Referat fra

bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen.

2021-01-25

Dagsorden

Deltagere:
Per, Bentha, Lene, Irene, Alex, Steen, Jørn

Gæster:

Jan Bojsen, Hans Nygaard og Danny Madsen

Hans Nygård meldt afbud pga sygdom

Tid: Kl 18.30: Online-møde på link:

Punkter og spørgsmål til Jan Bojsen/ Danny Madsen:

a) Sælger Lars fra stofa fremlægger deres fiber løsning plus udgifter for afdelingen.

 

 

 

 

b) Hvad skal der laves ved legepladsen?

 

 

 

 

c) Status på beboerhus, og hvad betyder det for brugen af beboerhuset, at renoveringen af LL gades gavl er i gang

 

 

 

 

 

d) Hvordan sikrer vi os, at ikke udbedrede fejl og mangler ikke bliver til last for fraflyttere, men                                                                                                            bliver en løbende udgift på DV-skemaet?

 

 e) Indkommet brev fra Irene D (1/12-20): Bliver der sat penge af på DV-skemaet til renovering og vedligehold                                                                               af indgangspartierne?  (Maling af vægge og radiatorer, skiftning af fliser og måtter oa)

f) Råderetten kan genoptages, da projektet har færdiggjort lejlighederne Gg 105-111, dog ønsker Jan Bojsen                                                                             (Mail fra 18/1), at der ventes med igangsættelse til den nye husleje er fastsat

 

 Punkter fra Jan Bojsen:

 g) Nu hvor badeværelseslofterne er sænket, er der risiko for fugt og skimmel under badekarrene i mellemrummet under, så derfor                                          skal der fuges hos alle med badekar hvert 5.år. Kommer på DV-skema

h) De nye indvendige elevatorer: Jysk elevator service kører på alarm, og Mrmotech står for reparationer. Når Mrmotech garantien udløber                             om et år, overtager Jysk elevator service al betjening af elevatorerne 

i) Jan Bojsen ønsker at lave om på det lille hus ved genbrugen ved Ggs gavl, da der bruges mange funktionærtimer på at få                                                    affaldet ud, så det kan køres væk

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Der var tilbud om 1) Coax kabelnet trukket i kælderen med Klostervangens ejerskab eller b) fibernet fra Norlys, hvor beboere betaler leje direkte til selvvalgt udbyder. Gratis at lægge ind 

b) Udvide sandkasse, Tarzanbanen gøres færdig og der laves en petanquebane. Danny finder en egnet person til at komme med et bud på at få lavet legepladsen færdig

 c) Projektet har afleveret beboerhuset. Stillelejligheden er i brug. Danny har fået kontor og der er lavet frokoststue til funktionærerne.                           gennemgang af beboerhus v Jan, Danny, Per, Irene og Bentha fredag d 29/1-21

d) Der bliver taget hensyn til Fejl og mangellisten ved fra- flytning af lejlighed

e) Vides ikke på nuværendes

f) Bestyrelsen er enig i at råderetten først sættes i gang, når huslejen i div. lejlighed er fastsat

 

 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-10-26

 1. Godkendt uden kommentarer

2. Formanden orienterer:

 

   a. Status på helhedsplanen. Alle mand

a. Helhedsplanen skrider fremad med de sammen fejl, som der blev lavet i Gg.              Der er tvivl, om der bliver brugt våderumsmaling i badeværelset: Per kontakter Michael Walin ang dette.            Per forsøger via MW at få en forklaring på de fortsat mange vandskader i lejlighederne. 

   b. Markvandring og gennemgang af DV-skema.

        - udskiftning af køleskabe i 2022 som AAB vil have over i løbene vedligeholdelse i stedet for en stor udskiftning.                                                                              Hvordan stiller vi os overfor dette?

 b. Jan Bojsen har regnet på udskiftning af køleskabe: Det er uøkonomisk med klump-udskiftning i forhold til løbende udskiftning. Danny vil være opmærksom på evt udskiftning af køleskabe ved fraflytning.

   c. Status på portene til parkeringspladserne i glashuset. Mail fra Per 18/1-21)   DV-skema?

 c. Portene til glashuset er ofte i stykker. Tages op med Hans Nygård

 d. opfølgning af mail mellem formændene ang forebyggelse af salg af stoffer i forskellige afdelinger.

 d. orienteret. Vi kan altid kontakte politiet via politi-AAP, hvis vi ser noget mistænkeligt

 e. hvordan stiller vi os overfor alle de vandskader og vand på de åbne altaner?

  

 

f. udvendig elevator i LL gade hvordan køre den og hvorfor har den drillet?

 

 g. bliver der saltet på brandaltanerne?

 e. Steen har nævnt til projektet, at der er frostskader på den åbne altan.

f. Det ser ud til, at folk har svært ved at bruge elevatoren. Ingen funktionsfejl

g.  Ved en misforståelse er brand altanerne ikke blevet saltet ved tilisning. Per kontakter Søren ang. en løsning på problemet

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

 a. Miljø & energi Udv. v./ Bentha og Irene

 a. Der er plantet omkring beboerhuset. Der er passageproblemer ved beboerhuset rt gavlarbejde. Bentha kontakter Danny med problemet. Ingen aktivitet i miljøgruppen.

   b. Økonomi v./ Per

 b. Gennemgang af konto 119

   c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per   Ingen udlejning rt corona-restriktioner.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
   a. Status på den nye hjemmeside https://2020.klostervangen.dk v./ Per

 a. Afventer til efter coronarestriktioner

5. El-ladestandere.

   a. Alex´s mail fra den 14/1-21 ang. el-ladestandere

 a. Mailen er videresendt til en gruppe i kommunen, der arbejder med el-ladestandere. Afventer

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

- Projektet foreslår, at eksterne P-plads lejere (15 ialt) i Glashuset opsiges, medens facade-arbejdet på Gg´s blok mod P-pladsen foregår,                                    og de fleste udendørs P-pladser bliver optagede af kraner og andet. De 15 nederste P-pladser i Glashuset skal således frigives til fri parkering                        for Klostervangens beboere. Hvordan sikrer vi os, at Klostervangens beboere får førsteretten til disse P-pladser, når Gg´s udvendige                                        p-pladser frigives igen? Alex/Lene/Per

 a. Tages op på et møde den 26/1-21 mellem projekt og AAB

    b. Øvrige

 

- Bentha spørger til tilgængeligheden for Ggs beboere, når facaderenoveringen af de østvendte altaner starter

- Alex opfordrer til at sende AABs svar på genhusningen til juristen

- Der mangler p-pladser i LL. Per går videre med problemet

 

 

- Orientering om tyveri fra Ggs garage, hvor en garageport ikke var lukket, og overvågningskameraerne overmalede

- Solcellerne på beboerhuset midlertidig pillet ned. Vi håber så, at når de sættes op igen, at det bliver med vinkel på 45 grader. 

- Vi håber at kunne starte digital parkering til marts trods mangel på info-møder. Måske kan det klares med skriftlig vejledning til beboerne.

 

 

 

- Se januars nyhedsbrev 

 

- Der laves extra p-pladser til Klostervangens beboere på boldbanen og senere på det grønne areal mod Ll gade bag Gg blokken

6. Kontortid, mandag 2021-02-01 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

LUKKET d 21/2-21

 

 
 7. Eventuelt

 

 

 

 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 24. januar 2021, kl. 20:12
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 27-11-2022 15:36:48