Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-11-25

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Lene kommer måske lidt senere pga børnepasning,

Gæster:
Carina og Morten Struge.fra projektgruppen . Pkt 0 Status på A25 Helhedsplan.

Mødet er fra 17.00-18-00.
 

Tid: 17.00 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet i kælderen i Langelandsgade

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 0. Møde med projektleder Carina og Morten om status på A25 Helhedsplan.

Ønsker fra bestyrelsens side: 
   a. Bed servicecenter Midt om at opgøre alle udkald fra byggestart (1/7-2019), som handler om udkald til opgange 105, 107, 109 og 111.
       Disse udkald bør projektgruppen gennemgå med servicecentret og alle udkald, der relaterer til igangværende renovering bør kort
       beskrives og et fagligt begrundet erstatningskrav bør fremsættes overfor entreprenøren,
       Det drejer sig, ud over den direkte udgift til udkaldet, fx. om:
         - vandskader pga. tagrenovering,
         - udkald pga. manglende afdækning af borehuller,
         - elevatorstop pga. vand indtrængning,
         - el-arbejder efterladt i farlig tilstand.og 
         - udbedring af brandfælder.

        Erstatningskrav bør omfatte skader på bygning, (herunder skimmelsvamp) og materialer, tapetsering og maling
        grundet vandskader, samt indbo og genhusning af beboere ramt af vandskader.

    b. Der ønskes en redegørelse af hvorfor det ikke er muligt for 24/7 vagten at få kontakt til håndværkerenes vagttelefon.
        Desuden ønskes fremlagt en plan for hvordan dette forhold undgåes i fremtiden.

    c.  Der ønskes svar på hvorfor vi som beboervalgte repræsentanter ikke orienteres når der sker ting som fx. vandskader
         eller når der bliver udstationeret en fast vagt i en opgang i ugevis.

    d.  Hvordan sandsynliggøres det, at der ikke fortsat bliver problemer med at huller i etageadskillelser,
         som ikke lukkes efter gældende lovgivningsmæssige krav og påbud.
         Der ønskes svar på hvorfor 24/7 ikke er orienteret om at disse forhold skal udbedres straks og ikke kan vente til efterfølgende hverdag.

     f.  Der ønskes en redegørelse for hvorfor beboerne i de to første opgange ikke bliver genhuset nu.
         Det er jo åbenlyst at deres lejligheder ikke er forsvarlige at bo i. Se fx opslag på Facebook ang. skimmeltest.

     g. Hvordan kopmpenseres de beboere, der har lidt materiel-, psykisk eller legemsskade pga. helhedsplanen?

    INDENDØRES
    - Hvordan ser den overordnede økonomi ud?
    - Hvordan ser den overordnede tidsplan ud, holder den?
    - Er der dagsbøder eller andet nu når arbejdet bliver forsinket?
    - Tidsplanen skrider igen for opgangene 105 og 107, er der en ny slutdato?
    - Alle de skader der er sket i lejemålene, indtil videre, har man dannet sig et overblik over dem endnu?
    - Hvem betaler for genhusningen af Emil på 11th?
    - Kan vi være sikre på, at der nu er en sikker og holdbar løsning på taget, så vi kan undgå flere vandskader?
    - Når der er sket skader og man afventer taksator, har man så en fornemmelse af, hvor meget det forsinker processen?

    BEBOERHUS
    - Holder økonomien for beboerhuset?
    - Hvad er tidsplanen for beboerhuset, holder den?

    LEGEPLADS
    - Hvad er økonomien omkring legepladsen, holder man sig ind for rammen?
    - Hvornår bliver legepladsen åbnet?
    - Hvor mange leveår har de forskellige materialer, på den nye legeplads?
    - Hvad er der sket med petanquebanen?

    CYKELSTIEN
    - Er det stadig i orden at projektet holder den lukket og er der søgt tilladelse til det?

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-10-30

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Evaluering af møde med Carina.

 

    b. Evaluering af repræsentantskabsmødet.

 

    c. Nyt parkeringsselskab?

 

    d. Udlevering af P-kort: Hvor, hvornår og hvordan?

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per.
        - Pensionistklubben ansøger om kr. 2.000

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

    d. Indkøb af skimmesvamp test til uddeling til beboere /René

 

    e. afholdelse af indledende møde med advokat for at afklare hvilke muligheder vi har. /René

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. AAB opfordrer til, at vi finder dato for ord. afd. møde inden nytår.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Trappevask, tilbud fra Ole Fisker.

 

    b. Referat af møde med Rasmus (mail af 31.oktober 2019)
        - Skal godkendes af formand. 

 

    c. Mail fra Merete af onsdag 20-11-2019 @ 09:17 vedr. strygebræt/-jern i vaskehuse.

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Ingen indkomne klager til behandling.

 

7. Kontortid, mandag 2019-12-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

    Bentha, Steen, 

 

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost. info og det praktiske. 

 

    b. Julegaver.

 

 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 24. november 2019, kl. 23:49
af Anders T. Nielsen
 

Last updated 05-06-2020 00:00:00