Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-03-30

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.30 - ca. 21.45

Sted: Mødes over nettet pga. corona.
Se mail fra René af tirsdag 24/3-2020 kl. 10:28
om, mødenummer og adgangskode.

Der er ingen fællesspisning!
 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-02-24

 Referatet fra den 2020-02-24 godkendt uden kommentarer

2. Formanden orienterer:

 

    a. Hvordan forholder vi os pt. til det planlagte afd. møde?
         - Helle (ØKO) har bekræftet deltagelse.
         - Servicecentret har ikke bestemt, hvem kommer.
         - Er vi klar på at afbestille bus og sted hvis nødvendigt?

 Rt til Coronakrisen er dato for afdelingsmødet lavet om til den 16/9-2020 kl 19.00 på Hotel Scandic i Århus c.

Bestyrelsen ønsker fortsat at Helle fra økonomiafdelingen og Danny og Rasmus fra driftscenteret deltager. Firma Sport er aflyst. Bentha sørger for stemmesedler og dirigentmappe!

Rene inviteres med som gæst med taleret men uden stemmeret, da han har været primær motor i sagen om beboernes rettigheder rt helhedsplanen og på mødets tidspunkt er fraflyttet  Klostervangen!

 

    b. Indkomne forslag: foreløbig 4 forslag.
        ---- 5./3. om korttidsleje af kælderrum.
        ---- 12./3.Nedsænket dørgreb på elevatordøre i kælder
        ---- 20./3. 75.000 kr. til legeplads og 10.000 kr. efterfølgende år
        ---- 26./3. Rist uden for kælderens serviceudgang.
        ----17/3. Solceller på gavle (tilbagerul af glasfaldsikring)
                      Ladestander ved Gg gavl,
                      Medlemskab af EnergiSpring (Se videresendt mail fra BS)

        Forslag fra Thomas: Vi udskyder stillingtagen til forslagene til næste møde, som forhåbentlig er fysisk til den tid.

 - Korttidsleje af kælderrum

 - Nedsænket dørgreb på elevator i kælder

 - Penge til legepladsen

 - Rist uden for kælderens serviceudgang

 - Ladestander ved Ggs gavl 

 - Medlemskab af EnergiSpring

Disse punkter tages op, når bestyrelsen atter kan samles!

Solceller vs glasfaldssikring: Dette forslag ønskes omformuleret. Uddybende brev sendes til forslagsgiveren 

    c. Budgetkontrol. Mail fra Helle 26./2.
        Skal vi gennemgå det hele fra maj måned?
        Hvad med budgetmøder? 

 Udgiftsposterne er ikke mere udspecificerede pga persondataloven, det betyder at man nu kun kan se "samlede poster"!  Anders vil som IT-formand i hovedorganisationen forsøge at ændre dette, så vi i bestyrelsen får mulighed til at følge med i afdelingens budget. 

Angående budgetmøder: Afventer

    d.  Stillingtagen til trappevask:
         Mail fra Ole 26./2.

d.  Ole Fisker har indhentet tilbud fra to rengøringsfirmaer, der har budt ind på trappevask i Klostervangen. Bestyrelsen har valgt rengøringsfirma Anders Andersen.

Bentha kontakter Ole Fisker, der vil tilbyde AA at starte med opgangene 105 og 107, når helhedsplanen tillader det.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Møde med Rasmus og Ole om cykelskuret 3./3,. (Thomas).
        Forslag om pictogrammer med hund ingen adgang som klistermærker i hver opgang. (Thomas).
        En beboer vil gerne arbejde for, at vi kan få den store jordvold sået til med sommerblomster, hvis det kunne være relevant. 

 - Som beskrevet i sidste referat står driftscenteret for opførelse af cykelskuret, når Langelandsgade-facaderne er sat op.

 - Pictogrammer om "adgang forbudt for hunde" indkøbes og sættes op på alle indgangsdøre i Klostervangen. Ca pris 600kr

 - Beboeren får tilladelse til at plante sommerblomster på jordhøjen på fodboldbanen vel vidende om, at jordhøjen fjernes på et senere tidspunkt. Pris: 600kr

    b. Økonomi v./ Per

 Se under budgetkontrol.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 OK 

Motionsrummet: Lukket pga Coronakrisen

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    Dialog (René) med AAB om forholdsregler i forbindelse med Corona
    => Bestyrelsen hørt og AAB omdelte info - ret hurtigt.
 

 Orienteret

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB: skabelon til afd. møder ift. tovholder/valgliste/Referat. (Lisbeth 2./3.)
        Fra Allan A. 3./3. Skal noget ændres ift. 24 / 7 aftalen?
        Lone 11./3. Retningslinjer ang corona v. afd. møder. 
        Dan C. 12./3. Forholdsregler vedr. corona.
        Tina 16./3. Oplysning om udsendelse af budgetter. 

 - Orienteret

- Da tryghed og sikkerhed ønskes for alle Klostervangens beboere, ønsker vi, at  24/7 rykke ud, når Klostervangens udendørs belysning ikke fungerer og udendørsområdet er mørklagt. Desuden ønsker vi, at 24/7 tager sig af stoppede toiletter, rindende cisterner og defekte frysere

 

    b. Juridiske spørgsmål.

 Orientering og debat om juridisk bistand

    c. Henvendelse fra Mette Ozol (Aarh 1900) vedr. anvendelse af Klostervangens Boldbaner
        Start, Mål og stævneplads for byorienteringsløb til efteråret.(6/9-2020)
 - Positivt svar til Mette Ozol ved Anders. Banen skal dog afleveres i rengjort tilstand

6. Indkomne klager.

 
    Ingen klager til behandling.  

7. Kontortid, mandag 2020-04-06, kl. 18.30 - 19.30?
    varetages af en seddel på kælderdøren til Billardrummet ????? 

 Der sættes seddel op på døren til billardrummet, om at dette er lukket rt Coronakrisen. Parkeringskort fås ved tlf eller skriftlig henvendelse til driftscenter midt!

8. Eventuelt.

 

    a. … Beboer klager over støjgener rt renoveringen

    b......Muligheder for digitale værktøjer for bestyrelser

-  Opfordret til at tage kontakt til beboerkoordinator Søren Andreasen mhp genhusning

-  Orientering og debat


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 29. marts 2020, kl. 23:24
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00