Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-11-25

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Lene kommer måske lidt senere pga børnepasning,

Gæster:
Carina og Morten Struge.fra projektgruppen . Pkt 0 Status på A25 Helhedsplan.

Mødet er fra 17.00-18-00.
 

Tid: 17.00 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet i kælderen i Langelandsgade

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 0. Møde med projektleder Carina og Morten om status på A25 Helhedsplan.

Ønsker fra bestyrelsens side: 
   a. Bed servicecenter Midt om at opgøre alle udkald fra byggestart (1/7-2019), som handler om udkald til opgange 105, 107, 109 og 111.
       Disse udkald bør projektgruppen gennemgå med servicecentret og alle udkald, der relaterer til igangværende renovering bør kort
       beskrives og et fagligt begrundet erstatningskrav bør fremsættes overfor entreprenøren,
       Det drejer sig, ud over den direkte udgift til udkaldet, fx. om:
         - vandskader pga. tagrenovering,
         - udkald pga. manglende afdækning af borehuller,
         - elevatorstop pga. vand indtrængning,
         - el-arbejder efterladt i farlig tilstand.og 
         - udbedring af brandfælder.

      

 

  Erstatningskrav bør omfatte skader på bygning, (herunder skimmelsvamp) og materialer, tapetsering og maling
        grundet vandskader, samt indbo og genhusning af beboere ramt af vandskader.

    b. Der ønskes en redegørelse af hvorfor det ikke er muligt for 24/7 vagten at få kontakt til håndværkerenes vagttelefon.
        Desuden ønskes fremlagt en plan for hvordan dette forhold undgåes i fremtiden.

    c.  Der ønskes svar på hvorfor vi som beboervalgte repræsentanter ikke orienteres når der sker ting som fx. vandskader
         eller når der bliver udstationeret en fast vagt i en opgang i ugevis.

    d.  Hvordan sandsynliggøres det, at der ikke fortsat bliver problemer med at huller i etageadskillelser,
         som ikke lukkes efter gældende lovgivningsmæssige krav og påbud.
         Der ønskes svar på hvorfor 24/7 ikke er orienteret om at disse forhold skal udbedres straks og ikke kan vente til efterfølgende hverdag.

     f.  Der ønskes en redegørelse for hvorfor beboerne i de to første opgange ikke bliver genhuset nu.
         Det er jo åbenlyst at deres lejligheder ikke er forsvarlige at bo i. Se fx opslag på Facebook ang. skimmeltest.

    

g. Hvordan kopmpenseres de beboere, der har lidt materiel-, psykisk eller legemsskade pga. helhedsplanen?

    INDENDØRES
    - Hvordan ser den overordnede økonomi ud?
    - Hvordan ser den overordnede tidsplan ud, holder den?
    - Er der dagsbøder eller andet nu når arbejdet bliver forsinket?
    - Tidsplanen skrider igen for opgangene 105 og 107, er der en ny slutdato?
    - Alle de skader der er sket i lejemålene, indtil videre, har man dannet sig et overblik over dem endnu?
    - Hvem betaler for genhusningen af Emil på 11th?
    - Kan vi være sikre på, at der nu er en sikker og holdbar løsning på taget, så vi kan undgå flere vandskader?
    - Når der er sket skader og man afventer taksator, har man så en fornemmelse af, hvor meget det forsinker processen?

    BEBOERHUS
    - Holder økonomien for beboerhuset?
    - Hvad er tidsplanen for beboerhuset, holder den?

   

 LEGEPLADS
    - Hvad er økonomien omkring legepladsen, holder man sig ind for rammen?
    - Hvornår bliver legepladsen åbnet?
    - Hvor mange leveår har de forskellige materialer, på den nye legeplads?
    - Hvad er der sket med petanquebanen?  

  CYKELSTIEN
    - Er det stadig i orden at projektet holder den lukket og er der søgt tilladelse til det?

 Aktioner: Hvem, hvornår?

 

 

Vandskader er forsikringssager mellem Færch, AAB og egen indbo-forsikring. På hver skade laves der et eksternt tilsyn sammen med en taksator fra hvert af de 3 forsikringsselskaber. 

Færch´s forsikring dækker de skader, de er ansvarlige for!  AAb dækker "skjulte" skader!

Færch dækker de udgifter, der er forbundet med lukning af borehuller mellem etagerne.

Elevatorstop grundet vand i elevatoren, dækkes af Færch. AAB dækker for elevatorstop, der kan henføres til slitage eller andet, der ikke kan henføres til renoveringen.

Skader, hvor der kaldes en håndværker ud til, dækkes af Færch

 

Hvis skader kan henføres til vandskader, afholdes udgifterne af Færch.

b)  24/7 vagten har i nogle akutte situationer ikke haft mulighed for at komme i kontakt med en Færch-ansat. Den aftalte ordning fungerede ikke, så nu er ordningen lavet om. Således er der nu 1 ansvarlig person fra Færch, der har vagten til kl 20. Derefter er det SSG, der har vagten fra 20-07. Det er 24/7, der kontakter! Der bliver lavet et jule- og nytårs-beredskab. Før juleferien bliver der ryddet op på byggepladsen og der låses af!

c)  Bestyrelsen efterlyste information vedrørende helhedsplanen og fremgang/problemer.  Carina mente ikke dette var et krav, projektledelsen kunne indfri, da bestyrelsen ikke var en del af beboerudvalget. Hun mente, der var en fin kommunikation i beboerudvalget og mellem den enkelte beboer og beboerkoordinatoren.

d)  Projektledelsen har stillet krav til, at Færch hver dag kontrollerer 1) borehuller mellem etager 2) rengøring af opgangene 3) rengøring i de enkelte lejligheder, der har haft besøg af en håndværker og  4) at nøgleboksene er aflåste. Morten Strunge har den 26/11-2019 et møde med Færchdirektøren, for at få rettet op på disse fejl og mangler!! 

f)  De beboere i 107, der er ramt af vandskade, er alle tilbudt genhusning. 1 beboer har takket ja. 3 beboere vil blive boende.

g)  Materiale skader i lejlighederne dækkes af forsikring. Psykiske skader bliver set på individuelt!                               

INDENDØRS:                                                                                                                                                        -  Økonomien er stadig ok.                                                                                                                                   -  Den samlede tidsplan holdes trods forsinkelser i de første opgange.                                                               -  Ja, men entreprenøren kan ikke holdes op på ting i blokkene, de ikke selv er skyld i.                                     -  Nej. 105 og107 bliver færdiggjort til den nye lovede tid den 6/12-2019 (Forhåbentligt)                                     -  Nej. Skaderne kommer på en mangelliste                                                                                                         -  Forsikringen                                                                                                                                                       -  Forhåbentligt                                                                                                                                                      -  Nej. I de aktuelle sager med vandskader afventer man stadig taksator.                                                                      

BEBOERHUS:                                                                                                                                                       -  Økonomi: Der er problemer med jordforhold og kabelføring ved beboerhuset. Man er ved at finde ud af, om dette vil fordyre projektet.                                                                                                                                     -  Der er varslet 14 dages forsinkelse på beboerhuset.      

LEGEPLADS:                                                                                                                                                       -  Økonomien overholdes.                                                                                                                                     -  Blev åbnet den 25/11-2019 med mangelliste                                                                                                     -  Materialet indhentes.                                                                                                                                         -  Petanque-banen er der. Men ikke tegnet op.    

CYKELSTIEN:                                                                                                                                                       -  Tilladelse om at holde cykelstien lukket udløber den 1/12-2019, men prokekt-gruppen er i løbende dialog med Århus Kommune                                                                                                                 -                                                                                                                            -                                                                                    

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-10-30

Godkendt uden kommetarer

2. Formanden orienterer:

 

    a. Evaluering af møde med Carina.

Delte  meninger med om mødet med Carina, dog overvejende positivt. Der er stadig et uforløst informationsniveau. Stemning for at mødet kan gentages ved behov.

    b. Evaluering af repræsentantskabsmødet.

Gennemgang af mødet og forslagene.

    c. Nyt parkeringsselskab?

Enighed om at beholde Parkzone. Rene vil tage kontakt til Tina Svane, AAB, mhp at få lavet en ny kontrakt med parkeringsselskabet. Den første kontrakt med p-selskabet er åbenbart blevet væk! Kontrakten skal gerne godkendes af bestyrelsen. 

    d. Udlevering af P-kort: Hvor, hvornår og hvordan?

Torsdag den 19/12-2019. Thomas sætter opslag op i alle opgangene

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

Spørgsmål fra en beboer: kan boldbanens oversvømmelser ordnes under helhedsplanen: Svar: Nej!!

    b. Økonomi v./ Per.
        - Pensionistklubben ansøger om kr. 2.000

 Økonomien er ok.                                                                                                                                                 -Pensionistklubben har ansøgt om 2000kr til julefrokost: Svar: Godkendes

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 Ok.

Under dette punkt blev der diskuteret udlejning af p-pladser i parkeringshusene: Der er stadig mange ledige p-pladser i f.ex  glashuset, men AAB´s udlejning har problemer med det nye it-system. Beboere får en ventelisteplads i stedet for en p-plads. Rene vil sætte focus på problemet!

    d. Indkøb af skimmesvamp test til uddeling til beboere /René

Stemt ned, da der var enighed om, at skimmelsvamp er AAB´s problem og dem, der skal håndtere problemet. Per tager kontakt til servicecenteret mhp afklaring af AAB´s handlingsplan overfor problemet. 

    e. afholdelse af indledende møde med advokat for at afklare hvilke muligheder vi har. /René

 Rene og Per tager kontakt til en advokat mhp, om der er en reel "renoveringssag"!!

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. AAB opfordrer til, at vi finder dato for ord. afd. møde inden nytår.

Afd. mødet bliver torsdag den 14/5-2020 kl 19. Thomas kontakter Lisbeth AAB

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Trappevask, tilbud fra Ole Fisker.

 Bentha kontakter Ole Fisker mhp endnu 2 nye tilbud på trappevask plus et internt referencetilbud 

    b. Referat af møde med Rasmus (mail af 31.oktober 2019)
        - Skal godkendes af formand. 

 Godkendt

    c. Mail fra Merete af onsdag 20-11-2019 @ 09:17 vedr. strygebræt/-jern i vaskehuse.

 Anders kontakter servicecenteret mhp indkøb af 1strygebræt og 1 strygejern til strygerummene i henholdsvis Grønnegade og Langelandsgade

6. Indkomne klager.

 

    a. Ingen indkomne klager til behandling.

 

7. Kontortid, mandag 2019-12-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

    Bentha, Lene, Per, Anders

 

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost. info og det praktiske. 

 13/12-2019 kl 19

    b. Julegaver.

 Bevilliget

 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 24. november 2019, kl. 23:49
af Anders T. Nielsen
 

Last updated 05-06-2020 00:00:00