Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-03-25

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen, Thomas

Gæster: Jesper Christensen fra bolignet aarhus.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Projektlejligheden, Gr. gade 119, 8. th.

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  Per
 
  Aktioner: Hvem, hvornår?

0. Jesper Christensen fra Bolignet Aarhus fortæller om sit produkt.

Helge Udengaard Jensen redegjorde for deres produkt. Internet. Individuelle løsninger for den enkelte. 2500 kr. /lejemål.for at lægge deres net ind, hvis samtlige lejemål tilsluttes. Telefoni: Ud over abonnementet skal beboeren yderligere købe en router. Vi skal undersøge, hvordan vores kontraktforhold ser ud. 

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-02-25

Referatet er godkendt uden kommentarer. 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.

AAB vil gøre meget for at få projektet gennemført uden yderligere huslejestigning. 

    b. PV-skema: mail fra Rasmus af 2019-02-28.

Drøftes under pkt. 5.a.

    c. Afd. mødet: Forslag fra Bestyrelsen:
        Se selvstændig mail fra A25 FMD af 2019-03-24, endvidere:
        1. strygerulle og
        2. opsætning af garderobehylder.
        Forslag fremsendt om kunst i Klostervangen. (2019-03-22) udtalelse fra os.

      Skal vi bede Helle komme ift. budget?

Infoskærme: Anders sender forslag til AAB.
Hvide døre: Anders sender forslag videre til AAB. 
4-fags vinduer: Vi fastholder kravet og Anders sender forslaget til AAB.
Beboerhus
: Anders sender forslaget til AAB.
Panserglas
: Anders sender forslaget til AAB.
Ingen nedhængte lofter på altanerne: Anders sender forslaget til AAB.  
2 elladestandere i Grønnegade
: Anders sender forslaget til AAB. 

Per sender forslaget ang. strygeruller ind til AAB. 

Thomas sender forslag rundt til bestyrelsen ang. garderobeskabe til godkendelse og indsendelse til AAB. 

Kunst: Vi støtter principielt kunst, men vi har ingen penge pt. Ingen holdning for eller imod. Afd. mødet må tage beslutning. Anders svarer AAB.  

 Vi beder Helle komme til mødet, forberedt på budget. (Thomas). 

    d. Skal vi fortsat have tilsendt beboer klager fra AAB? (mail af 13.3).

 Vi vil fortsat have orientering om klagesager. Vi går ikke ind i nabostridigheder, men forholder os til generelle konflikter.  

    e. 100-årsfesten!

13. april.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

a. National oprydningsdag 31. marts.
 Fem lugedage planlagt:
   - 7. april,
   - 28.april,
   - 11. maj,
   - 26. maj og
   - 13. juni.
Interview gennemført til "Beboernyt" om giftfri Klostervang.
Thomas vil gerne sende statussituation til Ole Fisker vedr. dette emne i forhold til denne vækstsæson. 

En beboer ønsker p pladser for ladcykler. Thomas kontakter ham for mulige placeringer.

    b. Økonomi v./ Per.
     - Ansøgning fra rejseklubben.
     - Beboerønske: opsætte håndliste ved kældernedgangen. (Rene).

b.  Ansøgning fra rejseklubben: Bustransport ca. 9000 kr. Det skal være for alle. De må næste gang være tidligere ude. 

Vi beder servicecentret montere en håndliste på kældernedgangen.(Rene).

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    d. djurssommerland eller legoland tur og hvornår?

    e. flytning af stor blå skralde containere.

 c. Der har været udlejning 1 gang uden inventar. 

 

 d. Djurs sommerland lørdag 1. juni. Per finder busselskab. 

 e. Bentha kontakter Ole Fisker 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. "Nye" whiteboards i opgangene

Er opsat af projektgruppen uden omkostninger for afdelingen..  

    b. Information til beboerne om helhedsplanen på
        "projekthjemmesiden" er mangelfuld!?
       (Tegningsmateriale + meget af de andre ting, som AG er præsenteret for)
 

Vi ønsker, at projektgruppen sætter alt tegningsmateriale, økonomi og så meget som muligt andet fra iBinder ud på hjemmesiden.  Der er ikke noget som ikke er relevant for beboerne. Hvis der er "følsomme" oplysninger, så bør projektgruppen redegøre for "det følsomme" overfor beboerudvalget.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - PV-skema: mail fra Rasmus af 2019-02-28.

 Er modtaget. Vi har ingen kommentarer. 

    b. Øvrige

 En beboer har klaget over, at en garage bruges til andet formål end til køretøj. 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0071-010 af 27.februar 2019.

 Støjklage. Orientering. 

7. Kontortid, mandag 2019-04-01, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

    Hvem sørger for mad:

 Bentha, Lene, Anders.

 

Steen.

8. Eventuelt.

 Ang. aarhusnet: Rene undersøger, hvordan vi  kontraktligt er bundet i forhold til Waoo. Per undersøger ejerskabet vedr. Stofa.


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 3. april 2019, kl. 12:15
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00