Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-02-26

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. Thomas kommer 18.30.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Bentha, 
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-01-29

Ref. godkendt uden bemærkninger.

2. Formanden orienterer

 

    a. Byggesag.

    - Supercykelsti: p-pladser.

    - Våde garager.

    - Nye molokker.

    - Flytning af stålcykelskuret.

Garager: Tørre garager i Samsøgade åbnes og portene fikseres så de ikke kan lukkes. Derefter er de tørre garager tilgængelige efter først til mølle princippet. Per tager kontakt til AAB derom.

Molokker forventes i brug tages 1. marts 2018.

cykkelskur: Cyklestiudvalget tager dette op på mødet 1. marts 2018

    b. Nye Komfurer. 

Vi får nye komfurer Med større ovnkammer samt induktion og flere features end dem vi har. De gamle komfurer fjernes af leverandøren. Og kan ikke købes eller overtages. Der udtages ca. 20 stk. af de nyeste udtages med salg for øje til afdelingens beboere.

    c. Evaluering af det ekstraordinære
        afdelingsmøde.

Formanden indkalder snarest til møde i forbindelse med kommunikation.
Beboerudvalget og relevante medarbejdere fra projektafdelingen indbydes.

 

    d. Stofa kontrakt.  (mail fra Anders Æ. af )

Bestyrelsen nikker til Anders Æ. mail.

   e. Tilbud ny kopimaskine.,
        Mail fra Kenneth 06 februar 2018

Bestyrelsen godkender udskiftning af printer og
Dan tager kontakt til Kenneth i forhold til mail. (tjek mail)

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

       - Regnskab fra Kenneth for 2017 er sendt 23.2.

       - Ansøgning fra udflugts gruppe på buskørsel

       - Fastelavn.

- Regnskabet fra Kenneth udleveret og debatteret.

- Pensionistklubben søger 6132 kr i tilskud til Åben beboerudflugt. Dette bevilges.

- Fastelavn gik fint, udgift ca. 2500kr.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

       - Lukning beboerhus fra okt. 2018 til okt. 2019.

 

Lukning af beboerhus fra oktober 2018 til 2019 diskuteres i byggeudvalget.

 

    d. Status på opsigelse af garager, v./ René

René sammenfatter et skrift til Anders formand der vil gå videre med dette i HB.

    e. Vaskeri:
        - Fem stk. nye vaskemaskiner  v./ Per
        - Rengøring af vaskehuse.

- Vaskeri: afdelingsmødet spørges om der må bruges ca. 100.000 som er budgetteret til strygeruller 2019 til udskiftning af miehle maskinerne.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

   a. Godkendelse af referat fra
       ekstraordinært afdelingsmøde
       afholdt på Scandic City den 13 FEB 2018.

 

a. Referat godkendt.

 

    b. Nyt weblog tiltag.

Blog – beboerblog blev debatteret.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. AAB: jagt på sølvmåger (mail af 2018-02-19)

AAB sølvmåger? Udskudt til den dag det bliver aktuelt.

    b. AAB: Fastlæggelse af dato for A25
        ordinært afdelingsmøde 2018.

Afdelingsmøde, hvornår: Onsdag d. 30. maj 2018 kl. 19.00 til ca. 22.00. Lokation oplyses senere.

 

6. Indkomne klager.

 

   a. 0125-0027-008  (mail fra Mie af 2018-01-31)

       01-25-0027-008 (mail fra Heidi af 2018-02-14, indsigelse)

 Bestyrelsen er orienteret om verserende klager.

        7.2. Klage over pletter på tøj.

 

   b. Klage nr. 0125-0099-006
       (mail fra Mie af 2018-02-21)

 

7. Kontortid, mandag 2018-03-05 kl. 18.30 - 19.30,
    varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

    Mad næste møde:


Kontortid: mandag d. 5.3.2018: 18.30 – 19.30 varetages af: Bentha og Per.

Mad næste møde Bentha.

 

8. Eventuelt.

 

    a. Status på Jubilæumsarrangement.

Det ser spændende ud og bestyrelsen ser frem til denne dag. 

    b. Bestyrelsesmiddag.

Dette punkt tages op til næste bestyrelsesmøde

    c. Svar til Birgitte Saviera.

Thomas svarer Birgitte.

 
 
Referatet udfærdiges af Dan  

Sidst opdateret 25. februar 2018, kl. 22:58
af Anders T. Nielsen 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00