Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-04-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.30 - ca. 21.45

Sted: Videomøde

Fællesspisning aflyst pga. videomøde.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-03-30

 Godkendt uden kommentarer

2. Formanden orienterer:

 

    a. Hvornår udsender vi indkaldelse til afd. mødet.
         - Har vi alt det praktiske klar? (Sted og form). 
         - Materiale fra Dan Chr. (15-4) om afd. møder. .Og fra Julie B.S. 16-4. 

 -a. - Der hænges opslag om afdelingsmødet op i hver opgang hurtigst muligt med:  Husk afdelingsmøde den 15/9-20 kl 19 på Hotel Scandic, Østergade 10, 8000 Århus C. Rene bestiller lokale, kaffe og kage ( Hotel Scandic) og Bentha sørger for stemmesedler, dirigentmappe ol

- Da 1. suppleanten til bestyrelsen ikke ønsker at være med i bestyrelses arbejdet indkaldes 2. suppleanten, Gitte Høeg, til de fremtidige møder.

RETTELSE: 1. suppleant Irene Ratjen ønsker alligevel at indgå i bestyrelsen, og er så den person, der inviteres med til de fremtidige bestyrelsesmøder! Vi beklager misforståelsen!

      -

    b. Byggeprojekt: opstart i lejlighederne (Carina 17.4),
        Manglende barnevognsrum i Gr.g. 105.                                                                                         

b. Det indvendige arbejde i lejlighederne opstartede den 27/4-20 med den nødvendige hensyntagen til svage beboere efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. Efter sigende medfører dette, at flere beboere skal genhuses. Dette vil måske give opstarts-forsinkelse i Langelandsgade-blokken.

- Angående manglende barnevognsrum i Grønnegade 105: Der er lavet pladser til cykler og barnevogne lige indenfor gavlindgangen af Grønnegadeblokken til brug for beboere i 105. Adgangen til gavlindgangen er dog lukket, når der arbejdes med fare for nedstyrtning af betonmateriale fra gavlen. Der er fri adgang før kl 7 og efter kl 16. Er disse pladser ikke nok for beboerne i 105, er det op til projektet at skaffe nye henstillingspladser.

 

    c. Parkerings situation:
        - Forslag fra Anders Sørensen, mail af 2020-04-06. 
        - opfølgende mail fra Lene af 2020-04-10.

 c. - Bestyrelsen beder projektet løse parkeringsproblemet i Grønnegade. Thomas skriver og projektleder Carina svarer: Facade-firmaet er nu rykket ind på byggepladsen, samtidigt med at corona-problemet satte det indvendige arbejde i lejlighederne i stå for Færch og co. Færch og co var ellers  på vej til at flytte til Langelandsgade, da der blev arbejdsstop. Dette betød en ophobning af arbejdsmaterialer på alle Grønnegades p-pladser, hvilket har været uacceptabelt ift for mange inddragede p-pladser, og at der var katastrofale adgangsforhold. Der er i dag den 28/4-20 indkaldt til møde med byggeledelsen og entreprenørerne for at finde en løsning på P-problemerne.

Der er dog stadige mange ledige p-pladser i p-husene, der udlejes for ca 210 kr pr måned,  hvis man er træt af parkeringsbøvlet

    d. Invitation af Jan Bojesen, ny leder af SC Midt til bestyrelsesmøde 2020-05-25

d. - Jan Bojsen og Danny Madsen fra servicecenter midt og Helle fra økonomiafdelingen inviteres med til afdelingsmødet

    e. Deltagelse i 2 x fraflytter syn?
        (mail fra Anders af 21 APR)

 e. - Deltagelse i fraflyttersyn: Per deltager fraflyttersyn den 1/5-20 og kan evt deltage i fraflyttersynet den 2/6. Tages op til næste bestyrelsesmøde.

    f. Budgetforslag (i papirsform)

 f. - Anders rundsender budgettet. Kommentarer udbedes inden mandag den 4/5-20

    g. Bestyrelsens svar til Birgitte S (v./ A25FMD), mail af 2020-03-31

 g. - Anders svarer Birgitte S.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.
        Beboerdag lø. 16.5. vedr. plantekasserne.--og 3 lugedage.Ansøger om 500-1000 kr. til planter og frø.

 a.- Thomas planlægger et beboermøde/snak den 16/5-20 mhp opstart af plantekasser i Klostervangen.  Bevilliges 600 kr til indkøb af frø ol til planterkasserne.  Opslag sættes op. Thomas har yderligere planlagt 3 lugedage i forsommeren. Opslag sættes op.

    b. Økonomi v./ Per

 OK

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

c. - Ingen udlejning af beboerhus. Ingen tør gætte på, hvornår beboerhuset ventes færdig. 

Ingen udlejning af motionsrum pga coronakrisen 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Intet

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
         - LDA har fremsendt forslag til mødeindkaldelse til afdelingsmødet 2020-09-15
           med rettelser, men der er fortsat fejl i.
         - Trappevask: Mailkoorespondance  af 23 APR fra Jan Bojsen til Rasmus vedr. opsigelse af firma for trappevask og nyt firma.
         -  Oversigt over nye datoer for afdelingsmøder, mail fra Julia af 2020-04-16 (på AAB intranet/Citrix)

 a. - Anders tager kontakt til LDA

 

- Trappevask: Thomas kontakter Jan Bojsen og Rasmus mhp nyt trappevask-firma

 

- Oversigten ligger på AAB intranet/citrix

    b. Andre.
        - Udtrædelse af beboerudvalget: Mail fra Annemarie Højmark af 2020-04-24
        -
Irene Daniel: 13.4. Forespørgsel om tilskud til film. 10.000-20.000 kr.
        -  DV-skema: Pudsning af uoplukkelige vinduer på ny facade;
           (mail af 2020-04-27 videresendt af A25FMD fra Leif)

 b. 

- Annemarie Højmark udtræder af beboerudvalget

- Anders kontakter Katrine med et positivt svar, men også med et krav om fælles ophavsret

- Udgifter til pudsning af uoplukkelige facade-vinduer skal godkendes på et afdelingsmøde for at få det på DV-skemaet

6. Indkomne klager.

 

    NIL

 

7. Kontortid, mandag 2020-05-04, kl. 18.30 - 19.30,  aflyst pga. corona

 Aflyst pga corona

8. Eventuelt.

 Gennemgang af brev fra juristen blev diskuteret, og skal tages op igen på næste bestyrelsesmøde


 
Referatet udfærdiges af Lene  
 

Last updated 05-06-2020 00:00:00