Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-03-29

Dagsorden

Deltagere
:
Per, Bentha, Lene, Irene, Alex, Steen, 
Jørn

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-02-22

  Godkendt uden kommentarer

2Formanden orienterer:

 

A. Afdelingsmøde. Dato 15/6-2021 v Per

- Hvem bestiller lokale, Scandic i Østergade? og kaffe plus brød?

- Per melder bestyrelsesmedlemmerne til afdelingsmødet

- Transport: Taxabonner? eller andet?

- Stemmesedler?

- Beboerliste?

  Lene bestiller lokale på Hotel Scandic, Østergade, 8000 Århus c   

- Per tilmelder alle bestyrelsesmedlemmer 

- Bentha sørger for taxabonner, stemmesedler og beboerliste                                                                                                                                                                                                                                                         

B. Ophængning af gardiner/persienner ved nye altanlukninger v Per                                                 Discount Gardiner kan lave ophæng i altanloftet til både rullegardiner og persienner - Lene 

  B. JB vil komme med et tilbud om gardinophæng - vi afventer                                                                                                    Discount Gardiner har tilbudt 20% rabat til Klostervangens beboere ved ordre på ophæng af gardiner, lameller, rullegardiner i loft. De kan ligeledes også ophænge "ophæng" til folk gamle gardiner til en pris på 500,00 kr pr påbegyndt time.

C. Svar fra jurist angående huslejereduktion til skadesramte beboere v Per

 C. Per har ikke haft tid til at sende et brev. Vi afventer

D.  Svar fra beboerkoordinatorerne ang takt og tone overfor Klostervangens beboere v Per

  D. Der arbejdes på sagen.

E. Svar fra Morten Strunge ang de mange vandskader og hvordan disse undgåes i fremtiden  v Per 

  E. Afventer svar fra MS

F. Portene i Glashuset: Status v Per

 

G. Status på legepladsen plus sikkerheden ved boldbanen- vildt flyvende bolde  v Per/Bentha

 

H.  Ændring af storskraldrummet i Gg ved at fjerne taget samt et ønske om at lave et stor skralde rum oppe ved p pladsen foran LL gade blokken. Dette vil gør tømning af rummet lettere og derved brug af færre arbejdstimer v Bentha/Per

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

- F. Afventer svar om portåbning og overvågning ved glashuset fra Hans Nygård - Inviteres med på næste bestyrelses møde

 

- G. Tages op med DB ved næste bestyrelsesmøde

- Der står cykler langs hegnet ved legepladsen ved basketballbanen - Benta tager sig en snak med Danny M om opsætning af skilte med "cykler forbudt" på hegnsiden på basketballbane-siden, da der er risiko for, at diise kan vælte over børn.

- H. Per kontakter DB mhp på en løsning

- Der er forslag fra Visti om et storskraldrum i Llgade. Bastyrelsen beslutter sig.

A.  Beboerhus  v./  Bentha

- Opfølgning og status på beboerhuset - Bentha/Irene

- Køb af møbler versus opsætning af ens spotlights i loftet v Bentha

- A.

- Mødes tirsdag den 13/4 kl 18 til møbelgennemgang i beboerhuset.

- Per rykker Danny mhp overslag på spotlights

B.  Økonomi v./ Per

-  Forklaring på, at udgiften til Fasterlavnsboller og godteposer løb op i ca 4.000kr, når der kun var ganske få tilmeldte v Bentha/Lene

-  Påskeæg til beboerne? Har Per og Alex gang i noget? og hvorfor er bestyrelsen ikke indblandet - Bestyrelsen skal indblandes , når det drejer sig om økonomi v Bentha/Lene 

 

- Gennemgang af regnskab og godkendelse

 

- Ikke noget planlagt pga travlhed

C.  Udlejning af beboerfaciliteter v./Per: Ingen udlejning rt coronarestrktionerne

 

 4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
A.  Status på den nye hjemmeside http://2020klostervangen.dk

  Afventer rt coronarestriktioner

B.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

A.  Fra AAB 

- Der mangler p-pladser trods projektet har lavet en midlertidig p-plads på fodboldbanen. Kan vi gøre noget? v Lene 

-A

- Per kontakter projektet mhp på en ekstra række p-pladser

- Når Vuggestuen lukker ned pga udflytning rt projektets gavlarbejde den 1/6-21, bliver der 3 p-pladser frigjort. Dem kan vi godt bruge i Ll gade. Per skriver til projektet

B.  rengøringen af opgangene, der mangler stadig sedler om hvornår de kommer og hvad der udføres

 

 

C.  indkøb af nye tavler til opgangen så det ser lidt pænt ud

.

Indkomne skrivelser og forslag fra øvrige:

A.  Ansøgning om 1000 kr til E og M gruppen til beplantning, såning og indkøb til højbede ( Mail fra Thomas Kjærgaard den 28/3-21)

 

B. Brev fra Irene D ang. indgangspartier, rengøring, maling af radiatorerne. at være opgangsfrivillig, gårdmændenes arbejdsopgaver

 

- B. ! gang pr uge rengøres elevator og indgangsparti og 1 gang pr mdr rengøres hele opgangen.                                                                

 

- C. Bestyrelsen vil gerne have nye tavler                                                        

 

 

 

 

- A. Bevilliget

 

 

Klostervangen ligger i byggerod, og vi må nok affinde os med at rengøringen er af dårligere standard i endnu en periode. Bestyrelsen er ikke stemt for en "frivillig arbejdsgruppe", da der kan opstå uoverensstemmelse. Vi er mere stemte for, at servicecenteret lavet en årlig opgangsgennemgang, hvor skader udbedres . Hvad angår servicearbejdernes arbejdsgange angår dette ikke bestyrelsen, så vil Irene vide mere, må hun spørge på servicecenteret- Per svarer på brevet 

Bestyrelsen vil dog tage problemet "fjernelse af folks glemte møbler oa foran opgangene" op med JB på et bestyrelsesmøde, hvor JB et til stede

 6. Kontortid, mandag 2021-04-05, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

 

5/4-21:  LUKKET PGA PÅSKE

 

 7. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 27-11-2022 15:40:21