Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020/01/27

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Gæster :
[møde med Rasmus udsat til 2020-02-27]

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-11-25

 Godkendt uden kommetarer

2. Formanden orienterende :

 ingen

    a. Renoveringen:

        - Skal stillelejligheden udlejes fx. til marts-april?


       

     - Mail ("Opråb") fra Gitte ang. altanrenovering. (af 19. JAN 2020)


       

     - Indbruds forsøg.


      

 

 

 

 

 

 

 

    - Advokat: Status: Hvor står vi; er der overhovedet grundlag for en sag?

    - Brug til nyt møde med projektledelsen?

    Set i lyset af den seneste udvikling med trusler fra AAB, forsøget på at flygte

    fra ansvaret ved slutgennemgangen og svaret, vi har fået fra advokaten, så mener jeg,

    at vi skal have et nyt møde med projektledelsen

 

 

- Det er op til helhedsplanen ved afgøre, hvad der skal ske med stillelejligheden 

 

- Mail: Altanrenovering med begrænset adgang tages med under "Advokaten"

 

- Politianmeldt + taget op med entreprenørerne+ medarbejderne + håndværkerne + låsen hos beboeren skiftet. Thomas kontakter projektledelsen + jurist Mie mhp  hvordan vi er stillet ved indbrud med brug af nøglen fra nøgleboxen? Hvad gør de for at undgå gentagelse ?? Plus hvordan er beboere, der ejer våben stillet, når nøgleboxen sættes op? Våben skal være låst inde med med 2 låse !

 

Advokaten ser på forskellige klagepunkter, og vil senere komme med noget på skrift. Advokaten mener, der er en sag for speciel opgang 105 + 107 Udskydelsen af slutdatoen for renoveringen i lejlighederne er ikke direkte ulovligt, men en  fortolkning af loven. Advokaten mener, at vi kan få administrativ bistand gennem "Århus lejerforening": Rene tager kontakt til dem. Advokaten mener ikke,  "betinget adgang" fra den enkelte beboer kan blive sanktioneret fra AABs side. Ej heller kan man blive sanktioneret som beboer ved at underskrive en protestbeskrivelse.                             Når notat fra advokaten foreligger, vil bestyrelsen invitere AAB / projektledelsen (Anders Rønnebo, Morten Strunge og jurist Mie)                

    b. Næste møde med Rasmus. Hvad forventer vi?

b. Thomas aftaler et møde med Rasmus og økonomi Helle, når der findes tal på DV-skemaet. Derudover ønsker vi en oversigt over økonomi for 1. opsætning af cykelskur og 2. rengøringstilbud.

    c. Afd. møde 14 MAJ 2020. Vi opfordrer igen beboerne til at fremsende forslag tidligt.

        - Har bestyrelsen forslag?

        - 1)  Der ønskes etableret et eller to rum i kælderen, som beboere kan leje  kortvarigt til fx opbevaring

          af møbler ved slibning af gulv eller anden renovering i lejligheden.                                                                                                                                                                                    

 

c. Rene laver og opslag til beboerne med opfordring til at indsætte forslag til afdelingsmødet i god tid.

    d. Planlægning af årets fastelavnsfest.

 d.Per bestiller fastelavnsboller, slik og tønder. Thomas skriver opslag om fasterlavn den 23/2. Bentha og Lene uddeler billetter til fasterlavn den 10/2 kl 18-19 i billardrummet. Per,  Bentha, Steen, Thomas og Lene vil deltage i fasterlavnsfesten

    e. Hackerangreb: mail fra Kenneth TOR 16 og 21 JAN 2020

 Citrix fungerer igen

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer .

 

    a. Miljø & energi Udv. v. / Thomas & Bentha. Møde i AAB 20 JAN 2020 om strategi til et gav AAB. 

a. Thomas, Bentha og Lene var til et møde om "Giftfri AAB" d 20/1. Der var nogle meget inspirerende oplæg fra landskabsarkitekten, en beboeraktivist og drift chef Allan

    b. Økonomi v. / Per.

        - Ansøgning fra pensionistklubben om tilskud til busudgift ifm. udflugt: kr. 6300kr

b. Godkendt! Men der skal tydeligt fremgå af invitationen, der skal hænges op i alle opgange, at turen er for alle klostervangens beboere

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    d. Mangler på legepladsen!

 

 

    e. Billardrummet.

    Vi skal have fundet en form, hvor flere beboere kan få glæde af lokaliteter og muligheder for at spille billard.

     Der har nu været interesse fra nye beboere om ønske til brugsfaciliteter,

    men de har ved flere lejligheder mødt en lukket dør. Jeg foreslår, at vi tager det med til afdelingsmødet.

 

 

    f. Irene har stadig stillet forslag om at bruge et af de gamle tørrerum til bytte tøj-tjeneste

c. okay

d. Der mangler Petanque bane og sandkasse: Per kontakter økonomi Helle, om der er penge til dette på DV skemaet

e. Bestyrelsen åbner billardrummet på samme måde som motionsrummet med betaling på 200kr + en kodet nøgle. Der kommer skema på billarddøren med den faste ugentlige arrangementer som strikkeklub oa.  Rene laver og opslag til beboerne.

f. Nedstemt, da vi har nogle dårlige skadedyrserfaringer fra genbrugen med møl i tøj, møbler og tæpper.

 

4. Kommunikation : Budskaber og hjemmeside.

 
    INTET

 

5. Indkomne skrivelser og forslag .

 

    da. Fra AAB
       - ingen.

 

    b. Øvrige
       - ingen.

 

6. Indkomne klager .

 

    a. Klagesag: hund

a. Orienteret

7. Kontortid , mandag 2020-02-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:         

      billardrummet: Bentha, Thomas, Steen og Lene  

 

8. Eventuelt .

    - Sommer / efterårsfest for beboere ved indvielse af beboerhus og legeplads

 

    - Sommerfrokost / afskedsfrokost for bestyrelsen

 

    - Punkt til bestyrelsesmødet i marts måned: Make over af Klostervangens hjemmeside: klostervangen.dk

 

Tages op på næste møde, når vi ved, hvornår beboerhuset er færdig renoveret.

 2 / 6-2020. Rene finder og passende sted.

obs!


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidste opdatering 27. januar 2020, kl. 00:07
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00