Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen.

2022-05-30

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen  Irene, Lene, Per, Steen

Gæster:
Anne Mette kl 20.00 ang klagen over helhedsprojektet pkt 2e

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, Beboerhuset

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2022-04-25

1. Referatet: Godkendt uden kommentarer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Konstituering af den nye bestyrelse. Valgt blev: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 a.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Per Ohms: Formand, kasserer, legeplads, el-ladestandere og beboerhus

Lene Gaba -2 år: Næstformand, sekretær, økonomi, parkering og jura

Steen Schroeder: Motionsrum og madforsyning

Karen Schmidt- 2 år: Grønne områder, rengøring, arrangementer og beboerhus

Bentha Skovgård- 2 år: Grønne områder, rengøring, beboerudflugter, arrangementer og beboerhus

Alex Olsson- 2 år: Arrangementer, jura, el-ladestandere

Irene Daniel- 1 år: Grønne områder, beboerhus og jura

 

1. suppleant: Jesper Nielsen

2. Suppleant: Jacob Refsgård

    b. Evaluering af afdelingsmødet den 23-5-2022

Hvad var godt og hvad var skidt, hvad kan vi gør bedre.:

Evaluering: Dirigenten gjorde et godt stykke arbejde, indtil han under stillede forslag løb så meget rundt med mikrofonen, at han periodevis tabte overblikket. Formandens beretning: Fik stort set alt med, men fremlægningen var for lang rt at beretningen var husstand-omdelt. Da beboernes forslag også var husstandsomdelt, kunne man have sparet tid ved ikke at slavisk at læse dem højt for forsamlingen. Ellers var det godt, at alle kom til orde og ingen blev fejet af. Men dette betød også at nogle personer gentog sig selv rigtigt mange gange, og her kunne vi nok bruge en bedre styring fra dirigenten. Næste gang: dirigenten bliver ved talestolen, og vi i bestyrelsen eller andre løber rundt med mikrofonen. Valg af bestyrelsesmedlemmer: kunne godt have været foretaget som et punkt før gennemgang af forslagene, da folk i aftenens forløb forlod mødet.

 

Forslag til videre bearbejdning i bestyrelsen:

Forslag 7: Løbende opdatering af vedligeholdelses-reglementet: Forkastet  - AAB invitere afd. best. til fælles arbejde mhp at revidere vedligeholdelsesreglerne

Forslag 11: Maling og opsætning af alu skinner: Trukket - Best arbejder videre mhp nyt forslag i 2024 

Forslag 10: Højt hegn ved multibanen Vedtaget - Best. arbejder videre med hegn, når pris foreligger

Forslag 14: Nyt briksystem til port-åbning i glashuset Trukket - Best arbejder videre med en anden og billigere løsning

Forslag 18: Oprettelse af en Byttecentral i storskrald Vedtaget E&M gruppen påtager sig ansvar for at holde orden og rydde op i rummet

Forslag 23: Oprettelse af el-ladestandere Ændret til flytning af el-ladestandere fra Ggs gavl til midt på blokke og 2 eller flere el-ladestandere i LL Vedtaget - Best. arbejder videre med financeringen af el-ladestanderne

 

    c. Tilmelding til repræsentantskabsmødet den 21/6-2022

 c. Deltager: Lene, Bentha, Alex, Steen og Per. Per tilmelder

    d. Gruppe til billardrummets genoplivning v Lene 

 d. Marlene Ohrt, Johan Rugholt, Leif Jensen

Fra bestyrelsen: Lene Gaba og Alex Olsson. Lene Indkalder til første møde

    e. Opdatering af: Advokatbistand mhp huslejereduktion. Gruppen opløst 

        - Advokatomkostninger?   

    - Ny gruppe, der står for klage over helhedsplanen v Alex   

    - Skal vi bede pressen om at grave dybere i regnskabet og hvordan AAB rent faktisk har forsøgt at skjule underskuddet for beboerne og hemmeligholdt, at de har taget 12 mill kr fra afd 25s drift til dækning af dele af underskuddet. 

 e. Gruppen opløst, da et underskud i helhedsplanen på -73 mill kr bevirker, at der simpelthen ikke er penge at hente i huslejerefusion for beboerne i Klostervangen

- Advokaten har endnu ikke sendt regningen 

- Gruppen:  Alex Olsson og Annemette. Bestyrelsen skal godkende klagen. Klagens indhold og hvem den skal stiles til diskuteres. Yderligere diskuteres, hvad vil vi med denne klage? 

- Sparkes til hjørne for nu. Kan evt tages op igen, når vi bliver klogere på hvordan underskuddet skal finansieres

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne arealer og rengøring v./ Bentha

 a. Der er god opbakning til arbejdet i de grønne områder og arbejdet skrider frem

- Rengøring: Servicecenter midt har møde med vores trapperengøringsfirma i næste uge, da man er utilfredse med standarden.

    b. Økonomi v./ Per

 b. Konto 119  for afd 25 er ok

- Elevatorerne kører rimeligt med færre tekniske fejl og stop. Servicecenter midt er glade for folks henvendelser.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 c. Gæsteværelset kan stadigt ikke lejes. Det ser ok ud med udlejning af festsalen i beboerhuset.

- Der er sat 20.000kr af til færdiggørelse af diverse kælderrum.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. genoptagelse med arbejdet af den hjemmeside v Lene /Per

 a. afventer. Gruppen: Per, Jørn, Irene og Lene 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Ansøgning af penge til opgangsmøde i opgang Gg 107 v Lene 

 b. Mødet aflyst rt for få tilmeldte.

6. Kontortid, mandag 2022-06-13 kl. 18.30 - 19.30,

Bestyrelseslokalet. Varetages af best. medlemmer:  Karen, Lene, evt Steen

 

 

7. Eventuelt.

 

    a. Gårdmændene er lidt trætte af, at der bliver "byttecentral" i storskrald. Bestyrelsen og gårdmændene er tidligere blevet enige om, at taget på storskraldsrummet kan fjernes, således at der kan "grabbes" direkte fra lastbil ned i storskraldsbunken. Taget skulle efter aftale fjernes, når Enemærkes containere fjernes. Det er ikke jo ikke meningen at gårdmændene fremover skal sortere affald iflg deres kontrakt. Men som de siger: Nu må vi se, om E&M kan holde orden og hjælpe med at rydde op, som de har lovet.

 

    b. Der står et faldefærdigt skur ved Ll ejet af Færch og co. Alex kontakter Anette mhp fjernelse. Det vil give en p-plads mere i Ll

 

   c. Privat nummerplade-skilt på en handikap p-plads i Gg. Servicecenteret har tidligere givet beboeren tilladelse til at få fast p-plads under renoveringen rt mangel på p-pladser. Bestyrelsen holdning er, at der ikke skal gives faste p-pladser til beboerne, så når GG p-plads åbnes skal skiltet fjernes. Per giver beboeren besked

    d. Bunden under de nye trapper på Ggs haveside stabiliseres

    e. Projektchefen er tilfreds med resultatet af vinduespudsningen af gs vinduer fra nr 115-123. vinduerne fra Gg 105-113 besigtiges i denne her uge.

    f. De mørke render på facaderne øverst på Ggs facader afvaskes og pudses op/stabiliseres derefter

    g. Stenene på Ggs p-plads var lagt skævt - lægges om.

    h. Ggs indgangspartier bliver nu malet. 
 

Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 27-11-2022 16:01:17