Afdelingsmødet, 14. maj 2019 Bestyrelsens årsberetning for AAB afdeling 25, Klostervangen, maj 2018 - maj 2019

 Politisk 

 

Bestyrelsen vil ikke her kort før et folketingsvalg kommentere den politiske situation bortset fra ét enkelt forhold:

Den siddende regering har haft held til at få vedtaget en ghettopakke, som bl.a. betyder, at der nedrives i tusindvis af almene boliger – blot fordi det er de ”forkerte” mennesker, som bor i dem! Det er selvfølgelig demokrati, når et flertal i folketinget ønsker at ændre på de belastede områder på den måde. Men alligevel skærer det i mit gamle stenhjerte, at man i en tid med mangel på billige boliger i storbyerne, og generel ressourcemangel i hele verden, river gode, sunde og vedligeholdte almene boligblokke ned.

 

 

 

 

Hovedorganisationen AAB og andre afdelinger

På repræsentantskabsmødet i november 2018 redegjorde formanden, Dan Christensen, for AABs status: AAB er fortsat en sund og veldrevet organisation: Der er stadig penge i kassen til at bygge og renovere for. Derfor har organisationsbestyrelsen besluttet at yde afdelingerne en forrentning på 2 % af deres mellemregning uanset afkastet i fællesforvaltning, for at sikre at afdelingernes resultater og dermed beboernes huslejer forblev stabile og ikke svingede alt for voldsomt i takt med konjunkturerne i samfundet. I 2018 var AABs afkast på 1,59 % og derfor suppleres med et bonusafkast på 0,41 % for at sikre afdelingerne et samlet afkast på 2 %.

Foreningen har igangsat et arbejde med at tilpasse afdelingernes vedligeholdelsesreglementer, så de er i tråd med love og bestemmelser. Der har i AAB og de øvrige boligorganisationer i rigtig mange år været forvaltet på kanten af lovgivningen. Mange beboere i Klostervangen har f.eks. fået lov til at købe køkkenbordplader og få malet døre på den indvendige vedligeholdelseskonto. Det er jf. lovgivningen faktisk slet ikke tilladt. I villaafdelingerne har man også tilladt opførelse af carporte og udestuer, som afdelingerne har overtaget vedligeholdelsesforpligtelserne på efter fraflytning. Det har i visse afdelinger påført den enkelte afdeling betydelige udgifter. Men uanset i hvilken retning afdelingerne får ændrede vedligeholdelsesregler, så bliver det ikke med bagudvirkende kraft: De aftaler, som lejer og udlejer allerede har indgået pilles der ikke ved. Så hvis man allerede har fået malet døre eller fået ny køkkenbordsplade over vedligeholdelseskontoen, så vil man ikke blive ”efteropkrævet” pengene senere – opstramningerne gælder altså først fra den skæringsdato, som foreningen satte, nemlig pr. 1. maj 2019. 
Fælles for disse ”oprettelsestiltag” er at de er med til at beskytte afdelingernes økonomi, så der ikke kommer ubehagelige økonomiske overraskelser ved fraflytninger. I løbet af 2021 vil det også blive Klostervangens tur til at få gennemgået vedligeholdelsesreglementet. I løbet af de næste par år forventer AAB også at bruge milliarder på byggeri af mere end 500 nye lejemål i byggerierne: ·        

 • Skæring Bæk (afd. 66), etape 1.
  94 familieboliger. Forventet indflytning: 2. halvår 2020. ·        
 • Risskovbrynet (afd. 67) 
  37 familieboliger, 70 ungdomsboliger og 10 handicapboliger. Forventet indflytning: 2. halvår 2020 
 • Godsbanekollegiet (afd. 50) 
  i samarbejde med Kollegiekontoret ca. 240 ungdomsboliger. Forventet indflytning: 2. halvår 2021
 • Bindesbøll-byen (afd.100)
  18.000m2. Forventet indflytning i flere etaper fra 2. halvår 2021.
Hertil kommer renoveringsprojekter i Afdeling 4, som får egne badeværelser, afdeling 34 som får renoveret de eksisterende badeværelser og ikke mindst Klostervangen – vores afdeling 25 – som er godt i gang med helhedsplanen. Også afdeling 37 står foran en større renovering, som formentlig også ender med en helhedsplan.

Vi er i Klostervangen faktisk ret heldige med, at der er penge i AABs fælleskasse, også kendt som dispositionsfonden: Ud over den ramme på kr. 320 millioner til helhedsplanen, som vi stemte for på det ekstraordinære afdelingsmøde 23. februar 2017 stod de i vinters klart, at der manglede 50 – 60 millioner for at kunne realisere planen. Derfor gik projektledelsen og beboerudvalget i tænkeboks for at finde de besparelser, som ville gøre mindst ”ondt” på projektet. Noget af den prioritering, som vi gerne ville have afdelingsmødet til at deltage i fremgår af nogle af de forslag, som afdelingsbestyrelsen har stillet.
Heldigvis gør hovedorganisationen sit til at opretholde troværdigheden, så derfor får vi ikke mindre end yderligere 73 millioner i støtte fra bl.a. dispositionsfonden. Vel er det ikke ideelt, at der mangler så mange penge til helhedsplanen, men med de yderligere støttemidler kan vi komme videre med helhedsplanen uden at overskride de bebudede huslejestigninger eller få væsentlige projektforringelser. De ændringer i AABs drift, som bl.a. medførte maskinfællesskaber og nedlæggelse af varmemesterordningen til fordel for Servicecentrene begynder vi nu at kunne se provenuet af. Og der er tale om rigtig store besparelser – millioner af sparede huslejekroner for os alle, hvert år! I tørre tal, så ligger AABs administrationsudgift pr. lejemål er på kr. 3.747. Den gennemsnitlige administrationsudgift for samtlige boligorganisationer i Aarhus var på kr. 4.141, vi ligger altså mere end 10 % lavere en snit.

Jeg nævnte på sidste års afdelingsmøde, at AAB vil indføre et nyt IT-system, som skal være med til at sikre, at det samme antal medarbejdere i AABs administration kan servicere flere lejere, billigere. Det nye IT-system er nu ved at være klar til at blive sat i drift og det sker på Storbededag. Når det sker, så er håbet (og forventningerne), at vi som lejere slet ikke kommer til at mærke det – alt kører videre som ”det plejer”. Men i løbet af 2. halvår skulle systemet gerne få udbygget et beboerweb-modul på. Det giver hver enkelt af os lejere mulighed for at se nøgletal på ens eget lejemål, f.eks. indestående på vedligeholdelseskontoen, forbrugsregnskab, mv. Det er også forventningen at der tilkobles et betalingsmodul, så man kan lave elektroniske overførelser ved f.eks. leje af beboerfaciliteter.

Servicecenter Midt og 
24/7 vagtordning

I? forbindelse med omlægningen af varmemesterordning til servicecenterstrukturen omlagde AAB også ansvaret for Planlagt og Periodisk Vedligeholdelse (også kendt som PV) Det betyder, at det nu er driftsafdelingen, som også servicecentrene hører ind under, der har ansvaret for Klostervangens PV. Det er en naturlig konsekvens af omlægningerne og samtidigt giver det Projektafdelingen bedre muligheder for at fokusere på nybyggeri og renoveringsprojekterne, og det betyder også klarere linjer for både bestyrelse og beboere: Næsten lige meget hvad det drejer sig om i driftsspørgsmål, så skal vi henvende os til Servicecenter Midt. Når jeg siger ”næsten”, så er det fordi vi stadig er med i 24/7 ordning, som er en tilkaldevagt, der kan ringes til uden for servicecentrets åbningstid.

Klostervangens udenomsarealer

De mest markante ændringer, der er sket med Klostervangens udenomsarealer er at kommunen nu er (næsten) færdig med supercykelstiprojektet. Man også kun næsten, idet der fortsat mangler de hårdt tiltrængte P-pladser, som Per Aarslef lovede at etablere ved nedkørslen til Samsøgadeanlægget. De mangler også stadig at reparere rækværket ved trappen ned mellem blokkene ligesom der også mangler lidt finish omkring gelænderet, men det er alt sammen noget, som bestyrelsen har bedt projektledelsen om at rykke kommunen for. Den sidste ting, der mangler er pergolaen, men den etableres først når resten af helhedsplanen går ind i sidste fase og resten af udenomsarealerne skal omlægges.

Vi har i de foregående år haft en del hash- og narkotikahandel i området syd for Grønnegadeblokken til stor gene for mange beboere. Men det synes som om civilt og uniformeret politis målrettede indsats har haft den effekt, at gadepusherne og deres biler er blevet sjældnere i området. Måske er alt byggeriet og trafik af håndværkere og cyklister også med til at holde dem væk?

 

Klostervangens helhedsplan og renoveringsprojekt

I løbet af den forgangne periode er der kommet godt gang i helhedsplanen. I november havde projektledelsen fået tilbud ind på de tre delentrepriser: 1. Beboerhusrenovering, 2. Indvendigt i bebyggelsen og 3. Facade- og altan-arbejdet. Ret hurtigt stod det klar, at de budgettal, som Plus-kontorets rådgivere havde lagt op til i forbindelse med vores afstemning var temmelig optimistiske, idet der var tale om tilbud, som ville medføre ca. 20% budgetoverskridelse eller 50 – 60 millioner. Det er jo svimlende tal, og beboerudvalget (bestyrelsen + fem øvrige beboerrepræsentanter) var mildest taget forundrede over, at rådgiverne og projektledelsen kunne regne så meget galt. Som jeg nævnte før, så ser det heldigvis der det ud som om trimninger af projektet og driftsstøtte fra AAB og yderligere lån fra Landsbyggefonden muliggør, at vi kan komme videre i projektet. Vi er dog lidt nervøse for projektledelsens trimninger af projektet, som reelt er forringelser; enten i form af noget, som vi ikke får, eller billigere – og dermed dårligere – løsninger. Derfor har bestyrelsen også et par konkrete forslag til fastholdelse af kvaliteten i løsningerne, som vi ønsker afdelingsmødet skal tage stilling til.

Det første, der skulle have været skudt i gang (bortset fra supercykelstien) var beboerhusets meget omfattende renovering. Men grundet manglende mulighed for at fremskaffe de nødvendige betonelementer er dette arbejde desværre ca. et år forsinket.
Beboerudvalget, som oprindeligt indgik i syv nedsatte arbejdsgrupper, ønskede i foråret 2018 at få nedsat yderligere en arbejdsgruppe med overskriften ”Kommunikation”: Men pga. samarbejdsvanskeligheder mellem projektledelse og beboerudvalg kom AG Kommunikation først rigtigt i gang i løbet af sommeren 2018.

 

Klostervangens parkering

ParkZone, som er vort parkeringsvagtfirma, kontrollerer fortsat vore parkeringsarealer. I den forbindelse er det vigtigt for bestyrelsen at understrege, at tvister om retmæssigheden af pålagte afgiver er et mellemværende mellem den enkelte beboer og ParkZone – bestyrelsen har ikke, og vil ikke, have noget med disse tvister at gøre. Såfremt man mener, at man grundløst eller fejlagtigt har fået en parkeringsafgift, så kan man henvende sig til ParkZone eller AAB – ikke til afdelingsbestyrelsen.

Bestyrelsen har stillet forslag om at de lejemål for garager og P-huset (glashuset) som ikke er indgået mellem beboere i Klostervangen og AAB opsiges. Vi mener det er bedre med et minimalt lejetab end det er at beboere i A25, som ønsker en plads i parkeringsanlæggene, ikke kan få det.
Ønsker man en plads i et af A25 parkeringsanlæg skal man rette henvendelse at AABs udlejning.

 

Klostervangens vaskehuse

Bestyrelsen og SC Midt har til gengæld fået sat rengøringen af vaskehusene i system. Det automatiske sæbedoseringssystem har medført betydeligt mindre behov for rengøring og vore funktionærer holder dem nu rene som en fast rutine. Resultatet er renere vaskerier uden huslejestigninger for os lejere. Bestyrelsen er velvidende om, at der fortsat er flere, som gerne vil have rullet deres sengelinned. De strygeruller, som står i de store vaskehuse er meget bekostelige, men til stor gavn, for dem, som ruller sengetøjet. Derfor har bestyrelsen stillet forslag om at hver blok får et rullerum, hvor man ikke skal bestille tid eller betale for at benytte strygerullen, men hvor man kan gå ind uanset hvilket vaskehus, man har reserveret. Herved får vi frigjort noget kælderplads, vi sparer udgifterne til tre af de fem ruller og vi får en mere fleksibel anvendelse af de to nye strygeruller – såfremt forslaget vedtages.

Klostervangens beboerhus

 

Klostervangens ny teleudbyder

 

Udflugt

 

Fastelavn

 

Markedsdage

 

Andre aktiviteter

 

 

Tak!

Klostervangen, maj 2016

På afdelingsbestyrelsens vegne

Anders T. Nielsen

Formand, afdeling 25

 

Afdelingsmødet,
14. maj 2019
Bestyrelsens beretning for Klostervangen, maj 2018 – maj 2019
[Se den digitale version på klostervangen.dk/index.asp?id=231]
Politisk
 
 
 
Hovedorganisationen AAB og andre afdelinger
 
Servicecenter Midt
24/7 vagtordning
Klostervangens udenomsarealer
 
Klostervangens helhedsplan og renoveringsprojekt
 
Klostervangens parkering
 
Klostervangens vaskehuse
 
Klostervangens beboerhus
Beboerhusets selskabslokaler og 1. sal blev rømmet allerede i oktober 2018, da vi havde en forventning om at ombygningen ville starte allerede 1. november. Derfor har huset stået tomt siden bortset fra den første mandag i januar, hvor bestyrelsen uddelte parkeringskort ud. Det er selvfølgelig ærgerligt med lejetabet, men endnu mere ærgerligt er det, at vi end ikke ved om det er klar til forårets konfirmationssæson 2020, hvor huset traditionelt er lejet en del ud.
Klostervangens nye nøglebriksystem
Vi har et velfungerende nøglebriksystem til alle vore fælleslåse. Faktisk er det så udbygget, at det eneste der nu mangler er vore hoveddøre.
Som en del af nøglebriksystemet skete der førhen også en logning af hvornår en brik låste en lås op. Men med indførelsen af persondataforordningen (GDPR), som jo skal være med til at beskytte borgerne mod skødesløs omgang med personhenførbare data, så er det blevet pålagt AAB ikke at logge hvor nøglebrikkerne anvendes. Det er selvfølgelig godt at borgernes data beskyttes, men det har så bare samtidig den effekt, at vi f.eks. ikke ved hjælp af loggen længere kan finde ud af hvem, der f.eks. er gået ind i et kælderrum og har udøvet hærværk.
Mht. betaling for omkodning af nøglebrikkerne, så er det stadig noget, som vi betaler for. Vi er blevet lovet, at priserne på omkodning vil falde, men indtil videre er den ikke faldet til det niveau, som AAB tidligere driftschef Chano Sauer lovede tilbage i 2017. Til gengæld har vi også oplevet, at vi ikke har betalt for f.eks. at få alle Grønnegades beboernes brikker kodet til at kunne gå gennem kældergangen i Langelandsgade.
50-års jubilæum
Året helt store beboerarrangement fandt sted 15. september 2018, hvor vi valgte at fejre Klostervangens 50-års jubilæum i Tivoli Friheden – og sikke en fødselsdagsfest: Først et dagsarrangement for børnefamilierne med turbånd og bespisning og om aftenen et voksenarrangement med fælles middag efterfulgt af dans til live band. Hvilken fest! En stor tak til alle Jer beboere, som var med til at festligholde 50 års dagen, og en særlig tak til festudvalget, Kate og Per, som havde arbejdet utrætteligt med at få det hele til at gå op i en højere enhed.
Udflugt
Sommeren 2018 brød vi traditionen med en tur i Djurs Sommerland og en voksentur da vi brugte alt krudtet på jubilæumsfesten.
Men i år er vi tilbage med udflugter: I sidste måned var der arrangeret voksentur. Turen gik til Ringkøbing Fjord. Den 1. juni går turen til Djurs Sommerland, og Per sælger billetter den 22. maj. Der er generelt bred tilslutning til turarrangementerne, og bestyrelsen håber det vil fortsætte.
Fastelavn
Fastelavnssøndag 2019 var børn og voksne - også tro mod traditionen - inviteret til at slå katten af tønden. Arrangementet blev afholdt i _______ og med efterfølgende sammenkomst i __________, hvor der var kaffe, juice, fastelavnsboller m.m. Dette arrangement nød også bred tilslutning.
Budget
Af vores budgetforslag for 2020 fremgår, at vi fortsat sætter mange penge af til beboeraktiviteter. Dermed vil det også fremover blive muligt at tage initiativ til nye og spændende arrangementer – uanset om det ikke er planlagt, så er der plads i budgettet til både loppemarked, sommerfest eller julekomsammen. Hvis der blandt beboerne er nogen, som har en god ide, så beskriv den og kom med et budgetforslag, så vil bestyrelsen behandle det – og vi vil også gerne hjælpe dig med at stille et budget op, hvis det kniber med det.
Andre aktiviteter
 
Der er fortsat mange frivillige beboere, der bruger tid og kræfter på aktiviteter i Klostervangen. Vi har fortsat en meget aktiv pensionistklub, Klostervangens Billard og Bordtennisklub, et dukkeværksted, en kortklub, en dukkehusklub, petanqueklub for kvinder, et velfungerende hobbyrum med stadig flere brugere og et istandsat motionsrum, hvortil vi løbende har anskaffet nyt materiel.
Og vi har en genbrugs - med flere tusinde effekter!
Vi har også fortsat en meget aktiv Facebook side. Det er stadig en fornøjelse at se hvordan Klostervangens beboere hjælper hinanden med praktisk information, lufter idéer og udveksler meninger om forskellige emner, ikke mindst helhedsplanen og dennes konsekvenser har fyldt en del i debatten. Samtidig ser det ud til at administratorernes oprydning i gruppens medlemmer og lidt strammere justits med hvem, der lukkes ind i gruppen, har ført til en mere høvisk tone end vi så for år tilbage.
I år har bestyrelsen igen valgt at afholde et lidt mere traditionelt og minimalistisk afdelingsmøde. Det skal ikke afholde andre beboere fra at arrangere en sommerfest, hvis der er stemning for det. Men bestyrelsen har pt. Ikke kræfter til at stable en sådan fest på benene grundet bestyrelsens øvrige aktiviteter.
 
Der sker rigtig meget i Klostervangen og som formand vil jeg hilse alle disse nye og gamle tiltag velkommen.
Og vanen tro, så vil jeg afslutte bestyrelsens beretning med denne opfordring: Har du den gnist, der kan tænde din indre ildsjæl, så kan bestyrelsen kun opfordre dig til at stå frem - uanset om det er som kandidat til bestyrelsen, som medarrangør af de eksisterende aktiviteter eller hvis du kunne tænke dig at starte noget helt nyt op. Husk på:
Du er også en vigtig del af Klostervangen
og hvis du vil, så kan du gøre en forskel!
Tak!
Inden jeg slutter bestyrelsens årsberetningen helt vil jeg sige en stor tak til alle, der har hjulpet med at arrangere aktiviteterne og alle dem, som har deltaget i dem.
Og der skal også lyde en stor tak til medlemmerne af beboerudvalget, til funktionærerne ved SC Midt, vor kontaktperson og dagens dirigent Bendt Nielsen og de øvrige folkevalgte i organisationsbestyrelsen, AAB’s direktør og de altid hjælpsomme medarbejdere i AABs administration.
Men en særlig tak skal lyde til mine kolleger i afdelingsbestyrelsen, som har ydet en kolossal stor indsats og lagt rigtigt mange timer i både afsluttede projekter og den igangværende helhedsplan og styrkelse af beboerdemokratiet.
Klostervangen,
maj 2019

http://klostervangen.dk/images/admin/ss.gif
På afdelingsbestyrelsens vegne
Anders T. Nielsen
Formand,
afdeling 25
 

 

Last updated 27-11-2022 13:39:07