Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-03-26

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Birgitte, Per, René, Steen, Thomas

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Thomas
 

Velkommen til Birgitte Talbi i bestyrelsen.

Herunder oprettet som bruger. Orientering om møder, organisation,kurser, emner, uddeling af arbejdsopgaver, tavshedspligt.

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-02-26

 referatet godkendt

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        (1) Kommunikation.
        (2) Møde mellem FMD Anders T, DIR Anders R og PROJ CH Morten S.

 Nyt udvalg i byggeudvalget: "Kommunikation". Vi ønsker "tunnelen" fra La. blokkens kælder til det fri åbnet for alle beboere.Hvem retter henvendelse til AAB?       Anders refererede mødet med Anders Rønnebro og Morten Strunge vedrørende samarbejdet ml. projektledelsen og byggeudvalget. 

    b. Det ordinære afdelingsmøde 30. maj 2018:
        Forslag fra bestyrelsen om "digital parkering"?
        Øvrige forslag fra bestyrelsen?

 Vi tror ikke, det digitale registreringssystem for parkering kan komme på plads før afd. mødet. Måske kan vi fremsætte en hensigtserklæring. Per kontakter Anders Ærenlund. vedr. principbeslutning. ...Forslag om rengøring i vaskerier. (Bentha).... Indkøb af 5 nye vaskemaskiner på budget 2019. (Per)....Flere forslag kan komme frem på næste møde.

    c. Brug af boldbanen, (Mail fra Thomas Kruse fra Sjællandsgade videresendt af ANR fredag 23-03-2018 10:37)

 Mail fra beboer i Sjællandsgade kvarteret om renovering af vores boldbane. Per, Bentha og Rene holder møde med den gruppe.

    d. Cykelstien, herunder adgangsveje for gående og cyklister.
        Se mailtråd fra Thomas og Per.

        Parkeringsforhold for bilister. Se iBinder, fane 10.

 Der er nyt forslag til den fremtidige P-plads langs Grønnegade blokken. Per og Bentha fremfører vores ideer til indretning af pladsen og i særdeleshed muligheder for cykel- og motorcykelparkering på udvalgs byggemødet. .

    e. Ny printer. Mail videresendt til Servicecenter Midt 13. marts 2018 - intet svar (endnu?!)

 Vi siger ja tak til tilbud på ny printer. (Anders).

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.
        (1) Møde for beboere 15. april 2018.
        (2) Oprydningsdag 22. april 2018

 Pt. 6 medlemmer i gruppen. -Beboer sammenkomst 15. april om energitiltag og miljøemner for Klostervangen. Slutter af med et let vegetar måltid. Der vises også film om genbrugssortering. ... Oprydningsdag 22. april. 

    b. Økonomi v./ Per

 Det ser fint ud.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 Der er godt gang i udlejningen, men på et tidspunkt gennem et helt år kan beboerhuset ikke lejes pga. renovering/tilbygning..... Måske kan pensionistklubben holde til i billardrummet i byggeperioden.

    d. Status på parkering v./ Per

 Evt. holde møde med "Park zone" om digital parkering.... Vi følger op på notatet fra vores møde med AAB om vores aktuelle p-situation og garageudlejning. (Per).

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Der er nedsat en underarbejdsgruppe i beboerudvalget.
        Opgave: At støtte projektledelsen i udarbejdelse af kommunikationsplan og -strategi

 Byggeudvalget; ny undergruppe "kommunikation"  I gruppen sidder Per, Anders, Jakob, Leif. 

    b. Skal vi arbejde videre med en webblog som supplement til projektledelsens kommunikation?

 Til brug for byggeudvalget. Det skal være vores egen. Skal vi have sådan èn? -Vi skal være objektive, konstruktive, sobre, vi ønsker åbenhed, transparens. Vi afventer, hvad den nye kommunikations gruppe udvikler.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 Skitse til indkaldelse til afdelings mødet. Thomas skriver tilbage og får skabelonen tilrettet vores plan i forhold til tid, sted, transport, forplejning.

    b. Øvrige
        (1) Forslag fra om nedsænkede lofter oa. som råderet. (Mail fra Irene Daniels)
        (2) Forslag om kunst i/på bygningerne i A25. (Mail fra Sonja Mundu)
        (3) Mail fra Sidsel Haurum fredag 23 marts 2018 11:36 vedr. "Bolignet":
             Demo/dialogmøde? => Forslag til Afdelingsmødet?

 

 De nævnte beboere har vi opfordret til at stille deres forslag til afdelingsmødet.

 

 

 

 

Bolignets tilbud skydes til hjørne. Evt. til næste år. (Anders).

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-20-0099-006 af 2018-03-02, Status.

 Vi er orienteret.

    b. Klage nr. 01-25-0194-018 af 2018-03-08, Status.

 Vi er orienteret.

   c. Klage nr. 25-0027-008 af 2018-03-20, Status.

 Vi er orienteret.

   d. Klage nr. 01-25-0061-012, Status.

 Vi er orienteret.

7. Kontortid, mandag 2018-04-09 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

    Mad til næste møde:

Per, Birgitte, Bentha. 

 

 

Bentha.

8. Eventuelt.

 Byggeudvalget inviteres til brunch med bestyrelsen. evt. 22.4.

    a. Kloakrist i kælderskakt, Grønnegade.

 sagen ligger i øjeblikket hos Michael Skonning.

    b. Faktura, centrum turist. (Thomas)

 Har endnu ikke modtaget faktura på kørsel til ekstra ord. afd. møde.


 
Referatet udfærdiges af Thomas.  
Sidst opdateret 25. marts 2018, kl. 22:43
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00