Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2022-03-28

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Jørn, Lene, Per, Steen

Gæster:
Jan, Danny og Allan..

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: bestyrelseslokalet, beboerhuset Langelandsgade 52A

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2022-02-28

 Godkendt uden kommentarer

2. Formanden orienterer:

 

    a. Samtale med Jan, Allan og Danny:

 

1.     Fremlæggelse af Års hjulet for de fast opgaver som service centeret står for i afd 25.

 

    Der vil gerne arbejdes med en løsning omkring bold banen men opsætning af et net i den ene ende, så boldene ikke flyver ind ved grill området.

   Fundet en løsning med opslags tavler i opgangene til både beboerne og service centeret.

4.     Efter vores gennemgang af opgangen aftalte vi at der skulle arbejdes videre med maling af opgangene ved indgangen og montering af alu skinner til beskyttelse af hjørnerne.

5.      Hvad må beboerne gør med de nye lukkede altaner, hvad er reglerne og hvad siger ordensreglementet.

6.    Så er der vindues pudsning, Projekt gruppen skal til at udføre noget arbejde på de skadede vinduer og se, om de kan reddes. men vi skal have fundet en holdbar løsning for fremtiden, i et godt samarbejde.

 

7.    Opstregning af p-pladser i hele afd 25, hvor meget skal service centeret stå for og hvor meget skal projektet stå for.

8.    Vi er i i gang med et samarbejde med en beboer omkring hjerte starter som måske kan tildeles vores afdeling, det vil I få mere viden om hvis det lykkes.

9.    Problemer med arbejdet med fejl om mangler i beboerhuset, hvorfor skal alting hænge i service centeret(gård folkene), når det er projekt afdelingen der står for arbejdet?

10..     Arbejde med Hans omkring bedre belysning og op stregning af p pladser i glas huset.

11.    Rotte problem hvor står vi og hvad er omkostningerne ved bekæmpelsen?

 

12. Betaling af nye låsebrikker

 

Tak til Jan; Allan og Danny for fremmødet.

 

 

1.   Lige pt arbejdes der på at lave samme layout for alle AABs årshjul. Dette forventes færdigt i april 2022. Service centeret er ikke umiddelbar villige til at lægge årshjulet på AABs hjemmeside eller andre offentlige steder. Dette kan medføre mange forstyrrende opkald og forespørgsler fra beboere, hvis en opgave fex bliver udsat eller måske udeladt rt sygdom/ personalemangel. De foreslår, at vi får et lamineret "årshjuls-skema" til ophæng i beboerhuset. Så kan beboere gennemgå det sammen med et bestyrelsesmedlem.

2.    Forslaget skal til afstemning på afdelingsmødet.  Danny indhenter tilbud og priser

 

3.    Der bliver indkøbt nye opslagstavler, og disse sættes op af vores servicefolk, når arbejdet er færdigt i opgangene 

 

4.    Forslaget skal til afstemning på afdelingsmødet, da det er et nyt indkøb og opgave. 

5.    Forslaget skal til afstemning på afdelingsmødet. På en chefbeslutning fra 13/4-2021 er det bestemt, at man ikke må anvende VH penge til maling af de lukkede altaner, da de ikke tilhører lejemålet. Men man kan stemme om, om maling af altanerne evt skal sættes på DV skemaet

 

6.    Forslaget skal til afstemning på afdelingsmødet. For 2 år siden havde vi et forslag om rapella-vinduespudsning på afdelingsmødet. Det  blev det stemt ned, da vi beboere naivt troede, at vi selv ville blive i stand til at pudse vinduer på altanernes yderside. Prisen var den gang 600 kr for 2 gange pudsning pr år. Jan B indhenter et nyt tilbud fra "Sky Work A/S"

 

7.    Grønnegades p-plads får ny belægning og streges op af projektet. Arbejdet startes den 1/4-2022. Opstregning af alle andre p-pladser i Klostervangen varetages af driften.

8.    Bestyrelsen ønsker at hænge hjertestarterne op ved blokkenes gamle brandtrapper.

 

9.    Service folkene udbedrer fejl og mangler i beboerhuset, fordi projektet ikke gør det! 

 

10.   Forslaget skal til afstemning på afdelingsmødet  om der skal arbejdes videre med et portåbnings-system med briklæser og overvågningskameraer i glashuset. Hans N har haft travl og er ikke kommet videre med belysning i glashuset.

11.    Bekæmpelse af rotter i lejlighederne har indtil videre kostet 113.000 kr. Der har ikke været rotte-aktivitet de sidste par dage.

 

12.    Der har været klager over egenbetaling af låsebrikker, når disse går i stykker: reglerne er: Hvis brikken ikke virker (Teknisk fejl) byttes den uden beregning. Hvis en brik bliver væk eller går i stykker betaler man 50 kr pr brik.

 

 

 

    b. Formands møde med andre afdelinger v/ Lene

 b.   Fortæller om mødet mellem formændene og hvad det evt kan bruges til: Afstemning af holdning til forskellige forslag ved fex repræsentantskabsmødet. Afstemning af holdning til AABs nye stramme vedligeholdelsesregler oa.

    c. Formands møde i AAB om fremtiden i AAB og kommunikation problemer. v/Per

 c.   Initiativtagere er hovedorganisationen/AAB. Det alene er positivt. Mødet var godt tilrettelagt, og der var en åbning til bedre kommunikation mellem afdelingsbestyrelser og AAB. Der laves møde 2, og derefter tages stilling til, om bestyrelsesmedlemmer også må deltage.

    d. Parkering i vores område pga helheds planen v.Per

 d.    For nuværendes er der 50 p-pladser inddraget, også selv om AAB har tilbudt deres p-pladser fra 17-7 på hverdage og hele weekenden. Per har endnu engang mailet projektet, om at beboere kan få lov til at benytte pladserne på grusparkeringerne

    e. El-ladestander og fremtiden v. Per og Alex.

 e.    AAB har søgt og fået penge til dækning på 25% af ladestandernes pris.. Afdeling 25 har før ønsket sig 2 el-ladestandere ved Grønnegades gavl og 2 el-ladestandere ved beboerhuset.  Bestyrelsen har så først nu fået besked om dette, og der er enighed om, at vi faktisk ønsker endnu flere el-ladestandere i afd 25. Per tager kontakt. 

3Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder, rengøring. v./ Bentha

 a.    M & E er begyndt at tilplante højbedene ved grill-pladsen. Jørn Gade har ansøgt om penge til træ til at bygge fuglekasser for. Bevilget. Kasserne er bygget og hængt op i træer ved grill-pladsen. M & E ønsker at så vilde blomster til forbedring af biodiversiteten, men afventer, hvad projektet har tænkt sig at genetablere af de grønne områder.

Rengøring: Tina starter den 1/4-22 efter sin sygeperiode med rengøring af beboerhus og billardrum

Projektet stopper den 1/5 med at rengøre de toiletter i Langelandsgades kælder, som håndværkerne ellers har haft lov til at benytte. Bestyrelsen ønsker toiletterne låst af, da afd. 25 ikke skal betale for rengøring efter håndværkerbrug. Bentha tager kontakt til servicecenteret.

Ellers har afd. 25 skiftet rengørings firma forhåbentlig til alles tilfredshed

    b. Økonomi v./ Per

 b. Per afventer stadig regnskabet - dette kommer i næste måned

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

- køkkenet er ved at være klar. Lyset er lavet. Hvad mere skal der laves?

 c.    Festlokalet udlejes jævnligt. Stadig ingen afklaring med gæsteværelset og brandsikring. 

4Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Vores nye Hjemmeside: Afventer stadig

 

    b. opfølgning på rygter omkring reetablering af grønne områder, som lyder på at det er sparet væk. v. Bentha

 b.    Servicecenteret kan så verificere disse rygter. Det bliver minimalt med reetableringen af de grønne områder efter projektets hærgen. Der er ikke flere penge

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a.

- Djurs sommer land tur hvornår?

- ansøgning fra rejseklubben omkring tur til skagen. ansøgning på tilskud på 550kr pr deltager.

 a.

- Tur til Djurs sommerland bliver lørdag den 7/5-2022. Da der ikke har været familieture i coronatiden, ydes der et tilskud, således at billetprisen bliver 50 kr pr person (voksne som børn) for Klostervangens beboere. Indgangsbillen kan veksles til et årskort ved indgangen. Udefra kommende gæster betaler fuld indgangspris til Djurs Sommerland. Transport gratis.

    b. Ansøgning om penge til afholdelse af bankospil den 23/4-2022 v Alex

    c. Ansøgning til rejseklubben til en Skagenstur for alle afd. 25s beboere

a. Der søges om 5000 kr: Bevilget.

c. Der ansøges om 550 kr/ person: Bevilget

 

6. Kontortid, mandag 2022-04-04, kl. 18.30 - 19.30,

varetages af bestyrelsesmedlemmerne: Per, Steen

   

 

7. Eventuelt.

 

    a. Bentha fortæller, at hun skal til møde i kreds 5 den 31/3-22

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

 </

Last updated 27-11-2022 15:59:07