AAB Afdeling 25, Klostervangen  REFERAT af EKSTRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE 3. oktober 2019.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens orientering. 

3. Forslag 1 - 6. 

4. Afsluttende bemærkninger.

 

AAB a25, Klostervangen, ekstraordinære afdelingsmøde 3. oktober 2019 @ 19:00 på Hotel Scandic City, Østergade 10, Aarhus C.

 

 

1. Valg af dirigent.

Peter Kragballe, organisatitionsbestyrelsen valgt som dirigent
Dagsorden godkendt.
75 lejemål mødt frem, 83 lejemål fremmødt inden første afstemning.
Stemmeudvalg: Leif Kruse, Alex Olsen, Joan Nykvist, Helle Nielsen, AAB.

2. Bestyrelsens orientering v. formand Anders Nielsen.


Kære naboer, underboer, overboer, genboer – kort sagt beboere i Klostervangen.

Hjertelig velkommen til dette ekstraordinære afdelingsmøde. Bestyrelsen og jeg er meget glade for at se så mange fremmødte.

Praktiske bemærkninger: Mobil, stemmesedler hvis mødet forlades, kaffe & the/kage…

Den direkte anledning til at vi er her i aften, er Helhedsplanen:
• En ikke lovmedholdelig beslutning om differentieret husleje som følge af herlighedsværdi,
• Et ikke-indfriet løfte om altanvinduer, • De nedhængte altanlofter, som et flertal ikke ønsker sig,
• En elegant faldsikring på altanerne.

Bestyrelsen har med baggrund i rådgivning fra AAB projektafdeling valgt at trække forslaget om opladningsmuligheder til elbiler, indtil vi har en gennemarbejdet løsning, forventeligt til foråret.

Som de fleste af Jer nok allerede ved, så er valgte alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer at trække sig fra beboerudvalget i pinsen i år. Uden at gå i detaljer, så kan jeg oplyse, at vi i bestyrelsen ikke længere mente, at vi kunne lægge navn til de valgte løsninger, den manglende indflydelse på løsninger og proces, samt vilkårene for samarbejdet med AAB.

Derfor valgte vi at husstandsomdele hver enkelt bestyrelsesmedlems forklaring på, hvorfor vi trak os. Bestyrelsen har oplevet megen udeladt information og endda misinformation fra projektledelsens side, og vi fandt, at vi ikke længere kunne være de gode ambassadører for helhedsplanen.

Kort efter valgte AAB projektchef Morten Strunge, at få vores funktionærer til at husstandsomdele sin version af status på helhedsplanen, idet han fremfører – og jeg citerer:
”Notatet [som afdelingsbestyrelsen har omdelt] indeholder en række beskyldninger mod projektledelsen for manglende samarbejdsvilje og for ikke at respektere beboerdemokratiet. Beskyldningerne er fejlagtige og urimelige.”

Nuvel, selvfølgelig ser vi sagen fra beboernes side, og selvfølgelig kan vi stå på mål for alle udtalelser, og det papir, som vi har omdelt. Hvis Morten Strunge synes, at noget er urimeligt, så har han naturligvis ret til sin mening. Men afdelingsbestyrelsen må på det kraftigste tage afstand fra, at en af AABs chefer omdeler en skrivelse, hvori han skriver at afdelingsbestyrelsens synspunkter og beskyldninger er fejlagtige – det var (og er) de langtfra. Og vi ser det faktisk som et forsøg på at tilsværte den bestyrelse, som I – afdelingsmødet – har valgt.

Det var helt bevidst, at afdelingsbestyrelsen afstod fra at tage skriftligt til genmæle overfor Mortens Strunges udtalelser, idet vi ikke fandt, at det på nogen måde ville virke befordrende for hverken løsninger, proces eller samarbejde. Et udfald af at tage til genmæle kunne meget vel være, at det skabte uro og mistillid til den boligorganisation, som vi alle er en del af. Desuden syntes vi, at vi for længst havde brugt tid nok på, at tilkendegive vores utilfredshed med løsninger, proces og projektledelse.

Projektchef Morten Strunges version var forhåndsgodkendt af AABs organisationsbestyrelsesformand Dan Christensen og AABs direktør Anders Rønnebro, men ikke af organisationsbestyrelsen.

 

Af senest offentliggjorte referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 10. september 2019 orienteres organisationsbestyrelsen af Dan Christensen på baggrund af projektchefen skriftlige redegørelse. Der står bl.a. således:

”De indvendige arbejder er igangsat, og forløber efter nogle begyndervanskeligheder - bl.a. i form af manglende rengøring og problemer med håndtering af nøgler til boligerne - fornuftigt. Den største udfordring for fremdriften er problemer med adgang til enkelte boliger, hvilket kan medføre forsinkelser for en hel opgang. Hvis håndværkerne nægtes adgang af en eller anden årsag, er det en omstændelig og langvarig proces at sikre adgang med fogedens hjælp.”

Så ved man ikke bedre, så foranlediges man jo til at tro, at det bare er en ”smutter” med nogle nøgler og lidt snavs – og at resten kører lige efter planen. Og bemærk, at der nu lægges op til, at det er os, beboerne selv, der forårsag forsinkelserne, når I ikke vil give håndværkerne adgang til Jeres boliger! Er det sådan beboerne i 105, 107, 109 og 111 oplever det?

Vi er som afdelingsbestyrelse betroet det tillidshverv, det er at varetage beboernes interesser bedst muligt. Så derfor valgte vi at indkalde organisationsbestyrelsens folkevalgte medlemmer til en status på helhedsplanen – set fra beboernes perspektiv – den 10. september 2019. Alle de folkevalgte, bortset fra et enkelt medlem, mødte op. På mødet gennemgik bestyrelsen vores syn på udførelsen af helhedsplanen. Og vi var langt omkring; fra manglende brandsikring, over utilstrækkelige varslinger og information til beboerne, og afspærring af cykelsti, til uheldige løsninger og stillestående arbejde i 105 og 107 og projektledelsens samlede sommerferie. Så nu kan organisationsbestyrelsen i al fald ikke hævde, at den ikke, ved hvad der foregår.

Afdelingsbestyrelsen er ikke orienteret om, at der er sket noget på baggrund af statusorienteringen til organisationsbestyrelsen den. 10. september 2019.

Nu er det op til Jer, Afdelingsmødet, selv at afgøre hvis forklaring er mest troværdig, idet bestyrelsen ikke ønsker at uddybe yderligere under dette punkt. Men bestyrelsen håber, at afdelingsmødet vil bakke bestyrelsen op i de udsendte forslag.

Orienteringen taget til efterretning.

3. Forslag 1-6.

Forslag 1:
Tilbagerulning af tidligere afdelingsmødebeslutning om indførelse af huslejeberegning med indregnet herlighedsværdi.

v./ Anders Rønnebro. (ANR), Direktør AAB

Anders Rønnebro (ANR, direktør, AAB): Afd. mødet 2017 vedtog helhedsplanen basisprojekt og solcelleprojekt. Huslejestigning på samlet set kr. 6.165.000 med en omfordeling, så herlighedsværdi for de øverste etager betaler ekstra kr. 334.800 af den samlede huslejestigning. Men uanset fordelingen via herligehedsværdistigning, så er det altså de samme 6.150.000, som stadig skal betales, det er således det samme samlede beløb afdelingen skal afholde. Dvs.der er ikke tale om at kræve ekstra penge ind.
Jf. ANR sagde Landsbyggefonden (LBF) ja til genberegning af huslejen.
Senere skrev en beboer til ministeriet om lovligheden. Ministeriet svarede, at herlighedsværdi kun er tilladt v. nyindflytning. AAB´s egne advokater gav samme svar. Derfor fremsætter AAB dette forslag.

En beboer spurgte, hvorfor vi skal stemme, når det tidligere vedtagne er ulovligt.

ANR: Vi er blevet rådet til at lade det komme til afstemning. Hvis vi ikke tilbageruller nu, går en lang og omkostningsfuld proces i gang. En retssag kan først afgøres i højesteret. 

En beboer kritiserede, at AAB havde fremlagt herlighedsværdiberegningen som et dekret, som en ufravælgelig del af basispakken.

ANR: Nej, I [Afdelingsmødet 2017] stemte for det.

Beboer: Ja, vi stemte for forslaget fordi vi fik at vide, at det var en nødvendig del af basispakken, selv om det ikke passede.

ANR blev spurgt, om regnestykket går lige op enten med eller uden herlighedsværdi. Dertil svarede ANR ja.

En beboer mente, AAB sagde, det var et krav fra Landsbyggefonden. 

Beboer: Og hvorfor undersøgte I [AAB administration] ikke lovligheden af forslaget dengang?

ANR: Der er mange forhold, som AAB ikke går ind i en detaljeret undersøgelse af. Det er der simpelthen hverken råd eller kapacitet til. AAB havde tillid til hvad LBF sagde dengang. 

Beboer: Men LBF krævede jo ikke genberegning af huslejen; og det var beboerne imod. Alligevel krævede AAB genberegning og sagde at det var et ubetinget krav fra LBF for at få støtte.

Herefter en massiv beboerkritik af AAB administration for håndtering af sagen, hvor en beboer mente, at det bare drejer sig om, at AAB vil kræve flere penge ind.
Desuden kritik af, at sagen skulle have været undersøgt i ministeriet, før vi stemte dengang. ANR: vi har lavet en fejl og lagt os fladt ned.

Anders T. Nielsen, formand A25 (ATN): AAB administration har lagt sig fladt ned og erkendt fejlen. Vi begår alle fejl. Vi kan alle være bagkloge. Lad os komme videre og sætte forslaget til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 2. Nedhængte lofter på altanerne udelades af helhedsplan projektet.  Fremsat af bestyrelsen.

Forslag 2.a.gælder begge altaner.

Morten Strunge, (MST) projektchef i AAB fremførte og viste forskellen på nedhængt  contra ikke nedhængt loft.

En beboer mente, at nedhængte lofter vil tage noget lys. 

Er det grimmere på indgangssiden? MST: Lidt. 

Beboer spurgte om hvor meget, vi sparer ved at undlade nedhængte lofter og om der bliver isoleret.
MST: Der bliver ikke isoleret, da det er et i forvejen koldt, uopvarmet rum. 

Afdelingsbestyrelsen mente ikke, vi skal stemme igen, da vi allerede i maj stemte nej til nedhængte lofter.
Direktøren insisterede på, at forslaget skulle bringes til afstemning, da de eksakte økonomiske forhold ikke var kendt under afstemningen på ordinært afdelingsmøde 14/5-2019. Bestyrelsen accepterede dette.

Forslag 2.a. blev vedtaget.

Forslag 3:
Faldsikringsværn på altaner ændres fra aluminium til lamineret glas / panserglas.

Forslaget blev fremsat af afdelingsbestyrelsen.

 

MST: viste visuelt forskellen på de to løsninger. Et par beboere mener, den viste "hylde" i altanværnet er en meget dårlig ide. Ingen due-pitstop på altanværnene. Der blev spurgt, hvorfor panserglasset sidder udenfor. MST: Uheldigt at have det indenfor på altanen. En ville vide, hvor høj betonkanten bliver. Det bliver svært at pudse. En ønskede panserglasset udvendig. Der var flere, der ønskede panserglas indvendigt. Og kraftig afstandtagen til "mågevingen". Der vil blive udformet en ny mock-up. 

ANR: Panserglas giver en ekstra udgift. Det vil tage tid at undersøge, om panserglas indvendigt er lovligt. Og bliver det dyrere? Jeres [afdelingsmødets] beslutninger har konsekvenser. 

En beboer mener ikke, vi skal sende spørgeskema ud om indvendig/udvendig panserglasløsning. En spurgte, om ikke facaderne skulle opsættes til allersidst.
MST: Der er skrevet kontrakt med entreprenører allerede. Mock-up arbejdet er i gang og skal besluttes. Der er skrevet kontrakt på metalstangsløsningen.

Bestyrelsesmedlem: Hvorfor lyttede I ikke til os fra starten? Hverken ANR eller MST svarede på dette spørgsmål.

Forslaget blev vedtaget

Forslag 4:
4-fags vinduer ændres generelt fra maksimum åbning på 50% til maksimum åbning på 75%.

Forslaget blev fremsat af afdelingsbestyrelsen.

Delforslag a, b og c.

MST: Priser på licitation: Der var ikke nogen leverandør til 4-spors løsningen. Projektledelsen valgte løsning med 2 spor, som var billigere. Der er nu fundet leverandør til en 4- fags løsning. Merhusleje / mdr. gennemsnitlig 73 kr. 

Beboere sagde, at der er os, der har bedt om en anden løsning. Og hvorfor spurgte I ikke os? 

ANR: Licitationen var langt dyrere end pengene kunne række. A25 fik midler fra LBF og dispositionsfonden. Men ikke nok. Derfor valgte AAB projektledelse at lave spareøvelser. Nu fremlægger vi jeres forslag. 

Forslag 4.a. blev vedtaget.

Forslag 5:
Bestyrelsen foreslår en trækningsret til juridisk bistand på op til 90.000 kr.
Forslaget blev fremsat af afdelingsbestyrelsen.

Anders T. Nielsen (ATN, A25 bestyrelsesformand) fremlagde forslaget på bestyrelsens vegne, som vil sikre, at afdelingsbestyrelsen kan søge juridisk bistand, om nødvendigt, i forbindelse med helhedsplanen. Ingen huslejestigning nu, men en trækningsret.

Der blev spurgt om, hvad bestyrelsen vil bruge en advokat til.
ATN: Ingen aktuelle eller konkrete planer, bare en trækningsret; en “blanco check” på kr. 90.000: Der er f.eks. 44 lejemål, der føler sig svigtet og forladt. De har ingen varme, fx. om det vil være rimeligt, at beboere får kompensation, og om det er det juridisk muligt? Det kan blive aktuelt med juridisk bistand også i andre sammenhænge i relation til helhedsplanen. 

En beboer var betænkelig ved at optrappe og køre konflikt overfor AAB, selv om der er stor beboerutilfredshed. 

ATN: Bestyrelsen er aldrig ude på at køre personlige vendetta`er eller optrappe konflikten. Med en trækningsret til juridisk bestand tilføres blot endnu en mulighed. 

Forslaget blev vedtaget uden stemmer imod.

Forslag 6. Genudlejning af opsagte garager i glashuset og garageanlæggene.
Forslaget blev fremsat af afdelingsbestyrelsen.

ATN fremlagde forslaget på bestyrelsens vegne: Administrationen har loyalt opsagt de eksterne lejemål, men bestyrelsen mener, at de overskydende garager skal udlejes igen med 1. prioritet til er egne beboere. Overskydende garager skal så udlejes eksternt, men kan opsiges med en måneds varsel, når en af vores egne beboere ønsker at leje en garage.

ANR: Vi [AAB administration] havde på forhånd advaret om, at man ikke efterfølgende kunne udleje eksternt og at der derfor ville blive en betydelig tomgang. Afdelingsmødets beslutning gælder for alle og tilføjede, at ”vennerne” ikke kan få særbehandling.

En beboer, Alex O., ville vide hvordan bestyrelsen kunne udpege en enkelt navngiven beboer i øgade-kvarteret, og mente at det er nepotisme.
ATN svarede, at ingen i bestyrelsen kender vedkommende to lejere. Desuden var det AAB udlejning, som bad bestyrelsen om en udtalelse og det var AAB administration, som havde henvist pågældende lejere til afdelingsbestyrelsen. Så bestyrelsen kunne på det kraftigste afvise beskyldninger om nepotisme.

Forslag om at sætte opslag op om ledige garager. Men da det er AAB Administration, der står for udlejningen og administration af garagerne kan bestyrelsen kun lade forslaget gå videre.
Såfremt man som beboer ønsker en garage eller p-plads i glashuset, så skal man henvende sig i kundeservice for at blive skrevet op.
Der blev opfordret til oprydning i garagerne.

Forslaget blev vedtaget.

4. Afsluttende bemærkninger.

Referatet er godkendt af dirigent,
Peter Kragballe, 2019-31-10 @ 20:14

Anders T. Nielsen takkede alle for at være mødt frem og takkede administrationen for visualiseringen af forslagene. Og bad administrationen markedsføre ledig garagekapacitet. 

Referent thomas Kjærgaard, afd. bestyrelsen.

Last updated 05-06-2020 00:00:00