Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-06-28

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Jørn, Lene, Per, Steen

Afbud: Karen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-05-31

 Godkendt

2. Formanden orienterer:

 

    a. Konstituering af bestyrelsen 

Per: Formand:  Kasserer+ økonomi + parkering                Lene: Næstformand: Bestyrelsesmedlem: sekretær + jura + økonomi +parkering                                                                  Alex: Bestyrelsesmedlem: El-ladestandere + motion + hobby + madforsyning + jura + økonomi                                   Bentha: bestyrelsesmedlem: Grønne områder + beboerhus +legeplads + kreativitetsrum. 5. kreds                                      Jørn: bestyrelsesmedlem: Grønne områder + legeplads + beboerhus                                                                        Karen: bestyrelsesmedlem: Grønne områder + beboerhus + legeplads                                                                              Steen: Bestyrelsesmedlem: Motionsrum + hobby +  madforsyning

 

    b. Evaluering af afdelingsmødet. 

    - Ris og ros. få lavet en dreje bog.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kan referatet godkendes?

    - Hvem tager aktion på de forslag der blev stemt igennem.

 

 

    - Regning fra Hotel Scandic. 

 

- Afd. mødet blev holdt i god tone og stemning. Bestyrelsen takker Erik Pilgård for sin indsats.

Der skal laves en drejebog til næste afd. møde: Indeholdende: Mindst 2 mdr før afd. møde skal der vælges en dirigent. Formøde med dirigenten 1 uge før afd. mødet. Bestilling af lokale til afholdelse af mødet 2 mdr før afd.mødet. Indkomne forslag med AAB kommentarer husstandsomdeles. Dirigentmappe + stemmesedler + lister til afkrydsning af deltagere bestilles. Taxabonner bestilles. Hvem afkrydser deltagere fra henholdsvis Ll og Gg. Stemmeoptælling færdiggjort ved mødestart. Stemmeudvalg bestemmes. Aftale hvem der tager imod for sent ankomne deltagere evt en fra service centeret. Økonomi Helle fra AAB gennemgår økonomien. Dagsorden og forslag på pdf-filer, så de kan vises på projektor.

- Referatet godkendt m få ændringer

- Forslag 7 + 8: Eksterne p-plads lejeres betaling: Alex kontakter Julie i udlejningen og Allan Overgård                           Forslag 10: Et kort referat af best.s arbejde sættes op i hver opgang hver 2 mdr: Alex og Per                                                    Forslag 10: Regnskab bliver sat på det korte referat: Per

- Lene Rykker for regningen fra hotel Scandic. Regningen er betalt

    c. Mail fra jan B. d.25-06 omkring opstart af råderetssager.

 10-12 beboere er på venteliste til råderetssager. En enig bestyrelses går ind for at råderetten sættes i gang nu, men at beboerne skal oplyses om, at de vanskelige adgangsforhold kan fordyre arbejdet med at få lavet nyt køkken/ badeværelse

    d. Mail fra Mads Kjær d.22-06 omkring forundersøgelser af

    drypstens hule, skal det sættes i gang?

 Enighed om. at de skal gå i gang med undersøgelse af drypstenshulen. Per tager kontakt

    e. Digital parkerings løsning skal vi i gang med det?

 

  - Parkerings pladser ved vugge stuen, hvorfor mangler der igen og igen

    samarbejde og informationer mellem AAB og beboerne i klostervangen.

    f. Lege plads område. hvad ønsker vi at få lavet der nede?   

 

g. Opfølgning af rep mødet, er vi tilfreds eller?

e. Enighed om, at digital parkering skal sættes i gang den 1/1-2022. Informations og undervisningsmøderne skal starte i september 2021.Per kontakter Tina i parkeringen.

- Per kontakter Tina i parkeringen ang den manglende information til beboerne om p-pladser ved vuggestuen

f. Tarzanbane færdiggøres og ønske om et højere net bag målene på  asfaltboldbanen (der skal stoppe vildtfarende bolde). Vi ønsker skiltning ved fodboldbanen, at den ikke må benyttes efter kl 22. Per kontakter servicecenteret

g. Bestyrelsen var tilstede og tager til efterretning, hvad repræsentantskabet har vedtaget.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

   a. De grønne områder. v./ Bentha

    

- Beplantning ved beboer huset. Bentha

 a. Servicefolkene vander beboerhaverne og de nyplantede træer

- Der er 1 års vedligeholdelsesgaranti på pasning af beplantningen ved beboerhuset. Denne er ikke blevet overholdt. Bentha spørger Morten Strunge, org bestyrelsen og Allan Overgård om, hvad der kan gøres ved dette

    b. Økonomi v./ Per

 b. Ok økonomi

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    - Beboerhus Status v/ Bentha, Per og Lene 

 

 

    - Hvornår skal vi afsæt tid til at få lavet beboerhuset,

     invitere beboerne til at hjælpe? 

 

    e. Motions rum

    - Hvordan går det med maling af motionsrum + gæsteværelse

    v/ Steen og per

    - Hvordan går det med at få lavet en dør mellem motionsrummene?

    v/ Steen

    - Hvornår skal vi åbne det?

 c. Ingen udlejning rt corona

- 1. sal er klargjort. Stueetagen: køleskab sat til, stikkontakter skiftet, men der mangler at få opvaskemaskinen sat til. Gardiner bliver sat op den 30/6-21. Der er stadig lys i beboerhuset døgnet rundt. Bentha tager kontakt til Danny.

- Når opvaskemaskinen er sat til. Tages op til næste best møde i august

- Alex vil gerne invitere klostervangens beboere til en rundvisning af beboerhuset, så de kan se, hvad vi har fået for vores huslejestigning

e. Motionsrum. Afventer tilbud på maling af motionsrum og gæsteværelset. Danny er på sagen

 

- Afventer tilbud. Danny er på sagen

 

- Motionsrummet åbnes så snart det er malet. Interesserede beboere skal så tilmelde sig igen, da alle nøglebrikker er nulstillet. 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Ny Hjemmeside - Undervisning hvornår ønsker vi at kom i

     gang. Status v Per

a. Opstart i start august. Per kontakter Anders mhp kursusforløb 

    b. indkøbe af computer til bestyrelse medlemmer.

 b. Computer til Jørn

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 a. Ingen

    b. Fra Inga: Beboerblad for Klostervangens beboere se mail fra d. 20-06-2021. 

b.  Enig bestyrelse støtter op om et Klostervangs blad, der kan udkomme hver 3. mdr. Alex har lovet at husstandsomdele bladet. Per kontakter Inga

6. Kontortid, mandag 2021-08-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages

    af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

     Bentha, Jørn og Lene 

 

7. Eventuelt.

 

    a. Vi skal ud og spise men hvornår?

 a. Den 27/8-2021 er aftalt. Per arrangerer

    b. Indkaldelse til et åbent hus møde med klostervangens beboere

    c. Hvordan får vi inddraget og gjort Klostervangens beboere interesserede i bestyrelsens arbejde                                                                                                       og få gjort Klostervangen til at blive et bedre sted at bo i

 b. Alex indkalder i august

c. Diskussion om, hvad vi i bestyrelsen kan gøre for at inddrage beboerne: Brainstorm: banko, julestue, beboerblad, åbent hus møder, maddage, et brugervenligt beboerhus 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 


  

A

Last updated 27-11-2022 15:42:52