Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-01-25

Dagsorden

Deltagere:
Per, Bentha, Lene, Irene, Alex, Steen, Jørn

Gæster:

Jan Bojsen, Hans Nygaard og Danny Madsen
...

Tid: Kl 18.30: Online-møde på link:

Punkter og spørgsmål til Jan Bojsen/ Hans Nygård/ Danny Madsen:

a) Sælger fra stofa fremlægger deres fiber løsning plus udgifter for afdelingen.

b) Hvad skal der laves ved legepladsen?

c) Status på beboerhus, og hvad betyder det for brugen af beboerhuset, at renoveringen af LL gades gavl er i gang

d) Hvordan sikrer vi os, at ikke udbedrede fejl og mangler ikke bliver til last for fraflyttere, men bliver en løbende udgift på DV-skemaet?

e) Indkommet brev fra Irene D (1/12-20): Bliver der sat penge af på DV-skemaet til renovering og vedligehold af indgangspartierne?                                                                                                          (Maling af vægge og radiatorer, skiftning af fliser og måtter oa)

f) Råderetten kan genoptages, da projektet har færdiggjort lejlighederne Gg 105-111, dog ønsker Jan Bojsen (Mail fra 18/1), at                                                                                                                  der ventes med igangsættelse til den nye husleje er fastsat

 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-10-26

 

2. Formanden orienterer:

 

   a. Status på helhedsplanen. Alle mand

 

   b. Markvandring og gennemgang af DV-skema.

        - udskiftning af køleskabe i 2022 som AAB vil have over i løbene vidlligholdelse i stedet for en stor udskiftning. Hvordan stiller vi os overfor dette?

 

   c. Status på portene til parkeringspladserne i glashuset. Mail fra Per 18/1-21)   DV-skema?

 

   d. opfølgning af mail mellem formændene ang forebyggelse af salg af stoffer i forskellige afdelinger.

 

   e. hvordan stiller vi os overfor alle de vandskader og vand på de åbne altaner?

   f. udvendig elevator i LL gade hvordan køre den og hvorfor har den drillet?

   g. bliver der saltet på brandaltanerne?

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

   a. Miljø & energi Udv. v./ Bentha og Irene

 

   b. Økonomi v./ Per

 

   c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per   Ingen udlejning rt corona-restriktioner.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
   a. Status på den nye hjemmeside https://2020.klostervangen.dk v./ Per

 

5. El-ladestandere.

   a. Alex´s mail fra den 14/1-21 ang. el-ladestandere

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

- Projektet foreslår, at eksterne P-plads lejere (15 ialt) i Glashuset opsiges, medens facade-arbejdet på Gg´s blok                                                                                                                                     mod P-pladsen foregår,og de fleste udendørs P-pladser bliver optagede af kraner og andet. De 15 nederste                                                                                                                                                  P-pladser i Glashuset skal således frigives til fri parkering for Klostervangens beboere. Hvordan sikrer vi os,                                                                                                                                                at Klostervangens beboere får førsteretten til disse P-pladser, når Gg´s udvendige p-pladser frigives igen? Alex/Lene/Per

 

    b. Øvrige

 

 

6. Kontortid, mandag 2021-01-01 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

 

 
 7. Eventuelt

 

 

 

 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 24. januar 2021, kl. 20:12
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 27-11-2022 15:05:07