Referat af bestyrelsesmødet, Afd. 25, Klostervangen. 2017-02-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52a, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. Thomas spiser ikke med.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Bentha, 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-01-30. 

Godkendt

2. Formanden orienterer:

 

    a. Helhedsplan, beboermøde og videre forløb.
        - Evaluering af informationsmødet 2017-02-23,
        - AAB - Plus - spørgecafè: Deltagelse .
        - 23/3: Hvordan tilrettelægger vi afstemningen?
        - En beboergruppe vil koordinere med os. 

1. Stor tilfredshed med forløbet af beboermøde. Meget positiv over direktørens
    afslutning ang. et evt. nej til basispakken og konsekvensen deraf.

 2. Der blev bestyrelsen talt om vigtigheden af at budskabet om renoveringen, og opfordre unge som gamle til at deltage i mødet og den bindende afstemning d. 23 marts 2017 til ekstraordinært afdelingsmøde. Carsten opfordres til at medsende planche med de enkelte lejligheders stigning når indkaldelse til beboermøde runddeles.

3. Vi vil gerne at AAB vedlægger et skrift hvori konsekvensen af et evt. nej til basispakken.
     Altså et skrift hvor Anders Rønnebos tale om dette uddybes

4. Spørgecafé: d. 19.03.2017 bestyrelsen vil gerne at AAB stiller med folk fra udlejning mm.

5. Afstemningen d. 23.03.2017: Thomas kom med forslag til en samlet stemmeseddel, dette blev debatteret. Bestyrelsen vil spørge til forretningsordenen ift. Afstemningen.

6. Thomas vil tage kontakt med beboergruppen.

    b. Møde om sæbedosering m. Anders Æ. og Chano Sauer.

Status er at folk trykker på en sæbe doserings knappe derfor er der fejl knappen blændes af og vaskeinstruks rettes. Alle maskiner virker iflg. AAB som ikke karsporeplante fejl.

Der kan kun vises vaske regnskab for 30 dag. Bagud.

Der er skiftet 5 varme legemer, bestyrelsen vil anmode om at resten af varmelegemerne skiftes så vi ikke kommer i problemer senere.

Der har været og er vaskemiddel til samtlige maskiner. Der er ikke specifikt uldvaskemiddel i maskinerne, men et vaskemiddel der kan spænde over alle typer stof.

    c. Ordinært afd. møde:
        Hvornår, hvor skal vi book`e os ind?
        Tilbagemelding t. Lisbeth i AAB.
        Planlægning.

Afdelings møde tirsdag d. 09.05.2017 kl. 18.00 med spisning før mødet. René indhenter tilbud.

 

    d. Kursus i afholdelse af afdelingsmøde v./ AAB kursusudvalg TIR 28/2

Der er tilmelding  til kurser i AAB regi

 

    e. Hvordan sætter vi gang i Velostrada-forhandlingen?

Vi har intet hastværk. Og afventer kommunens udspil herom.

    f. Hærværk på dørtelefoner.

Hærværk på porttelefon.
Vedkommer identificeret og vil blive retsforfulgt og afkrævet erstatning for rep.

    g. Adm og udlejning af garager overgår fra VM til AAB UDL.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        Kompostbeholdere. 
        Oprydningsdag 2. april.

        Renoveret skiltning.
        Strategi i forh. til sprøjtefri Klostervang.
        Udflugt t.forbrændingen, Lisbjerg.

1.  Kompostbeholder bevilget.


2. Vi afprøver stadig forskellige metoder.
    Miljøudvalget fik mandat til dette.
3. Udflugt til forbrændingen udsættes.

    b. Økonomi v./ Per
        - A25 regnskab for 2016. Danner grundlag for 2018 budget. Har bestyrelsen kommentarer?
        - Økonomi vedr. fastelavnsarrangementet.       

 

Økonomi: Resultatopgørelsen for AAB 2016 gennemgået.
Fastelavns arrangementet forløb efter planen og regnskab ok.

    c. Beboerfaciliteter v./Per
        Skab i stueetagen. budget på 1400kr

    d. udarbejdes et årshjul om hvilke forskelige opgaver vi på tager os i bestyrelsen.

    e. planlægges et åben hus for alle de forskellige foreninger der er i afd. 25.

 c.  Afdelingensøkonomi er ok, banko spillet kom ud med et lille underskud.
      Bestyrelsen vil anmode AAB om at finde ud af hvordan afdelingen skal kunne
      administrere kontantbetaling vs.anden form for elektronisk betaling, sådan at girokort
      ikke skal være muligheden når muligheden for kontantbetaling ikke er ”legal”.

      Klaveret i fælleshuset sættes til salg.

      Der blev forespurgt om et aflåst skab til en privatperson, som på fast basis 11.
      gange pr. år. Dette blev forkastet ved afstemning.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Fra Leif Kruse: Forespørgsel om beskæring mod Falstersgade. 

        OG: Ny fra Samsøgade.

AAB svarer Falstersgade.

Samsøgade brev. Forespørgsel om fjernelse af selvsået vegetation. Og et stk. træ beskæres. Vegetationen må skæres ned til 3 m. Træet skal dog bevares men beskæres fornuftigt. Dette vedtaget ved afstemning.

    b. 50 års jubilæum til næste år.

Forslag om nedsættelse af festudvalg i forbindelse med 50 års jubilæum. Bestyrelsen arbejder videre på dette.

    c. Informationsmateriale om konsekvenser af et net til helhedsplanen
        Sara Kildevang har tilbudt sig som "plakatforfatter".

Formanden arbejder videre med  dette.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 25-0030-006 af 2017-01-30

Bestyrelsen har behandlet klagen

    b. Klage nr. 25-0096-014 af 2017-01-27

Bestyrelsen har behandlet klagen

    c. Klage nr. 25-0347-004 af 2017-02-13

Bestyrelsen har behandlet klagen

    d. Fem klager sendt over skrammel på altaner.

Bestyrelsen er orienteret

7. Kontortid, mandag 2017-03-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

    Mad til næste møde:

 Flere af best. medlemmer vil deltage

 Anders sørger for forplejning

8. Eventuelt.

 

    a. Hvor skal vi booke fællesspisning efter afstemningen 23/3? 

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  

 

Sidst opdateret 27. februar 2017, kl. 00:25
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00