Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-02-22

Dagsorden 

Deltagere:
Per, Bentha, Lene, Alex, Steen, Jørn

Afbud: Irene, Jørn
...

Tid: ca. 19.00- ca. 21.30

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800. Ingen spisning rt corona  
Men kaffe må gerne medbringes til eget brug

Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen: Ingen rt coronarestriktioner
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

 

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-01-25

 

Godkendt uden kommentarer

2. Formanden orienterer:

 

 a: Afdelingsmøde: dato?

 b. Skal  vi opfordrer beboerne til at søge individuel reduktion af husleje rt renovering, vandskader og gener

 c: Digital parkering. status v Per 

 

 Helhedsplanen.

 a. Hvordan går det? Steen og alle   

 b. Vådrumsmaling i badeværelset? Per har spurgt MW

 c. Forklaring på vandskaderne? Per har spurgt MW

a. Afventer med at booke afd. møde. Per skriver Lisbeth

b. Per kontakter jurist ang. hvordan vi hjælper beboere med at søge om hussleje-reduktion

c. Udskyder digital parkering til 1/7-21. Per kontakter Julie ang skrivelse til omdeling i Klostervangen

 

 

a: Fortsætter arbejdet med samme fejl/mangler/sjusk som vanligt. Beboerkoordinatorerne forsøger at skjule/lyve overfor beboere om diverse fejl/skader og har af og til svært ved at holde takt og tone. Per skriver till beboerkoordinatorerne om at holde tonen

- Der ses an

c. Forskellige årsager til vandskader fra taget: Utæthed ved teknikrummet v. 107. Tagpap sidder skævt v 111. Teltet er rykket lidt ind på taget, således håndværkerne ikke risikerer at få sne/regn i hovedet, når de arbejder på facaderne.  Per har spurgt M Strunge ang en forklaring på, hvad der skal gøres, så vi undgår vandskader fremover. - Afventer stadigt svar.-

-

 d: Ll: Nøgle/kode i elevatorerne for at komme i kælderen? (Mail fra 17/2-21 MW) Sikkerhed for beboerne, at
     udefrakommende ikke kan komme i kælderen./ Lene       

- Bestyrelsen ønsker at projektet sætter "brik læser" i elevatorerne i LL, således at ikke er andre end beboerne, der kan komme i kælderen. Per kontakter MW

 

 

 f. Status på el-lade standere v Alex/Per

 f. Minus nyt

 g: Lysgener fra trapper ved beboerhus- klage fra beboer i Ll

g. Nogle af de generende lamper er flyttet, resten må naboen klage til kommunen om.

 h: Stofas tilbud: Enten Coax kabelnet i kælderen til ca 850.000 kr eller fibernet fra Norlys, hvor beboerne betaler leje direkte til selvvalgt udbyder.

h. Per vender tilbuddet med Jan Bojsen 

 i: Portene i glashuset er ofte i stykker. Per har spurgt Hans Nygård

 

 j: Bliver der saltet på brandaltanerne? Per har spurgt Søren

k. corax kabler på taget? hvorfor benægter projekt gruppen alle skader og lyver overfor beboerne?

 

3 Opfølgning fra bestyrelsesmedlemmer:

    a. Miljø & energi Udv. v./  Bentha

   - Opfølgning og status på beboerhuset - hvad mangler før beboerhuset kan bruges igen:  Bentha/Per

   - Indkøb af klapstole og klapborde til udlån til beboerne - Status: Bentha

  

- Rengøring i opgangene i Gg v Bentha/Irene 

i. Bestyrelsen ønsker at båsene i glashuset optegnes, da nogle lejere af p-pladserne ikke kan finde rundt. Derudover ønskes bedre overvågning og en central portåbner. Per kontakter Jan Bojsen om et prisforslag

j. Det er projektet, der står for saltning af brandaltaner, mens de bygger. Der er blevet saltet, men ikke hver gang, der har været brug for dette. Klostervangens arealer er ligeledes blevet saltet, men der var også plads til forbedringer.

k. Per kontakter beboerkoordinatorerne og anmoder og bedre kommunikation og at holde den gode tone.

 

 

a. Miljø gruppen ligger stille her i vinter. Der er dog aftalt at lave flere bede med krydderurter 

 

- Beboerhuset er gennemgået, og der er lavet en liste med ønsker om ændringer og forbedringer. Dette bliver nu udbedret. (Mail fra JB 22/2-21)

- Når der er kælderrum frigivet i Ll og Gg blokkene efter renoveringen, køber Bentha klapborde og  2 gange10 klapstole til udlån til klostervangens beboere.                       1 klapbord plus 10 klapstole pr blok.

 

- Der bliver gjort rent af A. Andersens rengøringsfirma i Gg´s opgange, der er meldt færdige af projektet. Dvs 1 gang om ugen: Indgangspartiet plus elevator og 1 gang pr mdr: hele opgangen

 

    b. Økonomi v./ Per 

   - Omkostning rt fastelavn

      - Nye møbler til beboerhuset/ Bentha

  

-  Ca 4000 kr til fasterlavnsboller og slik

-  Afventer til vi har set, hvad der er blevet skadet under opbevaringen.

-

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 Ingen udlejning rt corona restriktionerne

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Status på den nye hjemmeside (https://2020.klostervangen.dk) v./ Per

 Afventer corona-restriktionerne lempes

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

   - Svar på projektets forslag og AABs svar om at opsige eksterne lejere i glashuset som løsning på Klostervangens P-problemer/ Per

   - Der mangler P-pladser i LL v Per

   

 

- AAB nægter at opsige de eksterne lejere af p-pladser i glashuset, således at Klostervangens beboere kunne benytte sig af disse 18 p-pladser, mens Gg´s facade mod        p-pladsen renoveres. Derimod bliver der etableret beboer-p-pladser på boldbanen parallelt med håndværker p-pladsen

- Der arbejdes på at frigive flere p-pladser i Ll, samtidigt med, at der skal gøres plads til kran, der vil optage flere af p-pladserne. 

    b. Øvrige

   - Elevatorstop i Gg 111 og kommunikation (mail fra den10/02-21- Inga Hansen)/ Lene

 

- Efter klage fra beboer til JB blev der sendt orienterende info til alle beboerne i opgang 111. 

6. Kontortid, mandag 2020-10-26, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

- LUKKET den 1/3-21

 

7. Eventuelt

- Ingen pkt


 
Referatet udfærdiges af Lene  

 

Sidst opdateret 21. februar 2021, kl. 19:23
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 27-11-2022 15:39:27