Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2023-01-30

Dagsorden

deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Lene, Per, Steen

Afbud: Irene

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Beboerhuset, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Alle
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2022-11-28

 Godkendt uden kommetarer

2. Formanden orienteringsløber:

 

 

    a. samarbejdes aftale for bestyrelsen. skal der rettes i den

    eller kan den godkendes?

a. Samarbejdes-aftalen godkendt med få rettelser. Samarbejdes aftalen gælder fra i dag.  

    b. Valg af ladestander leverandør til klostervangen.

 b. Ladestander-udvalget stemmer for el selskabet: AURA. En enig bestyrelse bakker op om dette.

 Alt under jorden betaler AAB. Alt over jorden betaler AURA. El-afregning sker direkte til AURA via AAP. Ladningstiden vil være på 3 timer, derefter pålægges gebyr for ekstra timer, man lader bilen stå på ladepladsen. Hvis benzinbiler parkerer på en ladestanderplads, gives der parkeringsafgift. Behovet vurderes til at være 6 ladestandere i henholdsvis Gg og 4 ladestandere i Ll.  En ladestander har 2 stik. Per og Alex deltager i næste møde med Allan og AURA

    c. Status på helhedsplanen og videre arbejde med skuret til cykler.

 c. Helhedsplanen skrider langsomt fremad. Cykelskuret ved spritrutens indgang opføres, når helhedsplanen er færdig.

    d. Ulovlige døre v Bentha + Lene 

d.  Organisationsbestyrelsen er informeret om dørpumper. Per kontakter Thomas for at sikre sig, at problemet tages op til næste org. best. møde

    e. Alle Klostervangens beboere betaler nu 1% af huslejen til vinduespolering af altanvinduer, der nok har lange udsigter, før den kan praktiseres. Kan vi bede økonomien om at stoppe opkrævningen? v Lene  

. Direktør Morten Homann er orienteret og har lovet, at tage det op til næste bygningsmøde. Best. er obs på at følge sagen. Der skal en ny byggeansøgning til, for at få lov til at lave en forankring på taget. Dette kan tage tid. Lang tid. Bestyrelsen har bedt direktøren om at få slettet den 1% huslejestigning

 

    f. status på opslags tavler og opsætningen af dem.

 f. Opslagstavler er bestilt og sættes op, når vi modtager dem. En nøgle hænges op ved siden af tavlerne, således at alle har mulighed, for at sætte opslag op

    g. tilbud på at male p-pladser i hele området.

 g. Hans indhenter tilbud fra Park Zone

h. opfølgning på façade vinduer og hvad der skal ske med dem.

h. Der bliver nu lavet en prøve fra et vindue, for at klarlægge om uklarhederne på vinduerne skyldes snavs eller ætsning. 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

a. Grønne områder og rengøring v./ Bentha

 

   

 b. Status på BBK og ansøgning til diverse til BBK v Alex

a. Gruppen er glade for klostervangens 2 gartnere, der gør et stort stykke arbejde. Der er planer om at plante frugttræer når helhedsplanen har forladt Klostervangen. Ang. rengøring er bestyrelsen enige i at rengøringsniveauet er fint. Danny holder dog stadigt øje med rengøringsniveauet.

 

b. Det er kommet 3 nye medlemmer til BKKs udvalg. Ansøgning af penge til diverse ting til BBK lokalet er godkendt. Første åbningsdag bliver mandag den 6/2-2023 fra 19-22.

    c.. Økonomi v./ Per

    - Evaluering af møde med AAB omkring beboeraktiviteter og dens betalinger.

    - gennemgang af økonomien for 2022.

 

- Evaluering af mødet: Bestyrelsen er enige i, at mødet var positivt og kontruktivt med en åbning for en god fremtidig løsning. Per og Lene går videre i samarbejde med økonomi Tina Lund og direktør Morten Homann om at få lavet en konto. Stor ros til økonomi Tina Og Morten Homann

     d. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

- Lokal udlejning via den nye AAP v Lene +Per

 d. Der er fin gang i udlejning af festlokalet til små og større arrangementer.

- Bestyrelsen er orienteret. Når vi i samarbejde med AAB har fået lavet udlejnings-AAP´en , bliver det dejligt nemt at leje lokaler. Betalingen sker direkte til AAB og evt tilbagebetaling af depositum går over beboerens husleje. 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
a. Status på hjemmesiden v Per

 a. Der arbejdes stadigt på hjemmesiden

    b. Års hjul v.Lene

 b. Årshjulet gennemgået og runddelt

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

a. Samsøgade skole skal renoveres og vil mangle p-pladser. De spørger om lov til at låne 10 p-pladser i dagstiden fra 7.30-16.00 hos Klostervangen

 a. En enig bestyrelse stemmer for dette, da der er rigeligt med p-pladser i dagstiden. Per går videre med dette

    b. Vi skal have renoveret beboerhuset, skal der laves en gruppe med beboerne og bestyrelsen eller hvad skal vi gøre.

 b. Der laves et udvalg. Fra bestyrelsen deltager Per, Bentha og Lene. Per laver et opslag, hvor der søges beboere til udvalget

    c. Der skal arrangeres fastelavn til den 19/2-2023

 c. Per laver indkøb og opslag. Bestyrelsen mødes den 19/2-2023 kl 8.30 i beboerhuset til taktik møde. Fasterlavn starter kl 10.00

6. Kontortid, mandag 2023-02-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af

bestyrelsesmedlemmerne: Bentha, Karen og Per

    I Bestyrelseslokalet i beboerhuset

 

7. Eventuelt.

 

a. Motionsrummet mangler sprit og papir. Steen sørger for dette.

 

b. Det gamle gæsteværelse i Ll skal tømmes, rengøres og nogle af motionsrummets redskaber flyttes derhen. Per kontakter Danny 

 

 c. Der arbejdes på skiltning med fartbegrænsning på 20 km på Klostervangens P- pladser
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

 

Last updated 11-09-2023 22:02:17