Afdelingsmøde for afdeling 25  

Afdelingsmøde for afdeling 25

Referat fra afdelingsmødet afdeling 25, Klostervangen, Torsdag den 25-5-2023

 

 

 Velkomst

Formand Per byder velkommen til alle de fremmødte beboere i klostervangen og gæster fra AAb: Direktør Morten Homann, Helle Nielsen fra økonomi, Thomas fra hovedorganisationsbestyrelsen og fra service center midt: Jan Bojsen, Danny Madsen.

1.0  Valg af dirigent og referent

1. Thomas .Kalmar blev valgt som dirigent og Lene Gaba blev valgt som referent

Stemmeudvalget: Fra AAB: Helle Nielsen, fra afdeling 25: 

..... fremmødte a 380 husstande var repræsenteret dvs ........ stemmer

 

2.0 Bestyrelsens beretning:

a. Hele beretningen kan læses på klostervangens hjemmeside under bestyrelse "Beretning 2023"- http://klostervangen.dk/index.asp?id=335,  på AAB-APPen under dokumenter og i E-boks mail fra AAB under "indkaldelse til afdelingsmøde" samt den er husstandsomdelt til beboere, der er fritaget digitale muligheder.

Der er valgt at sætte focus på:

 

 

 

 

Kommentarer til beretningen:

 

 

 

 

2.1 AABs direktør Morten Homann gør status på helhedsplanen og økonomi 

 

 

 

 

 

 

3.0 Fremlæggelse af afdelingens drift-budget for det kommende år ved helle Nielsen fra økonomi, AAB:

Helle gennemgik driftbudgettet for det kommende år. 

 

 

 

 

 

4.0 Behandling af indkomne forslag

 Forslag 1.: Jeg foreslår, at bumpet til glashuset udjævnes

    AABs kommentar: Der er indhentet tilbud fra O.J maskinudlejning aut. kloakmester lydende på kr 23.500kr incl moms for opretning af asfalt ved glashuset

    Økonomi: Hvis forslaget vedtages, får det ingen betydning for huslejen i 2024, men henlæggelserne til DV vil hæves med 7.000kr fra 2025 

 

________________________________________________________________________________   

Forslag 2.:  Et vaskehus laves om til, at man kan komme vaskepulver i, og når kontrakten udløber med vaskepulver firmaet, så bliver alle vaskehuse med eget vaskepulver.

    AABs kommentar: 5 maskiner a 10.800kr= 54.000kr + moms

                                  18 maskiner a 4.800kr= 86.400kr + moms

    PS: sæbe kan godt fravælges nu, selvom der er sæbedosering og eget sæbe kan bruges, hvis man lægger en sæbebold ind i maskinen. Det er kun skyllemiddel, der ikke kan bruges,     sådan som maskinerne/sæbedoseringen fungerer nu. Samlet pris: 175.000kr.

     Økonomi: Hvis forslaget fortages, vil henlæggelserne til DV hæves med 44.000kr, hvilket medfører huslejestigning på 0,1%

 

_______________________________________________________________________________ 

Forslag 3: Montering af børstelister på alle yderdøre ind til opgangene

    AABs kommentar: er gjort

     TRÆKKES

________________________________________________________________________________

 

 Forslag 4: Opdatere dagligt vand vandforbrug af vand i AAB app. AAB-appen skal synkronisere/opdatere dagligt. Både varmt og koldt vandforbrug

    AABs kommentar: De elektroniske vandmålere i afd. 25 tæller hele tiden forbruget, men sender kun forbrugsdata een gang i døgnet. Via beboerwebben eller beboer-appen har man     mulighed for at se forbruget på dagligt basis. Årsagen til, at det ser ud som om der er vandforbrug, når man ikke er hjemme skyldes, at målerne kunsender forbruget videre, når der er     kontakt til netværket.

    For at imødekomme dette problem skal netværket udskiftes, men dette kan først lade sig gøre, når målerne skal udskiftes. Målerne står til udskiftning i 2028

    TRÆKKES

____________________________________________________________________________

   

Forslag 5: Nedsættelse af huslejen- At den huslejestigning, som blev vedtaget til vinduespudsning fjernes igen. Begrundelse da vi ikke kan få pudset vinduer i en overskuelig     fremtid, burde vi spare de penge

    AABs kommentar: Byggetilladelsen er netop kommet i hus og er videresendt til E&P, så de kan færdiggøre monteringen af forankringerne på taget. Derved skulle det være muligt at få     pudset ydersiderne af altan-vinduerne 2 gange i år. Man er opmærksom på, at vinduerne trænger til en grundig omgang vask, da mange ikke har fået pudset vinduer i flere år

    TRÆKKES

__________________________________________________________________________

 

   Forslag 6: Belysning omkring boldbanen og legeplads slukkes helt fra kl 23- kl 8  

    AABs kommentar: Forslaget kan gennemføres- formentlig med den allerede eksisterende "timer" og ellers kan indkøbes og monteres for et meget beskedent beløb via konto 115

 

_________________________________________________________________________

  

 Forslag 7: Springvandet ved Grønnegade gavlen restaureres og anlægges, så fugle har let adgang til vandet (Kan gøres ved at fjerne nogle af de kampsten, der ligger i springvandet.

    AABs kommetar: Tilbud fra O.J maskinudlejning, aut. kloakmester lydende på kr 18.500 incl moms for renovering af springvandet med dug under selve springvandet

    Økonomi: Vedtages forslaget, vil det ikke få betydning for huslejen i 2024, men henlæggelserne hæves med 5.000kr fra 2025

    I sammenhæng med den videreudvikling af området    

 

________________________________________________________________________ 

 

 Forslag 8: Mulig hed for at sætte fartdæmper på Grønnegades parkeringsplads

    AABs kommentar: Indhentet tilbud fra O.J maskinudlejning, aut. kloakmester lydende på kr 23.928,75 incl moms for montering af 2 stk typegodkendt vejbump- 20km/timen- 8 m bred.

    Økonomi: hvis forslaget vedtages, da ingen betydning for huslejen i 2024, men henlæggelserne til DV hæves med 7.000kr i 2025

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Forslag 9: Best. stiller forslag, om at der etableres kontakt til et uvildigt firma mhp at få undersøgt altanvinduerne i de nye facade partier. Begrundelsen er, at vi mener, at der er en eller anden form for skade på vinduerne , som gør, at der dannes kalk eller andet på dem, og det kan ikke pudses væk. Der kunne ligeledes undersøges, om facaden mangler drypkant, som kunne lede regnvandet væk fra vinduerne. Budget: 40.000kr

    AABs kommentar: Vinduerne har tidligere været vurderet af både AABs rådgiver og af en professionel vinduespolerer, som begge har vurderet, at vinduerne kan rengøres ved     pudsning/polering. Der er derfor AABs holdning, at dette er løsningen. Projektet har ingen bemærkninger til forslaget, om at indhente en "second opinion""

   Økonomi: Hvis forslaget vedtages, vil budgettet på konto 119100 blive hævet med 40.000kr. Dette svarere til en yderligere huslejestigning på 0,1%

 

 

_____________________________________________________________________

 

Forslag 10.: Best. stiller forslag om at opsætte hegn for enden af multibanen mod grillpladsen, for derved at stoppe vildfarende bolde. Der er brugere af grillpladsen, der er bange for disse vildfarende bolde.

    AABs kommentar: driften har modtaget prisestimat for opsætning og montering af net fra A-Sport på ialt kr 20.000

    Økonomi: Hvis forslaget vedtages, da ingen betydning for huslejen i 2024, men henlæggelserne til DV hæves med 7.000kr i 2025

 

 

_______________________________________________________________________

 

Forslag 11: Beboer app- Det tillades, at samboer/ægtefælle får adgang til beboer-app

    AABs kommentar: AAb kan desværre ikke imødekomme forslaget.

    Beboer-appen er kun tilgængelig for den person, der er juridisk lejer af lejemålet. Som udgangspunkt er der kun en juridisk lejer, og det er personen, der har underskrevet lejekontrakten

 

    

 

 

 

 

    

    

  

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated 11-09-2023 22:07:02