestyrelsesmøderne, hvorfor et udvalg skal have mindst et afdelingsbestyrelsesmedlem.

Hvis du vil vide mere om hvordan du kommer ind i bestyrelsen kan du læse mere her.

Hvis du vil vide hvilke værdier bestyrelsen arbejder efter, så kan du læse om værdierne her.

Last updated 30-05-2023 20:08:20