Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-06-25

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, Steen, Thomas

Gæster:
Beboerudvalget: Annemarie, Birgitte, Jakob, Leif.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Lene og Steen.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referater fra møderne 2018-06-13 og 2018-05-29

 Begge ref. blev godkendt uden bemærkninger.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        - Gennemgang af samarbejdsaftale med AAB / Projektafdelingen,
        - Udpegning af formand M/K for beboerudvalget,
        - Udpegning af formænd M/K for arbejdsgrupperne.

Anders gennemgik samarbejdsaftalen mellem projektafdelingen og afd. 25 bestyrelse og byggeudvalget.


Formand for beboerudvalget: Bentha. 
Bolig-og tilgængelighedslejligheder: Jakob.
Opgange:
Lene.
Facader og gavl:
Per.
Beboerhus
: Per.
Udearealer
: Thomas.
Cykelsti
: Annemarie.
Solceller: Thomas.
Kommunikation: Leif.

    b.  Status på klage fra Afdelingsmødet

Anders har fremsendt klagen fra afdelingsmødet til AAB og projektgruppen, som mener, at klagen ikke er konkret nok, men de vil dog love en bedring af kommunikationen fremover. Klagen fra afd. mødet bør offentliggøres i nyhedsbrevet.
Der blev foreslået, at projektledelsen holder et orienteringsmøde for alle beboere, når tidsplanen og den konkrete plan for arbejdets begyndelse ligger klar, gerne i fx. nov. 18.

    c. Konstituering af afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen.

Fomanden orienterede om organisationsbestyrelsens konstituering. 

    d. Repræsentantskabsweekend: 6. og 7. oktober 2018.
        Kursus for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 28. august 2018

Bestyrelsen er indkaldt til repræsentantskabs weekend 6.-7. oktober.

Lene er tilmeldt kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.

    e. Evalurering af Repræsentantskabsmødet.

Positiv stemning. God ro og orden. Ud fra en diskussion på rep. skabs mødet har vi besluttet i vores egen bestyrelse, at vi vil tilstræbe at udsende dagsorden til kommende afdelingsmøder op til 2 måneder før med en vejledning i, hvordan man sender forslag til mødet..

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

Bentha og Thomas har gennemgået de grønne områder med Kim, gartner, som arbejder efter vores beslutning om, at Klostervangen er giftfri. Der er meget at komme igennem, men Kim har en god plan. Kim ønsker en ny plads for storkompost. 

    b. Økonomi v./ Per

Positiv økonomi. Bestyrelsen bevilger tre nye pc`er til Thomas og Lene (referenter) og Per (administration af beboerhus og regnskab/øko). 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

Ingen udlejning af beboerhuset fra 1/10-2018 til 30/9-2019 pga. ombygning. 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Se samarbejdsaftalens pkt. vedr. kommunikation (platform)

Bestyrelsen og beboerudvalget kunne tænke sig en ny IT- platform, som beboerne kan skrive på i forbindelse med helhedsplanen, så man hele tiden kan få opklaret spørgsmål. Dermed vil alle kunne føle sig hurtigt opdateret.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Udskiftning af overvågningsudstyr - mail fra AKJ@aabnet.dk,
        - Råderetssager (bad & køkken) midlertidigt suspenderet.


Arbejdet er i gang.
Det er på grund af den kommende renovering. 

    b. Øvrige
        - mail fra ValBeing.dk af mandag 11-06-2018 12:19 vedr. affaldssortering.
        - mail fra Troels Bendix <troelsbendix@yahoo.com> af lørdag 23-06-2018 vedr. glashuset.

 

 
Bestyrelsen promoverer ikke private firmaer. Thomas vil kontakte firmaet og bede dem gå ad sædvanlige veje, hvis de ønsker at sælge deres produkter.

Der er problemer med åbningsmekanismerne i glashuset. 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 25-0099-008, afgørelse.

Orientering.

    b. Klage nr. vedr. 01-25-0309-016, afgørelse.

Orientering.

7. Kontortid, mandag 2018-07-02, kl. 18.30 - 19.30, sommerferie?!

Ingen kontortid i juli. Næste kontortid 6.8-18 kl. 18.30-19.30.

8. Eventuelt.

Bentha vil arbejde videre med ansættelse af rengøring i vaskerierne. 

 


 
Referatet udfærdiget af Lene  
Sidst opdateret 1. juli 2018, kl. 19:49
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00