Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-01-28

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Projektlejligheden, Grønnegade 119, 8. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Lene.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-11-26

 Godkendt uden bemærkninger

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        - Finansiering af manko på op til 50 millioner,
        - Tidsplanen og igangsætning af fase 1 (beboerhuset)

 Finansiering: Økonomien genberegnes for at finde de 40-50 mill kroner, der mangler i helhedsplanen.

Tidsplanen og igangsætning af renoveringen rykkes yderligere.

    b. Ordinært afdelingsmøde 2019
        - Tid for ord. afd. møde 2019: 14/5-2019 @ 19.00.
        - Sted for ord. afd. møde 2019: René har indhentet tilbud på Scandic, City
        - Vi skal indhente tilbud på opsætning af garderobe efter renovering.
        - Hvordan opfordrer vi beboere til at indsende forslag tidligt?
          (Skal vi lave en vejledning til forslag og tilbyde hjælp til beboerne med at formulere dem?)

 
- FMD har meldt tidspunkt til AAB (LDA). Afdelingsmøde den 14/5-2019 kl 19.00 på Hotel Scandic City.

- Afventer tilbud på opsætning af garderobe efter renovering.

- Bestyrelsen vil tilbyde hjælp til at formulere beboernes forslag


 

    c. "Markvandring" i december.

Bestyrelsen har bedt om et opfølgende møde med Rasmus T Hansen og Ole Fisker i forbindelse med næste bestyrelsesmøde den         25/2-2019

    d. Lysprojekt i tunnelen.

 Intet nyt

    e. Klage fra beboer over "Beboernyt". 

 Intet nyt

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        - Nytårsoprydning.National oprydningsdag i marts plus flere lugedage i foråret.
        - Kan medlemmer af E&M få adgang til fritidsrummet?
        - Ønske om at lave et midlertidigt højbed ved de nuværende kompostbeholdere
          til kompost/dyrkning af krydderurter. Pris 300-400 kr.

- Der var arrangeret nytårsoprydning  den 2/1-2019, og der planlægges lugedage i foråret.

- Ja. Thomas sørger for kodning af nøglebrikker.

- 1000 kr afsættes til højbede ved de nuværende kompostbeholdere.

 

    b. Økonomi v./ Per

        Klage fra 2 beboere over, at strygeruller fjernes. (Thomas)

- Budgettet overholdes.

-  Der er sandsynligvis  kun brug for én strygerulle til fri afbenyttelse pr beboelsesblok. Strygerullerne skal stå i et rum uafhængig af     vaskerummene.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 - Gæsteværelset benyttes flittigt

    d. Hvordan holder vi fastelavn i år?   

- Aktiviteten "slå katten af tønden" afholdes ved Genbrugsen-gården. Kaffe og fasterlavnsboller serveres efterfølgende i     billardrummet i Langelandsgade.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside

 

    a. AG Kommunikation er blevet præsenteret for den nye projekthjemmeside

 - Formanden orientere om hjemmesiden.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Mail med Rasmus om opfølgende møde primo februar 2019
           (referat fra mødet 2018-12-18)
        - Varslet "huslejestigning" på garager,
        - Mail vedr. ophør af reg. af vaskeriproblemer (Allan Andersen 3019-01-03) 
        - Belysning af cykelsti i tunnel (mail af 12/12-2018)
          [FMD har svaret Carina, har ikke hørt nærmere siden]

 

- Opfølgende møde den 25/2-2019.

- Leje af garager er indeksreguleret siden 2011, og huslejestigningen på garager er korrekt varslet.

- Elektrolux har set på vaskeri-problemerne.

- Vedrørende belysning af cykelsti i tunnel, er der intet nyt.

 

    b. Øvrige
        - Mail fra Alex O. vedr. censur af beboerindlæg i Beboernyt (mail af 15/12-2018)
        - Mail fra Jesper Christensen, BoligNetAarhus, af tirsdag 08-01-2019: Billigere bredbånd og telefoni?
 

 

- Orientering

- Jesper Christensen fra BolignetAarhus inviteres til bestyrelsesmødet i den 25/3-2019 

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0151-008 af 2018-11-30. Beboerklagenævnet.

    b. Klage nr. 01-25-0113-012 af 2018-12-05. Fraflytterklage.

    c.  Klage nr. 01-25-0214-010 af 2018-12-10. Fraflytterklage. 

    d. Sag om nattestøj og vibrationer.

 - Orientering

- Orientering

- Orientering

- Orientering

7. Kontortid, mandag 2018-02-04, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

Mad næste møde: Rene

 - Bentha, Rene, Thomas, Anders, Steen, Per og Lene. Der er byggeudvalgsmøde den 4/2-2019 kl 17.00

8. Eventuelt.

 

    a. En beboer efterlyser mere dagligdags information.

 Flere forslag diskuteres.

    b. ...

 På næste  bestyrelsesmøde skal vi have "Kontrol af betonkonstruktionerne i Grønnegades garageanlæg" til debat


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 27. januar 2019, kl. 22:46
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00