Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-05-25

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Irene, Lene, Per,  Steen, Thomas

Gæster:
Fra servicecenter Midt: Jan Bojsen og Danny Madsen.

Tid:
ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted:
Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.Jan kommer ikke til spisning. Danny:? Velkommen til Irene. 
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

Gensidigt orienteringsmøde mellem Jan og Danny og bestyrelsen.
    a. Orientering om tidspunkt for afd. mødet.
    b. Placering af cykelskuret (Thomas)
    c. Træfældning på skrænten v. vuggestuen. (Bentha / Thomas)
    d. Kan vi få et ekstra udtag på udendørs vandhanen? (E&M gruppen)
    e. Hvordan man kan tippe politiet (mail 15.5. fra Jan B.)
    f. Lukning af fælleslokaler til tidligst åbning 8/6. (Jan B:)

 Aktioner: Hvem, hvornår?

a. Afdelingsmødet bliver afholdt den 15/9-2020 kl 19 på Hotel Scandic, Århus c. Jan Bojsen og Danny Madesen fra servicecenter midt og Helle Nielsen fra økonomiafdelingen inviteres med til afd. mødet.

b. Thomas foreslår, at cykelskuret placeres der, hvor der nu er gravet ud til håndværker-p-plads ved Langelandsgades blok på havesiden ved siden af kælderudgangen fra blok til have. Dette vil spare penge for afd. 25 til en senere udgravning til cykelskuret. Jan Bojsen vil finde ud af, om dette kan lade sig gøre. Cykelskuret bliver dog først sat op, når facadearbejdet i Langelandsgade er færdigt

c. Der er enighed om, at servicecenteret finder en pris på en kraftig beskæring af træerne over mod blokken i Falstersgade. Træerne er meget høje og skygger meget for solen. Beskæringen bliver udført i efteråret

d. Danny vil etablere et ekstra udtag på vandhanen ved legepladsen. Dette udtag skal bruges til vanding af de nye anlagte højbede omkring grillpladsen og bliver udstyret med special lås. 

e. Jan viser en politi APP, som vi kan anbefale til beboere, der vil anmelde en sag til politiet. Denne APP er let at bruge og et godt redskab for folk til selv at anmelde sager.

f. Lukning af fælles lokaler fortsætter med tidligst åbning den 8/6-2020. Afhænger dog af regeringens udspil.

Vi siger tak til jan og Danny for deltagelse af vores møde, og de inviteres til et gensidigt orienteringsmøde om 3 måneder. 31/8-2020

 

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-04-27

 1. Godkendt uden kommentarer

2. Formanden orienterer:

 2.

    a. Budget 2021. kommentarer fra alle.

a. Budgettet diskuteres og godkendes. 

    b. Renoveringen: status.
        Herunder mails ( 2./5.-3./5.-3./5).fra Per til projektet vedr.
        - tidspunkt for afslutning af 105 og 107,
        - isolering af indgangspartierne,
        - manglende udluftning i vaskerierne med  de nye vinduer.
        - svar fra MST på Pers henvendelse vedr. STOFA.

 b. Renoveringen: status

- Der blev den 25/5-2020 omdelt en skrivelse fra projektgruppen til opgang 105 og 107 om, at det udskudte arbejde og udbedringer af vandskader vil blive færdiggjort inden den 8/7-2020. Det er så lidt over et år siden, håndværkerne invaderede vores lejligheder første gang!! Den gang hed det etape 1: 3 uger, 14 dages pause, derefter etape 2: 7 uger efterfulgt af 2 ugers pause og slutteligt etape 3: 3 uger. I alt 4 1/2 måneders renoveringsarbejde inde i lejlighederne! Ifølge de papirer, vi fik udleveret den gang, skulle vores lejligheder i 105 og 107 have været færdiggjort den 8/11-2019. Sådan blev det så ikke!  Nu håber vi så, at projektet holder ord denne gang og får rettet op på og færdiggjort alle de skader og mangler, de har efterladt opgang 105 og 107`s 44 familier i.

- Isolering af indgangspartierne. Brandalarmfolkene var åbenbart hurtigere end isoleringsfolkene, så alarmerne blev sat op først, og så kunne isoleringsfolkene så dække dem til med isoleringsmateriale. En vaks Per fik dem gjort opmærksom på problemet, så nu starter de forfra og gør arbejdet i rigtig rækkefølge.

- Manglende udluftning i vaskehusene. De tidligere vinduer i vaskehusene var udstyrede med et udluftningsspjæld. De nye vinduer har ikke disse udluftningsspjæld, så tørretumblerne slår fra, når temperaturen stiger i rummet. Der bliver nu sat vinduesspjæld i vinduerne så tørretumblerne kan bruges uden problemer.

- Henvendelse vedr. stofa: Jan Bojsen vil sammen med den internet- og kabel ansvarlige i AAB,  Allan Overgård gå i dialog med stofa  mhp at få internetkablerne placeret i kælderen i stedet for i elevator skakten nu, hvor renoveringen er i gang, og der er mulighed for at trække nye kabler. 

    c. Stillingtagen til juridisk notat fra Advokat Kompagniet og afledte konsekvenser.

 Diskussion 

    d. Fra- og indflyttersyn.

 Per var med til indflytter og fraflyttersyn den 1/5-2020. Fair gennemgang. Thomas deltager i indflytter og fraflyttersyn den 2/6-2020

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

3. 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        - Plantedag udsat til 26.5. Vi ønsker ekstra vandudtag på udendørs vandhanen til havevanding .Plus køb af haveslange og vandkander. 
        - Har vi brug for skiltning på de nyrenoverede arealer (multibane-legeplads-plantekasser) som et venligt signal til udefra kommende om,
          at dette er privat område, forbeholdt beboerne i Klostervang? (E&M)

a.

- Køb af haveslange og vandkander til havearbejdet i højbedene godkendes

- For nu er der ikke brug for skiltning ved legepladsen 

    b. Økonomi v./ Per

 b. ok

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 c. Gæsteværelset udlejes. Værksted og motionsrum er stadig lukkede

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
     Intet

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 5

    a. Fra AAB:
       - 28/4. Lone Brock:Video om Corona spørgsmål.
       - 29/4. Kim Momme: lukning af toiletter i La og Gr. Åbner tidligst i juni (?)
       - 04/5. Jan Bojsen: Trimning af træer mod Lnagelandsgade102 og Falstersgade 63 og 41
       - 11/5. Tina Svane om pirat kopiering af gæstekort og forslag om elektronisk kontrol.
       - 12/5. Dan: Aflysning af rep.skabs mødet i juni.
       - 20/5. Lisbeth om trykning og afhentning af indkaldelse til afd. mødet.
                  Obs. Anders deadline for trykning af beretning, hvis det ønskes.   

 a. 

- Orienteret

- Toiletterne i kælderen i Ll og Gg forbliver lukkede. Tages op ved næste møde.

- Beskæring af træerne vil blive foretaget i efteråret 2020. Jan Bojsen ser på sagen

- Per kontakter Tina Svane mhp et fælles møde med Parkzone 

- Aflysning af rep.mødet i juni: orienteret

- Den 10/6-2020

- Tages op efter sommerferien 

    b. Øvrige
       - 11/5. Leif  og Carina om nøglebokse.
       - 12/5. Birte Nielsen (107, 6tv) og ANR vedr. udbedring af skader.

 b. Øvrige

- Orienteret

- Orienteret

6. Indkomne klager.

 

     Ingen

 

7. Kontortid, mandag 2020-06-08, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

   

 Mandag den 1/6 er pinsedag. Bestyrelsen er atter at tilbage i billardrummet mandag den 8/6 kl 18.30-19.30

Per og Lene 

8. Eventuelt.

 

    a. .Irene foreslår, at der bliver sat et hegn op omkring basket/fodboldsbanen, da det kan være er forbundet med risiko for at få en bold i hovedet, når man opholder sig nær banen og der spilles basket/fodbold ol.

- Per kontakter Carina om at få løst problemet 

    b. .Afskedsmiddag for afgående bestyrelsesmedlemmer..

 - Den 2/6 kl 18.30


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 25. maj 2020, kl. 00:33
af Anders T. Nielsen

Last updated 29-11-2021 16:30:08