Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2023-04-24

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Jesper, Karen Lene, Per, Steen

Afbud: Bentha

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, beboerhuset

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Alle
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2023-03-27

 1.Godkendt med en kommentar: Per har undladt at sætte i gang med gavltrappen i Gg, da der ligger et forslag om "renovering" af trappen til afdelingsmødet. Så får vi også økonomi på.

2. Formanden orienterer:

 

 

 

    a. Status på de 10 el-ladestandere v Per

 a. Allan O. har haft møde med Aura.: Der åbnes for 2 el-ladestandere i Gg og 2 el-ladestandere i Ll., der kun er til opladning af el-biler. De resterende el-ladestander-pladser bliver både til opladning af el.biler og parkering af både el-biler og brændstofbiler. Bestyrelsen anerkender, at de er gået ud over deres beføjelser, men da det kostede det samme at oprette 4 som 10 el-ladestandere, synes de, at det var ok at fremtidssikre Klostervangen. Med de tiltag, bestyrelsen nu har foretaget, håber vi, at have fremtidssikret Klostevangen, men holder os selvfølgeligt til de 2 el-ladestandere i henholdsvis i Gg og Ll som bestemt ved sidste afdelingsmøde. Behovet for evt flere faste el-ladepladser fremover, kan således vurderes og ret hurtigt rettes til ved behov.  

El-laderne tages dog ikke i brug foreløbigt, da der er problemer med Ampere forsyningen. Der arbejdes hårdt og hurtigst muligt på en løsning, da flere beboere i Klostervangen har ønske om at købe el-bil, når opladning bliver muligt.

    b.  Har vi alt klar til afdelingsmøde?

    - Lokale og service? Bestyrelsen og dirigenten mødes  kl 18

    - Indtjekning Hvem står for Ll og Gg

    - dirigent?

    - dirigentmappe  og stemmesedler.  

    - Taxa-bonner 

    - Formandens beretning: Rundsendes før afd. møde. alle mand kommer med forslag hvis de har noget

        

     - Budgetmøde den. vi forslår nogle datoer overfor Helle

     - forslag til afdelings mødet:

   1. Ansøgning om at et firma udefra undersøger vinduerne da vi ikke stoler på på AAB. 40000kr

    2. stiller forslag om hegn ved fodbold banerne. Danny har en pris

    3.  forslå en gruppe omkring beboerhuset og istandsættelsen indvendig.

   4. Forslag om timer på lys omkring multibanen

    5. Bom for brandvejen ved fodboldbanen

    6. Fartsænkende bump på p-pladsen i Gg

 AABs deltagere: Jan Bojsen, Danny Madsen, Morten Homann og Helle Nielsen

- Scandic Hotel, Østergade. Bestyrelsen mødes kl 18.00 og afdelingsmødet starter kl 19.00

- Indtjekning af Gg: Karen og Lene. Indtjekning af Ll: Steen og Bentha. Husk at kontrollere sygesikring.

- Dirigent: Thomas. Vores kontaktperson i AAB

- Dirigentmappe og stemmesedler: Bentha

- Taxabonner: Bentha

 

 

 

 

- Budgetmøde: 3/5-2023 kl 15.00

 

 

1. Der mangler stadig byggetilladelse til opsætning af forankring til rapellapudsning af ydre vinduer. Vi undersøger "Stingrays" (et vinduespudser-redskab) anvendelighed til vores altanvinduer.

    c. Skadede vinduer: Vinduespudsnings-resultat og opfølgning?

 c Forslag om en uvildig undersøgelse af altanvinduerne til afdelingsmødet.

    d. Status: "De blå/grønne/røde pengekasser", der har betydning for,         at beboeraktiviteter. 

 d. Afventer økonomi Tina mhp oprettelse af konto plus hævekort til frivillige grupper - der er travlhed i AABs økonomiafdeling pga afdelingsmøder.

    e. Mail fra Tina svane ang p-skiltende og deres placering. der vil være en udgift for at flyt dem rundt. 8830kr

 e. Enig bestyrelse vil bede Tina gå videre med p-skiltene

    f. Opmærkning af p-pladserne.

 f. Per og Danny gennemgår, hvor der skal laves nye p-plads-opstregninger, og hvor de slidte opstregninger fornyes med frisk maling på alle Klostervangens p-pladser

    g. Skal vi til Djurssommerland?

 g. Ja, det skal vi. Lørdag den 27/5-2023. Per arrangere turen.

    h. Skal vi få stablet en sommerfest på benene med pølsevogn, lidt til halsen og en is bar?

 h. Bestyrelsen er enig om, at det er en god ide. Tages op igen på bestyrelsesmødet den 30/5-2023

    i. Der er kommet flere klager omkring duer på bygningerne og altanerne. hvad skal vi gør?

 i. Overlades til Service Center Midt. Per kontakter Jan B

    j. Status op elevator situationen.

 j. Gennemgang af samtlige elevatorer ved MrMotech den 27/4 og 28/4-2023

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder, rengøring. v./ Bentha

    - Blodbøg ved beboerhuset v Lene/Bentha

    - Er der styr på "Oasen"  Ggs gavl-miljø? v Lene 

 

 

- Grethe er sponsor, og Bentha beder vores anlægsgartnere om at plante blodbøgen

- E&M stiller forslag om at få lavet et udendørs hyggested ved Ggs gavl mod syd. Økonmi indregnes. der stilles foreløbigt 2 bænke op ved gavlen.

    b. Økonomi v./ Per

    - Der er ikke noget nyt ang bank konto og dankort til formanden og Anita fra fællesspisning.

 b. Økonomi: Klostervangens budget gennemgåes. Med diverse prisstigninger beregnes en huslejeforhøjelse på 3%: Gennemgås med økonomi Helle den 3/5-2023

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    - Kan man ikke se, når festlokalet er booket??

     -Ex:- Fællesspisning på en "udlejet aftaleweekend"?

- Hvordan kan det styres?

    - Afdelingen er endnu ikke indkaldt til til møde omkring overtagelsen af beboerhuset.

 c. Udlejning af festlokalet er god

- Vores eget booking system har været ned, således, at man ikke kunne se, at fedtlokalet var udlejet.

 

 

- Vi glæder os til det nye AAB booking system starter. Bestyrelsen har gjort forarbejdet med optælling, måling og fotos mm.

- Vi afventer indkaldelse fra AAB

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Hjemmesiden. (Anders er hjemme igen fra tirsdag)

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Øvrige

 

6. Kontortid, mandag 2023-05-01 kl. 18.30 - 19.30,    Beboerhuset, bestyrelseslokalet

    varetages af bestyrelsesmedlemmerne,: Bentha, Lene 

   

 

7. Eventuelt.

 

    a. Der mangler en lampe ved den lille trappe ved Lls parkering.

 a. Stilles som forslag til afdelingsmødet.

    b. Der køres stadigt stærkt på Ggs parkeringsplads

 b. Stilles som forslag, at der sættes fartsænkende bump op på pladsen

c. Rigtig mange hundeejere fra udenfor Klostervangen lufter deres hunde både på fodboldbanen og legepladsen trods det, at der er oprettet en hundeskov lige på den anden side af Langelandsgade. På en eller anden finurlig måde, er vores hundeluftningsskilte forsvundet. Nye sættes op. Danny er på sagen
 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

Last updated 11-09-2023 21:51:22