Afdelingsmøde afdeling 25   

Referat fra afdelingsmøde den 15-06-2021 afholdt på Hotel Scandic, Østergade, Århus

Velkomst

 

1. Valg af dirigent

 

 

 

 2. Beretning og driftsbudget

     1. Fremlæggelse af beretning for     perioden siden sidste møde

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Godkendelse af afdelingens     driftsbudget for det kommende år

 

 

3. Behandling af indkomne   forslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Valg 

a. Valg af 3 medlemmer af bestyrelsen

På valg: Per Ohms, Steen Nielsen og Jørn Feldt

b. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen

På valg: Irene Daniel

 

 

5. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

  7. Formanden afslutter

 

 

 

 

Formand Per byder velkommen til beboere i klostervangen og gæster fra AAB: Direktør: Anders Rønnebo, projektdirektør

Morten Strunge, Helle Nielsen fra økonomi. Fra servicecentret: Jan Bojsen og Danny Madsen

Dirigent blev Erik Pilgård og referent blev Lene Gaba 

Stemmeudvalget: Tove Laursen, Bente Griffel, Per Sørensen, Fatma Øzbik og Tove N. Nielsen

74 á 380 husstande var repræsenteret dvs 148 stemmer, hvoraf 4 var fuldmagter 

  

Hele bestyrelsens beretning kan læses på Klostervangens hjemmeside under Bestyrelses- Beretning 2021

Hovedpunkter: 

Klostervangen: Afholdte aktiviteter rt coronarestriktioner. Ønske om renovering af gæsteværelse og motionsrum.

Beboerhuset skal færdiggøres. Genbrugen åbnet igen. Miljøgruppen har genoptaget havearbejdet ved grillpladsen.

Trappevask. Rengøring af vaskehuse. Affald. Garage og el-ladere. Legeplads og boldbane. P-selskabet og p-pladser.

Cykel- og barnevognsrum. Økonomi og DV-skema. 24/7-vagtordning. Funktionærerne i beboerhuset

Helhedsplanen: Mangel på overskuelighed. Mangel på kommunikation fra AAB/projekt. Beskyldninger om, at bestyrelsen

har haft noget at gøre med projektledelsens dårlig valg af materialer og løsninger. Forsinkelser. vandskader. Mangelfuldt

arbejde rt beboerhuset. Facadearbejde og upudselige vinduer. Taget og det indvendige arbejde.  Byggeplads og

parkeringskaos. Advokatbistand

Kommentarer: 1. Affaldscontainerne i Gg står for tæt, således at det er svært at benytte den inderste container. 

2. Dejligt med liv på boldbane og legeplads, men af og til livsfarligt med vildtfarende fodbolde - der arbejdes med højt net ved

asfaltbanen. 3. Kritik af ufuldendt arbejde fra projektets side. Mange afviste fejl og mangler. Ingen orientering om, hvad

beboerne må og ikke må, når lejlighed og altan meldes færdig. Der efterlyses bedre samarbejde mellem bestyrelsen og AAB

Årsberetningen godkendt

 

Godkendt 

  

Alle forslag til afdelingsmødet kan læses i fuld udstrækning i det husstandsomdelte materiale.

 

Forslag 1: Boremaskiner Forkastet Forslagsstilleren var ikke til stede

 

Forslag 2: Musik m.v Forkastet  Forslagsstilleren var ikke til stede

 

Forslag 3: Vedligeholdelsesreglementet. Køkken Vedtaget

 

Forslag 4: Vedligeholdelsesreglement. Badeværelse Vedtaget

 

Forslag 5: Lejlighederne istandsættes ved fraflytning. A-ordning:  Lovmæssigt uladesiggøreligt  Forkastet

 

Forslag 6: Skifte p-selskab/ får bom for p-pladserne Forkastet

 

Forslag 7: Eksterne lejere af p-pladser i glashuset betaler 6-800kr/mdr. Ændret til: Eksterne p-plads lejere skal betale det dobbelte af

beboernes p-pladsleje i glashuset    Vedtaget

 

Forslag 8: Eksterne bilister med p-tilladelse skal betale 6-800kr/mdr. Ændret til:  Eksterne skal betale 210kr som p-plads lejere i glashuset  Vedtaget

 

Forslag 9: Køleskabsskift hver 10. år Trukket

 

Forslag 10: Bestyrelsen informere om deres arbejde minimum 6 gange/årligt. Bestyrelsens referater er at finde på

Klostervangens hjemmeside: klostervangen.dk   Ændret til:  6 gange korte referater i opgangene Vedtaget

 

Forslag 11: Regnskab for hvilke beboeraktiviteter, der understøttes Vedtaget

 

Forslag 12: Udarbejdelses af gårdmændenes arbejdsopgaver. Servicemedarbejdernes arbejdsopgave er allerede

beskrevet i et årshjul  Trukket

 

Forslag 13: At det bliver lovligt  at have besøg at hund eller kat: Stemmeoptælling: 53: ja, 65: nej, 2 blanke, 2 ugyldige

Ialt 122 stemmer  Forkastet   

  

 

 

Alle genvalgt

 

1. suppleant: Irene Daniel    2. suppleant: Jon Kerrn-Jacobsen,    3. suppleant: Jacob Refsgaard

 Irene Daniel genvalgt  

 

 

1. Inga Hansen efterlyser personer, der vil være med i en revy om klostervangens helhedsplan. Hun vil ligeledes

gerne lave et klostervangs blad 

2. Jørn opfordrer Klostervangens beboere til at lade være med at blokere facade elevatorerne i Langelandsgade.

3. Jørgen opfordrer beboere til at inspicere  de små beboerhaver ved grillpladsen.

4. Alex støtter op om et klostervangsblad

5. Anders Rønnebo lovede Klostervangens beboere, at AAB slet ikke var færdige med renoveringen, og at der nok skulle blive

gjort noget ved de dårlige og grimme og ufærdig arbejder og løsninger efterladt af Projektet.

 

Takker for det afholdte afdelingsmøde med god tone og stemning. En stor tak til AABs funktionærer og administrationen

for godt samarbejde. Og der er stor tak til alle de frivillige i Klostervangen, der skaber liv og god stemning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated 27-11-2022 13:29:34