Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-06-24

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-05-27

Referat godkendt med få justeringer.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Opfølgning fra afd. mødet med Morten Strunge om vores forslag.
        (Mail fra Morten 29/5-2019)

Bestyrelsen vil have møde m. Morten Strunge for at få priser og betingelser for vores forslag, som vi fremsatte på afd. mødet vedr. helhedsplanen. Formanden aftaler møde med Morten Strunge og bestyrelsen. 

    b. Boldbanen. (Mail fra Thomas Kruse videresendt af Anders 11/6-2019)

Se under pkt. 3 e.

    c. Evaluering af Rep-mødet 2019-06-20

Stort set et ok møde med bemærkninger om et par uheldige episoder. 

    d. Opfølgning fra afd. mødet: Affaldsø og cykelskur

Adgangsforhold til affaldsø er klaret.
Ole er i gang med at lave økonomi på opsætning af cykelskur. 

    e.  Status på strygeruller. (Per)

To strygeruller koster kr. 54.000 kr. plus opkobling til booking og opmagasinering / bortskaffelse af de gamle. 71.000 kr. 

Nyindretning af rummene ca. kr. 53.000.

Det er en hård pris. Per forhandler med Danny om andre betingelser for bortskaffelse. 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. 

Foldere om byens "stille steder" er uddelt til alle beboere.

    b. Økonomi v./ Per

Økonomien er sund.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per   

Gæsteværelser lejes ud jævnligt. 

   d. Nyt rengøringsfirma? (Bentha)

Ole har kontaktet rengørings firmaet, som skal udføre hovedrengøring. 

   e. Emner til behandling (René)
       (1) Kollektiv indmeldelse i LLO.
             Den behandling som beboerne får af AAB i forbindelse med helhedsplanen er simpelthen ikke god nok.
             Det er alt for store indgreb i retten til egen bolig. Vi skal bruge hjælp for at kunne sikrer at beboerne
             bliver behandlet ordentligt og indenfor loven.
       (2) Erstatnings plads til dem der mister kælderrum. evt. ved Boxit
       (3) Håndværker parkering.
             Den oprindelige aftale var, at håndværkerne ikke skulle tage vores parkeringspladser men nu fylder de halvdelen af Grønnegade.
       (4) Parkeringsplads ved Samsøgade. Hvordan får vi gennemtrumfet, at de altså skal laves nu?
       (5) Kommerciel brug af vores boldbane. Der er efterhånden mange klubber, der på fast basis bruger vores baner.
             Dette gør det svært for egne beboerer. Kunne vi få kræve at beboere får gratis adgang til at deltage?
       (6) Indkøb af et festtelt til udlejning.
             Da beboerhuset jo er lukket på ubestemt tid kunne vi købe et telt som kunne udlejes evt. med klap møbler også.
       (7) Konsekvensen af giftfri Klostervangen.
             Vores belægninger er flere steder ved at lide skade pga ukrudtet og vores faldunderlag på legepladsen vil ikke kunne godkendes.
             Vi fik anmærkning på seneste kontrol og det er blevet meget værre nu. Hvad gør vi?
       (8) Aktivitetsdag for beboere i Klostervangen ultimo august / primo september.

1.  Rene undersøger betingelser, muligheder og betaling for indmeldelse i LLO.  

2. Har vi ledige kælderrum nogle steder? Hvor mange rum vil der være behov for?  Mange ubekendte faktorer. Skal vi bede AAB reservere ledige garagerum? Skal vi opsætte containere til kælderrumsting sat ind på paller med nøgle hos viceværten?
Rene skriver til bolig@aabnet.dk med krav på en løsning på kælderrumsproblemet. (forøget kapacitet)

3. Vi skal fastholde, at vi skal have 10-15  pladser til beboernes biler foran Grønnegade blokken. Håndværkerne må ikke holde på vores pladser. Rene sender vores krav på mail til bolig@aabnet.dk

4. Der er sendt to pristilbud fra AAB til kommunen ang. etablering af p-pladser v. indkørslen til p-kælderen i Samsøgade.  

5. BKS fodbold bruger vores bane fast. Deres formand vil henvende sig til Rene. Ud fra det vil vi på et senere (næste møde?) stille vores betingelser op for brug af banen. 

6. Skal vi købe et telt: Flertallet er imod. 

7. Thomas kontakter Ole F. for manuel lugning. Prioritering i forhold til helhedsplanen. Flisebelægninger, asfaltområder contra .bede og lidt mere "ufarlige"  områder.

Familiedag med håndboldkamp, crocket - og andre spil , kaffe kage,  øl, sodavand. starte grillen. Vi stemmer for. 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Intet

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB.
        - Beboernyt: Tema om måltidet og fællesspisning (mail fra Lone Brock af 19.6.)
        - Tilmelding til repræsentantskabs weekend 5-6/10-2019.

Vi har ikke noget at bidrage med til emnet.
Anders opfordrer os til at tilmelde os.

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage / erstatning: Falduheld på plantekasse.

Behandles i AAB pt. 

7. Kontortid, mandag 2019-08-05, kl. 18.30 - 19.30 i Billardrummet,
                       varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

Bentha og Lene. 

8. Eventuelt.

 

    a. Brunch med beboergruppen sø. 30/6-2019. kl. 10.00

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas.  
Sidst opdateret 23. juni 2019, kl. 22:31
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00